• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.06.2016

Proiect HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”

13.06.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunț
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începînd cu 13 iunie 2016, consultarea publică a proiectului de Hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată de corelarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii cu modificările și completările ce se operează la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:
- modificarea denumirii conturilor aferente evidenței mijloacelor speciale și fondurilor speciale ale instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat, CNAM, CNAS, CNAS cu caracter special;
- excluderea din baza de calcul a conturilor care au fost destinate evidenței depozitelor pe termen scurt, mediu și lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat și instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.17 și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 24 iunie 2016, dnei Silvia Lizanciuc pe adresa electronică: Silvia.Lizanciuc@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822 208; sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

PROIECT

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2016

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004

În temeiul art.11 alin.(1), art.17 și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare și luînd în considerație modificările și completările operate în Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova conform Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.___ din _______ 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
   1) Pe tot cuprinsul regulamentului, cu excepția punctului 28,  sintagma  „Consiliul de administrație”  se substituie cu sintagma „Comitetul executiv” la cazul respectiv. 
   2) La Anexa 6:
        a) la punctul 1:
            - după contul 2236 „Depozite-garanții ale persoanelor fizice” se completează cu contul 2237 cu următorul cuprins:
            „2237 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice”;
            - conturile nr.2264, nr.2267, nr.2268, nr.2269 vor avea următorul cuprins:
            „2264 Mijloace extrabugetare
            2267 Mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală
            2268 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat
            2269  Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special”;
            - după contul 2273 „Garanțiile încasate de serviciul vamal” se completează cu contul 2274 cu următorul cuprins:
            „2274 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice”;
            - conturile nr.2186, nr.2364, nr.2365, nr.2366, nr.2367, nr.2368, nr.2369 și nr.2798 se exclud;
        b) la punctul 2, alineatul doi va avea următorul cuprins:
            „Soldul creditor al conturilor nr.2181 și nr.2183 va fi diminuat cu soldul debitor al contului nr.2186.”;
        c) la punctul 3, conturile nr.2365, nr.2366, nr.2368 și nr.2369 se exclud.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la __________ 2016.

 

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea 
și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”

Prin prezentul proiect de hotărîre se propun modificări și completări în anexa nr.6 „Baza de calcul a rezervelor obligatorii” din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.85 din 15.04.2004), avînd drept scop corelarea acestuia cu modificările şi completările la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, inițiate recent de către Banca Națională.

Modificările propuse la regulament vizează modificarea denumirii conturilor aferente evidenței mijloacelor speciale și fondurilor speciale ale instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat, CNAM, CNAS, CNAS cu caracter special și excluderea din baza de calcul a conturilor care au fost destinate evidenței depozitelor pe termen scurt, mediu și lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat și instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale. Concomitent sunt efectuate unele modificări și completări de ordin tehnic.

Totodată, menționăm că data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri a Comitetului executiv va coincide cu data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, supuse consultării publice în proiect din data de 13 iunie 2016.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și