• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.11.2015

Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei"

04.11.2015Termenul-limită a expirat

 

Anunţ

privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 05 noiembrie 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, prin care se propun a fi amendate Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, precum și Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.

Elaborarea proiectului de decizie este condiționată de necesitatea optimizării procedurilor aferente documentelor justificative supuse prezentării prestatorilor de servicii de plată rezidenți (prestatori SPR) la efectuarea operațiunilor valutare.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:
- modul de prezentare a documentelor justificative în cadrul efectuării operațiunilor valutare, astfel încît fiecare prestator SPR să aibă posibilitatea de a stabili de sine stătător acest mod în funcție de specificul activității sale,
- permiterea efectuării de către persoanele juridice a plăților /transferurilor în sume mici fără prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt prestatorii de servicii de plată rezidenți, precum și persoanele juridice și fizice.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi  ajustarea procedurilor aferente prezentării documentelor justificative la specificul activității prestatorilor SPR, precum și simplificarea procedurilor privind  efectuarea de către persoanele juridice a plăților /transferurilor în sume mici.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al prevederilor art.25 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130,art.496), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 19 noiembrie 2015 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: Tatiana.Chicu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409255 sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chişinău, bd.Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII
NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr._____
din __________2015

Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al prevederilor art.25 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privindcondiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.739 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 12 litera b) după cuvîntul „autentificate” se completează cu textul „în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau”.
2) După punctul 27 se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
„271. În cazul în care plata /transferul se efectuează fără utilizarea contului deschis la prestatorul SPR, prestatorul SPR determină statutul de rezident sau nerezident (conform legislaţiei valutare) al persoanei fizice, în vederea asigurării respectării legislaţiei valutare la prestarea serviciilor de plată.”.
3) Punctul 32 litera c) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului VI din prezentul titlu.”.
4) Punctul 68 literac) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului VI din prezentul titlu.”.
5) Punctele 89-91 se abrogă.
6) La punctul 92, textul „ , altele decît cele menţionate la pct.89 – 91 din prezentul regulament,” se exclude, iar în final se completează cu textul „ , care rămîn la prestatorul SPR”.
7) Punctul 93 va avea următorul cuprins:
„93. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative, inclusiv ale documentelor de modificare, cu originalele acestora se autentifică în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că fotocopiile documentelor prezentate sînt conforme cu originalele acestora.”.
8) Punctul 102 litera c) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului V din prezentul titlu.”.
9) Punctul 106 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – f), în cazul în care acestea reprezintă plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plata /transfer, fiind efectuate în cadrul operaţiunilor valutare care nu sînt supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62 – XVI din 21.03.2008..
10) Punctul 108 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – f), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.”.
11) Punctul 109 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – e), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.”.
11) Punctul 135 litera c) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului V din prezentul titlu.”.
12) Punctul 172 va avea următorul cuprins:
„172. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative prezentate, inclusiv ale documentelor de modificare, cu originalele acestora se autentifică în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că fotocopiile documentelor prezentate sînt conforme cu originalele acestora.”.
13) La În punctul 173 primele două propoziții se exclud.
14) Punctul 176 va avea următorul cuprins:
„176. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative, inclusiv ale documentelor de modificare, cu originalele acestora se autentifică în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că fotocopiile documentelor prezentate sînt conforme cu originalele acestora..
15) Punctul 177 se abrogă.

2. Punctul 37 litera e) din Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51 din 05.03.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„e) dacă documentele justificative sînt prezentate conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.”.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

NOTA DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c)  și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al prevederilor art.25 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130,art.496), cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării modului de prezentare a documentelor justificative în cadrul efectuării operațiunilor valutare, astfel încît fiecare prestator de servicii de plată rezident (prestator SPR) să aibă posibilitatea de a stabili de sine stătător acest mod în funcție de specificul activității sale.

Actualmente, Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare stabilește necesitatea prezentării documentelor justificative (cu o serie de excepții prevăzute) și prescrie cerințele minime aferente modului de prezentare a acestor documente, cum ar fi prezentarea unor documente în original, iar a altor – în fotocopii, specificînd modalitatea de autentificare.

Avînd în vedere specificul activității  fiecărui prestator SPR, inclusiv relațiile cu clienții săi, luînd în considerare dezvoltarea tehnologiilor informaționale care permit de a utiliza mai intens sistemele de deservire la distanța, precum și ținînd cont de faptul că prezentarea documentelor justificative este necesară pentru confirmarea caracterului operațiunii valutare declarat de client,  este oportun de a acorda prestatorilor SPR dreptul de a determina de sine stătător modalitatea de prezentare a documentelor justificative pentru efectuarea plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, cu excepția cazurilor expres reglementate de actele normative.

Modificările și completările propuse au fost condiționate și de demersurile băncilor licențiate prin care erau comunicate anumite dificultăți legate de autentificarea documentelor justificative în modul prevăzut de regulament.

De asemenea, suplimentar la cazurile  prevăzute  în regulament, proiectul HCE prevede dreptul persoanelor juridice de a efectua prin virament plăți/transferuri unice în sume ce nu depășesc 1000 euro fără prezentarea documentelor justificative. Această liberalizare are drept scop simplificarea efectuării plăților /transferurilor fără numerar în sume nesemnificative  de către persoanele juridice . Regula în cauză nu se va aplica în cazul  plăților /transferurilor persoanelor juridice rezidente efectuate în cadrul operațiunilor valutare supuse notificării /autorizării conform prevederilor Legii privind reglementarea valutară.

Concomitent se operează amendamentele de ordin redacțional în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009), dat fiind că în acesta se face referință la prevederile Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. 

Aprobarea proiectului HCE va permite de a ajusta procedurile aferente prezentării documentelor justificative la specificul activității prestatorilor SPR, precum și de a simplifica procedurile privind  efectuarea de către persoanele juridice a plăților /transferurilor în sume mici.
 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).