• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.09.2019

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”

12.09.2019Termenul-limită a expirat

 

Anunț
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 12 septembrie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii supus consultării publice are drept scop stabilirea periodicității și a modalității de raportare uniformă și oportună de către bănci a informației cu privire la riscul de credit al contrapărții în cazul instrumentelor financiare derivate și, după caz, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare, precum și la riscul de ajustare a evaluării creditului, fapt care va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) și art.44, lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, precum și al art.60 alin. (4), art.73 alin (1) și art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, cu modificările ulterioare.

Beneficiarii proiectului sunt băncile cu sediul în Republica Moldova, precum și sucursalele din Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licențiate de către Banca Națională a Moldovei. 

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările dvs. pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 30 septembrie 2019 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 0 (22) 822-225 sau expediate pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. 

Proiectul hotărârii, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:       PDF       DOC

Tabel de concordanță:       PDF       DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”

 

1. Denumirea autorului:

Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare)

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările ulterioare, art.60 alin. (4), art.73 alin (1) și art. 84 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, cu modificările ulterioare.

Elaborarea proiectelor aferente Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci și Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci a determinat necesitatea modificării și completării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin HCE al BNM nr. 117 din 24.05.2018), ceea ce a constituit drept motiv pentru elaborarea prezentului proiect.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Proiectul transpune, parțial, anexele I și II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 191 din 28 iunie 2014.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul stabilește modificarea formatului raportului C 07 – Riscul de credit, riscul de credit al contrapartidei şi tranzacţiile incomplete: abordarea standardizată privind cerinţele de capital (CR SA) și a modului de completare a acestuia prin deblocarea conținutului ce vizează expunerile/tranzacțiile supuse riscului de credit  al contrapărții. Respectiv, proiectul prevede introducerea unui raport nou C 25 – Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA), precum și modul de completare a acestuia. 

Modul de completare a rapoartelor cuprinde referințe juridice, precum și informații detaliate cu privire la datele care urmează să fie raportate în fiecare formular.

Aprobarea proiectului va contribui la raportarea uniformă și oportună de către bănci a informației cu privire la riscul de credit al contrapărții în cazul instrumentelor financiare derivate și al tranzacțiilor cu termen lung de decontare, precum și a informației cu privire la riscul de ajustare a evaluării creditului.

 

5. Fundamentarea economico-financiară:

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.230/2010, proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md),  în compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

 

8. Constatările expertizei anticorupție:

Conform Raportului de expertiză anticorupție elaborat în conformitate cu art.36 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, potrivit căreia proiectul nu conține factori și riscuri de corupție.

 

9. Consultările expertizei de compatibilitate:

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 36), proiectul hotărârii și tabelul de concordanță vor fi expediate Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice:

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11 . Consultările altor expertize:

În temeiul prevederilor Legii nr.100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru efectuarea expertizei economice și financiare.

În temeiul prevederilor art.32 alin. (1) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.