• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2020

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”

30.06.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională inițiază, începând cu 30 iunie 2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor conforme reglementărilor europene privind raportarea informației cu privire la indicatorul efectului de levier.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului de decizie supuse consultării publice îl va constitui stabilirea formatului și a frecvenței de raportare a informației cu privire la indicatorul efectului de levier în conformitate cu Regulamentul privind efectul de levier pentru bănci.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și al art. 84 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 16 iulie 2020 pe adresa electronică: official@bnm.md (în copie: tatiana.chicu@bnm.md) sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 354 (Tatiana Chicu).

Proiectul HCE, tabelul de concordanță și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”


1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300 art.544), precum și al art.84 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Legea privind activitatea băncilor, precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin alinierea la standardele europene. Articolul 84 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor prevede obligativitatea băncilor de a întocmi și prezenta la Banca Națională a Moldovei rapoarte, date și informații cu privire la indicatorul efectului de levier în condițiile stabilite de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

Astfel, adoptarea noii legi bancare și elaborarea proiectului Regulamentului privind efectul de levier pentru bănci a determinat necesitatea modificării și completării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin HCE al BNM nr. 117 din 24.05.2018), ceea ce a constituit drept motiv pentru elaborarea prezentului proiect.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul transpune parțial anexele X și XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 191 din 28 iunie 2014 astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2114 al Comisiei din 9 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.680/2014.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul stabilește formatul și frecvența raportării informației cu privire la indicatorul efectului de levier, precum și instrucțiuni aferente completării formularelor rapoartelor.

Raportarea indicatorului efectului de levier se efectuează prin prezentarea trimestrială a următoarelor rapoarte:

 1. C 47.00 – CALCULUL INDICATORULUI EFECTULUI DE LEVIER (LRCalc);
 2. C 40.00 – TRATAMENTUL ALTERNATIV AL INDICATORULUI DE MĂSURARE A EXPUNERII (LR1);
 3. C 41.00 – ELEMENTE BILANȚIERE ȘI EXTRABILANȚIERE – DEFALCAREA SUPLIMENTARĂ A EXPUNERILOR (LR2);
 4. C 42.00 – DEFINIȚIA ALTERNATIVĂ A CAPITALULUI (LR3);
 5. C 43.00 – DEFALCAREA ALTERNATIVĂ A COMPONENTELOR INDICATORULUI DE MĂSURARE A EXPUNERII UTILIZAT PENTRU CALCULAREA INDICATORULUI EFECTULUI DE LEVIER (LR4);
 6. C 44.00 – INFORMAȚII GENERALE (LR5).

Instrucțiunile cuprind referințe juridice, precum și informații detaliate cu privire la datele care urmează să fie raportate în fiecare formular.

Aprobarea proiectului va contribui la raportarea uniformă de către bănci a informației cu privire la indicatorul efectului de levier, fapt care va permite monitorizarea indicatorului efectului de levier al băncii.


5. Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul hotărârii are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene și este expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


9. Constatările expertizei juridice.

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


10. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii va fi expediat Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.