• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.03.2023

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 24 martie 2023)

13.03.2023Termen-limită: 24.03.2023

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 martie 2023, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”  (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor  Regulamentului privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar cu modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (ce vor intra în vigoare la data de 20.07.2023, cu excepția unor prevederi ce vor intra în vigoare la data de 20.10.2023), inclusiv de necesitatea implementării soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare al BNM în partea ce ține de licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor, efectuarea altor proceduri în cadrul procesului de licențiere reglementate de Legea nr.62/2008. Potrivit art.II alin.(7) din Legea nr.363/2022, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în corespundere cu legea în cauză.

Proiectul hotărârii prevede modificarea Regulamentului privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016, și a Regulamentului cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor.

Beneficiarii proiectului sunt unitățile de schimb valutar.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum şi al capitolului V din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 24 martie 2023, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 412.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (BNM).


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum şi al capitolului V din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor  Regulamentului privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar cu modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (ce vor intra în vigoare la data de 20.07.2023, cu excepția unor prevederi ce vor intra în vigoare la data de 20.10.2023), inclusiv de necesitatea implementării soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare al BNM în partea ce ține de licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor, efectuarea altor proceduri în cadrul procesului de licențiere reglementate de Legea nr.62/2008.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de modificarea modului de prezentare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a cererilor/informațiilor/înștiințărilor și a altor documente aferente procesului de licențiere. Actualmente, casele de schimb valutar și hotelurile în cadrul procesului de licențiere prezintă la BNM cererile/informațiile/documentele pe suport hârtie. Urmare aprobării prezentului proiect, casele de schimb valutar și hotelurile vor prezenta la BNM cererile și documentele/informațiile respective în formă electronică, prin intermediul Portalului WEB al BNM (componentă a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare), în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri.

De asemenea, în vederea eficientizării proceselor de licențiere și de supraveghere a activității unităților de schimb valutar, se propune reglementarea separată a acestor procese. Astfel, din Regulamentul privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar se exclud normele care vizează controlul activității unităților de schimb valutar și aplicarea sancțiunilor față de titularii de licențe, acestea urmând a fi încorporate într-un act normativ nou, și anume în Regulamentul privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar. În acest context, denumirea în vigoare a regulamentului se modifică în Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar. Totodată, se ajustează denumirea Regulamentului privind licenţierea unităţilor de schimb valutar și în textul Regulamentului cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.147/2019.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principalele modificări la Regulamentul privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar vizează:

 • stabilirea obligației caselor de schimb valutar și hotelurilor, care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova, privind depunerea la Banca Naţională a Moldovei a cererii şi a documentelor în formă electronică, necesare obţinerii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, prin intermediul portalului WEB al BNM (componentă a Sistemului informatic al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la licenţiere, autorizare şi notificare);
 • stabilirea cerinței privind utilizarea semnăturii electronice calificate (conform prevederilor legislației în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic) de către persoana autorizată în vederea depunerii în formă electronică a informațiilor și documentelor la BNM;
 • ajustarea unor noțiuni (de ex., „persoana autorizată”, „portalul WEB al BNM”), definirea noțiunii de „Ghid de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri” în vederea facilitării aplicării prevederilor regulamentului de către casele de schimb valutar și hoteluri în procesul de depunere la BNM a documentelor în formă electronică;
 • reglementarea modului de depunere în formă electronică la BNM a cererii şi a documentelor necesare obţinerii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere;
 • ajustarea procedurii de examinare a cererilor de eliberare a licenței BNM/copiei autorizate de pe licență, ținând cont de prevederile Codului administrativ, precum și reglementarea suspendării procedurii administrative pe perioada în care BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a altor autorități publice competente din țară în vederea asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • substituirea sintagmei „mașini de casă și control” cu sintagma „echipamente de casă și control”, având în vedere modificările operate la Codul fiscal (art.5 pct.40; art.8 alin.(2) lit.c)) ce țin de echipamentele de casă și control, fapt care va permite caselor de schimb valutar și hotelurilor să utilizeze și alte tipuri de echipamente de casă și control;
 • înlocuirea cazierului judiciar care confirmă că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova (care conține atât informația privind aflarea persoanei sub urmărire penală, cât și privind antecedentele penale nestinse) cu cazierul judiciar care confirmă că persoana nu are antecedente penale;
 • dezvoltarea normelor care vizează beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor (reflectarea informației despre persoanele în cauză în cererea de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, fișe personale, precum și cerința de prezentare a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților menționate care confirmă că persoanele în cauză nu au antecedente penale);
 • reflectarea cerinței privind dispunerea de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activităţii de schimb valutar la efectuarea prin intermediul ghișeelor a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice;
 • excluderea prevederii ce ține de eliberarea certificatelor pentru casele de schimb valutar și hoteluri pentru perioada reperfectării licenței/copiei autorizate de pe licență;
 • excluderea capitolelor V-VII ce țin de controlul activității unităților de schimb valutar, aplicarea sancțiunilor și modificarea, în acest context, a denumirii Regulamentului privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar în Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar.

De asemenea, în regulament au fost operate unele modificări de ordin tehnic.

Urmare modificării denumirii Regulamentului privind licenţierea unităţilor de schimb valutar se ajustează, în mod corespunzător, punctul 9 din Regulamentul cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor legislative/normative cu care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală a Regulamentului nr.304/2016. Prevederile aferente controlului activității unităților de schimb valutar, aplicării sancțiunilor (excluse din regulament) se vor incorpora în proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar” care va intra în vigoare simultan cu proiectul HCE.

Data intrării în vigoare a prezentului proiect este 20.07.2023, cu excepția prevederilor aferente sistemelor de supraveghere și înregistrare video a activităţii de schimb valutar, care vor intra în vigoare pe 20.10.2023, și este corelată cu data intrării în vigoare a Legii nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (care modifică Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei).


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Prezentul proiect va fi supus avizării și consultării publice, urmând a fi plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparență decizională”, conform prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.230/2010).

De asemenea, proiectul HCE va fi consultat cu casele de schimb valutar, hotelurile, băncile licențiate, Asociația Băncilor din Moldova și Consiliul Concurenţei.


8. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu urmează a fi supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.

 

9. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(32)-(33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


10. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei va solicita efectuarea expertizei economice de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și expertizei financiare de către Ministerul Finanțelor.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.