• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.12.2019

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

04.12.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 4 decembrie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii unui cadru normativ pentru implementarea procesului de evaluare a adecvării lichidității interne în bănci (Intenal Liquidity Adequacy  Assessment Process, ILAAP), precum și stabilirea prevederilor aferente  metodologiei de calcul ale modificărilor potențiale ale valorii economice a băncii ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (IRRBB).

Proiectul hotărârii prevede completarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.322/2018.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art. 37 (3), 38, 79, 80 (4) și 105 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2019 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 287.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md) și la sediul acesteia pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei, ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art. 37 (3), 38, 79, 80 (4) și 105 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727, (în continuare -  LAB).

Având la bază art. 79 din LAB, care prevede stabilirea unui proces continuu de evaluare a adecvării lichidității interne în bănci (Intenal Liquidity Adequacy  Assessment Process, ILAAP), unul din scopurile prezentului proiect este de a stabili un cadru normativ pentru implementarea procesului menționat. Astfel, ținând cont de importanța gestionării eficiente a riscului de lichiditate, Banca Națională urmărește stabilirea unui cadru de reglementare ILAAP cât mai comprehensiv.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul este elaborat în contextul executării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (ANEXA XXVIII-A NORME APLICABILE SERVICIILOR FINANCIARE) și transpune parțial, art. 86 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.

Pentru proiectul respectiv a fost elaborat un tabel de concordanță în care a fost analizat gradul de transpunere a prevederilor actului Uniunii Europene menționat. Tabelul de concordanță va fi actualizat conform variantei definitive a proiectului.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede completarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor cu un capitol care conține aspecte ce stau la baza unui proces prudent de gestiune a lichidității, precum și cu o anexă care specifică  lista informațiilor pe care Banca Națională trebuie să le primească de la bănci pentru realizarea procesului de verificare și evaluare menționat la art.101 din LAB (SREP).  

Astfel, capitolul respectiv se referă la procesul de evaluare a adecvării lichidității interne și include următoarele aspecte:

 • cadrul intern de gestionare a procesului ILAAP, care presupune dispunerea de către bancă a strategiilor, politicilor, proceselor și sistemelor robuste pentru identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea riscului de lichiditate;
 • cadrul intern pentru identificarea, măsurarea, gestionarea și monitorizarea surselor  de finanțare, care presupune elaborarea de către bancă a unor metodologii în acest sens;
 • elementele care urmează a fi luate în considerație de către bancă în procesul ILAAP;
 • cerințe privind dispunerea de către bancă de diferite instrumente pentru diminuarea riscului de lichiditate, inclusiv un sistem de limite și rezerve de lichidități, pentru a putea face față situațiilor de criză;
 • alte aspecte aferente procesului ILAAP.

Totodată, proiectul include completări ale Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor, care stabilesc modalitatea de informare a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la desfășurarea adunării generale a acționarilor.

În scopul asigurării tratării și evaluării corespunzătoare de către bănci a riscului de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare (IRRBB), proiectul  conține prevederi aferente calculului modificării valorii economice a băncii ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în vederea stabilirii influenței asupra fondurilor proprii ale băncii, precum și detaliază metodologia standardizată de calcul al modificării potențiale a valorii economice a băncii prin includerea unei anexe la Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor.

De asemenea, proiectul abrogă Regulamentul cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcționarilor săi nr.33/09-01 din 18.09.1996, dar introduce cerința, conform căreia banca trebuie să dispună de reglementări interne privind modul şi condiţiile de acordare a creditelor salariaților săi și să țină o evidență separată a acestora. Salariaților băncii, care sunt persoane afiliate acesteia, li se acordă credite în condițiile prevăzute de Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele  sale afiliate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.240/2013.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare, aflate în conexiune și nu necesită elaborarea unor acte normative suplimentare pentru a fi implementat.

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională".

Propunerile și obiecțiile parvenite pe marginea proiectului de hotărâre vor fi expuse în sinteza recomandărilor/avizelor, cu indicarea comentariilor la propunerile care nu au fost acceptate.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, aprobată prin Hotărârea Colegiului Centrului Național Anticorupție nr.6/2017,  iar factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 36), proiectul hotărârii și tabelul de concordanță vor fi expediate Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie  cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru expertiza economică și, respectiv, expertiza financiară.

În temeiul prevederilor art. 32 (1) din Legea nr. 100 /2017 proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Comisiei Naționale a Pieței Financiare.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).