• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.05.2018

Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.258-261 din 18.09.2015, art.1719

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.216
din 20 august 2015

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1064 din 02 septembrie 2015

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.13, 55 și 67 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate, conform anexei la prezenta hotărîre.

2. Rezidenţii, care deţin autorizaţii pentru deschiderea conturilor în străinătate eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, începînd cu luna gestionară noiembrie 2015 vor prezenta la Banca Naţională a Moldovei Raportul privind contul deschis în străinătate în corespundere cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.                                                                   


Vicepreședintele
Consiliului de administrație
Marin MOLOȘAG

 

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.216 din 20 august 2015

Regulament privind conturile rezidenților în străinătate

Modificat prin:
HCE al BNM nr.134 din 24.05.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162;
HCE al BNM nr.30 din 13.02.2018, MO al R. Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344.

Capitolul I. Dispoziții generale

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare – Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
(Alineatul modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
a) autorizaţia pentru deschiderea contului în străinătate (autorizaţia BNM) – document oficial, eliberat de către Banca Naţională a Moldovei, care permite titularului acestuia de a deschide un cont în străinătate şi de a derula anumite operaţiuni în acest cont. Amendamentele la autorizație eliberate de către Banca Naţională a Moldovei sunt partea integrantă a autorizației;
b) bancă nerezidentă – bancă sau altă instituţie financiară (care are dreptul de a atrage depozite la vedere şi /sau la termen sau echivalente ale acestora şi de a desfăşura alte activităţi financiare) cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care dispune de licenţa pentru desfăşurarea activităţilor financiare emisă de organul abilitat cu acest drept conform legislației statului străin, precum și filiala băncii licenţiate din Republica Moldova cu sediul peste hotarele Republicii Moldova;
c) contul deschis în străinătate (contul în străinătate) – contul  în moneda națională sau în valută străină (contul curent, depozit la termen etc.) deschis de către titularul de cont la banca nerezidentă în scopul înregistrării, păstrării şi /sau utilizării mijloacelor băneşti;
d) persoane fizice rezidente – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
e) persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
f) persoane juridice rezidente - rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
g) solicitant – rezidentul care intenţionează să deschidă un cont în străinătate, a cărui deschidere este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, şi în acest sens depune la Banca Naţională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) o cerere de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate pe numele său şi documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM;
h) titular de cont – persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă, inclusiv banca, pe numele căreia este deschis un cont în străinătate;
(lit.i) abrogată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

2. Prezentul regulament stabilește:
a) procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei a deschiderii contului în străinătate, inclusiv cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei și lista documentelor care se anexează, cerinţele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cerere;
b) particularităţile ce ţin de deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor în străinătate, a căror deschidere necesită  autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei;
c) modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei privind conturilе deschise în străinătate în baza autorizației BNM;
d) particularitățile ce țin de aplicarea sancţiunilor față de titularii de autorizații eliberate de BNM;  
e) unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere în străinătate nu necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.

21. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei.
(Pct. 21  introdus  prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

3. Prevederile prezentului regulament conţin cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidenții, inclusiv prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR), de respectarea altor prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova (inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului etc.).
(Pct. 3 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

4. Deschiderea de către rezident la banca nerezidentă a contului în monedă națională sau în valută străină, precum şi derularea operaţiunilor prin acest cont (în continuare – deschiderea contului în străinătate) se efectuează numai după obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate. Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, rezidenţii pot deschide conturi în străinătate în cazurile stabilite la art.6 alin.(8) şi la art.13 alin.(5) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

5. Autorizarea deschiderii contului în străinătate nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestui cont şi operaţiunilor derulate prin acesta.

6. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa autorizaţiilor pentru deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentelor la acestea, eliberate rezidenţilor. 

7. Responsabilitatea pentru corespunderea operaţiunilor derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, precum și, dacă este cazul, condiţiilor autorizaţiei BNM o poartă rezidentul – titularul de cont.

8. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite şi prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept, conform actelor de constituire a rezidentului şi legislaţiei Republicii Moldova, o poartă persoana juridică respectivă.

9. Deschiderea contului în străinătate (cu sau fără autorizația BNM conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008) se efectuează de către:
a) persoana juridică rezidentă – în scopuri legale ce țin de activitatea persoanei juridice, inclusiv  în scopul asigurării activității reprezentanțelor acesteia deschise în străinătate;
b) persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - în scopurile ce țin de  desfăşurarea acestei activităţi;
c) persoana fizică rezidentă - în scopuri personale, precum și în legătură cu detaşarea în străinătate în interes de serviciu.

10. Persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licențiate) care, pe lîngă alte activități permise conform legislației în vigoare, au dreptul de a desfășura activitatea în calitate de prestatori SPR, deschid în străinătate, în condițiile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, conturi separate în scopurile legate de desfăşurarea activităţii ce ține de prestarea serviciilor de plată /emiterea de monedă electronică.

11. Deschiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente conform art.13 alin.(5) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se efectuează numai pentru perioada aflării lor temporare în străinătate. La întoarcerea din străinătate în legătură cu expirarea termenului de aflare temporară în străinătate aceste conturi trebuie să fie închise, iar soldurile acestora - repatriate conform prevederilor prezentului regulament. În cazul în care rezidentul intenționează să utilizeze contul menționat după întoarcerea din străinătate, acesta pînă la întoarcerea din străinătate urmează să obțină autorizația BNM conform prevederilor prezentului regulament.

12. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor băneşti în /din conturile deschise în străinătate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, conform prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, se efectuează de către rezidenţi în conformitate cu scopurile pentru care acestea au fost deschise. 

13. În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune valutară, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării de către Banca Naţională a Moldovei, şi pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei BNM, rezidentul este obligat, concomitent cu cererea de autorizare a operaţiunii valutare, să depună şi cererea de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate. Banca Naţională a Moldovei este în drept de a autoriza deschiderea contului în străinătate, dacă aceasta a decis de a autoriza operațiunea valutară pentru efectuarea căreia se preconizează deschiderea contului în străinătate.

14. În cazul în care rezidentul intenţionează să efectueze o operaţiune valutară, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei, şi pentru realizarea acestei operaţiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 poate fi deschis numai după obţinerea autorizaţiei BNM, rezidentul este obligat să obţină autorizaţia pentru deschiderea contului în străinătate pînă la depunerea notificaţiei la Banca Naţională a Moldovei.

15. Drept condiții de autorizare pentru deschiderea contului în străinătate sînt:
a) respectarea prevederilor punctelor 4, 9, 10, 11, 13, 14, după caz;
b) specificul realizării operațiunilor concrete și imposibilitatea efectuării operaţiunilor preconizate prin conturile deschise la prestatorii SPR.

16. Derularea prin conturile deschise de către rezidenţi în străinătate a operaţiunilor valutare, care conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 sînt supuse autorizării de către Banca Naţională a Moldovei, se efectuează după obţinerea autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei care permit efectuarea operaţiunilor respective.

 

Capitolul II. Procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei
a deschiderii contului în străinătate

Secţiunea 1. Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei BNM

17. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere întocmită conform anexei nr.1, la care se anexează:
a) documentele ce identifică solicitantul (nu se aplică în cazul prestatorului SPR care deţine licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei);
b) documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM.

18. Documentele ce identifică solicitantul sînt documentele indicate în secţiunea I din anexa nr.2, care se prezintă după cum urmează:
a) pentru persoana juridică rezidentă – documentele indicate la punctele 1 - 4;
b) pentru persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate – documentele indicate la punctele 5 și 6;
c) pentru persoana fizică rezidentă – documentul indicat la punctul 6. 

19. Documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM sunt documentele indicate la punctul 7, secţiunea I din anexa nr.2.

20. Documentele menţionate la punctele 18 și 19 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei conform cerinţelor specificate în secţiunea II din anexa nr.2.

21. În cazul specificat la punctul 13, dacă documentele care urmează a fi  prezentate de către rezident la Banca Naţională a Moldovei în vederea obţinerii autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate sînt identice cu documentele care urmează a fi prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea altei operaţiunii valutare supuse autorizării (de exemplu, pentru acordarea împrumutului /creditului extern) care va fi derulată prin contul menționat, documentele respective pot fi prezentate într-un singur exemplar şi se anexează la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, iar în cererea pentru deschiderea contului în străinătate se efectuează mențiunile respective.

 

Secţiunea a 2-a.  Examinarea de către Banca Naţională a Moldovei
a cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate

22. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate.

23. Banca Naţională a Moldovei este în drept să autorizeze deschiderea contului în străinătate sau să refuze autorizarea deschiderii acestuia, ţinînd cont de obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv privind repatrierea mijloacelor băneşti în urma tranzacţiilor de export/import.

24. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc, de asemenea:
a) neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului regulament;
b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentului regulament;
c) aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei faţă de solicitant-prestatorul SPR a măsurilor de remediere aferente deschiderii de către prestatorul SPR a conturilor în alte instituţii;
d) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice/incomplete sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.
f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

25. În cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

26. Banca Naţională a Moldovei examinează cererea repetată de eliberare a autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, ţinînd cont de motivele refuzului, precum şi verificînd înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

27. Autorizarea deschiderii contului în străinătate se efectuează prin eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei corespunzătoare. Modelul autorizaţiei este indicat în anexa nr.3. În funcție de specificul contului, Banca Naţională a Moldovei poate modifica conţinutul autorizaţiei.

28. În autorizaţie Banca Naţională a Moldovei poate specifica, inter alia, operaţiunile care pot fi efectuate în /din conturile deschise de către rezidenţi în străinătate, limitele soldurilor şi termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiţii aferente conturilor în cauză.
(Pct.28 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

29. Autorizaţia BNM se înmânează titularului /reprezentantului împuternicit al acestuia în baza de semnătură în registrul menţionat la punctul 6 sau se expediază titularului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

30. Originalul autorizaţiei BNM se păstrează la rezident - titular de autorizaţie.

31. Nu se admite transmiterea către alte persoane a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în autorizaţia BNM.

32. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM este obligat să deschidă contul în străinătate în termen de 180 zile de la data emiterii autorizaţiei.
Dacă la expirarea acestui termen contul nu a fost deschis, autorizaţia respectivă îşi pierde valabilitatea, iar originalul acesteia urmează a fi restituit Băncii Naţionale a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului menţionat.

 

Secţiunea a 3-a. Informarea despre modificarea datelor conţinute în documentele
prezentate pentru obţinerea autorizaţiei BNM

33. În cazul în care după data obţinerii autorizaţiei BNM au survenit modificări/completări în informația indicată în cererea de eliberare a autorizației, în documentele prezentate de către rezident şi/sau au fost semnate documente noi care modifică informația aferentă deschiderii contului în străinătate, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării/completării:
a) să prezinte o cerere de eliberare a amendamentului la autorizaţia BNM (conform anexei nr.4), anexînd originalul autorizaţiei BNM și documentele respective - în cazul în care aceste modificări şi /sau completări conduc la modificarea informației din autorizaţia BNM;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările survenite, cu anexarea documentelor respective – în cazul modificării şi /sau completării altei informații.

34. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizaţia BNM se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului).
(Pct.34 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

35. În cazul prezentării cererii de eliberare a amendamentului la autorizaţie se aplică prevederile punctelor 22– 26, 28.

36. Ca rezultat al acceptării modificărilor şi /sau completărilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează un amendament la autorizaţia respectivă, care este parte integrantă a autorizaţiei BNM.

37. Pe versoul autorizaţiei BNM persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei indică numărul de ordine şi data eliberării amendamentului.

38. Eliberarea amendamentului la autorizaţia BNM se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 29.

 

Capitolul III. Dispoziţii generale aferente operațiunilor în /din contul în străinătate
autorizat de Banca Națională a Moldovei

39. În conturile deschise în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei se  înregistrează numai acele mijloace băneşti a căror sursă de încasare este prevăzută în autorizaţia BNM, precum și la punctul 40. În caz contrar, mijloacele băneşti urmează a fi înregistrate în conturile deschise la prestatorii SPR.

40. Fără specificare în autorizaţia BNM, în contul deschis în străinătate pot fi înregistrate:
a) sumele dobînzii aferente contului, plătite de către banca  nerezidentă;
b) mijloacele băneşti anterior decontate din contul menţionat care au fost returnate (integral sau parţial).

41. Utilizarea mijloacelor din conturile deschise în străinătate trebuie să corespundă cu direcţiile de utilizare a acestora prevăzute în autorizaţia BNM. Fără specificare în autorizaţia BNM, din contul deschis în străinătate pot fi decontate:
a) sumele comisioanelor și ale altor plăți care se percep de către banca nerezidentă pentru acordarea serviciilor rezidentului;
b) mijloacele băneşti anterior înregistrate în contul menţionat supuse returnării (integral sau parţial);
c) mijloacele bănești supuse repatrierii în conturile rezidentului deschise la prestatorii SPR;
d) mijloacele băneşti aferente executării silite.

411. Rezidenții efectuează transferuri din Republica Moldova în conturile lor în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018 (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).
(Pct.411 introdus prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

42. În cazul în care în autorizaţia BNM este stabilită limita soldului contului deschis în străinătate şi la sfîrşitul perioadei stabilite în autorizația BNM această limită a fost depăşită, suma depăşirii urmează a fi transferată în contul deschis la unul din prestatorii SPR în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei respective.

43. În cazul în care în autorizaţia BNM este stabilit termenul de păstrare a mijloacelor băneşti în contul deschis în străinătate, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea acestui termen mijloacele băneşti urmează a fi transferate în contul deschis la unul din prestatorii SPR.

 

(Capitolul IV abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

 

Capitolul V. Închiderea conturilor în străinătate deschise în baza autorizației BNM

53. Dacă în autorizaţia BNM nu este stabilit termenul concret de valabilitate, închiderea de către rezident a contului se efectuează în cazul în care au fost atinse scopurile pentru care acest cont a fost deschis. Autorizaţia respectivă îşi pierde valabilitatea la data închiderii contului în străinătate.

54. În cazul în care în autorizaţia BNM este stabilit termenul concret de valabilitate, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea acestui termen rezidentul este obligat să închidă contul în străinătate, dacă termenul nu a fost prelungit de către Banca Națională a Moldovei.

55. Rezidentul poate să închidă contul în străinătate din propria iniţiativă pînă la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei BNM. Autorizaţia respectivă îşi pierde valabilitatea la data închiderii contului în străinătate.

56. În cazul închiderii contului în străinătate deschis în baza autorizației BNM, rezidentul este obligat să informeze în scris despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei, anexînd :
a) confirmarea în scris a băncii nerezidente privind închiderea contului în străinătate;
b) în cazul persoanei juridice rezidente - documentul eliberat de către prestatorul SPR ( certificat prin semnăturile persoanelor autorizate ale prestatorului SPR) care confirmă înregistrarea soldului contului închis în contul rezidentului respectiv deschis la acest prestator SPR.
Înștiințarea și documentele menționate se prezintă cel tîrziu împreună cu ultima raportarea privind contul deschis în străinătate, care se efectuează conform capitolul VII.
(Pct.56 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

57. Închiderea conturilor în străinătate în legătură cu retragerea autorizaţiei BNM se efectuează conform prevederilor capitolului VIII.

 

Capitolul VI. Particularităţile repatrierii mijloacelor băneşti
în urma închiderii conturilor în străinătate

58. La închiderea conturilor deschise în străinătate (cu sau fără autorizaţia BNM, conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008), soldurile acestor conturi se repatriază în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

59. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele băncii licențiate /reprezentanţei acesteia amplasate în străinătate, soldul contului se înregistrează în alt cont al băncii licențiate deschis în străinătate sau la altă bancă licențiată.

60. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei juridice rezidente (alta decît banca licențiată) /reprezentanței acesteia, soldul contului se repatriază în Republica Moldova prin transfer în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.

61. Dacă soldul contului în străinătate este nesemnificativ, iar transferarea acestuia în Republica Moldova de către persoana juridică rezidentă (alta decît banca licențiată) este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer, repatrierea soldului contului poate fi efectuată prin introducerea numerarului /cecurilor de călătorie  în Republica Moldova şi înregistrarea acestuia în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR. 

62. Depunerea numerarului /cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menţionat la punctul 61 se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.
(Pct.62 în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)
(Pct.62 modificat prin Hot.BNM nr.134 din 24.05.2017)

63. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate, repatrierea soldului în Republica Moldova se efectuează în modul descris la punctele 60-62, cu înregistrarea mijloacelor băneşti în contul persoanei în cauză deschis la prestatorul SPR.

64. La închiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente, soldurile acestor conturi se repatriază în Republica Moldova prin transfer sau prin introducerea numerarului /cecurilor de călătorie.

65. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 fără autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie supus repatrierii în Republica Moldova, în cazul în care acesta se utilizează pentru efectuarea plății /transferului în cadrul operațiunii valutare, a cărei efectuare:
a) nu necesită autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 și rezidentul deține autorizația corespunzătoare.

66. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 cu autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie supus repatrierii în Republica Moldova, în cazul în care autorizația BNM permite utilizarea soldului din contul închis în scopul specificat în autorizația BNM. 

 

Capitolul VII. Raportarea privind contul deschis în străinătate
în baza autorizației BNM

67. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară, Raportul privind contul deschis în străinătate (în continuare - raport) conform formularului şi modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5.
În cazul în care prin contul în străinătate autorizat de Banca Națională a Moldovei se efectuează operațiuni valutare, care de asemenea sunt supuse autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, Banca Națională a Moldovei, în funcție de specificul operațiunii valutare, este în drept de a modifica conținutul raportului.

68. Prima lună pentru care urmează a fi prezentat raportul se consideră luna în care a fost deschis contul la banca  nerezidentă.  Ultima lună pentru care urmează a fi prezentat raportul se consideră luna în care a fost închis contul la banca nerezidentă.

69. Rezidentul este obligat să anexeze la raport fotocopiile următoarelor documente, care sunt partea componentă a raportului și rămîn la Banca Naţională a Moldovei:
a) extrasului de cont pentru luna gestionară, eliberat de către banca  nerezidentă;
b) ordinelor de plată (încasare) şi altor documente, în baza cărora în contul rezidentului au fost efectuate înregistrări ale operațiunilor reflectate în raport;
c) contractelor şi altor documente justificative în baza cărora au fost efectuate plăţi/transferuri din cont.

70. Corespunderea fotocopiilor documentelor menţionate la punctul 69 cu originalele acestora se certifică de către rezident. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că copia este identică cu originalul.”.
În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea în cauză se certifică prin semnătura administratorului (persoanei împuternicite de acesta). În cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.
(Pct.70 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

71. Informația reflectată în raport trebuie să corespundă cu informația din documentele indicate la punctul 69.

72. În cazul depistării în raport a unor divergenţe şi /sau erori, Banca Naţională a Moldovei este în drept de a cere de la rezident prezentarea repetată a raportului cu modificările şi corectările corespunzătoare.

 

Capitolul VIII. Aplicarea sancțiunilor față de titularii  de autorizații ale BNM

73. În cazul constatării de către Banca Națională a Moldovei a încălcărilor prezentului regulament și a cerințelor autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Naţională a Moldovei poate întreprinde următoarele măsuri față de titularii de autorizații pentru deschiderea contului în străinătate:
1) aplicarea următoarelor sancțiuni:
a) emiterea unui avertisment în scris;
b) retragerea autorizaţiei;
2) aplicarea măsurilor de remediere.

74. Constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor și măsurilor de remediere se efectuează în conformitate cu prevederile art.75-752 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

75. Informația privind încălcările constatate în cadrul controlului din oficiu se aduce la cunoștință titularului autorizației BNM, cerîndu-i-se să le lichideze. În cazul dezacordului cu constatările respective, rezidentul în cauză este în drept în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informației respective să prezinte în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.

76. Rezidentul căruia i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment și/sau măsuri de remediere este obligat să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei, în termenul stabilit, despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și/sau de prezentul regulament.

77. La înștiințarea indicată la punctul 76, rezidentul anexează documentele care confirmă înlăturarea încălcărilor /cauzelor ce au servit drept temei pentru emiterea avertismentului /aplicarea măsurilor de remediere.

78. Drept temei pentru retragerea autorizaţiei BNM poate servi:
a) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obţinerea autorizaţiei BNM;
b) neîndeplinirea de către titularul autorizației BNM în termenul stabilit a cerinţelor privind lichidarea încălcărilor indicate în avertisment /documentul aferent aplicării măsurilor de remediere.

79. În cazul în care Comitetul executiv al BNM a decis retragerea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Naţională a Moldovei înştiinţează în scris titularul autorizației BNM, prin înmînarea /expedierea deciziei respective.
(Pct.79 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

80. În termenul indicat în decizia privind retragerea autorizației BNM, rezidentul este obligat să închidă contul deschis la banca nerezidentă și să repatrieze soldul contului în Republica Moldova conform prevederilor capitolului VI.

81. Autorizaţia BNM retrasă îşi pierde valabilitatea din data specificată în hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei privind retragerea autorizației respective.

82. În termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a autorizației BNM, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei originalul autorizaţiei BNM.

83. În termen de 20 zile lucrătoare de la data stabilită pentru închiderea contului în străinătate, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei documentele indicate la punctul 56.

84. Retragerea autorizaţiei BNM nu exonerează rezidentul de obligaţia de a prezenta la Banca Naţională a Moldovei raportul pentru luna în care a fost închis contul în străinătate.

 

Anexe:         DOC         PDF

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).