• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.10.2016

Proiectul HCE pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01

04.10.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea şi desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 04.10.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor”.

Proiectul hotărîrii este elaborat în contextul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016, precum și ținând cont de Hotărîrea Guvernului nr. 1082  din 26.09.2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv art.4, 9 și 17, capitolul III1 aferente regimului filialelor băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova, precum și al băncilor autohtone.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în crearea cadrului normativ pentru înființarea filialelor băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova, precum și consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor direcți/indirecți, inclusiv a beneficiarilor efectivi ai băncilor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume în temeiul  art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare,  art. 4, capitolul III1 și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 20.10.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Nataliei Harea, pe adresa electronică: natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822442.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor” și nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2016

Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 37 din 15.08.1996

În conformitate cu art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare, art. 4, capitolul III1 și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.37 din 15.08.1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56-60, art.74), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 750 la 4 mai 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1) În denumirea regulamentului după cuvîntul „BĂNCILOR” se completează cu textul „ȘI FILIALELOR BĂNCILOR STRĂINE”;

2) Capitolul I va avea următorul cuprins:

I. FUNDAMENTAREA ŞI APLICAREA

Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu art. 5, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art. 4 și capitolul III1 din Legea instituţiilor financiare, are dreptul exclusiv de a elibera licenţe băncilor și filialelor băncilor străine. Nicio persoană nu este în drept să practice activităţi financiare, enumerate la art.26 din Legea instituţiilor financiare, fără licenţa Băncii Naţionale a Moldovei.

Banca străină care doreşte să deschidă sucursale pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să obțină licenţa Băncii Naţionale a Moldovei, în modul stabilit de prezentul regulament, cu excepția prevederilor expuse la capitolul VII5 din prezentul regulament.

Banca străină care dorește să deschidă filială pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să obțină licenţa Băncii Naționale a Moldovei în modul stabilit la capitolul VII5 din prezentul regulament.

Noţiunea “bancă“ va include şi sucursalele băncilor.”;

3) După capitolul VII4 se completează cu capitolul VII5 cu următorul cuprins:

VII5. LICENȚIEREA FILIALEI UNEI BĂNCI STRĂINE

A. Filiala băncii străine poate desfășura în limita licenței acordate activitățile financiare premise conform art. 26 din Legea instituțiilor financiare. Filiala băncii străine nu este în drept să desfășoare activități financiare, neprevăzute în licența eliberată de Banca Națională, precum și nu pot excede obiectul de activitate al băncii străine, licențiate de autoritatea competentă din țara de origine.

B. Filiala băncii străine trebuie să dispună de capital de dotare în mărime nu mai mică ca cuantumul capitalului inițial stabilit la art.5 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare. Cuantumul minim al capitalului de dotare care trebuie menținut în calitate de capital reglementat se stabilește în mărime de 200 mln. lei. Metoda de calculare a capitalului de dotare reglementat se conține în anexa nr.4 la prezentul Regulament în modul corespunzător și după caz.

C. Filiala băncii străine nu are statut de persoană juridică.

D. Persoanele, desemnate să asigure conducerea filialei băncii străine trebuie să corespundă prevederilor stipulate la articolul 245 din Legea instituțiilor financiare, precum și cerințelor înaintate de Banca Națională prin reglementările aferente exigențelor fată de administratori.

E. Cererea scrisă pentru primirea licenței de către filiala băncii străine privind desfășurarea activităților financiare, întocmită în conformitate cu prevederile stipulate în anexa nr. 9 la prezentul regulament, se înaintează de către banca străină Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei. La cerere trebuie să fie anexat pachetul de documente și informații enumerate în anexa menționată.

F. Dacă pachetul de documente și informații va fi prezentat conform prevederilor anexei nr.9 la prezentul regulament, cererea va fi înregistrată de Banca Națională a Moldovei spre examinare, fapt despre care banca străină va fi informată în scris.

G. Banca Națională are dreptul să solicite prezentarea documentelor şi informațiilor suplimentare, în cazul în care documentele și informațiile prezentate conform lit.E din prezentul capitol sînt insuficiente pentru a lua o decizie privind eliberarea licenței.

H. În termen de trei luni din data primirii documentelor şi informaţiilor complete conform lit. E și, după caz lit.G, din prezentul capitol, Banca Naţională aprobă preliminar cererea privind eliberarea licenței pentru desfăşurarea activităţilor permise conform art.26 din Legea instituţiilor financiare sau respinge cererea, aducînd în scris la cunoştinţa băncii decizia sa, cu indicarea motivelor respingerii.

I. În cazul în care Banca Naţională consideră că este necesară o investigaţie suplimentară pentru luarea deciziei de eliberare a licenței pentru desfăşurarea activităţilor permise conform art. 26 din Legea instituţiilor financiare, termenul stabilit la lit. H poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii străine.

J. Drept motive de respingere a cererii pot fi neîndeplinirea, în mod cumulativ, a condițiilor prevăzute la art. 241 și neconformarea cerințelor de licențiere prevăzute la art. 243 și 244 din Legea instituțiilor financiare, precum și prezentarea Băncii Naţionale a informaţiei insuficiente pentru luarea deciziei privind eliberarea licenţei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice în cererea pentru primirea licenţei. Banca Naţională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere a cererii înştiinţează banca străină despre acest fapt.

K. După aprobarea preliminară a cererii, Banca Naţională stabileşte următoarele cerinţe pentru primirea licenţei:
a) depunerea de către banca străină a capitalului de dotare, care nu trebuie să fie mai mic decît capitalul prevăzut la lit. B;
b) angajarea de specialişti;
c) prezentarea copiei deciziei de înregistrare autentificată/legalizată conform legislaţiei și extrasului din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrarea de stat a întreprinderilor şi de ţinerea evidenţei acestora;
d) închirierea sau cumpărarea de utilaj pentru efectuarea operaţiunilor bancare şi de edificii bancare.

L. Banca Naţională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei privind eliberarea licenţei, înştiinţează în scris banca străină despre acest fapt şi despre necesitatea achitării taxei stabilite în Legea instituţiilor financiare pentru eliberarea licenţei. Licenţa se semnează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei şi se înmînează, contra semnătură, persoanei împuternicite de către banca străină.

M. Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere, precum şi expres activităţile şi/sau serviciile preconizate de a fi desfăşurate, conform art. 26 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare.

N. Filiala băncii străine are dreptul să desfăşoare activităţile financiare prevăzute în licenţă din data semnării acesteia.

O. Filiala băncii străine aplică prevederile capitolelor VII1 – VII4 din prezentul regulament în modul corespunzător și după caz.”

4) Capitolul VIII:
litera A va avea următorul cuprins:
„A. Banca Naţională a Moldovei ţine registrul băncilor licenţiate și al filialelor băncilor străine. Cînd Banca Naţională eliberează băncii sau filialei băncii străine licenţa, aceasta se înscrie în registru. În registru se înscriu denumirea, sediul oficiului central al băncii, al filialelor şi reprezentanţelor ei și al filialei băncii străine. La registru se anexează copiile autorizate de pe următoarele documente:
1. Copia autorizată de pe statut sau, după caz, copia autorizată de pe regulamentul filialei băncii străine.
2. Lista persoanelor oficiale autorizate să acţioneze în numele băncii/filialei băncii străine, documentul care stabileşte limitele competenţei acestora şi specimenele semnăturilor lor autentificate notarial.”;
litera B, după cuvîntrul „Băncile” se completează cu textul „și filialele băncii străine”;
litera C, după cuvîntul „bancă” se completează cu textul „/filiala băncii străine”;

5) Capitolul IX se abrogă;

6) Capitolul XI se completează cu textul:
„Anexa nr.9: Exigențe la cererea pentru primirea licenței privind desfășurarea activităților financiare de către filialele băncilor străine”;

7) Anexa nr.1:
denumirea anexei, după cuvîntul „financiare” se completează cu textul „de către bancă”;
la punctul 5 textul „Conform definiţiei date la articolul 3 al Legii instituţiilor financiare, “persoană" - este persoana fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionând concertat, înregistrate ca atare sau nu.” se exclude;
punctul 15 se abrogă:

8) Anexa nr. 3 se completează cu punctul 8 care va avea următorul cuprins:
„8. Lista deținătorilor direcți și/sau indirecți, inclusiv beneficiarilor efectivi ai acestora, care dețin cel puțin 10% din capitalul social al băncii străine sau care exercită o influență semnificativă asupra administrării băncii respective.”;

9) Anexa nr.4:
în tabel:
-rîndul 1.1 va avea următorul cuprins:

 

1.

Acţiuni ordinare în circulaţie/capital de dotare

 

”;

-rîndul 2.4 va avea următorul cuprins:

 

4.

Datorii subordonate şi acţiuni preferenţiale cu scadenţă/Datorii subordonate cu scadență

 

”;

-la compartimentul „Metoda de întocmire a Calclului Capitalului Normativ total” se completează după cum urmează:
rîndul 1.1. se completează cu textul „/capitalul de dotare care reflectă mijloacele băncești puse la dispoziția filailei băncii străine”;
rîndul 1.6 se completează cu textul „pentru bănci, respectiv suma rândurilor 1.1, 1.4. minus rândul 1.5 pentru filialele băncilor străine”;
rîndul 2.3 literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
„ d) pot fi disponibile pentru a acoperi pierderile fără ca banca/filiala băncii străine să fie nevoită să înceteze activitatea;
e) în cazul lichidării datoria se achită după onorarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii, dar înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor, respectiv după onorarea tuturor creditorilor filialei băncii străine;”;
rîndul 2.4 aliniatul unu va ave următorul cuprins: „În rândul 2.4. pentru bancă se reflectă suma totală a datoriilor subordonate cu scadenţă şi acţiunile preferenţiale, răscumpărarea şi/sau convertirea cărora este prevăzută prin decizia de emitere a lor, recuperabile cu termen limitat și pentru filiala băncii străine, respectiv suma totală a datoriilor subordonate cu scadență cu condiţia că corespund următoarelor cerinţe;”, iar la litera d) după textul „creditorilor băncii” se completează cu textul „/filialei băncii străine”;
rîndul 2.5 după textul „suma rândului 1.6” se completează cu textul „pentru bănci, respectiv suma rândurilor 2.3-2.41. minus rândul 1.6 pentru filialele băncilor străine”;
rîndul 2.6 după textul „minus rândul 2.5” se completează cu textul „pentru bănci, respectiv suma rândurilor 2.3-2.41 minus rândul 2.5 pentru filialele băncilor străine”;

10) Anexa nr.5 capitolul IV se completează cu textul „Se indică informația necesară de a fi prezentată băncii, în mod obligatoriu, de către deținătorii direcți, indirecți și beneficiarii efectivi în scopul asigurării conformării acesteia prevederilor Legii instituțiilor financiare.”;

11) Se completează cu anexa nr.9 cu următorul cuprins: Anexa nr.9

Anexa nr.9
la Regulamentul cu privire la
licenţierea băncilor nr.23/09-01

Exigențe la cererea pentru obținerea licenței
privind desfășurarea activităților financiare de către filialele băncilor străine

I. Forma cererii

Cererea se întocmește și se semnează de către președintele consiliului băncii străine. Cererea şi pachetul de documente se prezintă la Banca Națională a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova, iar în cazul în care cererea și pachetul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, acestea se prezintă în original, cu anexarea traducerii în limba de stat a Republicii Moldova, autentificate/legalizate conform legislației.

II. Persoana împuternicită

Solicitantul va numi două persoane de contact care se vor afla în mun. Chişinău pe perioada examinării cererii, indicînd următoarele date: numele, locul de muncă, funcția ocupată, adresa de contact, telefonul/fax.

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive:

Cererea pentru obținerea licenței trebuie să conțină următoarele informații:

1. Extrasul din procesul-verbal al adunării acționarilor sau consiliului, la care a fost adoptată hotărîrea cu privire la deschiderea filialei pe teritoriul Republicii Moldova, care trebuie să cuprindă informații despre:
a. crearea filialei,
b. mărimea capitalului de dotare, care se preconizează de a fi pus la dispoziția filialei,
c. aprobarea regulamentului filialei băncii străine,
d. structura organizatorică și funcțiile filialei băncii străine,
e. funcțiile unităților din structura filialei băncii străine,
f. limitele competenței administratorilor și ale funcționarilor filialei băncii străine de a se angaja în activități financiare în numele și în favoarea filialei băncii străine,
g. alegerea conducătorilor și contabilului- șef al filialei,
2. Copia legalizată a actului constitutiv și respectiv licenței de activitate a băncii străine;
3. Extrasul din registrul de stat din țara de origine, care să ateste cel puțin înregistrarea băncii străine și identitatea reprezentanților acesteia;
4. Ultimele 3 situații financiare auditate și cele mai recente situații financiare interimare ale băncii străine și, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte banca străină, întocmite conform Standardelor internaționale de raportare financiară. Cu acordul Băncii Naționale a Moldovei pot fi acceptate și situații financiare anuale individuale și/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internațional.
5. Confirmarea, semnată de președintele consiliului băncii străine, care dorește să deschidă filială pe teritoriul Republicii Moldova, precum că plata capitalului de dotare va fi efectuată numai din mijloace bănești.
6. Concluzia scrisă a autorității de supraveghere din țara de origine, în care se află oficiul central al băncii străine, prin care confirmă, că:
a. solicitantul are licență pentru activități de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile;
b. solicitantul are minimum doi ani experiență de lucru;
c. solicitantul reprezintă o bancă cu o reputație bună și la data depunerii cererii fată de acesta nu sînt aplicate sau în viitorul apropiat nu vor fi aplicate măsuri de constrîngere din partea autorității de supraveghere bancară.
7. Acordul scris al autorității de supraveghere din țara de origine, în care se află oficiul central al băncii străine, privind deschiderea filialei pe teritoriul Republicii Moldova.
8. Business-planul întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederii pct.12 din Anexa 1 din prezentul regulament.
9. Confirmarea scrisă semnată de banca străină și administratorii filialei băncii străine cu privire la faptul, că au examinat business-planul şi sunt de acord cu rolul lor în implementarea prevederilor acestuia.
10. Lista deținătorilor direcți și/sau indirecți, inclusiv beneficiarilor efectivi ai acestora, care dețin cel puțin 10% din capitalul social al băncii străine sau care exercită o influență semnificativă asupra administrării băncii respective.
11. Informație cu privire la rezultatele evaluării efectuate de autoritatea competentă din statul de origine cu privire la deținătorii direcți și/sau indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, care dețin cel puțin 10% din capitalul social al băncii străine sau care exercită o influență semnificativă asupra administrării băncii respective.
12. Informație referitor la modificările semnificative preconizate la nivelul acționariatului băncii străine care solicită înființarea filialei sau ale persoanelor afiliate cu aceasta, inclusiv cele decurgînd dintr-un proces de reorganizare în care este implicată banca străină.
13. Lista persoanelor afiliate cu banca străină.
14. Orice alte informații pe care banca străină le consideră de natură să faciliteze procesul de obținere a licenței pentru filiala băncii străine pe teritoriul Republicii Moldova.
15. Regulamentul filialei băncii străine, aprobat de organul competent al băncii străine. Regulamentul filialei băncii străine trebuie să conțină inclusiv, în mod corespunzător, prevederile capitolelor I-V, VII, IX-XIV din anexa nr.1 din prezentul regulament. Regulamentul filialei băncii străine se prezintă în copie autorizată în limba de stat al Republicii Moldova.
Modificările și completările la regulamentul filialelor băncii străine se efectuează cu informarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.
16. Setul de documente și informații cu privire la administratorii filialei băncii străine întocmit conform cerințelor înaintate de Banca Națională prin reglementările aferente exigenților fată de administratori. ”

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv  al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire
la licențierea băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 37 din 15.08.1996

 

Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 37 din 15.08.1996 (Monitorul Oficial nr.59-60, art.74 din 12.09.1996) este inițiat în contextul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016, precum și ținînd cont de Hotărîrea Guvernului nr. 1082  din 26.09.2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv art.4, 9 și 17, capitolul III1 aferente regimului filialelor băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova, precum și al băncilor autohtone.

Proiectul horărîrii prevede mecanismul de înființare, care include condițiile de desfășurare a activității filialelor băncilor străine, cerințele de licențiere și de utilizare a denumirii filialelor respective, precum și cerințe referitor la capitalul de dotare a acestora, care urmează a fi sub formă de mijloace bănești depuse de către banca străină într-un cont provizoriu la Banca Națională. De asemenea, proiectul specifică și situațiile în care poate fi retrasă licența filialei băncii străine.

E de menționat că proiectul stipulează necesitatea evaluării calității băncii străine în cadrul procesului de înființare de către aceasta a unei filiale . Astfel, la evaluare se va ține cont de nivelul capitalului și de lichiditatea băncii străine, precum și de rezultatele evaluării de către autoritatea competentă din statul de origine cu privire la acționarii direcți/indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora care dețin cel puțin 10 la sută din capitalul social al băncii străine sau care exercită o influență semnificativă asupra administrării băncii .

Totodată, proiectul hotărîrii vizează  aspecte ce țin de elemente obligatorii ce urmează a fi expuse în statului unei băncii licențiate. Prin urmare, conform noilor cerințe, banca va fi obligată să se conducă de statutul băncii, iar statutul la rîndul său va conține prevederi referitor la obligativitatea deținătorilor direcți, indirecți și a beneficiarilor efectivi de a prezenta informația solicitată de bancă în vederea conformării ultimei prevederilor cadrului legal de domeniu. Obligativitatea prezentării informației solicitate de bancă va fi în contextul transparenței și ridicării calității acționariatului bancar.

Modificările și completările preconizate de prezentul proiect au drept scop crearea cadrului normativ pentru înființarea filialelor băncilor străine pe teritoriul Republicii Moldova, precum și consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor direcți/indirecți, inclusiv a beneficiarilor efectivi ai băncilor.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și