• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.03.2016

Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

04.03.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 04.03.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM (Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.157 din 01.08.2013 și Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr. 56 din 02.02.2006).

Necesitatea elaborării proiectului este de a asigura cadrul normativ relevant pentru utilizarea exclusivă a codurilor IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor naționale pe teritoriul Republicii Moldova și modificarea limitei valorice pentru plăţile efectuate prin serviciul MPay.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la excluderea posibilității indicării contului de plăți la efectuarea transferurilor de credit, extinderea valorii maxime a documentului de plată inițiat și transmis de către Centrul de Guvernare Electronică în sistemul de compensare pe bază netă etc.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, băncile licenţiate din Republica Moldova, alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare, precum şi clienţii acestora.

Rezultatele scontate ale implementării deciziei supuse consultării publice sunt facilitarea transferurilor de credit şi valorificarea avantajelor utilizării codurilor IBAN, care se referă la minimizarea datelor eronate, a timpului de procesare şi reducerea costului serviciilor de transfer, precum și dezvoltarea plăților fără numerar în Republica Moldova, inclusiv prin intermediul instrumentului de debitare directă utilizat de către Centru de Guvernare Electronică.

Proiectul de decizie este elaborat în baza art.5 lit. f) şi art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare și art. 49 alin. (3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 21.03.2016 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, Victoria.David@bnm.md, la numărul de telefon 409-392 sau pe adresa MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul de decizie cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ ____________ 2016

Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, art.1370), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 1 se completează la final cu cuvintele „și alți participanți la sistemul automatizat de plăți interbancare”;
2) La punctul 8, textul „Anexa nr.1 în cazul transferului de credit în moneda naţională cu utilizarea numărului contului de plăţi sau” și cuvintele „în cazul transferului de credit în moneda naţională cu utilizarea codului IBAN” se exclud;
3) La punctul 24 subpunctul 2), cuvintele „numărul contului de plăţi sau” și textul „în cazul transferului de credit în monedă naţională, iar în cazul transferului de credit în valută străină efectuat de către prestatorul de servicii de plată care este o bancă - codul IBAN al plătitorului” se exclud;
4) La punctul 34, cuvîntul „internațional” se substituie cu textul „efectuat prin intermediul rețelei SWIFT”, iar la punctul 35 cuvîntul „internaționale” se substituie cu textul „efectuate prin intermediul rețelei SWIFT”,
5) La punctul 36, cuvîntul „internaționale” se exclude, iar după textul „efectuate și/sau recepționate” se completează cu textul „prin intermediul rețelei SWIFT”;
6) La punctul 40, textul „contului bancar, în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau” și textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,” se exclud;
7) La punctul 41, textul „contul bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau” și textul „ , la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.5,” se exclud;
8) La punctul 42, textul „contul bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1, sau”, textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,”, textul „contul bancar, la utilizarea modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1, sau” și textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,” se exclud;
9) Titlul Capitului IX se completează la final cu textul „ȘI ALȚI PARTICIPANȚI AI SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE PLĂȚI INTERBANCARE”;
10) La punctul 51, după cuvîntul „Băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la supct. 2.5 lit. a), c), d) și f) din Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 144)”, cuvintele „sînt obligate să genereze/utilizeze” se substituie cu textul „vor genera/utiliza”, cuvintele „în valută străină” se exclud, iar după cuvîntul „Banca” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare”;
11) La punctul 52, după cuvîntul „Băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, cuvîntul „responsabile” se substituie cu cuvîntul „responsabili”, iar cuvintele „clienților săi” se substituie cu cuvintele „clienților lor”;
12) La punctul 53, textul „de către bănci, conturilor clienților lor,” se exclude, la lit. c) după cuvîntul „băncii” se completează cu textul „și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, iar la lit.d) după cuvintele „de bancă” se completează cu textul „și de către alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
13) La punctul 54, după cuvintul „băncii” se completează cu textul „și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, iar după cuvîntul „bănci” se completează cu textul „sau alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
14) La punctul 56, după cuvîntul „băncile” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”, iar cuvîntul „băncilor” se exclude;
15) La punctul 58, cuvintele „sînt obligate să verifice” se substituie cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament vor verifica”;
16) La punctul 59, după cuvintele „banca plătitoare” și cuvîntul „banca” se completează cu textul „și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
17) La punctul 62, după cuvîntul băncile” se completează cu textul “și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament”;
18) La punctul 63, textul „Banca este obligată” se substituie cu textul “Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament sunt obligați”;
19) Anexa nr. 1 se abrogă;
20) La Anexa nr. 2:
a) punctul 7, textul „Numărul contului de plăţi al plătitorului/beneficiarului, maximum 21 simboluri sau codul” se substituie cu cuvîntul „Codul”, iar textul „contului de plăţi al prestatorului de servicii de plată nebancar deschis la bancă sau” se exclude;
b) punctul 11 se abrogă;
c) la punctul 12, după cuvintele „numărul contului de plăți” se completează cu textul „sau codul IBAN”;
21) La Anexa nr. 3:
a) la punctul 14, textul „, iar în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică se indică şi adresa acestuia” se exclude;
b) la punctul 19, după cuvintele „numărul contului de plăți” se completează cu textul „sau codul IBAN”.

2. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.144), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 770 din 3 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La subpunctul 5.2, cuvintele „contului bancar” se substituie cu textul „codului IBAN”;
2) La subpunctul 8.4, după textul „sistemul CDN” se completează cu cuvintele „din partea participanților (cu excepția Centrului de Guvernare Electronică)”, iar la final se completează cu textul „Valoarea maximă a documentului de plată inițiat și transmis de către Centrul de Guvernare Electronică și acceptat de sistemul CDN este de 250000 lei”;
3) Subpunctul 12.1 se abrogă;
4) La Anexa 4, la rîndul 2, textul „cu excepţia documentelor de plată aferente transferurilor bugetare procesate în sistemul CDN care au valoarea ≤ 1000 de lei” se exclude, iar rîndul 3 se abrogă.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

Necesitatea operării modificărilor şi completărilor în unele acte normative ale BNM (Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.157 din 01.08.2013 și Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr. 56 din 02.02.2006) derivă din necesitatea asigurării cadrului normativ relevant implementării exclusive a codurilor IBAN la efectuarea transferurilor de credit și modificarea limitei valorice pentru plățile efectuate prin serviciul Mpay.

De menţionat că, proiectul enunţat prevede: excluderea posibilității indicării contului de plăți la efectuarea transferurilor de credit, extinderea valorii maxime a documentului de plată inițiat și transmis de către Centrul de Guvernare Electronică în sistemul de compensare pe bază netă etc.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în termen de pînă la 21 martie 2016.