• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.10.2016

Proiectul HCE Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

24.10.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 24.10.2016, consultarea publică a proiectului Hotărârii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, și anume a Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009 și a Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementarea unor raportări care se întocmesc actualmente, dar care nu sunt stipulate în regulamentele sus-menționate, cu scopul de a accentua obligativitatea băncilor de a prezenta informații veridice și reprezentative, precum și de a facilita procesul de raportare a erorilor depistate în „Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”.

Modificările vizează următoarele aspecte:
- reglementarea modalității de prezentare repetată a „Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”;
- reglementarea prezentării de către băncile licențiate a cererii/ ofertei de valută, precum și a raportării sumelor procurate/ vândute de numerar de către casele/ punctele de schimb valutar ale băncii în USD, EUR și RUB în sistemul informațional Bloomberg;
- stabilirea termenului limită de prezentare a „Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”;
- abrogarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 149 din 6 iunie 2016 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi simplificarea procedurii de prezentare repetată a „Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”, precum și reglementarea unor raportări care nu sunt stipulate în regulamentele actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.h), art.11 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.39 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 08.11.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Elena Guțu, dlui Ghenadie Coșpormac, pe adresele electronice: elena.gutu@bnm.md, ghenadie.cospormac@bnm.md sau la numerele de telefon: 022822322, 022822218.

Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 1.

Proiect

 

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr.--
din „ --decembrie 2016

Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.h), art.11 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.39 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 646 din 4 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 8 cuvintele „până la ora 14:30.” se substituie cu cuvintele „de la ora 12:30 până la ora 14:30.”.

2) După punctul 8, se introduc punctele 81, 82, 83 și 84 cu următorul cuprins:
„81. Băncile licențiate prezintă Băncii Naționale a Moldovei raportul prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare SAPI).

„82. În cazul în care raportul pentru ziua lucrătoare curentă nu a fost transmis în conformitate cu prevederile punctelor 8 și 81 din prezentul Regulament din motive tehnice, banca este obligată să transmită raportul cel mai târziu la ora 15:45 a zilei lucrătoare curente.

83. În cazul în care au fost depistate erori în raportul pentru ziua lucrătoare curentă, banca este obligată să transmită raportul repetat cu corectările de rigoare cel mai târziu la ora 15:45 a zilei lucrătoare curente.

84. În cazul în care au fost depistate erori în raportul ale cărui date au fost incluse deja în calculul cursului oficial, banca este obligată să transmită raportul repetat cu corectările de rigoare prin intermediul SAPI în termen de cel mult 3 zile lucrătoare după ce acestea au fost depistate de către BNM sau de către banca licențiată. Concomitent, banca este obligată să transmită și un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa BNM despre transmiterea repetată a raportului și explicația pe marginea erorilor depistate. În mesaj se va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile.”.

3) Punctul 9 va avea următorul cuprins:
„9. În cazul în care raportul din ziua lucrătoare curentă a fost prezentat după ora 15:45, informația va fi exclusă din calculul cursului oficial.”.

4) La punctul 15 sintagma „Sistemului automatizat de plăţi interbancare (SAPI)” se substituie cu abrevierea „SAPI”.

5) În Anexa nr.2 la regulament, cuvintele „,nu mai târziu de ora 14:30.” se substituie cu cuvintele „de la ora 12:30 până la ora 14:30.”

2. Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40 art.234), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 17 se abrogă.

2) După capitolul IV se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:

 

„Capitolul IV1 Raportarea

431. Băncile licențiate sunt obligate să prezinte informația cu privire la cererea/ oferta de valută străină a băncii pentru ziua lucrătoare curentă și să raporteze sumele procurate/ vândute de numerar de către punctele de schimb valutar ale băncii în USD, EUR și RUB din ziua/zilele lucrătoare precedentă/precedente (zilele de odihnă și sărbătoare, care au fost lucrătoare pentru băncile licențiate) în sistemul informațional Bloomberg până la ora 10:00 din ziua lucrătoare curentă.

432. În caz că cererea/ oferta prezentată se schimbă pe parcursul zilei lucrătoare curente, banca este obligată să actualizeze datele până la ora 17:00 din ziua lucrătoare curentă.

433. Băncile licențiate sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea informației prezentate în sistemul informațional Bloomberg.”.

3. Se abrogă punctele 2 și 3 din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 149 din 6 iunie 2016 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009”.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Urmare revizuirii Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine și a Regulamentului privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, Departamentul operațiuni bancare propune operarea unor modificări și completări.

Modificările respective vizează reglementarea unor raportări care se întocmesc actualmente, dar care nu sunt stipulate în regulamentele sus-menționate, cu scopul de a impune băncilor obligativitatea de a prezenta informații veridice și reprezentative, precum și a facilita procesul de raportare a erorilor depistate în „Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”, și anume:
- reglementarea modalității de prezentare repetată a „Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”, în cazul în care au fost anulate sau efectuate modificări la una sau mai multe tranzacții valutare după ziua încheierii tranzacției/ tranzacțiilor;
- reglementarea prezentării de către băncile licențiate a cererii/ ofertei de valută, precum și a raportării sumelor procurate/ vândute de numerar de către casele/ punctele de schimb valutar ale băncii în USD, EUR și RUB în sistemul informațional Bloomberg;
- stabilirea termenului limită de prezentare a „Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești”, în cazul în care băncile din motive tehnice/ excepționale sau în cazul raportării repetate nu s-au încadrat în termenul stipulat de Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine. Astfel, termenul limită stabilit este ora 15:45, toate rapoartele primite după ora limită vor fi excluse din calculul cursului leului moldovenesc.

abrogarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 149 din 6 iunie 2016 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009”, deoarece codul alfabetic „BYR” și cel numeric „974” vor fi utilizate doar în anexa 3 „Coduri utilizate pentru denominarea istorică a valutelor” publicată de către Agenția Internațională pentru Standardizare (ISO).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și