• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.10.2016

Proiectul HCE pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

28.10.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu data de 28 octombrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară”.

Scopul  proiectului  este  corelarea  prevederilor  Instrucţiunii cu  privire  la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară cu  Planul  de  conturi  al  evidenţei  contabile  în  băncile  licenţiate  din Republica Moldova  şi asigurarea  veridicităţii datelor statisticii monetare în sistemul bancar al Republicii Moldova. 

Elaborarea proiectului de decizie este condiţionată de modificarea  şi completarea  Planului  de  conturi  al  evidenţei  contabile  în  băncile  licenţiate  din  Republica Moldova,  precum şi de necesitatea reglementării problemelor apărute în procesul de aplicare a Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833), cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova şi Banca Naţională a Moldovei.

Impactul estimat al proiectului de decizie este corespunderea conţinutului Raportului privind statistica monetară cu  Planul  de  conturi  al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova,   precum  şi  perfecţionarea  analizei datelor statisticii monetare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 11 alin.(1),  art. 27 alin. (1) lit. c)  şi art. 72   din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei nr.78-81, art. 199 din 13.05.2011), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11 noiembrie 2016 dnei Maia Galeamov pe adresa electronică: maia.galeamov@bnm.md sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chisinău, bd.Grigore Vieru nr.1.

Proiectul deciziei şi nota de argumentare sînt disponibile pe pagina Web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei – www.bnm.md.

Proiect

 


COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

H O T Ă R Î R E A
nr. _____ din __________ 2016

Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

 

În temeiul art. 11 alin.(1), art. 27 alin. (1) lit. c) şi art. 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 37 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199) şi avînd în vedere prevederile Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) punctul 3. subpunctul 1) litera b) va avea următorul cuprins:
bănci și alte instituții financiare, cuprinde următoarele componente:
- bănci – persoane juridice definite la noțiunea „Bancă”, art. 2 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995;
- asociații de economii și împrumut (AEÎ), categoria B și C – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care
dețin licențe de categoria B și C, în conformitate cu art. 29 alin.(3) și alin.(4) din Legea asociaţilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007; ”

2) punctul 3. subpunctul 1) litera c) va avea următorul cuprins:
mediul financiar nebancar cuprinde următoarele componente:
- societăţi de asigurare - organizaţii a căror activitate constă, în principal, în oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi recuperare (conform art.1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006);
- fonduri nestatale de pensii - organizaţii necomerciale care se ocupă cu colectarea şi evidenţa contribuţiilor financiare depuse benevol de persoanele fizice sau juridice fie în numele acestora şi care asigură sporirea acestor mijloace pentru plata pensiei suplimentare (conform art.2 din Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii nr.329-XIV din 25 martie 1999);
- la alţi intermediari financiari se atribuie:
organizaţii de microfinanţare - persoane juridice a căror activitate de bază o constituie activitatea de prestare a serviciilor de microfinanţare, şi anume acordarea şi gestionarea împrumuturilor, acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare, efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor (conform art.7 din Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare nr. 280-XV din 22 iulie 2004);
asociaţii de economii şi împrumut (AEÎ) categoria A – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria A, în conformitate cu art. 29 alin.(2) din Legea asociaţilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007;”
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) – companii investiţionale, definite la art. 89 alin(1) din Legea privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012;
companii de leasing financiar – persoane juridice a căror activitate de bază o constituie finanţarea procurării activelor materiale (conform Legii cu privire la leasing nr.59 din 28 aprilie 2005);
- unităţi financiare auxiliare – instituţii financiare a căror activitate este legată de intermedierea financiară, dar care nu activează în calitate de intermediari financiari. ”

3) la punctul 15.:
a) în compartimentul „Active ”:
rîndul „1.1.2.2.4.0.0. – Depozite transferabile Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1032, 1099, 1701)” se exclude,
rîndul 1.2.1.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:
„1.2.1.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1163, 1181, 1191, (-)1192)”,
b) în compartimentul „Obligaţiuni ”:
rîndurile 2.1.1.1.1.1.0., 2.1.1.2.1.1.0. se completează cu conturile 2237, 2238, 2274, 2275,
rîndurile 2.1.1.1.3.1.0., 2.1.1.1.4.1.0., 2.1.1.1.5.2.1., 2.1.1.1.5.3.1., 2.1.1.2.3.1.0., 2.1.1.2.4.1.0., 2.1.1.2.5.2.1., 2.1.1.2.5.3.1., 2.2.1.1.9.1.0., 2.2.1.2.9.1.0. se completează cu conturile 2238, 2275,
rîndurile 2.2.1.1.4.3.3. - 2.2.1.1.4.3.8. vor avea următorul cuprins:
„2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanţiere 2268, 2269)
2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2267)
2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2264)
2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2721)”
rîndurile 2.2.1.2.4.2.3. - 2.2.1.2.4.2.8. vor avea următorul cuprins:
„2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanţiere 2268, 2269)
2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2267)
2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2264)
2.2.1.2.4.2.8. – Dobînda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2721)
rîndurile 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3. se exclud,
rîndurile 2.2.2.2.4.5.0. –2.2.2.2.4.5.3. se exclud,
Din răndurile 2.5.1.2.2.1.0., 2.5.1.3.3.1.0., 2.5.1.9.2.1.1., 2.5.2.1.2.1.0., 2.5.2.2.2.1.0., 2.5.2.3.3.1.0., 2.5.2.9.2.1.1. se exclude contul 2152.

2. În anexa nr. 1 a prezentei Instrucțiuni:
1) rîndurile 1.2.1.8.0.0.0.–1.2.1.8.3.0.0., 1.2.1.9.1.0.0. – 1.2.1.9.1.4.0., 1.2.2.4.0.0.0., 1.2.2.5.0.0.0.,1.3.1.4.4.0.0. –1.3.1.4.4.3.0., 1.3.1.5.2.0.0.–1.3.1.5.2.3.0., 1.3.2.4.4.0.0.– 1.3.2.4.4.3.0., 1.3.2.5.2.0.0.–1.3.2.5.2.3.0., 1.4.1.4.0.0.0., 1.4.1.5.0.0.0., 1.4.2.4.0.0.0., 1.4.2.5.0.0.0., 1.5.0.0.0.0.0. – 1.5.2.3.0.0.0., 1.6.0.0.0.0.0. - 1.6.2.9.0.0.0., 1.7.1.2.4.0.0., 1.7.1.2.5.0.0., 2.1.1.1.2.0.0. –2.1.1.1.2.2.0., 2.1.1.2.2.0.0. – 2.1.1.2.2.2.0., 2.1.2.1.2.0.0. – 2.1.2.1.2.4.0., 2.1.2.2.2.0.0.– 2.1.2.2.2.4.0., 2.2.1.1.3.0.0. – 2.2.1.1.3.2.2., 2.2.1.1.4.1.0., 2.2.1.1.4.2.0., 2.2.1.1.6.0.0. – 2.2.1.1.6.2.0., 2.2.1.1.7.0.0. – 2.2.1.1.7.2.0., 2.2.1.1.8.0.0. – 2.2.1.1.8.2.0., 2.2.1.2.3.0.0. – 2.2.1.2.3.2.2., 2.2.1.2.4.1.0., 2.2.1.2.6.0.0. 2.2.1.2.6.2.0., 2.2.1.2.7.0.0. 2.2.1.2.7.2.0., 2.2.1.2.8.0.0. 2.2.1.2.8.2.0., 2.2.2.1.3.1.0., 2.2.2.1.4.1.0., 2.2.2.1.4.2.0., 2.2.2.2.3.1.0., 2.2.2.2.4.1.0., 2.3.1.2.0.0.0.–2.3.1.2.3.0.0., 2.3.2.2.0.0.0., 2.5.1.3.2.0.0., 2.5.2.3.2.0.0., 2.6.0.0.0.0.0. – 2.6.2.3.9.0.0., 2.7.0.0.0.0.0. - 2.7.2.9.0.0.0. se blocează prin “X”;

2) rîndurile 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3., 2.2.2.2.4.5.0. –2.2.2.2.4.5.3. se exclud;

3) denumirea rîndurilor 2.2.1.1.4.3.3. –2.2.1.1.4.3.8., 2.2.1.2.4.2.3. –2.2.1.2.4.2.8. se modifică după cum urmează:
2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (MN)
2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (MN)
2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (MN)
2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (MN)
2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (MN)
2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (MN)
2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (VS)
2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (VS)
2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (VS)
2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (VS)
2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (VS)
2.2.1.2.4.2.8. – Dobînda calculată la mijloacele extrabugetare (VS)

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2017 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
“Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară”

 

Proiectul Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară ” (în continuare Instrucţiune) a fost elaborat în conformitate cu art. 11 alin.(1), art. 27 alin. (1) lit. c) şi art. 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei nr.78-81, art. 199 din 13.05.2011), cu modificările şi completările ulterioare.

Necesitatea completării şi modificării Instrucţiunii este determinată, în principal, de modificările şi completările operate la Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova. Modificările și completările Planului de conturi au condus și la modificarea Raportului privind statistica monetară (în continuare raport), și anume: includerea în raport a conturilor sintetice aferente mijloacelor bănești de către societățile de plată/societățile emitente de monedă electronică/ furnizorii de servicii poștale primite de la utilizatori serviciilor de plată, precum și a conturilor aferente mijloacelor bănești asupra cărora, conform legislației în vigoare, nu se aplică sechestru.

Totodată, Instrucţiunea a fost completată cu descrierea mai detaliată a asociaţiilor de economii şi împrumut (AEI) în conformitate cu categoriile licenţelor pe care le deţin (A, B și C), fapt ce va asigura reflectarea corectă a datelor statisticii monetare aferente AEI în procesul clasificării acestora conform sectoarelor instituționale.

Modificările raportului vor contribui la asigurarea veridicităţii datelor statisticii monetare existente.

În special, modificările vizează următoarele aspecte:
- conturile aferente depozitelor incluse în masa monetară ale subsectorului instituţional “Mediul financiar nebancar” sînt completate cu conturile aferente mijloacelor bănești depuse/transferate de către societățile de plată/societățile emitente de monedă electronică/ furnizorii de servicii poștale primite de la utilizatori serviciilor de plată, direct sau prin intermediului unui alt prestator de servicii de plată și nu sînt încă deținute de societatea de plată și nu sînt încă remise beneficiarului plății și nici transferate unui alt prestator de servicii de plată înainte de terminarea zilei lucrătoare ulterioare zilei în care au fost primite, care, conform legislației în vigoare, nu sînt pasibile sechestrării;
- conturile aferente depozitelor incluse în masa monetară ale subsectoarelor instituţionale, “Mediul financiar nebancar”, “Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public”, “Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat “, “Persoane fizice care practică activitate“, “Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei“, precum și conturile aferente depozitelor excluse din masa monetară ale sectorului “Nerezidenţi“ sînt completate cu conturile aferente mijloacelor bănești depuse/transferate fără dobîndă de către persoanele juridice în proces de lichidare sau în procedură de însolvabilitate etc.

Aplicarea modificărilor și completărilor prevăzute în proiect va conduce la atingerea unui grad mai înalt de corectitudine în reflectarea și analiza datelor statisticii monetare şi, ca urmare, a deciziilor luate în bază acestor date.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și