• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.04.2008

Hotărârea CA al BNM nr.59 din 03.04.2008 cu privire la aprobarea formularului certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, precum şi înlocuirea adeverinţelor de calificare a auditorului bancar cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81/250 din 25.04.2008

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.567 din 16 aprilie 2008

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 59
din 03.04.2008

cu privire la aprobarea formularului certificatului de calificare
al auditorului instituţiilor financiare, precum şi înlocuirea adeverinţelor
de calificare a auditorului bancar cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare

În conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530), capitolului XI din Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1493) şi în temeiul art.11 şi 26 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă formularul (anexa nr.1) şi caracteristicile tehnice (anexa nr.2) ale certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare.

2. În termen de pînă la 31 mai 2008 se vor emite formulare de strictă evidenţă al certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare conform modelului expus în anexa nr.1 la prezenta hotărîre.

3. În termen de 5 zile, după realizarea p.2 din prezenta hotărîre, persoanele care deţin adeverinţe de calificare a auditorului bancar vor fi informate în scris despre necesitatea înlocuirii acestora pînă la 30.06.2008 cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare fără termen, în cazul în care persoanele menţionate deţin şi certificate de calificare al auditorului pentru auditul general. Informarea se va efectua prin intermediul scrisorilor remise pe adresele indicate în cererile înaintate pentru obţinerea adeverinţei de calificare a auditorului bancar.

4. Adeverinţele de calificare a auditorului bancar deţinute de persoanele menţionate în p.3 al prezentei hotărîri se vor înlocui, în termen de pînă la 30.06.2008, cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare fără termen, în baza cererii depuse de către solicitant conform anexei nr.3 la prezenta hotărîre.

5. Adeverinţele de calificare a auditorului bancar care, în termenul indicat la p.4 al prezentei hotărîri, n-au fost înlocuite cu certificatele de calificare al auditorului instituţiilor financiare fără termen, sînt valabile pînă la data expirării termenului pentru care au fost eliberate.

6. Se abrogă anexa la Regulamentul nr.34/09-01 cu privire la eliberarea certificatului de calificare a auditorului bancar (proces-verbal nr.46 din 11.10.1996 al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.69, art.84), cu modificările ulterioare.

7. Departamentul logistică administrare şi protocol, Departamentul reglementare şi supraveghere bancară, Direcţia Juridică vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea p.2 din prezenta hotărîre.

8. Departamentul reglementare şi supraveghere bancară va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea punctelor 3 şi 4 din prezenta hotărîre.

9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu excepţia punctelor 2, 7 şi 8 care intră în vigoare la data adoptării acesteia.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale
nr.59 din 3 aprilie 2008

 

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale
nr.59 din 3 aprilie 2008

 

Caracteristicile tehnice ale certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare

1. dimensiunile certificatului: 14,5 cm × 10 cm;
2. pe aversul şi reversul certificatului stema de stat se imprimă în culori, conform poziţiei indicate în anexa nr.1;
3. pe aversul şi reversul certificatului sigla Băncii Naţionale a Moldovei se imprimă în culori, conform poziţiei indicate în anexa nr.1;
4. pe toată suprafaţa reversului certificatului se imprimă o plasă haşurată, drept element de siguranţă;
5. toate inscripţiile şi poziţionarea acestora se imprimă conform anexei 1.

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale
nr. 59 din 3 aprilie 2008 

Banca Naţională a Moldovei

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).