• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.09.2016

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”

19.09.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 19.09.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 240 din 09.12.2013.

Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul generalizării practicii de supraveghere, în scopul  concretizării unor aspecte legale tangente reglementărilor activității băncii cu persoanele sale afiliate și evitării concentrării riscurilor aferente activității băncilor cu aceste persoane. Totodată, proiectul hotărîrii încorporează modificări care vizează generalizări ale practicii de supraveghere şi aducerea termenilor utilizaţi în regulament în conformitate cu termenii utilizați în actele legislative.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 lit. d), art.11, art.26 lit. c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare,  art.25, art.27, art.28, art.31 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 29.09.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Galinei Berzedeanu, pe adresa electronică: galina.berzedeanu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822287.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 240 din 09.12.2013, şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____ __________ 2016

Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele
sale afiliate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 240 din 09 decembrie 2013

În temeiul art. 5 lit. d), art.11, art.26 lit. c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art.25, art. 27, art.28, art.31 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate (anexa nr.2), aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 240 din 09 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23 art.97), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 15 ianuarie 2014 cu nr.955, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctul 2:

 • subpunctul 1):
  literele c)-d) vor avea următorul cuprins:
  „c) orice persoană care exercită control asupra persoanei juridice sau se află sub controlul persoanei juridice, sau se află împreună cu persoana juridică sub controlul unei alte persoane, sau deţine/deţin asocieri în participaţie;
  d) orice persoană care este asociată într-o participație împreună cu persoana juridică”;
  se completează cu o literă nouă e) cu următorul cuprins:
  „e) persoanele afiliate persoanelor specificate la literele a) – d);”
 • după subpunctul 2) se completează cu subpunctul 21) cu următorul cuprins:
  „21) orice persoană este considerată afiliată băncii dacă satisface unul sau mai multe dintre următoarele criterii:
  a) persoana nu dispune de istorie de credit în alte instituții financiare neafiliate băncii și este debitor / contraparte a unei singure bănci sau a persoanelor afiliate băncii, iar tranzacțiile efectuate de către persoana menționată nu sunt justificate din punct de vedere economic (cu excepția cazurilor cînd finanțarea primită de la mai multe bănci este inoportună, de exemplu, în cazul creditului ipotecar / împrumutului acordat unei persoane fizice cu scopul de a procura o locuință care este singurul loc de reședință al acestei persoane fizice);
  b) persoana își desfășoară activitatea economică în sectorul unde banca sau persoanele afiliate băncii au o cotă importantă din piața de bunuri și servicii aferentă acelui sector (inclusiv prestarea serviciilor auxiliare);
  c) mijloacele bănești primite de la bancă sau de la persoanele afiliate băncii reprezintă o sursă importantă de venituri a persoanei;
  d) persoana nu desfășoară nicio activitate economică semnificativă sau nu înregistrează venituri (inclusiv, persoane juridice fictive sau înregistrate în zonele offshore, etc.);
  e) persoana este dependentă de bancă sau de persoanele afiliate băncii, astfel încât problemele financiare cu care se poate confrunta banca sau persoanele afiliate băncii vor conduce la probleme financiare în activitatea persoanei respective;
  f) persoana acționează preponderent ca reprezentant al băncii sau al persoanelor afiliate băncii;
  g) persoana face parte dintr-un grup de debitori afiliați între ei prin intermediul unei activități economice comune și cărora banca le acordă credite semnificative, chiar și atunci când unul din debitori din grupul respectiv este persoană afiliată băncii;
  h) persoana face parte dintr-un grup de persoane afiliate între ele prin intermediul unei activități economice comune, iar gajul depus pentru creditele acestora este oferit de un singur gajist și/sau cel puțin unul din debitori este persoană afiliată băncii;
  i) persoana este înregistrată la aceeași adresă sau adresă similară (fizică sau virtuală), aceeași reședință actuală, pagini web similare ca cele ale băncii sau ale persoanelor afiliate băncii;
  j) persoana utilizează elemente structurale mutuale, în special sisteme IT și contabile, cu banca sau cu persoanele afiliate băncii (inclusiv prin externalizarea activităților);
  k) persoana angajează același administrator ca și banca sau ca persoanele afiliate băncii, sau un angajat al acestei persoane este un administrator al băncii și / sau al persoanelor afiliate băncii, sau viceversa;
  l) persoana angajează un consilier în comun cu banca sau împuternicește banca sau persoanele afiliate băncii de a o reprezenta legal, sau persoana este o entitate specializată înființată cu scopul exercitării unor funcții anumite și este controlată de bancă sau de persoanele afiliate băncii;
  m) persoana are aceiași furnizori de bunuri și servicii sau clienți ca și banca sau persoanele afiliate băncii;
  n) informația disponibilă cu privire la structura de proprietate a persoanei nu permite identificarea acționarilor care dețin direct sau indirect o cotă substanțială și a beneficiarilor efectivi ai acestora;
  o) structura de proprietate a persoanei este nejustificat complicată și ramificată;
  p) persoana nu cooperează cu Banca Națională în domeniul dezvăluirii informațiilor cu privire la relațiile acesteia cu banca și/sau cu persoanele afiliate băncii;
  q) persoana nu este înregistrată în țara unde își desfășoară activitatea de bază și nu există motive rezonabile economice sau financiare în acest sens;
  r) persoana nu neagă/contrazice în mod oficial informațiile publice disponibile cu privire la relațiile sale de afiliere cu banca;
  s) tranzacțiile efectuate și utilizarea mijloacelor financiare nu reflectă genurile principale de activitate ale acestei persoane;
  t) mijloacele financiare primite de la bancă sunt utilizate pentru alte scopuri decât cele declarate la contractarea creditului;
  u) scopul utilizării mijloacelor bănești nu poate fi stabilit și verificat de bancă.”

2) după punctul 6 se completează cu punctele 61-63 cu următorul cuprins:
„61. Banca nu are dreptul de a cere vreunei persoane să încheie contracte de servicii financiare şi de altă natură sau procurări de bunuri de la afiliatele sale ca o condiţie pentru a încheia contracte cu ea privind acordarea de servicii financiare.

62. Creditele sau tranzacțiile încheiate între bancă și persoanele afiliate ale acesteia în condiții mai avantajoase decât cele prevăzute pentru persoanele care nu sunt afiliate ale băncii sunt interzise.

63. Următoarele condiții sunt considerate a fi mai avantajoase decât cele prevăzute pentru persoanele care nu sunt afiliate băncii:
a) acceptarea unui colateral (gaj) cu o valoare de piață mai mică decât un colateral similar solicitat de la alți clienți ai băncii;
b) procurarea unui bun imobil de o calitate scăzută sau la un preț mai ridicat decât prețul bunurilor imobile similare pe piață;
c) efectuarea unor investiții în valorile mobiliare ale persoanei afiliate pe care banca nu le-ar fi efectuat în cazul altor persoane;
d) achitarea bunurilor sau serviciilor procurate de la o persoană afiliată la un preț mai ridicat decât prețul pentru bunuri și servicii similare pe piață, sau în circumstanțe când aceleași bunuri sau servicii nu ar fi fost procurate de la o altă persoană;
e) vânzarea către o persoană afiliată băncii a unui activ la un preț mai scăzut decât cel care ar fi fost încasat în cazul vânzării activului către o altă persoană;
f) stabilirea unei rate a dobânzii / comision mai mici pentru serviciul prestat decât dacă serviciul era prestat unei altei persoane;
g) stabilirea unei rate a dobânzii mai mare pentru depozitul acceptat decât dacă depozitul era acceptat de la o altă persoană.”

3) După capitolul II se completează cu capitolele II1 și II2 cu următorul cuprins:

„Capitolul II1
IDENTIFICAREA DE CĂTRE BANCĂ A PERSOANELOR AFILIATE

131. Banca identifică și colectează informații cu privire la persoanele sale afiliate. Lista persoanelor afiliate se prezintă trimestrial Consiliului băncii. Consiliul băncii este responsabil de identificarea persoanelor afiliate și de corectitudinea listei cu privire la persoanele afiliate.

132. Banca se asigură că dispune de informații actualizate cu privire la datele de identificare a persoanelor afiliate băncii. Banca trebuie să se abțină de la tranzacții cu persoanele ale cărei afiliere cu banca este dificil de identificat sau nu poate fi identificată.

 

Capitolul II2
IDENTIFICAREA PERSOANELOR AFILIATE BĂNCII DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ

133. Banca Națională identifică persoanele afiliate băncii în baza criteriilor prevăzute la pct. 2 subpct. 21) din prezentul regulament în cadrul activității de supraveghere.

134. În cadrul activității de supraveghere, Banca Națională a Moldovei poate, până la proba contrară, identifica persoanele menționate la pct. 133, ca afiliate ale băncii sau ca tranzacții efectuate în interesul acestor persoane, dacă acestea nu au fost identificate / declarate de bancă, precum și ținând cont de natura relațiilor, tranzacțiilor și existența unor altor relații cu banca. Banca Națională notifică banca în format electronic despre o asemenea decizie cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare și, dacă este cazul, expediază pe adresa băncii notificarea pe suport hîrtie.

135. Banca poate aduce probe în termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării notificării Băncii Naționale care atestă neafilierea persoanei identificate de Banca Națională ca fiind afiliată băncii conform pct. 133 .

136. După expirarea termenului indicat la pct. 135 și dacă decizia Băncii Naționale nu a fost modificată, persoanele identificate ca afiliate ale băncii sau ca persoane care au acționat în interesul unor persoane afiliate băncii pot contesta această decizie în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.”

4) după punctul 16 se completează cu punct 161 cu următorul cuprins:
„161. Nicio bancă şi nicio instituţie financiară afiliată băncii:
a) nu poate acorda unei persoane credite sau subscrie, plasa valori mobiliare, sau facilita finanţări din partea unor terţi către această persoană pentru a o ajuta să-şi achite obligaţiile către persoana afiliată peste limitele stabilite la pct. 14 și 15 din prezentul regulament;
b) nu poate subscrie sau plasa valori mobiliare ale unei persoane şi nici acorda credite acestei persoane ca să-şi plătească datoria, dobânda sau dividendele la astfel de valori mobiliare;
c) nu poate subscrie, plasa sau distribui valori mobiliare, cu excepţia valorilor mobiliare de stat, şi, în decursul a 60 de zile de la vînzare, nu poate cumpăra sau recomanda altora, în calitate de manager de active sau de consultant în probleme de investiţii, să le procure.”

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind tranzacțiile
băncii cu persoanele sale afiliate”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 240 din 09.12.2013

Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate   stabilește cerințe privind încheierea, aprobarea, înregistrarea, realizarea și raportarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate, expunerile aferente acestor tranzacții și are ca scop protejarea intereselor băncii, ale clienților ei, prevenirea situațiilor de conflict de interese, limitarea riscurilor de concentrare a expunerilor băncii fată de persoanele afiliate.

Urmare generalizării practicii de supraveghere,  în scopul  concretizării unor aspecte legale tangente reglementărilor activității băncii cu persoanele sale afiliate și evitării concentrării riscurilor aferente activității băncilor cu aceste persoane s-a impus necesitatea  unor modificări și completări la regulamentul în cauză. Astfel, a fost inițiat proiectul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate (în continuare proiectul hotărîrii).

Totodată, ținînd cont de posibilitatea persoanelor afiliate de a influența banca, în vederea excluderii implicării băncii în riscuri excesive față de astfel de persoane, în proiectul hotărîrii se propune stabilirea unei limite referitor la acordarea  de credite unei persoane pentru a o ajuta să-şi achite obligațiile către afiliata băncii.

Concomitent, proiectul hotărîrii înglobează modificări şi completări ce țin de optimizarea aplicării unor prevederi ale art.31 din Legea instituțiilor financiare. Astfel, proiectul hotărîrii propune completarea regulamentului cu prevederi ce țin de concretizarea situațiilor în care condițiile de acordare a creditelor persoanelor afiliate băncii se consideră a fi avantajoase comparativ cu cele  acordate altor persoane neafiliate băncii.

Totodată, proiectul hotărîrii încorporează modificări și completări care vizează aducerea termenilor utilizați în regulament în conformitate cu termenii utilizați în practica internațională. Ca urmare se propune completarea noțiunii de persoane afiliate în partea ce ține de persoanele juridice astfel încît să fie considerată persoană afiliată orice persoană care se află într-o asociere în participație împreună cu persoana juridică.

Modificările şi completările expuse în proiectul hotărîrii vor conduce la perfecționarea cadrului de reglementare a activității băncilor în relațiile cu persoanele afiliate și au drept scop minimizarea riscurilor rezultate din activitatea financiară desfășurată de către bănci în acest sens.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și