• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.07.2015

Hotărârea CE al BNM nr.131 din 21.05.2015 „cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166-176 art. 1179 din 03.07.2015

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr.131
din 21 mai 2015
(în vigoare 03.07.2015, cu excepţia pct.1 - 03.08.2015)

cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
____________Vladimir GROSU
nr.1049 din 24 iunie 2015

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1) şi art.26 lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25, 28 alin.(2), 31 alin.(3), 33 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr.856, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La punctul 1, subpunctul 1):

a) litera b) după cuvîntul “inclusiv” se introduce textul “plasările overnight care nu au depăşit termenul de rambursare stipulat în actul juridic încheiat între plăţi,”;

b) litera e) cuvintele “şi creditele” se exclud, iar cuvintele “de o zi” se înlocuiesc cu cuvintele “stipulat în actul juridic încheiat între părţi”;

2) Punctul 2 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
“g) situaţie financiară – totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor băneşti ale entităţii pe o perioadă de gestiune, inclusiv situaţiile financiare complete şi/sau simplificate prevăzute la art.29 din Legea contabilităţii.”;

3) La punctul 4 cuvîntul “trimestrial” se înlocuieşte cu cuvîntul “lunar”;

4) La punctul 9 litera h) cuvîntul “garantului” se înlocuieşte cu cuvintele “persoanei care constituie o garanţie personală (fidejusiune)”;

5) La punctul 13 după cuvîntul “dacă” se introduc cuvintele “persistă, următorii factori”;

6) La punctul 14:
a) primul alineat, după cuvîntul “contrapărţii” se introduce textul “/persoanei care constituie o garanţie personală (fidejusiune)”, iar după cuvîntul “persistă,” se introduce cuvîntul “şi”;
b) litera c) se exclude;
c) după litera f) se introduce litera g) cu următorul conţinut:
“g) alţi factori similari care constituie motive pentru clasificarea activului ca supravegheat.”;

7) La punctul 15:
a) la litera c), după textul “trimestrial),” se introduc cuvintele “a persoanei care constituie o garanţie personală (fidejusiune),”, iar după textul “datoriilor,” se introduc cuvintele “justificarea utilizării creditului conform scopului expus în contractul de credit,”;
b) după litera c) se introduce litera c1) cu următorul conţinut:
“c1) activul este utilizat în alte scopuri decît cele prevăzute în contract;”;
c) la litera d), după cuvîntul “contrapărţii” se introduce textul “/persoanei care constituie o garanţie personală (fidejusiune)”, iar după cuvîntul “obligaţiunilor” se introduce textul “/executarea garanţiei”;
d) după litera e) se introduce litera f) cu următorul conţinut:
“f) alţi factori similari care constituie motive pentru clasificarea activului ca substandard.”;

8) La punctul 16, după litera e) se introduce litera f) cu următorul conţinut:
“f) alţi factori similari care constituie motive pentru clasificarea activului ca dubios (îndoielnic).”;

9) La punctul 17:
a) cuvîntul “sau” se înlocuieşte cu cuvîntul “şi”;
b) la litera d), după cuvîntul “factori” se introduce cuvîntul “similar”;

10) După punctul 21 se introduce punctul 211 cu următorul cuprins:
211. În cazul în care contrapartea pe lîngă clasificarea efectuată de bancă conform pct.13-17 este evaluată de către una din agenţiile internaţionale de rating Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, clasificarea activelor/angajamentelor condiţionale se efectuează în corespundere cu ratingul contrapărţii şi se include în una din următoarele categorii:
1) Standard – în cazul contrapărţilor cărora le este atribuit de către una din agenţiile internaţionale de rating Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA ratingul de la AAA/Aaa pînă la A-/A3 inclusiv.
2) Supravegheat – în cazul contrapărţilor cărora le este atribuit de către una din agenţiile internaţionale de rating Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA ratingul de la BBB+/Baa1 pînă la BBB-/Baa3 inclusiv.
3) Substandard – în cazul contrapărţilor cărora le este atribuit de către una din agenţiile internaţionale de rating Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA ratingul de la BB+/Ba1 pînă la BB-/Ba3 inclusiv.
4) Dubios (îndoielnic) – în cazul contrapărţilor cărora le este atribuit de către una din companiile internaţionale de rating Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA ratingul de la B+/B1 pînă la CCC-/Caa3/C inclusiv.
5) Compromis (pierderi) – în cazul contrapărţilor cărora le este atribuit de către una din agenţiile internaţionale de rating Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA ratingul de la CC/Ca/ DDD pînă la R/C/D inclusiv.”;

11) La punctul 23, după cuvîntul “ţări” se introduce textul “/contrapărţi”;

12) La punctul 25, după textul “pct.13-17” se introduce textul “ , 211 şi 22”, iar textul “de clasificarea acestuia conform pct.22,” se exclude;

13) La punctul 27, după textul “pct.13-17” se introduce textul “ , 211”;

14) La punctul 30:
a) subpunctul 1) în final se completează cu textul “În cazul în care activul a fost prelungit de 2 ori şi mai mult din cauza situaţiei economice instabile, acesta se reclasifică în “substandard”.”;
b) la subpunctele 1) şi 2) propoziţia a doua, cifra “3” se înlocuieşte cu cifra “6”;

15) La punctul 32, după cuvîntul “expirat” se introduc cuvintele “clasificat “substandard” şi mai dur”;

16) La punctul 33, după cuvîntul “consum” se introduce textul “ , creditul acordat pentru necesităţi primordiale funcţionarului Băncii (negarantat prin gaj sau alte mijloace de garantare)”, iar numărul “30” şi numărul “100” se înlocuieşte cu numărul “100” şi respectiv “500”;

17) La punctul 35 după sintagma “capitalul propriu” se introduc cuvintele “al acestuia”;

18) La punctul 39:
a) la subpunctul 3), după cuvintele “licenţiate în Republica Moldova” se introduce textul “în cazul persoanelor rezidente, raportul de la biroul de credit din ţara de origine, dacă o astfel de instituţie există în ţara de origine, sau altă informaţie disponibilă privind istoria de credit a debitorului în cazul persoanelor nerezidente,”;
b) după subpunctul 3) se introduce subpunctul 4) cu următorul cuprins:
“4) Creditul acordat şi garantat doar cu fidejusiune se clasifică nu mai sus de categoria “substandard”, dacă persoana care a furnizat fidejusiunea nu dispune de bunuri suficiente (ex. mijloace băneşti, active fixe, circulante) pentru a garanta obligaţia sau nu atestă capacitatea de rambursare a creditului.”;

19) La punctul 41, textul “13-17, sau pct.22” se înlocuieşte cu numărul “27”;

20) La punctul 43, după cuvîntul “Notele” se introduce cuvîntul “explicative”.

2. Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.43 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.81), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La capitolul II:
a) la punctul 1 textele “297 din 30 decembrie 2009” şi “2010, nr.27-28, art.102” se înlocuiesc cu textul “240 din 9 decembrie 2013” şi respectiv “2014, nr.17-23, art.97”;
b) la punctul 2 litera a) textul “10 (zece)” se înlocuieşte cu textul “20 (douăzeci)”, iar în final se introduce textul “pînă la un plafon de 200 mii lei”;

2) La capitolul III punctul 1 cifra “2” se înlocuieşte cu cifra “5”.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 1 din prezenta hotărîre care intră în vigoare la o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Dorin DRĂGUŢANU


Nr.131. Chişinău, 21 mai 2015.
 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).