• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.11.2012

Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.65-67/230 din 08.06.2000

 

HOTĂRÂRE
nr. 143  din  02.06.2000
(în vigoare 08.06.2000)

privind aprobarea Regulamentului cu privire la contopirea
sau absorbţia băncilor din Republica Moldova

Notă:
În denumire şi pe tot parcursul textului cuvîntul "fuziune" se substituie cu cuvîntul "contopire"; cuvîntul "asociere" se substituie cu cuvîntul "absorbţie" conform Hot.BNM nr.204 din 30.06.2005, în vigoare 22.07.2005

În baza articolelor 4, 5, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolelor 1, 7, 13, 16 şi 27 din Legea instituţiilor financiare şi în scopul stabilirii mecanismului referitor la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova,

S-A HOTĂRÎT:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova (se anexează).

2. Departamentul politică monetară şi cercetări(dl V.Negruţa), Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl V.Munteanu) şi Departamentul Credite şi operaţiuni de piaţă (dna N.Savin) să introducă în obligaţiunile sale funcţionale examinarea seturilor de documente, prezentate Băncii Naţionale în conformitate cu Regulamentul sus-menţionat, pentru evaluarea riscului dependent de sistem.

3. Departamentul credite şi operaţiuni de piaţă va supraveghea procesul de contopire (absorbţie) a băncilor în vederea respectării legislaţiei privind valorile mobiliare.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului reglementare şi supraveghere bancară (dl Radu Musteaţa).

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVE

Leonid TALMACI


Chişinău, 2 iunie 2000, nr. 143

 

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.143 din 2 iunie 2000

REGULAMENT
cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 204 din 30.06.2005, MO al R. Moldova nr. 98-100 din 22.07.2005
HCA al BNM nr. 171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr. 180-181 din 3.10.2008
HCA al BNM nr. 197 din 23.08.2012, MO al R. Moldova nr. 237-241 din 16.11.2012

I. FUNDAMENTAREA, OBIECTIVUL ŞI APLICAREA

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 4, 5, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 1, 7, 13, 16 şi 27 din Legea instituţiilor financiare.

2. Prezentul Regulament are drept scop asigurarea bunei funcţionări a sectorului financiar al Republicii Moldova bazat pe un sistem puternic şi competitiv orientat spre relaţiile de piaţă şi prevenirea oricărui risc dependent de sistem.

3. Orice contopire sau absorbţie a băncilor se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale.

4. Prezentul Regulament stabileşte regulile şi procedurile ce urmează a fi utilizate de către băncile comerciale antrenate în procesul de contopire sau absorbţie.

5. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în cazul vînzării unei părţi substanţiale din activele băncii.

 

II. DEFINIŢII

6. În sensul prezentului Regulament sînt stabilite următoarele definiţii:

6.1. Contopirea este procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenţei a două sau mai multe bănci (băncile contopite) în rezultatul căreia este înfiinţată o nouă bancă (banca succesoare).
La contopirea băncilor, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din băncile contopite trec, potrivit actului de transfer şi bilanţului consolidat, la banca succesoare.
Neincluderea în bilanţul consolidat şi în actul de transfer a unor obligaţiuni contractate, angajamente şi garanţii emise etc. a băncii contopite nu scuteşte banca succesoare de îndeplinirea acestora după înregistrarea contopirii.

6.2. Absorbţia este procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenţei unei sau mai multor bănci (băncile absorbite) şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la o bancă (banca absorbantă) devenind succesor de drepturi şi obligaţii ale băncii (băncilor) absorbite.
La absorbţie toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile băncii absorbite trec la banca absorbantă în conformitate cu actul de transfer şi bilanţul consolidat. Neincluderea în bilanţul consolidat şi în actul de transfer a unor obligaţiuni contractate, angajamente şi garanţii emise etc. a băncii absorbite nu scuteşte banca succesoare de îndeplinirea acestora după înregistrarea absorbţiei.

6.3. Vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii valoarea căreia constituie mai mult de 10 la sută din valoarea activelor băncii conform bilanţului la ultima dată gestionară se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale.
Vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii, ce constituie de la 10 pînă la 50 la sută din valoarea activelor băncii se efectuează în baza deciziei consiliului băncii.
Vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii, ce constituie mai mult de 50 la sută din valoarea activelor băncii se efectuează în baza deciziei adunării generale a acţionarilor.
[Cap.II modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

 

III. REGLEMENTAREA FUZIUNII SAU ASOCIERII

7. Banca Naţională va aproba contopirea sau absorbţia băncilor comerciale numai în cazul în care nu va fi admis riscul excesiv în sistemul financiar şi va contribui la promovarea unui sector financiar puternic şi competitiv.

8. Băncile care se află în proces de reorganizare continuă să efectueze decontările prin intermediul conturilor sale corespondente şi să-şi onoreze obligaţiile pînă la efectuarea înregistrării în conformitate cu prezentul Regulament.

9. În cazul contopirii Banca Naţională va elibera băncii succesoare licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare.
[Pct.9 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

10. În cazul absorbţiei banca succesoare va desfăşura activitatea după absorbţie în baza licenţei deţinute de ea anterior.
[Pct.10 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

11. Banca succesoare poate să-şi deschidă filiale, reprezentanţe şi oficii secundare în baza băncii (băncilor) cedente în conformitate cu Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, cu excepţia capitolului II al Regulamentului nominalizat în prezentul punct.
[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.197 din 23.08.2012, în vigoare 16.11.2012]

12. La contopire sau absorbţie toate drepturile privind activităţile financiare şi procedeele tehnice aferente acestora ale băncilor contopite sau absorbite trec la banca succesoare (cu excepţia documentelor de remediere, ţinînd cont de prevederile alineatului trei şi a cazurilor, în care a fost decis altfel, ţinînd cont de prevederile alineatului doi din punctul dat).
La eliberarea permisiunii conform p.p. 21, 22 Banca Naţională poate lua decizia de a nu transmite băncii succesoare unele drepturi privind activităţile financiare şi procedeele tehnice aferente acestora, acordate anterior băncilor care au participat la procesul de contopire (absorbţie). O astfel de decizie poate fi luată conform prevederilor actelor normative în baza cărora au fost acordate drepturile respective.
Documentele de remediere emise faţă de banca contopită sau absorbită se referă la banca succesoare în măsura în care acestea nu limitează activităţile financiare anterior permise uneia din băncile cedente.
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

 

IV. LIMITELE POZIŢIEI DOMINANTE PE PIAŢA BANCARĂ

13. Pentru promovarea unui sector financiar puternic şi competitiv este necesară respectarea de către bănci a următoarelor limite:
- activele totale ale băncii succesoare în raport cu activele totale pe întregul sector bancar nu trebuie să depăşească 35%;
- depozitele persoanelor fizice ale băncii succesoare în raport cu depozitele totale primite de la persoanele fizice pe întregul sector bancar nu trebuie să depăşească 35%.
[Pct.13 modificat prin Hot.BNM. nr.30 din 17.09.2015, în vigoare 25.09.2015]

14. Respectarea limitelor poziţiei dominante pe piaţa bancară este obligatorie pentru toate băncile comerciale din Republica Moldova în activitatea lor cotidiană.

 

V. RISCUL DEPENDENT DE SISTEM

15. Banca Naţională va evalua potenţialul riscului dependent de sistem în baza următoarelor criterii:
a) argumentarea economică a contopirii sau absorbţiei (scopul, motivele şi impactul reorganizării asupra situaţiei financiare a băncii succesoare);
b) existenţa unui plan operaţional rezonabil pentru derularea procesului de contopire sau absorbţie;
c) respectarea de către banca succesoare a valorilor indicatorilor prudenţiali prevăzute în actele normative în vigoare ale Băncii Naţionale. În cazul în care va fi constatată încălcarea acestora la momentul contopirii sau absorbţiei, banca succesoare va conforma activitatea sa în domeniul respectiv în termen de un an* , argumentînd această conformare prin activităţi concrete, cu reflectarea acestora în business-plan;
Notă: Termenul indicat în p.15 c) nu se consideră perioadă de graţie.
d) impactul poziţiei financiare a băncii succesoare asupra sistemului financiar, inclusiv asupra competitorilor (situaţia curentă şi dezvoltarea ulterioară), luînd în consideraţie limitele poziţiei dominante, concentrarea creditelor şi depozitelor, efectele asupra pieţei monetare şi valutare.

 

VI. AUDITUL EXTERN

16. Banca Naţională recomandă băncilor aflate în proces de contopire sau absorbţie să antreneze o firmă de audit independentă, care posedă licenţa de desfăşurare a activităţii de audit bancar eliberată de către Camera Licenţierii şi auditorul care deţine certificatul de calificare al auditorului instituţiei financiare.
[Pct.16 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

 

VII. PROCEDURA DE OBŢINERE A ACORDULUI PRELIMINAR
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

17. În scopul obţinerii acordului preliminar, solicitanţii înştiinţează Banca Naţională referitor la intenţia de contopire sau absorbţie, cu prezentarea actelor respective în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

17.1. Organele de administrare ale băncilor vor prezenta în comun cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru contopirea sau absorbţia băncilor cel mai tîrziu cu treizeci de zile pînă la data desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor la care va fi luată decizia de reorganizare.

17.2. Cererea scrisă şi setul de acte, întocmite în conformitate cu prevederile stipulate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale de către preşedinţii Consiliilor băncilor care au intenţia de contopire sau absorbţie.

17.3. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform anexei nr.1 la prezentul Regulament este insuficientă pentru luarea deciziei privind eliberarea acordului preliminar.

18. În termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii Banca Naţională, în condiţiile prevăzute la capitolele III-V ale prezentului Regulament, eliberează acordul preliminar sau respinge cererea, informînd în scris solicitanţii cu indicarea motivelor.

19. Acordul preliminar privind contopirea sau absorbţia băncilor eliberat de Banca Naţională este valabil pentru perioada de un an de la data eliberării acestuia.
[Cap.VII modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

 

VIII. PROCEDURA DE OBŢINERE A PERMISIUNII BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
ŞI ÎNREGISTRAREA

20. În scopul obţinerii permisiunii şi înregistrării contopirii sau absorbţiei prin efectuarea înscrierilor respective în registrul central al băncilor comerciale, eliberării şi/sau retragerii licenţelor de desfăşurare a activităţilor financiare, solicitanţii prezintă cererea şi setul respectiv de acte în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
[Pct.20 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

20.1. Cererea scrisă şi setul respectiv de acte, întocmite în conformitate cu prevederile stipulate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale de către preşedinţii Consiliilor băncilor antrenate în contopire sau absorbţie în termen de cincisprezece zile lucrătoare după intrarea în vigoare a hotărîrilor respective ale adunărilor generale ale acţionarilor.

20.2. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform anexei nr.2 la prezentul Regulament este insuficientă pentru luarea deciziei privind eliberarea permisiunii şi înregistrarea contopirii sau absorbţiei băncilor.

21. În termen de patruzeci şi cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru eliberarea permisiunii şi înregistrării contopirii sau absorbţiei, Banca Naţională examinează cererea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament.

22. În cazul în care cererea (întocmită în corespundere cu anexa nr.2) corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare Banca Naţională efectuează următoarele:
a) în cazul contopirii
- acordă permisiunea;
- aprobă statutul băncii succesoare;
- retrage licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a băncilor contopite şi eliberează licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare băncii succesoare;
- înregistrează banca succesoare în registrul central al băncilor cu excluderea simultană din registru a băncilor contopite;
b) în cazul absorbţiei
- acordă permisiunea;
- aprobă modificările la statut (în caz de necesitate);
- retrage licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a băncii absorbite;
- efectuează înscrierile privind excluderea din registrul central al băncilor a băncii absorbite.
[Pct.22 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]
[Cap.VIII modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

 

IX. VÎNZAREA UNEI PĂRŢI SUBSTANŢIALE DIN ACTIVELE BĂNCII

23. Vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii se efectuează în două etape:
- obţinerii acordului preliminar al Băncii Naţionale la iniţierea procesului de vînzare a unei părţi substanţiale din activele băncii ;
- obţinerii permisiunii Băncii Naţionale.

24. În scopul obţinerii acordului preliminar, solicitanţii înştiinţează Banca Naţională referitor la intenţia de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare, cu prezentarea actelor respective în conformitate cu anexa nr.4 la prezentul Regulament.

24.1. Organele de administrare a solicitanţilor vor prezenta în comun cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru vînzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare cel mai tîrziu cu treizeci de zile pînă la data desfăşurării şedinţei organului abilitat de a primi decizia corespunzătoare.

24.2. În termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii Banca Naţională, în condiţiile prevăzute la capitolele III-V ale prezentului Regulament, eliberează acordul preliminar sau respinge cererea, informînd în scris solicitanţii cu indicarea motivelor.

25. În scopul obţinerii permisiunii pentru vînzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare, solicitanţii prezintă cererea şi setul respectiv de acte în conformitate cu anexa nr.5 la prezentul Regulament.

25.1. În termen de treizeci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii privind vînzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare, Banca Naţională examinează cererea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament. În rezultatul examinării eliberează permisiunea sau respinge cererea, informînd în scris solicitanţii cu indicarea motivelor.

26. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform anexelor nr.4 şi 5 la prezentul Regulament este insuficientă pentru luarea deciziei privind eliberarea acordului preliminar.
[Cap.IX modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

 

X. MOTIVELE DE RESPINGERE A CERERII

27. Banca Naţională poate respinge cererea depusă de solicitanţi în cazul în care:
a) procesul de contopire, absorbţie sau vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii contravine art.27 din Legea instituţiilor financiare;
b) Banca Naţională nu este pe deplin convinsă că:
- banca se va conforma condiţiilor Legii instituţiilor financiare;
- calificarea, experienţa şi integritatea morală a administratorilor şi acţionarilor cu cote substanţiale corespund business-planului şi activităţilor financiare pentru care banca deţine deja sau va primi licenţă;
- situaţia financiară a băncii va fi satisfăcătoare;
c) nu se respectă limitele poziţiei dominante pe piaţa bancară;
d) Banca Naţională nu este satisfăcută de rezultatul evaluării viitoarei activităţi a băncii bazate pe criteriile riscului dependent de sistem;
e) nu toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile (conform bilanţului) băncilor contopite sau absorbite trec la banca succesoare;
f) procesul de contopire sau absorbţie nu evoluează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
g) setul de acte n-a fost prezentat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
[Pct.27 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]
[Cap.X modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

 

XI. DISPOZIŢII FINALE

28. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Anexa nr.1

Exigenţe la cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru
contopirea sau absorbţia băncilor

I. Forma cererii

1. Cererea, semnată de către preşedinţii Consiliilor băncilor, care au intenţia de contopire sau absorbţie, precum şi pachetul de documente în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova. Cererea trebuie să conţină informaţie referitor la intenţia de contopire sau absorbţie a băncilor, denumirea, sediul băncii succesoare şi contopite sau absorbite altă informaţie importantă în opinia solicitanţilor.
[Cap.I modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.05]

II. Persoana împuternicită

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor interesele băncilor ce se reorganizează.

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive:

3. Argumentarea economică (cu indicarea scopului şi motivelor de contopire sau absorbţie) în baza căreia se preconizează contopirea sau absorbţia băncilor.

4. Planul operaţional care va descrie în detalii (cu indicarea termenelor concrete) etapele procesului de contopire sau absorbţie în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. De asemenea vor fi indicate măsurile concrete care vor fi întreprinse de către bănci în cadrul procesului de reorganizare, inclusiv modalitatea de răscumpărare a acţiunilor de la acţionarii băncii, care nu sînt de acord cu reorganizarea băncii.

5. Proiectul business-planului băncii succesoare pentru următorii trei ani (care va permite crearea unei imagini clare privind scopurile băncii succesoare şi viitoarele operaţiuni). La elaborarea proiectului dat banca trebuie să se conducă de criteriile descrise în Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor (p.12 din anexa nr.1) şi va conţine descrierea direcţiilor principale, care trebuie să fie realizate de către banca succesoare.
[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.197 din 23.08.2012, în vigoare 16.11.2012]
[Pct.5 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

6. Informaţia referitor la firma de audit independentă antrenată în procesul de contopire sau absorbţie, în cazul numirii acesteia.

 

Anexa nr.2

Exigenţe la cererea pentru obţinerea permisiunii privind
contopirea sau absorbţia băncilor

I. Forma cererii

1. Cererea, semnată de către preşedinţii Consiliilor băncilor antrenate în contopire sau absorbţie, şi setul de acte în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova.

II. Persoana împuternicită

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor interesele băncilor ce se reorganizează.

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive:

3. Procesele-verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor băncilor ce se reorganizează, care trebuie să conţină modul şi termenele de reorganizare a acestora, inclusiv modul de determinare a proporţiei convertirii acţiunilor băncii care se reorganizează în acţiunile băncii care se înfiinţează prin contopire sau absorbţie, deciziile de aprobare a principalelor clauze ale contractului de reorganizare, de aprobare a documentelor de constituire a băncii succesoare etc.

4. Business-planul băncii succesoare pentru următorii trei ani aprobat de organele competente ale băncilor ce se reorganizează, întocmit în conformitate cu prevederile cap.III, p.5 din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

5. Informaţia despre înştiinţarea creditorilor băncii privind contopirea sau absorbţia, cu alăturarea dovezilor despre satisfacerea cererilor acestora.

6. Autorizaţia Departamentului privatizării şi administrării proprietăţii de stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor privind contopirea sau absorbţia băncilor, în cazul deţinerii de către stat a cotei în capitalul băncilor ce se reorganizează.

7. Actul de transfer, aprobat de către organele care au luat deciziile de contopire sau absorbţie a băncilor, care trebuie să cuprindă prevederi referitoare la succesiunea de drept asupra tuturor obligaţiunilor băncilor reorganizate faţă de toţi creditorii şi debitorii săi, inclusiv obligaţiunile contestate de părţi.

8. Contractul de contopire sau absorbţie aprobat la adunările generale ale acţionarilor băncilor ce se reorganizează, care va corespunde prevederilor art.33 din Legea societăţilor pe acţiuni şi va determina ordinea şi condiţiile reorganizării, modul şi proporţiile convertirii acţiunilor băncii.

9. Redacţia nouă a statutului sau modificările la statut (în cazul efectuării acestora), luînd în consideraţie cerinţele faţă de statut stabilite în anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor (2 exemplare).
[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.197 din 23.08.2012, în vigoare 16.11.2012]
[Pct.9 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

10. Regulamentele interne în conformitate cu prevederile art.17 alin.(2) din Legea instituţiilor financiare.

11. Lista acţionarilor băncii succesoare. În cazul deţinerii de către acţionarul băncii succesoare a cotei substanţiale, obţinute în rezultatul agregării (în cadrul reorganizării) cotelor deja deţinute, acesta trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii şi să prezinte setul respectiv de documente conform Regulamentului nominalizat.

12. Lista administratorilor băncii succesoare. În cazul desemnării noilor administratori ai băncii succesoare toate persoanele propuse în această calitate trebuie să corespundă cerinţelor Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii şi să prezinte informaţia necesară, conform acestui Regulament.

13. Lista persoanelor afiliate băncii succesoare.

14. Fişa de înregistrare a băncii succesoare, întocmită în conformitate cu anexa nr.3 la prezentul Regulament.

15. În cazul modificării denumirii băncii succesoare - certificat referitor la denumirea nouă, emis de Centrul Naţional de Terminologie a Republicii Moldova.
[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.197 din 23.08.2012, în vigoare 16.11.2012]

16. Confirmarea scrisă semnată de membrii consiliului băncii, preşedintele şi vicepreşedinţii băncii succesoare cu privire la faptul că au examinat business-planul şi sînt de acord cu rolul lor în implementarea prevederilor acestuia.

17. În caz de organizare a filialei, reprezentanţei şi oficiilor secundare băncii succesoare în baza băncii cedente (care îşi va înceta activitatea după finalizarea procesului de reorganizare), pentru înregistrare, se prezintă setul necesar de documente în conformitate cu cap. III din Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor.
[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.197 din 23.08.2012, în vigoare 16.11.2012]

18. Informaţia referitor la îndeplinirea planului operaţional prezentat la etapa preliminară şi documentele întocmite în conformitate cu măsurile întreprinse conform acestui plan (cu excepţia documentelor enumerate mai sus).

 

Anexa nr. 3:  Modelul fișei de înregistrare .PDF       Modelul fișei de înregistrare .DOC

[Anexa nr.3 completată prin Hot.BNM nr.197 din 23.08.2012, în vigoare 16.11.2012]
[Anexa nr.3 modificată prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

 

Anexa nr. 4

Exigenţe la cererea pentru obţinerea acordului preliminar
pentru vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii

I. Forma cererii

1. Cererea, semnată de către preşedinţii Consiliilor băncilor, care au intenţia de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare, precum şi pachetul de documente în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova. Cererea trebuie să conţină informaţie referitor la intenţia de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare.

II. Persoana împuternicită

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor interesele băncilor, care au intenţia de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare.

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive:

3. Argumentarea economică (cu indicarea scopului şi motivelor) în baza căreia se preconizează vînzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare.

4. Planul operaţional care va descrie în detalii (cu indicarea termenelor concrete) etapele procesului de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare pînă la primirea permisiunii de la BNM.

5. Proiectele business-planului băncilor, care au intenţia de a vinde şi a procura o parte substanţială din activele băncii vînzătoare, pentru anul în care va fi efectuată tranzacţia, aprobat de organele competente ale băncilor date. Proiectele vor conţine prevederi privind tranzacţia respectivă şi vor permite crearea unei imagini clare privind scopurile băncilor care au intenţia de a vinde şi procura o parte substanţială din activele băncii. în cazul în care în proiectele business-planului vor fi reflectate careva tendinţe negative vor fi prezentate şi proiectele business-planului pe următorul an care urmează după anul cînd se preconizează tranzacţia de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare.
Proiectul business-planului trebuie să includă bilanţul prognozat al băncilor la prima dată gestionară după ce va fi efectuată tranzacţia de vînzare-cumpărare.
La elaborarea proiectului dat banca trebuie să se conducă de criteriile descrise în Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor (p.12 din anexa nr.1) şi va conţine descrierea direcţiilor principale, care trebuie să fie realizate de către bancă.
[Pct.5 modificat prin Hot. BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

 

Anexa nr.5

Exigenţe la cererea pentru obţinerea permisiunii
privind vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii

I. Forma cererii

1. Cererea, semnată de către preşedinţilor Consiliilor băncilor antrenate în procesul de vînzare-cumpărare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare cu anexarea setului de acte în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova.

II. Persoana împuternicită

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor interesele băncilor, care sînt antrenate în procesul de vînzare-cumpărare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare.

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive:

3. Procesele-verbale ale organelor abilitate, la care a fost luată decizia de a vinde şi a procura o parte substanţială din activele băncii vînzătoare, trebuie să conţină modul şi termenele de vînzare şi procurare a acestora, inclusiv modul de determinare a proporţiei, costului, deciziile de aprobare a principalelor clauze ale contractului de vindere şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii etc.

4. Business-planul băncilor, care au intenţia de a vinde şi a procura o parte substanţială din activele băncii vînzătoare, pentru anul în care va fi efectuată tranzacţia, aprobat de organele abilitate ale băncilor. Întocmit în conformitate cu prevederile cap.III, p.5 din anexa nr.4. la prezentul Regulament.

5. Contractul de vînzare şi cumpărare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare, aprobat de către organele abilitate, care va determina ordinea şi condiţiile de vînzare şi cumpărare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare şi va stipula în mod obligatoriu că tranzacţia dată va fi efectuată numai după obţinerea permisiunii de la Banca Naţională.

6. Actul de transfer, aprobat de către organele care au luat deciziile de vînzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vînzătoare.

7. Informaţia referitor la îndeplinirea planului operaţional prezentat la etapa preliminară şi documentele întocmite în conformitate cu măsurile întreprinse conform acestui plan (cu excepţia celor enumerate mai sus).