• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.04.2009

Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-48 din 03.03.2009, art.1801

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 655 din 21.02.2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.16
din 22 ianuarie 2009

cu privire la aprobarea Regulamentului privind
condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate

În temeiul art.11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.22 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea nr. 8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 2 februarie 1996, proces-verbal nr.8 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.14), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid Talmaci

       Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.16 din 22 ianuarie 2009

 

Rectificat din:

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67 din 03.04.2009, p.53

REGULAMENTUL
privind condiţiile de acordare rezidenţilor
a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate

Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art.11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.22 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496).

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) credit în valută străină – credit bancar conform condiţiilor căruia debitorului i se pune la dispoziţie o sumă de bani în valută străină;
b) debitor – rezidentul căruia banca licenţiată (creditor) îi acordă un credit în valută străină;
c) organizaţii financiare internaţionale - organizaţii internaţionale, constituite conform tratatelor internaţionale, care beneficiază de imunităţi şi privilegii diplomatice sau consulare, ce sînt create pe calea consolidării resurselor financiare ale statelor-membre, care se utilizează pentru realizarea unor scopuri în domeniul dezvoltării economiei mondiale /regionale, inclusiv a economiilor unor state.

2. Prezentul Regulament stabileşte, din punct de vedere al reglementării valutare, condiţiile de acordare rezidenţilor de către băncile licenţiate a creditelor în valută străină.

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică asupra următoarelor forme de creditare în valută străină de către băncile licenţiate: credite bancare obişnuite, linii de creditare, factoring, scontarea (cumpărarea) cambiilor, credite pentru efectuarea operaţiunilor prin intermediul cardurilor de credit, overdrafturi, overnighturi.

4. Băncile licenţiate au dreptul să acorde rezidenţilor credite în valută străină în scopurile prevăzute de art.22 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496).

 

Capitolul II. Condiţiile de acordare a creditelor în valută străină

5. Băncile licenţiate pot acorda credite rezidenţilor în orice valută străină.

6. Acordarea de către băncile licenţiate a creditelor în valută străină rezidenţilor în scopurile prevăzute de acordurile de creditare, încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi nerezidenţi, între băncile licenţiate şi organizaţiile financiare internaţionale, se efectuează din contul creditelor / liniilor de credit primite de către băncile licenţiate conform acordurilor nominalizate.

7. Dacă acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi nerezidenţi, între băncile licenţiate şi organizaţiile financiare internaţionale prevăd creditarea debitorilor rezidenţi de către băncile licenţiate pe principiul cofinanţării, banca licenţiată poate acorda credite în valută străină rezidenţilor atît din sursele creditorului extern cît şi din alte mijloace băneşti în valută străină disponibile la banca licenţiată, în proporţii şi în condiţiile stabilite de acordurile de creditare menţionate.

8. Dacă creditele care se acordă de către băncile licenţiate în valută străină sau o parte a acestora sînt destinate pentru efectuarea plăţilor / transferurilor care conform legislaţiei valutare urmează a fi efectuate în lei moldoveneşti, debitorii sînt obligaţi să vîndă băncilor licenţiate contra lei moldoveneşti sumele respective ale creditelor şi să le utilizeze conform destinaţiei numai în lei moldoveneşti.

9. Băncile licenţiate acordă credite în valută străină persoanelor fizice rezidente cu condiţia utilizării acestora fără numerar sau în străinătate cu utilizarea cardurilor.

10. Asupra plăţilor /transferurilor în favoarea nerezidenţilor, ce se efectuează din contul creditelor în valută străină acordate persoanelor fizice rezidente, se aplică regulile de efectuare a transferurilor /plăţilor stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

11. Asupra operaţiunilor cu utilizarea cardurilor în străinătate, ce se efectuează din contul creditelor în valută străină acordate persoanelor fizice rezidente, se aplică regulile stabilite pentru operaţiunile cu carduri emise din conturile persoanelor fizice rezidente.

12. Băncile licenţiate, care au eliberat creditele în valută străină, urmează să verifice utilizarea de către debitori a creditelor eliberate în scopurile prevăzute în contractele de credit.

13. Debitorii sînt obligaţi să folosească creditele primite în scopurile prevăzute în contractele de credit, încheiate cu băncile licenţiate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).