• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.09.2019

Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci”

12.09.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 12 septembrie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci” (în continuare – proiectul hotărârii).

Prezentul proiect stabilește reguli cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului la calcularea cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.109/2018, care vor  asigura deținerea de către bănci a fondurilor proprii la un nivel care să acopere riscurile asumate.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.44, lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările ulterioare, art.60 alin. (4) și art.73 alin (1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Beneficiarii proiectului dat sunt băncile cu sediul în Republica Moldova, precum și sucursalele din Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licențiate de către Banca Națională a Moldovei.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările dvs. pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 30 septembrie 2019 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 0 (22) 822-225 sau expediate pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. 

Proiectul hotărârii, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:       PDF       DOC

Tabelul de concordanţă:       PDF       DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci”

 

1. Denumirea autorului:

Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare)

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările ulterioare, art.60 alin. (4) și art.73 alin (1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, cu modificările ulterioare.

Proiectul hotărârii este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și a Regulamentului nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

Elaborarea proiectului a fost generată de necesitatea introducerii unei noi cerințe de capital care trebuie să fie constituită astfel încât să poată absorbi pierderile generate de riscul de ajustare a evaluării creditului. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Proiectul hotărârii este elaborat în contextul executării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (ANEXA XXVIII-A NORME APLICABILE SERVICIILOR FINANCIARE) și transpune art. 381, 382, 384, 385, 386 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014.

Pentru proiectul regulamentului a fost elaborat un tabel de concordanță în care a fost analizat gradul de transpunere a prevederilor actului Uniunii Europene menționat.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul regulamentului stabilește:

 • reguli cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului (riscul CVA - Credit Valuation Adjustment) în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.109/2018;
 • calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA pentru toate instrumentele financiare derivate extrabursiere în ceea ce privește toate activitățile sale, altele decât instrumentele financiare derivate de credit recunoscute în vederea reducerii valorilor expunerilor ponderate  la riscul de credit;
 • tranzacțiile care sunt excluse de la aplicarea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA (așa cum ar fi tranzacțiile cu Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, tranzacțiile cu băncile multilaterale de dezvoltare, tranzacțiile cu entitățile din sectorul public, tranzacțiile în interiorul grupului);
 • acoperirile eligibile împotriva riscului în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA în baza metodei standardizate.

Aprobarea proiectului hotărârii va contribui la asigurarea deținerii de către bancă în mod permanent a fondurilor proprii la un nivel care să acopere riscurile asumate.

 

5. Fundamentarea economico-financiară:

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

Aprobarea proiectului hotărârii determină necesitatea modificării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018, aferente riscului de ajustare a evaluării creditului.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.230/2010, proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md),  în compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

 

8. Constatările expertizei anticorupție:

Conform Raportului de expertiză anticorupție elaborat în conformitate cu art.36 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, potrivit căreia proiectul expertizat nu conține factori și riscuri de corupție.

 

9. Consultările expertizei de compatibilitate:

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 36), proiectul hotărârii și tabelul de concordanță vor fi expediate Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice:

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Consultările altor expertize:

În temeiul prevederilor Legii nr.100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru efectuarea expertizei economice și financiare.

În temeiul prevederilor art.32 alin. (1) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.