• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.03.2009

Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-48 din 03.03.2009, art.179

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 653 din 21.02.2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.15
din 22 ianuarie 2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare
de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

În temeiul art.11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 alin.(4) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (se anexează).

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid Talmaci

       Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.15 din 22 ianuarie 2009

REGULAMENTUL
privind modul de eliberare de către bănci
a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art.11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 alin.(4) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496).

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), în continuare - Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) permisiune pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (permisiune) – document eliberat de banca licenţiată care permite persoanei juridice de a scoate mijloace băneşti din Republica Moldova prin intermediul persoanei fizice - reprezentant al persoanei juridice în cauză;
b) persoane fizice – persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) şi pct.10 lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
c) persoane juridice – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.b)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 şi nerezidenţii specificaţi la art.3 pct.10) lit.b)-i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
d) persoana împuternicită a persoanei juridice – angajat al persoanei juridice împuternicit, conform legislaţiei în vigoare, să întreprindă acţiuni ce ţin de primirea mijloacelor băneşti din contul persoanei juridice, precum şi de obţinerea de la banca licenţiată a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (de exemplu, de depunere a documentelor necesare, de primire a permisiunilor);
e) persoana responsabilă a băncii licenţiate – angajat al băncii licenţiate în atribuţiile căruia intră perfectarea şi/sau semnarea permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova;
f) Registrul de evidenţă a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (Registru) – registrul în care banca licenţiată ţine evidenţa permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova eliberate persoanelor juridice.

2. Prezentul Regulament stabileşte:
a) modul de eliberare de către băncile licenţiate a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, în cazul scoaterii din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină;
b) modul de ţinere a evidenţei permisiunilor eliberate pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

3. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică la scoaterea numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice conform prevederilor art.30 alin.(1) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

 

Capitolul II. Modul de eliberare a permisiunilor
pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova

4. Băncile licenţiate eliberează persoanelor juridice rezidente şi nerezidente permisiuni pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova în situaţiile prevăzute la art.31 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

5. Eliberarea permisiunilor persoanelor juridice rezidente şi nerezidente se efectuează la eliberarea din conturile persoanelor juridice respective a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină.

6. În vederea obţinerii permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, persoana împuternicită a persoanei juridice prezintă la banca licenţiată, printre alte documente, şi solicitarea scrisă a persoanei juridice privind eliberarea permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova pe numele persoanelor fizice - reprezentanţi ai acestei persoane juridice (în continuare - solicitare).

7. În solicitarea persoanei juridice respective urmează a fi indicată următoarea informaţie:
a) datele de identificare a persoanei împuternicite a persoanei juridice;
b) numele şi prenumele persoanei fizice /persoanelor fizice pentru care se solicită eliberarea permisiunii /permisiunilor, codurile personale ale acestora, datele actelor de identitate ale persoanelor fizice în cauză (denumirea, seria, numărul şi data eliberării actului şi denumirea ţării, organului (nr.oficiului) care a eliberat actul), suma pentru care se solicită eliberarea permisiunii pentru fiecare persoană specificată, precum şi scopurile /cazurile de eliberare a permisiunilor conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008. Persoana juridică este responsabilă pentru veridicitatea datelor indicate în solicitare.

8. Solicitarea persoanei juridice urmează a fi autentificată prin semnăturile persoanelor autorizate indicate în Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (care se află la banca licenţiată), cu aplicarea ştampilei persoanei juridice respective.

9. Banca licenţiată perfectează permisiuni pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova pe numele persoanelor fizice specificate în solicitarea persoanei juridice respective cu indicarea în permisiuni a numelor şi prenumelor persoanelor fizice, codurilor personale ale acestora, sumelor pentru care se perfectează permisiunile şi a scopurilor /cazurilor de eliberare a permisiunilor, care sînt indicate în solicitarea persoanei juridice respective.

10. Suma maximă pentru care banca licenţiată perfectează o permisiune nu trebuie să depăşească 50000 euro (sau echivalentul lor). Echivalentul în altă monedă se determină prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, valabil la ziua eliberării mijloacelor băneşti din contul persoanei juridice respective.

11. Termenul de valabilitate a permisiunii expiră la data scoaterii de către persoana fizică menţionată în permisiune a sumei totale a mijloacelor băneşti indicate în permisiunea în cauză.

12. Permisiunea se perfectează conform modelului din anexa la prezentul Regulament, în două exemplare, primul fiind perfectat pe foaia cu antet a băncii licenţiate.

13. Ambele exemplare ale permisiunii se autentifică prin amprenta ştampilei băncii licenţiate (subdiviziunii separate a acesteia) şi prin semnăturile a cel puţin două persoane responsabile ale băncii licenţiate: prima - persoana care perfectează permisiunea şi a doua - persoana care verifică  legalitatea şi corectitudinea eliberării permisiunii.

14. Data eliberării permisiunii urmează să corespundă cu data eliberării de către banca licenţiată a mijloacelor băneşti din contul persoanei juridice.

15. Suma şi denumirea monedei indicate în permisiune urmează să coincidă cu cea eliberată din contul persoanei juridice respective. În cazul în care se eliberează mai multe permisiuni suma totală a acestora nu trebuie să depăşească suma eliberată din contul persoanei juridice respective.

16. Primul exemplar al permisiunii se înmînează, contra semnătură, persoanei împuternicite a persoanei juridice, iar al doilea exemplar se păstrează la banca licenţiată într-un dosar special sau împreună cu documentele contabile în baza cărora mijloacele băneşti au fost eliberate din contul persoanei juridice, conform regulilor interne stabilite de către banca licenţiată în corespundere cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

 

Capitolul III. Ţinerea evidenţei permisiunilor eliberate

17. Banca licenţiată este obligată să ţină evidenţa permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova eliberate persoanelor juridice în Registrul de evidenţă a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

18. Registrul se ţine în formă manuală şi/sau electronică. Dacă datele din Registru care se ţine în formă manuală şi cele din Registru care se ţine în formă electronică nu corespund se consideră autentice datele din Registru care se ţine în formă manuală.

19. Registrul urmează să conţină cel puţin:
a) denumirea băncii licenţiate (subdiviziunii separate a acesteia);
b) numărul de ordine al înscrierii în Registru;
c) data eliberării permisiunii;
d) suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi denumirea monedei, indicate în permisiune;
e) denumirea persoanei juridice la solicitarea căreia se eliberează permisiunea;
f) numele şi prenumele persoanei fizice pentru care a fost perfectată permisiunea;
g) numele şi prenumele persoanei împuternicite a persoanei juridice;
h) semnătura persoanei împuternicite a persoanei juridice (în cazul Registrului care se ţine în formă manuală);
i) numele şi prenumele persoanei responsabile a băncii licenţiate care a perfectat permisiunea şi a efectuat înregistrarea respectivă în Registru;
j) semnătura persoanei responsabile a băncii licenţiate care a perfectat permisiunea şi a efectuat înregistrarea respectivă în Registru (în cazul Registrului care se ţine în formă manuală).

20. În cazul în care Registrul de evidenţă a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova se ţine în formă manuală, la primirea permisiunii, persoana împuternicită a persoanei juridice semnează la rubrica respectivă din Registru, confirmînd prin aceasta veridicitatea informaţiei indicate în permisiune, precum şi primirea acesteia.

La latitudinea băncii care ţine Registrul în formă manuală, precum şi în cazul în care banca ţine Registrul în formă electronică, la primirea permisiunii, pe exemplarul doi al permisiunii persoana împuternicită a persoanei juridice înscrie textul „A primit” şi semnează, confirmînd prin aceasta veridicitatea informaţiei indicate în permisiune, precum şi primirea acesteia.

21. Registrul de evidenţă a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova care se ţine în formă manuală urmează să fie şnuruit, numerotat şi legalizat prin semnătura conducătorului, contabilului-şef şi prin amprenta ştampilei băncii licenţiate (subdiviziunii separate a acesteia).

22. Modul de ţinere a Registrului în formă electronică trebuie să asigure protecţia împotriva accesului nesancţionat la acesta, precum şi a efectuării înscrierilor nesancţionate la acesta.