• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.03.2017

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

27.03.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 27.03.2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei ” (în continuare - proiectul hotărîrii).

Proiectul hotărîrii înglobează modificări şi completări la Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova și la Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor.

Necesitatea modificărilor și completărilor la regulamentele nominalizate a apărut ca urmare a modificărilor operate în Legea instituţiilor financiare nr.550–XIII din 21.07.1995 prin Legea nr. 233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și ca urmare a generalizării practicii de supraveghere.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.13 alin.(4), 16, 248, 25 alin.(1) și (3), 27, 28, 30, 35 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 10.04.2017, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică: reglementare@bnm.md, sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-231.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 alin.(4), 16, 248, 25 alin.(1) și (3), 27, 28, 30, 35 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 2007), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr. 856, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctul 1:
- subpunctul 1), litera i) după cuvintele „posesiune/achiziţionate” se introduc cuvintele  „(inclusiv luate în proprietate)”;
- subpunctul 2) se completează cu litera g) care va avea următorul conținut:
„g) obligații de plasare pe viitor a depozitelor.”;

2) punctul 12:
- prima propoziție se completează cu textul „/angajamente condiționale”;
- litera b), prima propoziție se completează cu textul „și nu  există niciuna din situațiile definite și niciunul  din factorii specificați la pct.14-17”;
- se completează cu literele e) și f) care vor avea următorul conținut:
„e) obligațiuni de plasare a depozitelor în băncile din străinătate care au ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că aceste bănci sînt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate și nu există niciuna din situațiile definite și niciunul din factorii specificați la pct.14-17. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci/ţări diferă de la o agenţie la alta, se ia în considerare ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
f) obligațiuni de procurare a valorilor mobiliare păstrate pînă la scadenţă: emise de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova sau cele emise de Banca Naţională (Certificatele Băncii Naţionale) sau cele emise de Guvernul unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare (www.oecd.org) care are ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA.”

3)  punctul 21 va avea următorul cuprins:
21. În cazul în care contrapartea dispune de mai multe active/angajamente condiţionale acordate de aceeaşi bancă şi oricare dintre acestea sînt clasificate ca neperformante, toate datoriile contrapărţii urmează a fi clasificate în cea mai dură categorie de active/angajamente condiţionale neperformante.
La o categorie mai dură se clasifică și datoriile debitorilor băncii care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:
a) reprezintă un grup de persoane aflate în legătură (conform noțiunii de „grup de persoane aflate în legătură” definite în Regulamentul cu privire la expunerile „mari”) cu o altă conraparte a băncii;
b) există relații de afaceri interdependente cu contrapartea respectivă ce nu pot fi substituite de către debitor într-un termen scurt (mai mult de 50 la sută din totalul încasărilor/creanțelor sînt de la/față de contraparte) și pot afecta capacitatea de rambursare a datoriilor debitorilor față de bancă pornind de la mărimea acestora;
c) contrapartea respectivă dispune de expuneri clasificate mai nefavorabil decît expunerile debitorului.”

4) după pct.30 se  introduce punctul 301 cu următorul cuprins:
301. Activul/angajamentul condițional  care nu nu este liber de interdicții se clasifică în felul următor:
1) pentru o perioadă de la 31 pînă la 90 zile se clasifică nu mai sus de categoria „supravegheat”;
2)  pentru o perioadă de la 91 pînă la 180 zile se clasifică nu mai sus de categoria „substandard”;
3) pentru o perioadă de la 181 zile și mai mult se clasifică nu mai sus de categoria „dubios”.”;
5) punctul 39, subpunctul 2), alineatul doi se completează cu următoarea propoziție: „În cazul stabilirii de către bancă a unui grafic nejustificat de rambursare a sumei de bază a activului, din punctul de vedere al specificului de activitate a debitorului și al scopului activului, acesta se clasifică în categoria nu mai sus de „substandard.””;
6) la punctul 42 textul „băncii pînă la achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii” se substituie cu textul „anului curent sau, în caz de insuficiență, din profitul anilor precedenți”;
7) la punctul 43 după cuvintele „nedistribuit al” se introduc  cuvintele  „anului  curent și/sau profitul anilor precedenți al ”;
8) punctul 45 textul „la suma inițială și la dobînda aferentă activului existent,” se substituie cu textul „sale la suma inițială și la dobînda aferentă activului existent sau a datoriilor persoanelor afiliate sau aflate în legătură cu contrapartea”.

2. Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.240 din 9 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art.97), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 15 ianuarie 2014 cu nr.955, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) punctul 2:
- la subpunctul 1) litera c) după cuvintele „tranzacții (operațiuni)” se introduc  cuvintele „cu banca”, iar  după cuvintele „tranzacțiilor (operațiunilor)” se introduce  cuvîntul  „respective”;
- subpunctul 4) litera a) prima propoziție se completează cu textul: „ , și nu există  niciuna  din situațiile definite și niciunul  din factorii specificați la pct.14-17 din Regulamentul cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011”;
2) punctul 51, în prima propoziție cifra „20” se substituie cu cifra „50”.

3. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 24 aprilie 2014 cu nr.975, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) punctul 3 se completează cu un alineat nou care va avea următorul conținut:
„În sensul prezentului regulament, termenul „bancă” va include  şi filialele băncilor străine.”;
2) se completează cu punctul 311 care va avea următorul conținut:
311. Banca publica pe pagina web regulamentele sale care nu prezintă secret comercial sau alt secret protejat prin lege.”;
3) la punctul 40, în ultima propoziție, după cuvîntul „punctul” se introduce  textul „311 și”, iar cuvintele „punctului respectiv” se substituie cu cuvintele „punctelor respective”;
4) se completează cu punctul 43 care va avea următorul conținut:
43. Filiala unei bănci străine înființată pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să dezvăluie informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată în conformitate cu prevederile art. 248 din Legea instituțiilor financiare și cu prezentul regulament.”;
5) în anexa nr.2, a doua propoziție va avea următorul conținut: „Repartizarea creditelor se va efectua conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit nr.54 din 9 martie 2016.”

4. Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 143 din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 230), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

punctul 6.3:
- la  primul alineat textul „mai mult de 10 la sută” se substituie cu textul „25% și mai mult”;
- la  alineatul al doilea cifra „10” se substituie cu cifra „25”.

5. Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.84 din 28 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art.874), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 27 iunie 2011 cu nr.832, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la punctul 11 litera d) textul „și pct.4) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 ” se substituie cu textul „din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și/sau măsuri de intervenție timpurie și măsuri de rezoluție prevăzute de Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 3 octombrie 2016”.

6. Cererile și documentele aferente obținerii aprobării prealabile a deschiderii filialelor și reprezentanțelor în contextul art.13 alin.(4) din Legea instituțiilor financiare prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează și se soluționează în condițiile prezentei hotărîri.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la  modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - proiect) înglobează modificări şi completări la Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova și la Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor. Modificările și completările la regulamentele nominalizate au fost impuse  ca urmare a modificărilor operate în Legea instituţiilor financiare nr.550–XIII din 21.07.1995 prin Legea nr. 233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și ca urmare a generalizării practicii de supraveghere.

Modificările și completările preconizate la Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale (HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.216-221 din 09.12.2011, art. 2007) sunt generate de practica de supraveghere, fiind propusă completarea procedurii de evaluare a riscului de credit la anumite active. Astfel, vor fi supuse clasificării activele neriscante în cazul în care apare cel puțin una din situațiile definite sau unul din factorii categoriilor de clasificare enumerați în regulament. Concomitent, au fost specificate și angajamentele condiționale neriscante care nu vor fi supuse clasificării. La o categorie mai dură vor fi clasificate datoriile debitorilor care reprezintă un grup de persoane aflate în legătură și sunt în relații de afaceri interdependente ce nu pot fi substituite de către debitor într-un termen scurt (mai mult de 50 la sută din total încasări/creanțe sunt de la/față de contraparte), care pot afecta capacitatea lor de rambursare a datoriilor față de bancă. Totodată, au fost incluse prevederi care condiționează clasificarea activelor/angajamentelor condiționale în funcție de durata perioadei interdicțiilor stabilite asupra acestora.

E de menționat că, în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, instituțiile financiare calculează deducerea fiscală luînd în considerare reducerile pentru pierderi la active şi la angajamente condiționale calculate conform IFRS. Astfel, proiectul conține  modificări care vizează excluderea prevederilor aferente deductibilității fiscale a reducerilor pentru pierderi prudențiale calculate în corespundere  cu reglementările Băncii Naționale.

Proiectul determină și modificarea Regulamentului cu privire la expunerile „mari” (HCA al BNM nr.240 din 09.12.2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-23 din 24.01.2014, art.97). Astfel,  propunem ca mijloacele din conturile „Nostro” și cele plasate în bănci, care nu se califică ca expunere a băncii, să fie considerate  ca expunere față de bancă doar în cazul în care la activele respective apare cel puțin una din situațiile definite   sau unul din factorii specificați în categoriile  de clasificare  în Regulamentul cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale.  La fel, pentru a nu afecta activitatea de creditare a băncilor,  propunem ca suma agregată a datoriilor nete la creditele acordate şi contractate de la  bancă de către acţionarii care deţin, direct sau indirect, ori controlează mai puţin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora, să fie majorată de la 20% din mărimea capitalului normativ total al acestei bănci pînă la 50%.

Modificările propuse la Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor (HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.110-114 din 09.05.2014, art.596) creează premise pentru ridicarea nivelului de informare  a publicului cu specificul activității fiecărei bănci  și a filialelor băncilor străine care vor activa pe piața financiară autohtonă. Astfel, conform prevederilor art. 30 (1) din Legea instituțiilor financiare, băncile vor publica pe paginile lor  web regulamentele interne care nu prezintă secret comercial sau secret protejat prin lege. Modificările propuse aferente publicării informației de către filiala unei bănci străine similar băncilor vor obliga filiala unei bănci străine să publice situaţiile financiare anuale referitoare la propria activitate, precum și să dezvăluie informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată de către aceasta în conformitate cu prevederile regulamentului.

Modificarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova (HCA BNM nr. 143 din 02.06.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 65-67, din 2000, art. 230) este condiționată de prevederile art.16 din Legea instituțiilor financiare care se referă la majorarea cotei activelor preconizate spre vînzare cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale la  25%  și mai mult din valoarea activelor băncii.

Modificarea propusă la Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare este impusă  de intrarea în vigoare a Legii privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 3 octombrie 2016 și ține de interzicerea de a deschide filiale de către băncile asupra cărora au fost aplicate măsuri de intervenție timpurie și măsuri de rezoluție prevăzute de legea menționată.

Modificările şi completările menţionate vor conduce la fortificarea cadrului normativ aferent reglementării și supravegherii activității băncilor și, respectiv, la consolidarea situației financiare a băncilor, ca urmare a minimizării riscurilor la care se expun  pe parcursul activităților financiare.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și