• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.04.2016

Proiectul HCE al BNM Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova

28.04.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 28.04.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova’’.

Proiectul urmărește fortificarea cadrului legal național privind transparența și calitatea efectuării operațiunilor cu numerar în băncile din Republica Moldova.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a activității băncilor din Republica Moldova, din punctul de vedere al desfășurării operațiunilor cu numerar în moneda națională și  în valută .

Recomandările pe marginea proiectului de regulament, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 20.05.2016, pe adresa MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent pot fi comunicate dnei Nadejda Mîrzac pe adresa electronică: Nadejda.Mirzac@bnm.md, la numărul de telefon: 022-82-22-45 sau dnei Ala Ceban pe adresa electronică Ala.Ceban@bnm.md, la numărul de telefon 022-82-22-16.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova’’, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe paginaweb oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md. și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

Proiectul în format DOC

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2015

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova

În temeiul prevederilor art. 5 lit. g), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit. c), 61 și 62 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (se anexează).

2. Se abrogă Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Anexă
la Hotărîrea Comitetului Executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.___ din _________ 2016

REGULAMENT
cu privire la operaţiunile cu numerar
în băncile din Republica Moldova

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

1. Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova stabileşte cerinţele privind organizarea casieriei în bănci, modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar, inclusiv trierea şi ambalarea acestuia, în bănci, între bănci şi în relaţia cu Banca Naţională a Moldovei (în continuare BNM).

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

Banca ofertantă – banca ce oferă numerar. 

Banca solicitantă – banca ce solicită retrageri de numerar.

Componenta de transport a Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI) – componenta SAPI, ce asigură schimbul de mesaje electronice între BNM şi participanţii la SAPI.

Entitate – persoana juridică, reprezentanţă înfiinţată în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinderea cu statut de persoană fizică, persoana fizică care practică activitate de antreprenoriat precum și persoana fizică care practică alt tip de activitate.

Pagina interbancară – pagina WEB a BNM accesibilă participanţilor la SAPI prin intermediul reţelei interbancare.

Specimen – bancnotă model al bancnotei autentice, care este imprimată, conform tehnologiei de imprimare a bancnotelor autentice, pe care este perforat cuvîntul „SPECIMEN” şi este destinat pentru determinarea autenticităţii, inclusiv plasării elementelor grafice, mărimilor geometrice, gamei de culori, elementelor de securitate vizibile şi invizibile ale bancnotelor.

Procesarea numerarului – procedura de: verificare a numerarului în vederea regularizării diferenţelor; triere – în vederea clasării numerarului în categoria corespunzătoare /necorespunzătoare circulaţiei monetare; ambalare a numerarului în folie de polietilenă.

Bancnote/monede autentice -  bancnote/ monede ce conțin toate caracteristicile  și elementele de siguranță a unei bancnote/monede puse în circulație, inclusiv o combinație unică de serie și număr (în cazul bancnotelor).

Bancnote/monede suspecte de a fi false - bancnote/monede care au aparența unor bancnote/monede reale, produse și/sau alterate în mod fraudulos, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație.

Bancnote/monede metalice corespunzătoare circulației - reprezintă bancnote/monede autentice care s-au reîntors din circulaţia monetară şi urmare verificării acestora, s-au constatat că sunt la un nivel calitativ care să permită repunerea acestora în circulaţie.

Bancnote/monede metalice necorespunzătoare circulaţiei - reprezintă bancnote/monede autentice care s-au reîntors din circulaţia monetară şi urmare verificării s-au constatat ca fiind neconforme calitativ pentru a fi puse în circulație.

Sistemul de evidenţă a falsurilor de monedă naţională (SEF) – componenta paginii interbancare, ce asigură schimbul de date între BNM şi bănci privind falsurile de monedă naţională depistate în cadrul sistemului bancar.

 

CAPITOLUL II
Organizarea compartimentului casierie

3. Desfăşurarea operaţiunilor cu numerar implică necesitatea disponibilităţii compartimentului casierie, care include următoarele:
tezaur – încăpere special amenajată destinată păstrării numerarului şi a altor valori gestionate de bancă;
casă de circulaţie – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de retragere sau depunere a numerarului şi a altor valori din/în tezaur;
casă operaţională – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de încasare şi eliberare a numerarului în monedă naţională şi valută străină, în relaţia cu clienţii băncii;
birou pentru verificarea numerarului – încăpere adiacentă casei operaţionale, destinată verificării numerarului de către clienţii băncii;
birou pentru procesarea numerarului – încăpere destinată trierii, verificării şi ambalării numerarului gestionat de bancă, dotat cu utilaj şi echipament special.

4. Amplasarea şi organizarea compartimentelor casieriei prevăzute la pct. 3 se stabileşte de bancă de sine stătător, în conformitate cu legislaţia şi reglementările tehnice în domeniu.

5. Stabilirea amplasării, proiectarea, construcţia şi organizarea compartimentelor casieriei se efectuează avînd în vedere necesitatea:
a) asigurării integrităţii numerarului şi a altor valori gestionate de bancă, a încăperilor/spaţiilor pentru păstrarea acestora;
b) asigurării securităţii fizice a salariaţilor şi a clienţilor băncii;
c) creării condiţiilor necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar, precum şi pentru deservirea sigură şi comodă a clienţilor băncii.

6. Dotarea casieriei cu echipament special care include, dar nu se limitează la sistemul de supraveghere video, sistemul de alarmă, sistemul control acces, efracţie şi de prevenire a incendiului se efectuează de bancă, în conformitate cu cerinţele care se stabilesc de sine stătător de către aceasta.

7. Gestionarea numerarului şi a altor valori din casa de circulaţie şi tezaur se efectuează în mod obligatoriu de către trei persoane, desemnate prin ordin de către conducătorul băncii.

8. Activitatea privind operaţiunile cu numerar, gestionarea şi păstrarea numerarului şi a altor valori ale băncii, accesul în compartimentul casierie, deţinerea şi păstrarea cheilor de la tezaur şi duplicatelor acestora, precum şi modul de deschidere şi închidere a tezaurului se efectuează în conformitate cu procedurile interne elaborate de către bancă de sine stătător.

 

CAPITOLUL III
Operaţiunile cu numerar în bănci

În funcţie de spectrul serviciilor prestate, banca este în drept să efectueze încasări şi eliberări de numerar.

10.  Încasările de numerar includ:
a) depuneri în conturile entităţilor sau persoanelor fizice, deschise la bancă;
b) încasări în numerar generate de activitatea băncii;
c)    retrageri de numerar de la filialele aceleiaşi bănci sau de la oricare altă bancă sau filialele acesteia;
d) retrageri de numerar de la BNM.

11. Eliberările de numerar includ:
a) retrageri de numerar de către clienţii băncii;
b) plăţi generate de activitatea băncii;
c) eliberări de numerar între casieriile filialelor aceleiaşi bănci sau către orice altă bancă sau filialele acesteia;
d) depuneri de numerar la BNM.

12.  Pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar, banca, utilizează după caz, următoarele documente:
a) ordin de încasare a numerarului;
b) ordin de eliberare a numerarului.

13. Ordin de încasare a numerarului (Anexa nr. 1) este un document de casă care se utilizează la încasarea numerarului de către bancă.

14. Ordin de eliberare a numerarului (Anexa nr. 2) este un document de casă care se utilizează la eliberarea numerarului de către bancă.

15.  Retragerea numerarului de către entităţi, cu excepţia cazurilor în care sunt utilizate cardurile de plată, se efectuează în baza unei delegaţii, forma şi procedurile de utilizare a căreia se elaborează de sine stătător de către bancă şi va conţine în mod obligatoriu, dar nu se va limita la următoarele elemente:
a) denumirea băncii;
b) codul băncii;
c) codul fiscal al băncii;
d) denumirea entităţii;
e) codul fiscal al entităţii;
f) codul IBAN;
g) data retragerii numerarului;
h) numele persoanei responsabile de retragere a numerarului;
i) suma în cifre şi suma în litere;
j) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile pentru emiterea delegaţiei;
k) ştampila entităţii;
l) numărul, data, luna şi anul emiterii documentului.

16. Documentele utilizate pentru reflectarea operaţiunilor cu numerar se întocmesc de către funcţionarul responsabil al băncii şi se execută în ziua operaţională în care au fost emise.

17. Documentele trebuie să fie întocmite în limba de stat. Parametrii formularelor documentelor utilizate la operaţiunile cu numerar, în funcţie de volumul de date incluse, se stabilesc de bancă de sine stătător. 

18. Banca poate completa conţinutul documentelor utilizate la operaţiunile cu numerar cu rubricile necesare, conform procedurilor interne ale băncii.

19. Formularele documentelor utilizate pentru operaţiunile cu numerar se întocmesc pe suport hîrtie sau în formă electronică, care ulterior se imprimă. Numărul de exemplare se stabileşte de bancă de sine stătător, în conformitate cu procedurile interne ale băncii.

20. În formularele documentelor aferente operaţiunilor cu numerar nu se admit corectări sau ştersături.

21. Pe documentele utilizate la operaţiunile cu numerar se aplică amprenta ştampilei şi semnăturile persoanelor împuternicite ale băncii.

22. Evidenţa operaţiunilor cu numerar se ţine în registre, forma şi conţinutul cărora se elaborează de sine stătător de către bancă.

23. Procedurile interne privind modul de semnare, vizare, repartizare şi păstrare a documentelor şi a registrelor utilizate în operaţiunile cu numerar se elaborează de către bancă de sine stătător.

 

CAPITOLUL IV
Procesarea şi schimbul bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională

 
Secţiunea 1
Verificarea şi ambalarea bancnotelor şi monedelor metalice

24. BNM şi băncile sunt responsabile de verificarea autenticităţii şi calităţii bancnotelor şi monedelor metalice, în scopul repunerii acestora în circulaţie sau retragerii, în cazul în care au devenit necorespunzătoare circulaţiei.

25. Verificarea autenticităţii şi calităţii bancnotelor şi monedelor metalice este realizată fie de un echipament de procesare, fie manual de către personalul calificat.

26. Identificarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor metalice se realizează prin compararea acestora cu specimenele respective, prin verificarea: valorii nominale, imaginii, formatului şi elementelor de siguranţă, stabilite de către BNM.

27. Bancnotele şi monedele metalice care în urma identificării autenticităţii sunt considerate suspecte de a fi false se transmit organelor competente, cu respectarea reglementărilor prezentului Regulament.

28. Verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice se realizează în conformitate cu Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională (Anexa nr.3).

29. Bancnotele şi monedele metalice care în urma verificării calităţii nu mai pot fi repuse în circulaţie sunt considerate necorespunzătoare circulaţiei şi se depun la BNM.

30. Pentru bancnotele corespunzătoare circulaţiei, precum şi pentru cele necorespunzătoare circulaţiei se respectă următorul mod de ambalare:

a) 100 bancnote cu aceeaşi valoare nominală formează un pacheţel;
b) pe lăţimea pacheţelului se aplică o banderolă-tip, în corespundere cu valoarea nominală a bancnotelor, pe care se aplică o ştampilă care identifică denumirea băncii, se indică numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului, care a format pacheţelul şi semnătura acestuia, data, luna şi anul în care a fost format pacheţelul;
c) zece pacheţele a 100 bancnote, cu aceeaşi valoare nominală, formează un pachet complet, iar pacheţelele, cu aceeaşi valoare nominală, din care nu se poate forma un pachet complet, formează un pachet incomplet;
d) pacheţelul care conţine sub 100 bancnote formează un pacheţel incomplet, la care pe lăţimea acestuia se aplică o banderolă simplă, unde se menţionează: valoarea nominală, cantitatea de bancnote, suma totală, se aplică o ştampilă care identifică denumirea băncii, se indică persoana care a format pacheţelul şi semnătura acesteia, data, luna şi anul în care a fost format pacheţelul;
e) la fiecare pachet complet se aplică în partea superioară un cartonaş-tip, iar în partea inferioară un cartonaş simplu. Pe cartonaşul superior se aplică o ştampilă care identifică denumirea băncii, numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului care a procesat pachetul, data, luna şi anul în care a fost format pachetul şi se aplică semnătura casierului;
f) la fiecare pachet incomplet se aplică în partea superioară şi inferioară cîte un cartonaş simplu. Pe cartonaşul superior se menţionează: valoarea nominală, cantitatea de bancnote, suma totală, se aplică o ştampilă care identifică denumirea băncii, numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului care a procesat pachetul, data, luna şi anul în care a fost format pachetul şi se aplică semnătura casierului;
g) un pachet complet sau incomplet nu poate purta datele de identificare ale mai multor casieri sau ale aceluiaşi casier cu menţiuni aferente diferitelor zile de formare a pachetului;
h) pachetele complete şi cele incomplete se ambalează în folie din polietilenă.

31. La BNM se depun bancnote corespunzătoare circulaţiei şi bancnote necorespunzătoare circulaţiei şi respectiv se retrag de la BNM de către bănci doar bancnote corespunzătoare circulaţiei, formate numai în pachete complete, ambalate în folie din polietilenă şi clasate separat după categorie şi valoare nominală.

32. Pentru monedele metalice corespunzătoare circulaţiei, precum şi pentru cele necorespunzătoare circulaţiei se respectă următorul mod de ambalare:

1) monedele metalice cu aceeaşi valoare nominală se formează în săculeţe:
a) 2000 monede cu valoarea nominală de 1 ban;
b) 1000 monede cu valoarea nominală de 5 bani, 10 bani, 25 bani şi 50 bani.

2) săculeţele cu monede metalice cu aceeaşi valoare nominală se formează într-un sac:
a) 20 de săculeţe cu valoarea nominală de 1 ban, 5 bani, 10 bani şi 25 bani;
b) 5 săculeţe cu valoarea nominală de 50 bani.

3) monedele ambalate separat în săculeţe, pe diverse valori nominale, care nu pot forma un sac complet, formează un sac mixt, care nu poate conţine mai mult de 20000 monede.

33. Fiecare săculeţ şi sac, cu monede metalice, se sigilează şi se aplică o etichetă unde se menţionează: valoarea nominală, cantitatea de monede şi suma totală a acestora, se aplică o ştampilă care identifică denumirea băncii, numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului care a procesat săculeţul/sacul, data, luna şi anul în care a fost format săculeţul/sacul şi se aplică semnătura casierului.

34. Sacul cu monede metalice nu poate include săculeţe formate de diverse persoane şi nu poate purta datele de identificare ale mai multor persoane sau ale aceleiaşi persoane, purtînd date diferite privind formarea sacului.

35. La BNM se depun monede metalice corespunzătoare circulaţiei şi monede metalice necorespunzătoare circulaţiei şi se retrag de la BNM de către bănci doar monede corespunzătoare circulaţiei, ambalate în săculeţe/saci conform prevederilor pct.32, subpct.1) şi 2) al prezentului Regulament.

36. În vederea identificării autenticităţii, calităţii bancnotelor şi monedelor metalice, precum şi reglării diferenţelor de numerar, băncile sunt responsabile de procesarea numerarului primit în bancă urmare ridicării acestuia de la BNM sau de la alte bănci. Pentru reglarea diferenţelor de numerar constatate în cadrul procesării numerarului banca va urma propriile proceduri stabilite.

37. BNM va refuza primirea pachetelor complete cu bancnote şi sacii cu monede dacă acestea nu respectă cerinţele de formare, ambalare şi identificare, prevăzute în prezentul Regulament.

 

Secţiunea 2
Schimbul bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională

38. Băncile asigură, pentru persoane fizice şi juridice, schimbul bancnotelor şi monedelor metalice autentice şi cu putere de plată, în conformitate cu Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională, după cum urmează:
a) bancnote şi monede metalice necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere de plată, pe bancnote şi monede metalice corespunzătoare circulaţiei sau pentru depunere în cont;
b) bancnote corespunzătoare sau necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere de plată, pe monede metalice corespunzătoare circulaţiei;
c) monede metalice corespunzătoare sau necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere de plată, pe bancnote corespunzătoare circulaţiei.

39. Schimbul bancnotelor şi monedelor metalice se efectuează în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane.

40. Banca va afişa, la casa operaţională, la un loc vizibil, un aviz care include menţiunea privind efectuarea schimbului bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională, fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane. Totodată, la ghişeu vor fi afişate Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională.

 

Secţiunea 3
Activităţi cu specimenele de bancnote

41. Banca utilizează specimenele de bancnote numai în scopul desfăşurării operaţiunilor cu numerar. Specimenele de bancnote se distribuie de către BNM, cu titlu gratuit.

42. Operaţiunile privind ridicarea specimenelor de bancnote de la BNM, înregistrarea şi păstrarea acestora în cadrul băncii, distribuirea specimenelor de bancnote subdiviziunilor subordonate, modalitatea de utilizare şi păstrare a specimenelor de bancnote, precum şi procedura de urmat în cazul pierderii acestora se stabileşte de către bancă, conform procedurilor interne elaborate de sine stătător. Se interzice distribuirea specimenelor de bancnote pentru terţe părţi.

43. Ridicarea specimenelor de bancnote de la BNM se efectuează de către reprezentantul băncii în baza delegaţiei.

44. Banca, în termen de 5 zile lucrătoare după recepţionarea specimenelor de bancnote, prezintă la BNM:
a) lista specimenelor de bancnote distribuite subdiviziunilor subordonate băncii;
b) angajamentul scris prin care îşi asumă obligaţia de păstrare în siguranţă a specimenelor de bancnote şi de restituire a acestora, la solicitarea BNM.

45. Restituirea specimenelor de bancnote de către bancă se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea BNM. Predarea-primirea specimenelor se efectuează în baza unui proces-verbal semnat de părţi.

46. Banca, la încheierea procedurii de lichidare, restituie specimenele de bancnote la BNM. Predarea-primirea specimenelor de bancnote se efectuează în baza unui proces-verbal semnat de părţi.

47. Specimenele de bancnote prezentate la casa operaţională a băncii, cele depistate la procesarea numerarului sunt retrase cu întocmirea unui proces-verbal, informarea imediată și transmiterea ulterioară a acestora comisariatului de poliţie teritorial, pentru examinare după competenţă. Totodată, băncile informează BNM printr-un aviz despre depistarea cazului, aferent specimenelor de bancnote, cu anexarea procesului-verbal de constatare a cazului.

CAPITOLUL V
Operaţiuni cu numerar în moneda naţională între Bănci

48. În rezultatul încasărilor de numerar, banca îşi stabileşte zilnic volumul necesar de numerar pentru activitatea ulterioară.

49. Băncii îi aparţine prerogativa de stabilire a excedentului de numerar pentru ziua următoare şi care poate fi oferit altor bănci sau depus la BNM.

50. BNM va plasa pe pagina interbancară informaţia privind disponibilul de numerar al băncilor şi va asigura actualizarea acesteia în corespundere cu informaţia recepţionată de la bănci.

51. În scopul acoperirii necesităţii băncii cu numerar, în caz de insuficienţa acestuia, banca va examina informaţia plasată pe pagina interbancară, privind disponibilitatea numerarului în alte bănci şi va iniţia negocieri în vederea procurării numerarului necesar.

52. În cazul depistării de către banca solicitantă a neconformării numerarului ridicat cu cerinţele de triere şi ambalare a numerarului, conform prevederilor Capitolului IV al prezentului Regulament, aceasta va înainta reclamația băncii, care a pus la dispoziţie numerarul, cu expedierea concomitentă a unei copii pe adresa BNM.

53. Banca va reglementa prin procedurile sale interne modalitatea de distribuire a excedentului de numerar între filialele proprii, precum şi altor bănci sau filialelor acestora, amplasate în aceeaşi localitate sau în localităţile din apropiere.

 

CAPITOLUL VI
Operaţiunile cu numerar în moneda naţională ale băncilor în relaţia cu BNM

54. În funcţie de disponibilitatea excedentului de numerar sau de insuficienţa acestuia, băncile pot depune sau retrage numerar la/de la BNM. Tranzacția între BNM și bănci se efectuează prin schimbul efectiv al numerarului în monedă naţională cu mijloace bănești din conturile băncilor deschise la BNM.

55. Retragerea şi depunerea numerarului la BNM se efectuează în bază de contract (Anexa nr. 4).

56. Orice retragere de numerar de la BNM se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
           a) transmiterea de către bancă, la BNM, prin intermediul componentei de transport a SAPI a unei cereri pentru retragerea de numerar, inclusiv a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare (Anexa nr. 5 şi/sau Anexa nr. 6),  în intervalul  de timp 1500 - 1600 zilei anterioare de retragere a numerarului. În cerere se indică suma totală, structura pe valori nominale, tipul bancnotelor/monedelor, scopul utilizării numerarului, datele de identificare ale persoanelor responsabile de ridicarea numerarului şi datele unităţilor de transport ale băncii, implicate în transportarea numerarului. În cazul în care, banca intenţionează să retragă numerar în ziua efectuării operaţiunii, Cererea se transmite la BNM, în intervalul de timp 830 - 1000;
b) modificarea datelor de identificare ale persoanelor responsabile de ridicarea numerarului şi/sau unităţilor de transport, se asigură de către bancă, cu expedierea unui mesaj, prin intermediul componentei de transport a SAPI, în intervalul de timp 830 – 1230, în ziua efectuării operaţiunii;
c)   iniţierea de către bancă, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui ordin de plată aferent operaţiunii de retragere de numerar şi decontarea acestuia, pînă la prezentarea persoanelor responsabile de ridicarea numerarului, la BNM.

57. Cererea de retragere a numerarului de la BNM, cu excepţia bancnotelor şi monedelor jubiliare şi comemorative, se iniţiază de către bancă după examinarea informaţiei plasate pe pagina interbancară, conform prevederilor pct. 50 al prezentului Regulament şi distribuirea acestuia între bănci.

58. Banca este în drept să-şi anuleze cererea transmisă anterior, privind retragerea de numerar, inclusiv a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare, prin iniţierea unui Aviz (Anexa nr. 7), care urmează a fi transmis prin intermediul componentei de transport a SAPI, către BNM, nu mai tîrziu de termenul limită de timp stabilit pentru iniţierea cererii, conform pct. 56 al prezentului Regulament.

59. Urmare a examinării cererii băncii solicitante, BNM poate satisface cererea, total sau parţial, sau refuza, în funcţie de posibilităţile de echilibrare a cererii de numerar cu ofertele băncilor de pe pagina interbancară.

60. Rezultatul examinării cererii se comunică băncii solicitante nu mai tîrziu de ora 1800 a zilei în curs, în cazul acceptării cererii printr-o Confirmare (Anexa nr.8) transmisă prin intermediul componentei de transport a SAPI, în care se va indica suma numerarului acceptat spre retragere, structura valorilor nominale şi timpul retragerii numerarului de la BNM, în cazul refuzului cererii - printr-un Aviz (Anexa nr.9).

61. În baza mesajului recepţionat de la BNM, banca în ziua retragerii numerarului efectuează plata prin transfer, care trebuie să fie egală cu suma numerarului aprobat pentru retragere.

62. În cazul retragerii bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare, banca în ziua efectuării transferului specificat la pct. 61 al prezentului Regulament, suplimentar, transferă la BNM diferenţa dintre preţul de comercializare şi valoarea nominală a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare.

63. Banca are obligaţia de a transmite la BNM lista care include numele persoanelor desemnate pentru efectuarea operaţiunilor de retragere a numerarului de la BNM, precum şi datele unităţilor de transport ale băncii care vor fi implicate în transportarea numerarului de la BNM.
În cazul în care banca nu dispune de serviciul de transport valori, iar serviciile de ridicare a numerarului de la BNM şi serviciile de transportare a numerarului la bancă sunt prestate de către un furnizor licenţiat, banca prezintă la BNM lista cu numele persoanelor desemnate pentru ridicarea numerarului, precum şi datele unităţilor de transport care vor fi implicate în transportarea numerarului de la BNM, care aparţin furnizorului licenţiat.

64. Lista va purta semnătura conducătorului băncii şi a contabilului şef sau a persoanelor care îi înlocuiesc şi va cuprinde datele de identificare ale persoanelor desemnate pentru ridicarea numerarului: numele, prenumele şi semnătura, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, precum şi modelele şi numerele unităţilor de transport.

65. Despre orice modificare ulterioară a acestei liste banca notifică BNM, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere de numerar.

66. Pentru retragerea numerarului, persoana desemnată de către bancă se prezintă la BNM cu delegaţia valabilă întocmită pe numele său numai pentru ziua respectivă, actul de identitate şi copia de pe actul de identitate.

67. Pentru retragerea numerarului de către băncile în proces de lichidare, administratorul băncii se prezintă la BNM cu actul de identitate şi copia de pe actul de identitate.

68. În cazul în care la verificarea documentelor prezentate de persoana responsabilă de retragerea numerarului a băncii au fost constatate erori, banca va prezenta documente noi şi va fi plasată în coada de aşteptare pentru retragerea numerarului.
 
69. BNM va elibera persoanei desemnate de către bancă, odată cu numerarul, un exemplar al ordinului de eliberare a numerarului.

70. În cazul imposibilităţii de conectare a băncilor la componenta de transport a SAPI şi pentru băncile în proces de lichidare, cererea de retragere a numerarului şi confirmarea operaţiunii de către BNM se transmit prin fax.

71. Operațiunile de retragere de numerar de către bănci de la BNM se vor efectua conform orarului stabilit pentru fiecare bancă, dar nu mai tîrziu de ora 16:00 a zilei efectuării operaţiunii. În situaţia în care, în ziua stabilită, banca solicitantă nu a efectuat operaţiunea de ridicare a numerarului pînă la ora 16:00, BNM va transmite, prin intermediul componentei de transport a SAPI, o Confirmare aferentă cazului (Anexa nr. 10) şi va aplica comisionul prevăzut la  pct. 3 din Anexa nr. 11.

72. În funcţie de disponibilităţi, băncile pot depune la BNM:
a) excedentul de numerar, cu putere circulatorie;
b) numerarul clasat în categoria necorespunzător circulaţiei ;
c) numerarul retras din circulaţie fără putere circulatorie.

73. Orice depunere de excedent de numerar la BNM se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
a) transmiterea de către bancă, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui  Aviz privind disponibilitatea excedentului de  numerar ( Anexa nr. 12), în termen limită de pînă la ora 1500  zilei anterioare efectuării operaţiunii, indicînd suma totală, divizată pe valori nominale, precum şi datele de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi datele unităţilor de transport ale băncii, implicate în transportarea numerarului;
b) actualizarea de către bancă a Avizului, prin modificarea datelor aferente sumei declarate anterior pentru depunere, nu mai tîrziu de termenul limită de timp stabilit pentru transmiterea Avizului; 
c) modificarea datelor de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi/sau datele unităţilor de transport, se asigură de către bancă, cu expedierea unui mesaj, prin intermediul componentei de transport a SAPI, în intervalul de timp 830 –1230 în ziua efectuării operaţiunii, în funcţie de ora stabilită de BNM, pentru efectuarea operaţiunii.

74. Depunerea de numerar cu putere circulatorie la BNM se efectuează numai în baza Confirmării (Anexa nr. 8) transmise de BNM prin intermediul componentei de transport a SAPI.

75. Depunerile de numerar clasat în categoria necorespunzător circulaţiei şi a celui retras din circulaţie fără putere circulatorie se depun la BNM fără restricţii de ordin cantitativ şi nominal.

76. Orice depunere de numerar necorespunzător circulaţiei, la BNM se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
a) transmiterea de către bancă, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui Aviz de depunere a numerarului necorespunzător circulaţiei ( Anexa nr.13), în termen limită de pînă la ora 1600 zilei anterioare efectuării operaţiunii, indicînd suma totală, divizată pe valori nominale, precum şi datele de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi datele unităţilor de transport ale băncii, implicate în transportarea numerarului;
b) actualizarea de către bancă a Avizului, prin modificarea datelor aferente sumei declarate anterior pentru depunere, nu mai tîrziu de termenul limită de timp stabilit pentru transmiterea Avizului;
c) modificarea datelor de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi/sau unităţilor de transport, se asigură de către bancă, cu expedierea unui mesaj, prin intermediul componentei de transport a SAPI, în intervalul de timp 830 – 1230,  în ziua efectuării operaţiunii.

77. BNM va iniţia, după caz, dar nu mai tîrziu de ora 1800, o Confirmare (Anexa nr. 8), prin intermediul componentei de transport a SAPI, cu indicarea timpului depunerii numerarului necorespunzător circulaţiei şi a celui retras din circulaţie fără putere circulatorie.

78. În cazul imposibilităţii de conectare a băncilor la componenta de transport a SAPI şi pentru băncile în proces de lichidare, avizul de depunere a numerarului şi confirmarea operaţiunii de către BNM se transmit prin fax.

79. Banca are obligaţia de a transmite la BNM lista care include numele persoanelor desemnate pentru efectuarea operaţiunilor de depunere a numerarului la BNM, precum şi datele unităţilor de transport ale băncii care vor fi implicate în transportarea numerarului la BNM.
În cazul în care banca nu dispune de serviciul de transport valori, iar serviciile de depunere a numerarului la BNM şi serviciile de transportare a numerarului de la bancă sunt prestate de către un furnizor licenţiat, banca prezintă la BNM lista cu numele persoanelor desemnate pentru depunerea numerarului, precum şi datele unităţilor de transport care vor fi implicate în transportarea numerarului la BNM, care aparţin furnizorului licenţiat

80. Lista va purta semnătura conducătorului băncii şi a contabilului - şef sau a persoanelor care îi înlocuiesc şi va cuprinde datele de identificare ale persoanelor desemnate pentru depunerea numerarului: numele, prenumele şi semnătura, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, precum şi modelele şi numerele unităţilor de transport.

81. Despre orice modificare ulterioară a acestei liste banca notifică BNM în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de depunere numerar.

82. Pentru depunerea numerarului, persoana desemnată de către bancă se prezintă la BNM cu ordinul de eliberare a numerarului emis de banca depunătoare (care prevede suma numerarului destinat pentru depunere în BNM), actul de identitate şi copia de pe actul de identitate. 

83. În cazul în care la verificarea documentelor prezentate de persoana desemnată de către bancă pentru depunerea numerarului au fost constatate erori, banca va prezenta documente noi şi va fi plasată în coada de aşteptare pentru depunerea numerarului.

84. Depunerea numerarului de către bănci se va efectua conform orarului stabilit pentru fiecare bancă, dar nu mai tîrziu de ora 16:00 a zilei efectuării operaţiunii. BNM nu va accepta depunerea numerarului în cazul nerespectării de către banca a sumei şi structurii numerarului pe valori nominale indicate în Confirmare.

85. În urma depunerii numerarului, BNM va elibera persoanei desemnate a băncii depunătoare un exemplar al ordinului de încasare a numerarului, drept confirmare de depunere a numerarului.

86. În vederea decontării operaţiunilor privind depunerile de numerar, BNM în ziua depunerii numerarului iniţiază şi asigură decontarea, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui ordin de plată către bancă, corespunzător sumei numerarului depus.

87. Numerarul depus de către bancă la BNM se supune integral verificării. În cazul constatării unor diferenţe în minus, precum şi a depistării falsurilor, BNM va întocmi şi expedia băncilor procesele-verbale de constatare, în baza cărora banca este obligată să acopere diferenţele depistate. Diferenţa depistată în plus, va fi transferată de către BNM, în contul de decontare al băncii, în baza procesului-verbal de constatare.

88. Pentru serviciile prestate aferente operaţiunilor de retragere a bancnotelor şi monedelor metalice, BNM aplică comisioane prevăzute în Anexa nr. 11. Încasarea comisionului se efectuează, conform ordinului de plată iniţiat de BNM, în baza mandatului acordat de către bancă.

89. În cazul solicitărilor urgente de retragere/depunere a numerarului după intervalul de timp stabilit de prevederile prezentului Regulament, banca transmite, prin intermediul componentei de transport a SAPI, Cererea privind retragerea numerarului / Avizul privind depunerea numerarului către BNM și prin fax sau e-mail o scrisoare semnată de către conducătorul băncii cu includerea motivului argumentat privind necesitatea de ridicare/depunere urgentă a numerarului.

90. BNM va informa în prealabil băncile, cu 10 zile lucrătoare înainte, printr-un comunicat, transmis prin intermediul componentei de transport a SAPI, sau prin fax pentru băncile în proces de lichidare, despre perioada derulării procesului de inventariere anuală  a numerarului şi a altor valori din tezaurul BNM.

91. Pentru perioada derulării inventarierii anuale a numerarului şi a altor valori din tezaurul BNM, băncile își vor prognoza în prealabil excedentul/necesarul de numerar, şi vor apela preponderent la alte bănci în vederea prestării/beneficierii serviciilor aferente operaţiunilor cu numerar.

92. În cazuri excepţionale, în contextul imposibilităţii acoperirii necesităţii băncii cu numerar/distribuirii excedentului de numerar din motivul lipsei ofertei/cererii, inclusiv conform informaţiei plasate pe pagina interbancară, băncile pot retrage/depune numerar la BNM, conform unui grafic coordonat din timp urmare depunerii unei scrisori semnate de către conducătorul băncii cu includerea motivului argumentat privind necesitatea de retragere/depunere a numerarului.

 

CAPITOLUL VII
Operaţiunile cu numerar în valută străină ale băncilor în relaţia cu BNM

93. În temeiul Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a RM, aprobat prin HCA nr.8 din 24.01.2013, banca poate efectua operaţiuni de vînzare/ cumpărare a numerarului în valută străină către/de la bănci nerezidente şi pe piața interbancară a Republicii Moldova.

94. Operațiunile de vînzare a numerarului în valută străină de către BNM băncilor sunt condiționate de necesitatea menținerii stabilității sistemului financiar. Desfăşurarea operațiunilor cu numerar în valuta străină în relaţia cu BNM, se efectuează urmare a încheierii și autorizării de către BNM a tranzacției de vînzare/cumpărare a valutei străine, în baza deciziei conducerii BNM.

95. La ridicarea numerarului în valută străină de la BNM, reprezentantul băncii se prezintă la BNM cu delegația valabilă numai pentru ziua respectivă, actul de identitate și copia actului de identitate.

96. În cazul în care la verificarea documentelor prezentate de persoana responsabilă de retragerea numerarului în valută străină a băncii au fost constatate erori, banca va prezenta documente noi și va fi plasată în coada de așteptare.

97. BNM va elibera persoanei responsabile a băncii, odată cu numerarul în valută străină, un exemplar al ordinului de eliberare a numerarului în valută străină.

98. În cazul depunerii numerarului în valută străină la BNM, reprezentantul băncii se prezintă cu ordinul de eliberare a numerarului în valută străină emis de bancă, actul de identitate și copia de pe actul de identitate.

99. În cazul în care la verificarea documentelor prezentate au fost constatate erori, se acționează conform prevederilor pct.96 al prezentului Regulament.

100. În urma depunerii numerarului în valută străină de către bancă, BNM va elibera persoanei responsabile a băncii, drept confirmare a operațiunii, un exemplar al ordinului de încasare a numerarului.

101. Numerarul în valută străină depus la BNM de către bancă se supune integral verificării. În cazul constatării unor diferențe sau a depistării falsurilor, BNM va întocmi şi expedia băncilor procesele-verbale de constatare. Banca este obligată să acopere diferențele în minus și falsurile, iar diferenţele depistate în plus, vor fi transferate de către BNM.
Diferențele în sumă de 10 USD și mai mult (sau echivalentul acestora în altă valută străină) se transferă prin intermediul sistemului SWIFT, iar diferențele în suma de pînă la 10 USD (sau echivalentul acestora în altă valută străină), vor fi reflectate la cursul oficial în MDL în conturile băncilor deschise la BNM.

102. Activitatea privind operaţiunile cu numerar, în valută străină, gestionarea, păstrarea şi evidenţa valutei străine, se efectuează în conformitate cu procedurile interne elaborate de bancă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII
Modul de înregistrare şi evidenţă a numerarului suspect de a fi fals

103. Datele privind bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, depistate în cadrul desfăşurării operaţiunilor cu numerar, de către bănci sau BNM sunt înregistrate în Sistemul de evidenţă a falsurilor de monedă naţională (SEF). Băncile şi BNM asigură confidențialitatea acestor date. Organizarea şi administrarea SEF ţine de competenţa BNM.   

104. Banca stochează şi înregistrează timp de 2 zile lucrătoare din data depistării, în SEF, datele referitoare la bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, depistate de către bancă şi subdiviziunile subordonate, conform procedurilor interne stabilite.

105. Banca desemnează persoanele responsabile de stocarea şi înregistrarea în SEF a datelor referitoare la bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, precum şi actualizarea acestora, în conformitate cu rezultatele expertizei efectuate de către Ministerul Afacerilor Interne (în continuare MAI). 

106. Banca asigură comunicarea subdiviziunilor subordonate a informaţiei privind datele referitoare la bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, depistate de către aceasta, inclusiv de către alte bănci, conform datelor din SEF, pentru combaterea punerii în circulaţie a falsurilor.

107. BNM, prin intermediul SEF, comunică băncilor informaţia privind datele referitoare la noi tipuri de bancnote şi monede metalice suspecte de a fi false (alertă rapidă).

108. Banca, în cadrul desfăşurării operaţiunilor cu numerar retrage din circulaţie bancnotele şi monedele metalice, care urmare procedurii de autentificare se consideră suspecte de a fi false şi le transmite MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

109. În scopul asigurării evidenţei, banca solicită MAI trimestrial, pentru bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, transmise anterior pentru identificare, rezultatele expertizei în baza cărora în SEF se actualizează statutul bancnotei/monedei metalice – falsă sau autentică.

110. Activitatea privind preluarea bancnotelor/monedelor metalice suspecte de a fi false de la depunător şi eliberării documentului confirmativ în acest sens, a informării şi transmiterii bancnotelor şi monedelor metalice suspecte de a fi false MAI, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi procedurile interne elaborate de către bancă de sine stătător.

111. Banca va afişa un Aviz, la un loc vizibil, la casa operaţională prin care va informa despre modul de reţinere a bancnotelor şi monedelor metalice suspecte de a fi false de la depunător şi eliberarea unui document confirmativ.

 

CAPITOLUL IX
Alte prevederi

112. Accesul în incinta BNM pentru persoanele împuternicite ale băncilor pentru retragerea/depunerea numerarului în monedă națională și a unităților de transport se efectuează în baza unui permis de acces, urmare autorizării Confirmării către bancă.

113. Accesul în incinta BNM pentru persoanele împuternicite ale băncii pentru retragerea/depunerea numerarului în valută străină, precum şi pentru băncile în proces de lichidare şi a unităţilor de transport a acestora, se efectuează în baza unui permis de acces, iniţiat conform scrisorii remise de către bancă prin fax sau e-mail, care conține datele de identificare ale persoanelor împuternicite și datele unităților de transport.

114. Activitatea privind colectarea şi transportarea numerarului se reglementează prin procedurile interne ale băncii.

115. Banca elaborează de sine stătător proceduri aferente activităţii operaţiunilor cu numerar desfăşurate în cadrul subdiviziunilor subordonate.

116. Banca stabilește și efectuează controale în cadrul subdiviziunilor subordonate, în scopul determinării gradului de respectare şi executare a operaţiunilor cu numerar în corespundere cu actele normative de domeniu, precum şi identificării şi prevenirii riscurilor de fraudă, în care pot fi implicaţi salariaţii băncii.
 

Anexe PDF

Anexe DOC

 

 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru  aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova’’

Proiectul   Hotărârii Comitetului executiv al BNM  „Pentru   aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova’’ este elaborat  în temeiul art. 5 lit. g), 11 alin (1), 27 alin.(1) lit. c), 61 și 62 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2015, nr.297-300, art.544) cu modificările ulterioare.

Necesitatea elaborării proiectului este de a asigura un cadru normativ relevant pentru utilizarea codurilor IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea operațiunilor cu numerar prin includerea acestora în ordinele de încasare și eliberare a numerarului.

De asemenea, proiectul prevede reglementarea operațiunilor cu numerar în valută  aferente tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a numerarului în valută .

Conform proiectului elaborat, în cazul solicitărilor urgente de retragere/depunere a numerarului după intervalul de timp stabilit de prevederile prezentului Regulament, banca transmite Cererea privind retragerea numerarului / Avizul privind depunerea numerarului către BNM prin intermediul componentei de transport a SAPI și prin fax sau e-mail o scrisoare semnată de către conducătorul băncii cu includerea motivului argumentat privind necesitatea de ridicare/depunere urgentă a numerarului.

Concomitent, prin proiectul menționat s-au operat  modificări în   Anexa nr. 3 „Standarde minime pentru verificarea calității bancnotelor și monedelor metalice în moneda națională”  și anume - băncile comerciale vor accepta în categoria necorespunzătoare circulației și vor plăti integral, 100% din valoare, bancnotele autentice cărora le lipsește pînă la maximum 45 % din suprafață, dar la care seria și numărul sînt complete și lizibile.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM “Pentru   aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova’’ în termen de pînă la 20 mai 2016.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și