• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2014

Conceptul privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin HCA al BNM nr. 138 din 24.07.2014

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 217-222 din 01.08.2014, art.1094

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.138 din 24 iulie 2014

Cu privire la aprobarea
Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale

În temeiul art. 5 lit. f) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 49 alin. (3) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,nr. 193-197, art. 661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Conceptul privind optimizarea transferurilor naţionale (se anexează).

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Consiliului de administrație

Dorin DRĂGUȚANU

 

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.138 din 24 iulie 2014

CONCEPTUL
privind optimizarea transferurilor naţionale

Capitolul I
Premisele şi necesitatea implementării codului IBAN pentru transferurile naţionale

Experienţa internaţională în utilizarea codului IBAN la efectuarea plăţilor locale

În vederea minimizării intervenţiei manuale în cadrul procesării transferurilor, Comitetul European pentru Standarde Bancare (engl. ECBS – European Committee for Banking Standards) a dezvoltat standarde de procesare automatizată a plăţilor interbancare, recunoscute sub denumirea de Straight Through Processing (în continuare - STP).
STP reprezintă totalitatea instrumentelor ce realizează prelucrarea automatizată a tranzacţiilor financiare interbancare de la emitere pînă la decontare, permiţînd astfel eliminarea completă a necesităţii de prelucrare manuală a datelor, precum şi minimizarea costurilor şi a riscurilor de eronare aferente.
Codul IBAN este unul din elementele componente ale mecanismului STP, care reprezintă un şir de caractere ce identifică în mod unic contul unui client la o instituţie financiară, fără necesitatea conversiei manuale a datelor.
Scopul implementării codului IBAN pentru efectuarea plăţilor locale în alte ţări (UE şi non-UE) a fost de a spori potenţialul mecanismului STP, de a reduce numărul plăţilor eronate şi costurile executării plăţilor, de corectare şi investigare a erorilor, de a implementa un standard comun pentru toate instituţiile financiare înregistrate, acesta reprezentînd nu doar un standard accesibil la nivel naţional, ci şi internaţional.

Necesitatea implementării codului IBAN la efectuarea plăţilor locale

Necesitatea implementării codului IBAN în Republica Moldova derivă atît din experienţa altor state în implementarea codului IBAN, cît şi din avantajele aferente utilizării mecanismului STP.
Aplicarea mecanismului STP va permite diminuarea substanţială a timpului de realizare a transferurilor, precum şi minimizarea erorilor posibile şi fluidizarea realizării plăţilor cu utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă. De asemenea, utilizarea codului IBAN va facilita efectuarea plăţilor interbancare permiţînd identificarea beneficiarului plăţii, chiar daca plătitorul nu specifică un alt detaliu cu privire la contul în care trebuie sa ajungă banii.
Implementarea codului IBAN la efectuarea plăţilor în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova va permite atît alinierea la practica internaţională, cît şi valorificarea avantajelor utilizării acestuia: minimizarea eronării datelor, a timpului de procesare şi reducerea costului serviciilor de transfer, importantă fiind în acest sens cunoaşterea de către clienţii băncilor a avantajelor nominalizate.
Aplicarea mecanismului STP, care presupune prelucrarea şi validare automatizată a structurii standardizate a codului IBAN va permite minimizarea timpului de procesare a transferurilor.
De asemenea, datorită structurii standardizate şi a verificării codului IBAN la banca plătitoare înainte de transmitere, este exclusă posibilitatea înregistrării şi transmiterii informaţiei eronate, asigurîndu-se minimizarea eronării datelor.
Totodată, micşorarea intervenţiei manuale asupra mesajelor de plată prin verificarea automatizată a codului IBAN înainte de transmitere va permite reducerea costului transferului, acesta fiind redus la cheltuieli referitoare la aspectele de ordin tehnic şi întreţinere.

 

Capitolul II
Formarea codurilor IBAN pentru transferurile naţionale

Modalitatea de formare a codurilor IBAN pentru transferurile naţionale va fi identică celei aplicate pentru formarea codurilor IBAN utilizate la efectuarea transferurilor internaţionale.
Codurile IBAN, atribuite în Republica Moldova, reprezintă un şir din 24 de caractere alfanumerice care au următoarea semnificaţie:
a) primele două caractere (alfabetice) – reprezintă codul ţării conform ISO 3166 („MD” pentru Republica Moldova);
b) următoarele două caractere (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064);
c) următoarele două caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul băncii, atribuit de către Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor pct. 54 din Regulamentul cu privire la transferul de credit aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr. 157 din1 august 2013;
d) următoarele optsprezece caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul clientului deservit de bancă (codul BBAN), care conţine contul clientului deschis în bancă şi, la necesitate, alte elemente necesare identificării clientului (codul monedei, codul filialei etc.). În cazul în care identificatorul clientului are o lungime mai mică de optsprezece, caracterele lipsă se substituie cu zerouri, care se amplasează în faţa acestuia. În cazul în care contul clientului deschis în bancă conţine un număr de caractere ce depăşeşte optsprezece, banca urmează să modifice conturile respective prin încadrarea acestora în limita de optsprezece caractere.
Formarea codurilor IBAN pentru transferurile naţionale destinate bugetului public naţional se va realiza în conformitate cu prevederile Capitolului III din prezentul Concept.

 

Capitolul III
Utilizarea codurilor IBAN pentru plăţile bugetare

Banca Naţională a Moldovei va reglementa aspectele generale aferente utilizării codurilor IBAN, inclusiv privind efectuarea plăţilor bugetare, iar Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova va elabora reglementări speciale aferente utilizării acestuia.
În cazul transferurilor bugetare naţionale şi internaţionale pot fi generate mai multe coduri IBAN pentru acelaşi cont de plăţi.
La selectarea băncii prin intermediul căreia se va realiza executarea de casă a bugetului, banca selectată urmează să respecte cerinţele privind constituirea codurilor IBAN pentru transferurile naţionale şi internaţionale stabilite atît în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cît şi în actele normative și procedurile speciale elaborate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în acest sens.
Totodată, la încasarea plăţilor la bugetul public naţional prin intermediul serviciului MPay autoritatea care prestează servicii publice urmează să utilizeze coduri IBAN, conform structurii elaborate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Capitolul IV
Dispoziţii finale

Implementarea prezentului Concept va necesita din partea Băncii Naţionale a Moldovei acţiuni în vederea ajustării cadrului normativ, efectuării modificărilor necesare în sistemul automatizat de plăţi interbancare prin schimbarea formatului conturilor, verificarea existenţei codurilor IBAN în mesajele de plată şi a corectitudinii formatului acestora, precum şi modificările corespunzătoare ale interfeţei şi ale rapoartelor.
De asemenea, implementarea Conceptului va necesita acţiuni din partea băncilor în vederea ajustării infrastructurii soft pentru plăţile în moneda naţională, modificării aranjamentelor contractuale cu clienţii, informarea acestora privind necesitatea asigurării posibilităţii generării codurilor IBAN, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale utilizate.
Ministerul Finanţelor va asigura generarea codurilor IBAN aferente conturilor trezoreriale şi comunicarea acestora către clienţi.
Implementarea prezentului Concept presupune punerea în aplicare a Codului IBAN pentru efectuarea transferurilor naţionale începînd cu 1 ianuarie 2016.
Băncile şi alte instituţii vor accepta, până la data de 1 ianuarie 2017, documente de plată care au menţionate atît conturi codificate în coduri IBAN, cît şi conturile existente pînă la data punerii în aplicare a prezentului Concept.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).