• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.08.2017

LEGE nr.94 din 13 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară

 

L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI
din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară

nr. 94 din 13.05.2016

Monitorul Oficial al Republicii Moldova 157-162 art. 322, din 10.06.2016

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127–130, art.496), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3:
punctul 6) va avea următorul cuprins:
“6) instrumente de plată – cambii, cecuri şi alte instrumente de plată similare care reprezintă creanţe pecuniare faţă de emitenţii acestora. Noţiunea respectivă nu include instrumentele de plată definite astfel de Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;”

la punctul 9):
litera b) va avea următorul cuprins:
“b) persoane fizice care practică, conform legislaţiei Republicii Moldova, activitate de întreprinzător, precum şi avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti şi alte persoane fizice care practică activităţi profesionale independente, denumite în continuare persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate;”
litera f) se completează în final cu textul: “Noţiunea respectivă include şi reprezentanţele permanente (definite astfel de Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997), care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenţilor specificaţi la pct.10) lit.c) şi d);”

la punctul 10), litera f) se completează în final cu textul: “Noţiunea respectivă include şi reprezentanţele permanente (atribuite astfel conform legislaţiei statelor străine), care desfăşoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;”

articolul se completează cu punctele 12)–14) cu următorul cuprins:
“12) prestatori de servicii de plată rezidenţi – persoane juridice care, potrivit Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, au dreptul de a presta servicii de plată;
13) prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi – persoane juridice (altele decît băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei) care, potrivit Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, au dreptul de a presta servicii de plată;
14) cont de plăţi – cont definit de Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.”

2. Articolul 4:
după alineatul (8) se introduce alineatul (81) cu următorul cuprins:
“(81) Dacă din prezenta lege, din actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel, normele juridice ce ţin de domeniul reglementării valutare stabilite pentru prestatorii de servicii de plată se aplică în mod corespunzător şi emitenţilor de monedă electronică în legătură cu emiterea monedei electronice şi prestarea serviciilor de plată legate de emiterea monedei electronice.”

alineatul (9) va avea următorul cuprins:
“(9) Rezidenţii au dreptul de a deschide conturi în valută străină la băncile licenţiate şi conturi de plăţi în valută străină la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, cu excepţia conturilor de plăţi legate de emiterea monedei electronice.
Banca Naţională a Moldovei are dreptul să stabilească condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin conturile bancare/conturile de plăţi în monedă naţională şi în valută străină deschise de rezidenţi la băncile licenţiate/la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi.”

după alineatul (9) se introduce alineatul (91) cu următorul cuprins:
“(91) În sensul prezentei legi, conturile bancare care se deschid la băncile licenţiate includ şi conturile de plăţi care se deschid la băncile licenţiate în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată şi de emitenţi de monedă electronică conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.”

articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
“(12) În cazurile în care prezenta lege stipulează plafoane cantitative în euro, precum şi în cazurile prevăzute la art.421 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) lit.f) şi la art.44 alin.(4), determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.”

3. Articolul 6:
alineatul (6):
la punctul 2) litera a), cuvintele “mai mic de” se substituie cu cuvintele “ce nu depăşeşte”;
după punctul 3) se introduce punctul 4) cu următorul cuprins:
“4) împrumuturilor/creditelor din cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe.”
după alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:
“(61) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanţiei primite nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul lor).”

4. Articolul 9:
la alineatul (1) litera c), cuvintele “certificate de acţiuni, înscrieri în conturi” se substituie cu cuvintele “unităţi de fond, acţiuni”;
alineatul (2):
la punctul 1), litera b) va avea următorul cuprins:
“b) admiterea spre tranzacţionare la o bursă;”
punctul 3) se completează în final cu cuvintele “ori de alt activ/indice”;
alineatul se completează cu punctul 6) cu următorul cuprins:
“6) noţiunea de bursă acoperă piaţa reglementată şi/sau sistemul multilateral de tranzacţionare.”
alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
“(11) Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei pot fi efectuate operaţiunile cu instrumente financiare specificate la alin.(6)–(10) în cazul în care:
a) suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor); sau
b) instrumentele financiare sînt emise de organizaţiile internaţionale.
(12) Băncile licenţiate, precum şi entităţile a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare efectuează operaţiuni cu instrumente financiare străine fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.”

5. La articolul 11 alineatul (4), textul “cu excepţia leasingului financiar, precum şi a creditelor interbancare cu termenul iniţial de rambursare ce nu depăşeşte un an.” se substituie cu textul “cu excepţia următoarelor împrumuturi/credite:
a) leasingul financiar;
b) creditele acordate de către băncile licenţiate;
c) împrumuturile/creditele (altele decît cele indicate la lit.a) şi b)) a căror valoare nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”

6. Articolul 12 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
“(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”

7. Articolul 13:
la alineatul (3), alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
“Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin conturile în monedă naţională şi în valută străină deschise de nerezidenţi la băncile licenţiate.”
alineatul (5) se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
“e) deschiderii de către rezidenţi a conturilor de depozit de garanţie prevăzut la art.12 alin.(3) lit.b), în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
f) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării operaţiunilor ce ţin de primirea împrumuturilor/creditelor/garanţiilor de la nerezidenţi, în cazul în care suma împrumutului/creditului/garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”
la alineatul (6), cuvintele “ce ţin de gestionarea şi închiderea” se substituie cu cuvîntul “aferente”.

8. La articolul 15 alineatul (2) literele a) şi b), cifra “1000” se substituie cu cifra “10000”.

9. Articolul 16:
la alineatul (2) litera a), cifra “1000” se substituie cu cifra “10000”;
după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
“(21) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul acordării donaţiilor în favoarea nerezidenţilor indicaţi la art.3 pct.10) lit.h) şi i).”
la alineatul (3), alineatul al doilea devine alineatul (4);
articolul se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
“(5) Prevederile alin.(4) nu se aplică în cazul în care suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).

(6) Nerezidenţii au dreptul să deschidă conturi de plăţi în valută străină (cu excepţia conturilor de plăţi legate de emiterea monedei electronice) şi în monedă naţională la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi. Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin aceste conturi.

(7) Rezidenţii au dreptul să deschidă conturi de plăţi la prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (alţii decît instituţiile financiare din străinătate). Transferurile către aceste conturi se efectuează cu respectarea prevederilor alin.(3)–(5).”

10. La articolul 18 alineatul al doilea, după cuvîntul “licenţiate” se introduce textul “, precum şi în conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”.

11. Articolul 21 alineatul (2):
la litera a1), textul “, pentru operaţiunile ce ţin de activitatea ei” se substituie cu textul “– pentru operaţiunile ce ţin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activităţii ei de asigurare, leasing, microfinanţare, cu excepţia operaţiunilor de acordare a împrumuturilor în valută străină”;

după litera a1) se introduce litera a2) cu următorul cuprins:
“a2) operaţiunilor în care una dintre părţi este un prestator de servicii de plată nebancar rezident – pentru operaţiunile în valută străină care se efectuează în cadrul activităţilor de pe piaţa financiară desfăşurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;”

la litera b), textul “operaţiunilor între persoane juridice – pentru efectuarea” se exclude;

litera c) va avea următorul cuprins:
“c) operaţiunilor ce ţin de efectuarea, prin intermediul contului bancar/contului de plăţi în valută străină al unei burse sau al unei organizaţii care administrează sisteme de clearing şi de decontare din Republica Moldova, a transferurilor în valută străină în cadrul decontărilor (inclusiv cu participarea brokerilor/societăţilor de investiţii) aferente operaţiunilor valutare la care participă un nerezident;”

litera l) va avea următorul cuprins:
“l) emiterii/eliberării documentelor executorii în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”

după litera m) se introduce litera m1) cu următorul cuprins:
“m1) distribuirii în favoarea beneficiarilor a mijloacelor băneşti primite de la nerezidenţi în valută străină în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică/de finanţare străină pentru Republica Moldova;”.

12. La articolul 22 alineatul (2), după primul alineat se introduce alineatul al doilea cu următorul cuprins:
“Băncile licenţiate nu au dreptul să acorde rezidenţilor (altora decît băncile licenţiate) credite în valută străină în numerar.”

13. La articolul 23:
alineatul (1) se completează cu literele l) şi m) cu următorul cuprins:
“l) acordării unui împrumut/credit în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate;

m) rambursării unui împrumut/credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului/creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”
la alineatul (2) partea introductivă, cuvintele “în străinătate” se substituie cu cuvintele “la instituţii financiare din străinătate”;

alineatul (3):
la literele b) şi c), cifra “1000” se substituie cu cifra “10000”;
alineatul se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
“e) acordării unui împrumut/credit în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate;
f) rambursării unui împrumut/credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului/creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”

alineatul (4):
la litera c), cuvintele “în străinătate” se substituie cu cuvintele “la instituţii financiare din străinătate”;
alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
“d) dacă persoanele fizice respective au conturi deschise la instituţii financiare din străinătate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile prevăzute la art.13 alin.(5) lit.b), e) şi f).”

la alineatul (5), textul “conturi deschise în străinătate conform legislaţiei Republicii Moldova” se substituie cu textul “conturi bancare/conturi de plăţi deschise în străinătate”.

14. Articolul 25:
la alineatul (2), cuvintele “conturile lor” se substituie cu cuvintele “conturile bancare/conturile de plăţi”;

la alineatul (3), cuvintele “conturile lor” se substituie cu cuvintele “conturile bancare/conturile de plăţi”, iar după cuvîntul “utilizarea” se introduc cuvintele “cardurilor şi a”;

alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
“(4) Cazurile în care operaţiunile valutare pot fi efectuate de către rezidenţi şi nerezidenţi în numerar sau cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, inclusiv cazurile de depunere în/eliberare din conturile bancare/conturile de plăţi ale acestora a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină, sînt indicate la art.26.
Limitele de utilizare a cardurilor de către rezidenţi şi nerezidenţi în cadrul operaţiunilor valutare sînt stabilite la art.27.

(5) Mijloacele băneşti obţinute în cadrul operaţiunilor valutare de către persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licenţiate, prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi casele de schimb valutar) şi persoanele juridice nerezidente urmează a fi înregistrate în conturile bancare şi/sau în conturile de plăţi ale acestora.”

la alineatul (6) primul alineat, cuvintele “casa persoanei” se substituie cu cuvintele “casele persoanei”, după cuvîntul “licenţiată” se introduce textul “, prestatorul de servicii de plată nebancar rezident”, iar în final se completează cu cuvintele “pentru fiecare casă”;

la alineatul (8), după cuvîntul “utilizarea” se introduc cuvintele “cardurilor şi a”, iar cuvintele “conturile acestora” se substituie cu cuvintele “conturile bancare/conturile de plăţi ale acestora”.

15. Articolul 26:
alineatul (1):
la litera a), cuvintele “şi legislaţiei în vigoare” se substituie cu textul “ – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină”;
după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
“a1) efectuării de către prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor de pe piaţa financiară, desfăşurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină;”
la litera k), cuvintele “conturilor lor” se substituie cu cuvintele “conturilor bancare/conturilor de plăţi ale acestora”;
litera n) va avea următorul cuprins:
“n) primirii de la persoane fizice şi eliberării în favoarea persoanelor fizice a numerarului potrivit documentelor executorii eliberate/emise în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”
litera p) se abrogă;
la literele q), r) şi s), după cuvintele “bănci licenţiate” se introduce textul “/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
“(11) În cazurile indicate la alin.(1) lit.c), d) şi e), suma unei operaţiuni de primire a numerarului nu poate depăşi 5000 de euro (sau echivalentul lor).”

la alineatul (2) litera a), textul “lit. a)–p)” se substituie cu texul “lit. a)–o)”;

alineatul (3):
la litera a), cuvintele “şi legislaţiei în vigoare” se substituie cu textul “ – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină”;
după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
“a1) efectuării de către prestatorii serviciilor de plată nebancari rezidenţi a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor de pe piaţa financiară, desfăşurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină;”
litera h) va avea următorul cuprins:
“h) primirii de la persoane fizice şi eliberării în favoarea persoanelor fizice a numerarului potrivit documentelor executorii eliberate/emise în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”
la litera j), după cuvintele “bănci licenţiate” se introduce textul “/conturilor lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
la literele m), n) şi o), după cuvintele “bănci licenţiate” se introduce textul “/conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;

la alineatul (9), după cuvintele “bănci licenţiate” se introduce textul “/conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”.

16. La articolul 27, alineatele (3)–(5) vor avea următorul cuprins:
“(3) Retragerea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului în cadrul operaţiunilor valutare prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, ataşate la conturile bancare /conturile de plăţi ale persoanelor juridice, se efectuează cu respectarea prevederilor alin.(4) din prezentul articol şi ale art.26.
(4) Pe teritoriul Republicii Moldova nu se admite retragerea de la bancomate a numerarului în valută străină prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, ataşate la conturile bancare/conturile de plăţi ale persoanelor juridice.
(5) Valuta străină provenită din comercializarea mărfurilor sau prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi primită de banca licenţiată/prestatorul de servicii de plată nebancar rezident în favoarea unui comerciant care activează în Republica Moldova urmează a fi cumpărată de către banca/prestatorul în cauză, iar echivalentul în monedă naţională – trecut în contul bancar/contul de plăţi al comerciantului respectiv. Prevederea respectivă nu se aplică în cazul comercianţilor care activează în Republica Moldova şi au dreptul, conform legislaţiei valutare, să comercializeze mărfuri ori să presteze servicii pe teritoriul Republicii Moldova contra valută străină.”

17. Articolul 30:
la alineatul (5), cuvîntul “cu” se substituie cu cuvîntul “fără”;

la alineatul (6), după cuvîntul “nerezidente” se introduce textul “în sumă ce depăşeşte 100000 de lei moldoveneşti”.

18. Articolul 31:
la alineatul (2), textul “alin. (5) şi (6)” se substituie cu textul “alin. (6)”;

la alineatul (6), textul “introdus în/” se exclude.

19. Articolul 33:
la alineatul (1) litera b) şi alineatul (2) litera b), cuvintele “şi cardurile” se exclud;

la alineatul (5), textul “(cu excepţia cardurilor)” se exclude.

20. Articolul 35 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
“(4) În Republica Moldova convertibilitatea monedei naţionale se asigură în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”

21. Articolul 37:
la alineatul (3), după cuvintele “altei valute străine” se introduc cuvintele “şi contra monedei naţionale”;

alineatele (4)–(8) se abrogă.

22. Articolul 38 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
“d) rezidenţi, alţii decît cei specificaţi la lit.a)–c), în cazul în care suma operaţiunii de schimb valutar nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”

23. La articolul 40 alineatul (2), textul “punctelor sale de schimb valutar” se substituie cu textul “birourilor sale de schimb valutar şi al aparatelor de schimb valutar”.

24. Articolul 41:
alineatul (2):
la litera a), textul “punctelor sale de schimb valutar (denumite în continuare puncte de schimb valutar ale băncii licenţiate)” se substituie cu textul “birourilor sale de schimb valutar (denumite în continuare birouri de schimb valutar ale băncii licenţiate) şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;
litera b) se completează în final cu textul “prin ghişeele casei de schimb valutar/filialei acesteia şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;
la litera c), după cuvintele “persoane fizice” se introduc cuvintele “contra monedei naţionale”, iar în final se completează cu textul “şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;

după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
“(21) Utilizarea, în operaţiunile de schimb valutar cu persoane fizice, a numerarului în valută străină sub formă de monede metalice rămîne la discreţia unităţii de schimb valutar.”

după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
“(41) În sensul prezentei legi, biroul de schimb valutar al băncii licenţiate este ghişeul (ghişeele), deschis (deschise) de către banca licenţiată în sediul central al băncii, în sediul filialei sau al oficiului secundar al filialei, prin care se efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.”

alineatul (5) va avea următorul cuprins:
“(5) Băncile licenţiate sînt obligate să înştiinţeze Banca Naţională a Moldovei cu privire la deschiderea birourilor de schimb valutar, programul de lucru al birourilor respective, precum şi cu privire la instalarea aparatelor de schimb valutar. Modul şi termenele de înştiinţare se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.”

articolul se completează cu alineatele (10) şi (11) cu următorul cuprins:
“(10) Casele de schimb valutar şi hotelurile sînt obligate să respecte cerinţele stabilite pentru obţinerea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă pe toată durata activităţii desfăşurate în baza licenţelor eliberate de Banca Naţională a Moldovei.
(11) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către unităţile de schimb valutar se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, iar controlul asupra respectării acesteia se efectuează de către organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal.”

25. Articolul 42:
la alineatul (1), cuvintele “punctul de schimb valutar al băncii licenţiate” se substituie cu cuvintele “biroul de schimb valutar al băncii licenţiate”;

la alineatul (2):
litera a) va avea următorul cuprins:
“a) copia de pe licenţa casei de schimb valutar/hotelului, iar în cazul filialei casei de schimb valutar – copia de pe copia autorizată de pe licenţă. Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau de persoana împuternicită de către acesta;”
litera c) va avea următorul cuprins:
“c) informaţia privind plata obligatorie percepută în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000;”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:
“(4) Unitatea de schimb valutar este obligată să efectueze operaţiunea de schimb valutar în numerar cu persoana fizică în suma şi în moneda solicitate dacă, în momentul adresării acesteia, informaţia cu privire la cursurile de cumpărare şi de vînzare a valutelor străine stabilite de unitatea de schimb valutar a fost afişată şi în încăperea respectivă a unităţii există moneda naţională/valuta străina solicitată în suma respectivă.”

după alineatul (6) se introduc alineatele (61)–(63) cu următorul cuprins:
“(61) Clientul unităţii de schimb valutar are dreptul să solicite revocarea operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum şi în decurs de 30 de minute după finalizarea acesteia, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiţii:
a) în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat;
b) solicitarea de revocare se face cu cel puţin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unităţii de schimb valutar.
Operaţiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client a mijloacelor băneşti şi a bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislaţia fiscală. Calcularea termenului de 30 de minute se face de la ora indicată în bonul de casă sau într-un alt document prevăzut de legislaţia fiscală.
Revocarea operaţiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă sau un alt document prevăzut de legislaţia fiscală.
(62) Unitatea de schimb valutar este obligată să-i restituie clientului, imediat după depunerea cererii de revocare, mijloacele băneşti primite în cadrul operaţiunii de schimb valutar revocate, iar în cazul în care nu dispune de mijloacele băneşti necesare – cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.
(63) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească cerinţe menite să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar între unităţile de schimb valutar şi clienţii acestora.”

alineatul (7) va avea următorul cuprins:
“(7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenţionează să-şi suspende pe o perioadă propria activitate şi/sau activitatea filialei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului sau activitatea prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, aceasta este obligată, înainte de suspendarea activităţii, să informeze în acest sens Banca Naţională a Moldovei în modul stabilit de aceasta. Înainte de reluarea activităţii, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în scris, în acest sens, Banca Naţională a Moldovei, indicînd data reluării activităţii.”

alineatul (8):
la primul alineat, cuvintele “punctului de schimb valutar al băncii licenţiate” se substituie cu cuvintele “biroului de schimb valutar al băncii licenţiate”;
alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
“De la data depunerii licenţei/copiei autorizate de pe licenţă la Banca Naţională a Moldovei, licenţa/copia autorizată de pe licenţă se consideră retrasă.”

articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
“(9) Prevederile alin.(2)–(62) se aplică în cazul în care operaţiunile de schimb valutar cu persoane fizice se efectuează prin ghişeele unităţii de schimb valutar.”

26. După articolul 42 se introduce articolul 421 cu următorul cuprins:
“Articolul 421. Prevederi generale privind condiţiile de utilizare a aparatelor de schimb valutar
(1) Aparatul de schimb valutar este un dispozitiv automat de autoservire care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti, conform cursului valutar afişat pe ecranul aparatului, cu eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislaţia fiscală.
(2) Aparatul de schimb valutar trebuie să corespundă cel puţin următoarelor condiţii:
a) să fie dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticităţii bancnotelor;
b) să fie dotat cu dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale;
c) să fie programat să efectueze operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d) să aibă afişat pe corpul aparatului datele de identificare şi de contact ale unităţii de schimb valutar, precum şi datele de contact ale Băncii Naţionale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamaţii privind operaţiunile de schimb valutar;
e) să fie dotat astfel încît să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi.
(3) În cazul în care persoana fizică efectuează operaţiuni de schimb valutar prin intermediul aparatului de schimb valutar, acest aparat trebuie să asigure, în regim automat:
a) primirea de la persoana fizică a informaţiei privind operaţiunea pe care aceasta intenţionează să o efectueze;
b) afişarea pe ecran, pînă la finalizarea operaţiunii de schimb valutar, cel puţin a următoarelor informaţii: denumirea şi/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea şi suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea şi suma plăţii obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000);
c) verificarea autenticităţii bancnotelor introduse;
d) revocarea de către client a operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia. Operaţiunea de schimb valutar se consideră finalizată după ce clientul primeşte de la aparatul de schimb valutar mijloacele băneşti şi documentul prevăzut la lit.e);
e) eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislaţia fiscală, care trebuie să includă informaţiile indicate la lit.b), precum şi alte informaţii prevăzute de legislaţia fiscală;
f) efectuarea unor operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
g) eliberarea mijloacelor băneşti în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum şi a plăţii obligatorii care se percepe conform Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000;
h) în cazul în care caracteristicele aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, şi obţinerea, pînă la finalizarea operaţiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operaţiunii în aceste condiţii.
(4) Aparatele de schimb valutar pot fi instalate atît în incinta băncilor licenţiate (subdiviziunilor acestora) şi a caselor de schimb valutar (filialelor acestora), cît şi în afara acestora. Hotelul poate să instaleze aparatul de schimb valutar numai în incinta hotelului.
(5) La discreţia unităţii de schimb valutar, alta decît hotelul, prin intermediul unui aparat de schimb valutar pot fi efectuate fie operaţiuni de cumpărare, fie operaţiuni de vînzare, fie ambele tipuri de operaţiuni.”

27. Articolul 43:
la alineatul (1), cuvîntul “punctului” se substituie cu cuvîntul “biroului”;

la alineatul (2), cuvîntul “puncte” se substituie cu cuvîntul “birouri”, iar cuvîntul “punct” se substituie cu cuvîntul “birou”;

după alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:
“(61) În cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar, unitatea de schimb valutar poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare diferite pentru fiecare aparat, acestea fiind afişate pe ecranul aparatului.”

după alineatul (8) se introduc alineatele (81) şi (82) cu următorul cuprins:
“(81) Pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unităţile de schimb valutar stabilesc cursuri de cumpărare şi vînzare ale dolarului SUA, euro, lirei sterline, leului românesc şi hrivnei ucrainene cu două semne zecimale, iar ale rublei ruseşti – cu trei semne zecimale.
(82) Unitatea de schimb valutar are dreptul să modifice, în decursul programului său de lucru, cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească frecvenţa de modificare a cursurilor de cumpărare şi vînzare în decursul programului de lucru al unităţilor de schimb valutar.”

alineatul (9) va avea următorul cuprins:
“(9) În cazul în care unitatea de schimb valutar modifică, în decursul programului său de lucru, cursurile de cumpărare şi/sau vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, aceasta trebuie să asigure informarea în acest sens a persoanelor fizice prin afişarea informaţiei respective, conform prevederilor prezentului articol, pînă la începerea efectuării operaţiunilor cu aplicarea cursurilor noi stabilite.”

după alineatul (9) se introduce alineatul (91) cu următorul cuprins:
“(91) Unitatea de schimb valutar trebuie să elaboreze şi să dispună la momentul începerii activităţii de schimb valutar, precum şi să implementeze proceduri interne care ar reglementa modalitatea de modificare, în decursul programului de lucru, a cursurilor de cumpărare şi/sau vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (principiile/motivele de modificare a cursului valutar etc.).”

alineatul (14):
în partea introductivă, după cuvîntul “reclamă” se introduc cuvintele “şi pe ecranul aparatului de schimb valutar”;
alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
“c) excluderea practicilor de afişare care induc în eroare clienţii.”

la alineatul (15), după cuvîntul “reclamă” se introduc cuvintele “şi pe ecranul aparatului de schimb valutar”;

articolul se completează cu alineatele (16) şi (17) cu următorul cuprins:
“(16) La stabilirea de către unitatea de schimb valutar a cursurilor de cumpărare şi vînzare, precum şi a comisioanelor în cazul utilizării aparatelor de schimb valutar, se aplică în mod corespunzător prevederile alin.(1), (3)–(5), (7)–(12).
(17) În vederea asigurării protecţiei drepturilor clienţilor unităţilor de schimb valutar, Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească cerinţe suplimentare de ordin tehnic referitoare la modul de stabilire de către unităţile de schimb valutar a cursurilor de cumpărare şi vînzare şi de afişare a cursurilor valutare pe panoul de reclamă şi pe ecranul aparatului de schimb valutar.”

28. Articolul 44:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“(3) Introducerea aporturilor băneşti în capitalul social al casei de schimb valutar, inclusiv în cazul majorării capitalului social, se efectuează prin înregistrarea mijloacelor respective la conturile casei de schimb valutar/filialelor acesteia deschise la băncile licenţiate. Prevederea în cauză nu se aplică în cazul în care majorarea capitalului social al casei de schimb valutar se face din contul profitului obţinut de către aceasta.”

după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
“(31) Documentele ce servesc drept dovadă a introducerii aporturilor băneşti în capitalul social al caselor de schimb valutar/majorării capitalului social se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.”

după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
“(41) Dotarea aparatelor de schimb valutar cu mijloace băneşti se poate efectua din contul mijloacelor băneşti indicate la alin.(1) şi/sau (2), în suma determinată de casa de schimb valutar.”

alineatul (5) va avea următorul cuprins:
“(5) În timpul programului de lucru, casa de schimb valutar şi filialele acesteia sînt obligate să păstreze mijloacele băneşti circulante în interiorul încăperilor lor, în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar, de asemenea în conturile lor deschise la bănci licenţiate şi/sau în aparatele de schimb valutar. Păstrarea, pe timpul programului de lucru, a mijloacelor băneşti respective în alte locuri (celule de tezaur bancare etc.) este interzisă.”

alineatele (7) şi (8) se abrogă;

alineatul (9) se completează în final cu textul: “Pe o adresă pot fi instalate unul sau mai multe aparate de schimb valutar.”

alineatul (10) va avea următorul cuprins:
“(10) Încăperea în care casa de schimb valutar efectuează, prin ghişee, operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice trebuie să corespundă cerinţelor minime stabilite de Banca Naţională a Moldovei. Cu astfel de încăperi trebuie să fie asigurate toate filialele casei de schimb valutar. Aceste încăperi nu pot fi utilizate de către o altă casă de schimb valutar pentru desfăşurarea activităţii sale.”

29. Articolul 45:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
“(1) Pe o adresă banca licenţiată poate deschide unul sau mai multe birouri de schimb valutar şi/sau poate instala unul sau mai multe aparate de schimb valutar.”

alineatul (2) se abrogă;

la alineatul (3), textul “punctului de schimb valutar al băncii” se substituie cu textul “biroului de schimb valutar al băncii şi despre instalarea aparatului de schimb valutar”.

30. Articolul 46 se completează în final cu textul: “În incinta hotelului pot fi instalate unul sau mai multe aparate de schimb valutar.”

31. Articolul 47:
la alineatul (1):
litera a) va avea următorul cuprins:
“a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar, numele şi prenumele administratorului şi IDNP-ul acestuia, denumirea/numele şi prenumele asociaţilor, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, mărimea capitalului social şi cota de participare a fiecărui asociat;”
la litera c), cuvintele “veridicitatea documentelor” se substituie cu textul “actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor”;

la alineatul (2):
litera a) se abrogă;
literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
“b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) extrasul din registrul acţionarilor (eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii) – în cazul societăţii pe acţiuni;”
la litera d), după cuvîntul “documentul” se introduce textul “(conform cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei)”;
litera i) va avea următorul cuprins:
“i) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaţilor/acţionarilor, administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova, cu anexarea, în cazul asociaţilor/acţionarilor nerezidenţi, a copiilor autentificate de către administratorul casei de schimb valutar de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;”
după litera i) se introduc literele i1) şi i2) cu următorul cuprins:
“i1) declaraţiile pe propria răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile;
i2) declaraţiile pe propria răspundere ale asociaţilor/acţionarilor care ar atesta faptul că persoanele juridice nu sînt în proces de lichidare sau de insolvabilitate şi că persoanelor juridice/fizice nu li s-a impus restricţia legală de a constitui societăţi comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora;”
alineatul se completează cu literele m)–o) cu următorul cuprins:
“m) documentul de înregistrare al fiecărui aparat de schimb valutar la organul fiscal – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
n) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
o) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea materialelor specificate la art.42 alin.(1) lit.b) şi d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.”

după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
“(21) În cazul în care casa de schimb valutar solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acesteia, depusă conform alin.(1), se anexează documentele indicate la alin.(2) lit.b)–d), i)–k), m)–o).”

la alineatul (3):
litera a) va avea următorul cuprins:
“a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar, numele şi prenumele administratorului şi IDNP-ul acestuia, denumirea/numele şi prenumele asociaţilor, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, mărimea capitalului social şi cota de participare a fiecărui asociat;”
litera b) se completează în final cu textul “, data înregistrării de stat a filialei, numele şi prenumele administratorului filialei şi IDNP-ul acestuia”;
la litera c), cuvintele “veridicitatea documentelor” se substituie cu textul “actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor”;

la alineatul (4):
litera a) se abrogă;
litera b) va avea următorul cuprins:
“b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;”
la litera c), cuvîntul “documentul” se substituie cu textul “documentele (conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei)”;
litera h) va avea următorul cuprins:
“h) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului filialei şi adjunctului acestuia, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;”
după litera h) se introduce litera h1) cu următorul cuprins:
“h1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului filialei şi adjunctului acestuia privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale;”

la alineatul (5):
litera a) va avea următorul cuprins:
“a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului, numele şi prenumele administratorului şi IDNP-ul acestuia, denumirea/numele şi prenumele asociaţilor, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;”
la litera c), textul “veridicitatea documentelor” se substituie cu textul “actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor”;

la alineatul (6):
litera a) se abrogă;
literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
“b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) extrasul din registrul acţionarilor (eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii) – în cazul societăţii pe acţiuni;”
litera e) va avea următorul cuprins:
“e) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului, adjunctului acestuia şi al contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;”
după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
“e1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, privind lipsa unei pedepse privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile;”
alineatul se completează cu literele h)–j) cu următorul cuprins:
“h) documentul de înregistrare al fiecărui aparat de schimb valutar la organul fiscal – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
i) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatului de schimb valutar;
j) confirmarea, semnată de administratorul hotelului sau de persoana împuternicită de acesta, privind disponibilitatea materialelor specificate la art.42 alin.(1) lit.b) şi d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.”

după alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:
“(61) În cazul în care hotelul solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acestuia, depusă conform alin.(5), se anexează documentele indicate la alin.(6) lit.b), c), e)–f), h)–j).”

alineatul (7) va avea următorul cuprins:
“(7) Documentele indicate la alin.(1)–(61) se depun la Banca Naţională a Moldovei în original sau în copii, prezentîndu-se originalele pentru verificare, cu excepţia cazierelor judiciare, care se depun în original, şi a actelor de identitate/actelor de înregistrare ale asociaţilor/acţionarilor nerezidenţi, care se prezintă în copii autentificate de către administratorul casei de schimb valutar. În urma confruntării de către Banca Naţională a Moldovei a copiilor cu originalele documentelor, originalele se restituie solicitantului de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă. Informaţia indicată la alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) şi b) şi alin.(5) lit.a) se verifică de către Banca Naţională a Moldovei prin accesarea resurselor informaţionale de stat.”

alineatul (9) va avea următorul cuprins:
“(9) Anual, documentele indicate la alin.(2) lit.i) şi i1), alin.(4) lit.h) şi h1) şi alin.(6) lit.e) şi e1) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în modul şi în termenele stabilite de aceasta.”

alineatele (10) şi (11) se abrogă.

32. Articolul 48:
alineatul (1) se completează în final cu textul “, la care sînt anexate toate documentele necesare”;

la alineatul (2), după textul “filialei casei de schimb valutar” se introduce textul “/aparatului de schimb valutar”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“(3) Drept temei pentru respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă serveşte:
a) semnarea (depunerea) cererii de către o persoană care nu are atribuţiile respective;
b) depistarea de către Banca Naţională a Moldovei a datelor neveridice/ incomplete/contradictorii în documentele prezentate de către solicitantul de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă;
c) neprezentarea tuturor documentelor conform art.47;
d) perfectarea documentelor cu încălcarea prevederilor art.47;
e) nerespectarea prevederilor art.65 alin.(5)–(7);
f) nerespectarea prevederilor art.66 alin.(5) şi (6).”

33. Articolul 49:
alineatul (3) se abrogă;

la alineatul (4), cuvintele “Titularul de licenţă” se substituie cu textul “Casa de schimb valutar sau hotelul care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (denumite în continuare titular de licenţă)”.

34. La articolul 50 alineatul (2), textul “de 5 ani” se substituie cu cuvîntul “nelimitat”.

35. Articolul 51:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
“Articolul 51. Modificarea datelor conţinute în cererea de eliberare a licenţei şi în documentele anexate”;

la alineatul (1), cuvintele “documentele anexate la” se exclud, iar în final se completează cu cuvintele “şi în documentele anexate la aceasta”;

la alineatul (3), după cuvintele “punctului de schimb valutar al hotelului,” se introduce textul “a aparatului de schimb valutar,”, iar după cuvintele “filialei casei de schimb valutar” se introduce textul “/aparatului de schimb valutar”;

articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
“(5) Dacă pe parcursul activităţii au survenit modificări/completări în componenţa asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar sau a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia ori contabilul-şef (contabilul) al casei de schimb valutar/hotelului, casa de schimb valutar/hotelul urmează să prezinte, suplimentar faţă de informaţia privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i)–j), alin.(4) lit.h)–i), alin.(6) lit.e)–f) referitoare la persoanele menţionate.
(6) Dacă casa de schimb valutar/hotelul intenţionează să instaleze aparate de schimb valutar (inclusiv suplimentare), casa de schimb valutar/hotelul urmează să prezinte o cerere de reperfectare a licenţei, la care se anexează documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.m)–o), alin.(6) lit.h)–j).”

36. La articolul 52, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
“(4) Banca Naţională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în baza temeiurilor specificate la art.48 alin.(3).”

37. La articolul 53:
alineatul (2) se completează în final cu textul “, la care se va anexa confirmarea publicării anunţului privind pierderea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;

la alineatul (3), textul “cu licenţa/copia autorizată” se substituie cu textul “cu copia licenţei/copiei autorizate”, iar în final alineatul se completează cu textul: “Originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă deteriorate se depune la Banca Naţională a Moldovei la eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă.”

alineatele (5) şi (7) se abrogă.

38. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
“Articolul 54. Taxa pentru licenţă

(1) Taxa pentru licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care se eliberează casei de schimb valutar este de 12000 de lei, iar taxa pentru licenţa care se eliberează hotelului este de 6000 de lei.
(2) Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, taxa pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe aceasta şi taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe aceasta este de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, pentru eliberarea unei copii autorizate de pe aceasta pentru filiala care deja activează nu se percepe taxă.
(3) Sumele taxelor indicate la alin.(1) şi (2) se varsă la bugetul de stat şi sînt nerambursabile în cazul în care casa de schimb valutar/filiala acesteia/punctul de schimb valutar al hotelului nu îşi începe activitatea sau îşi încetează activitatea.”

39. Articolul 55:
alineatul (4):
la litera c), după cuvîntul “licenţiată” se introduce textul “sau prestatorul de servicii de plată nebancar rezident”;
la litera d), după cuvîntul “neautentice” se introduce cuvîntul “/incomplete”;
alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
“f) prezentarea de către autorităţile competente a informaţiei privind caracterul suspect al operaţiunii supuse autorizării şi/sau al activităţii solicitantului în contextul legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.”

la alineatul (6) litera a), textul “precum şi cerinţe faţă de cererea menţionată” se substituie cu textul “cerinţele faţă de cererea menţionată, precum şi modul de prezentare a documentelor în cauză la Banca Naţională a Moldovei”;

alineatul (8) se abrogă.

40. Articolul 56:

alineatul (3) se completează în final cu textul “şi (51)”;

alineatul (5):
la litera d), după cuvîntul “licenţiate” se introduce textul “/a conturilor de plăţi în valută străină la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
litera e) se completează în final cu textul “/a conturilor de plăţi la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
litera f) se completează în final cu textul “/din conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
alineatul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
“l) stabilirea termenului maxim de păstrare a valutei străine procurate contra monedei naţionale în conturile bancare ale persoanelor juridice şi a cerinţei de vînzare a acesteia contra monedei naţionale în cazul neutilizării ei în termenul stabilit.”

după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:
“(51) În situaţia unei crize financiare sistemice, definită astfel de către organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, suplimentar faţă de măsurile de salvgardare menţionate la alin.(5), Banca Naţională a Moldovei, în consultare cu Guvernul, este în drept să ia decizia de interzicere sau de limitare a retragerilor de valută străină (în numerar şi/sau fără numerar) din conturile în valută străină deschise la bănci licenţiate, precum şi din conturile de plăţi în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, permiţînd retragerea doar a monedei naţionale.”

41. Articolul 57:
la alineatul (3), după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
“a1) verificarea respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;”

alineatul (4) se completează în final cu textul “, dacă prezenta lege sau alte acte legislative ce reglementează activitatea organelor controlului valutar nu prevăd altfel”.

42. Articolul 58:
alineatul (1):
litera c) va avea următorul cuprins:
“c) organele de inspectare financiară/control financiar şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor;”
alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
“g) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.”

alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
“d) prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi emitenţii de monedă electronică rezidenţi în legătură cu emiterea monedei electronice şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea monedei electronice.”

la alineatul (4), textul “lit. b)–f)” se substituie cu textul “lit. b)–g)”.

43. La articolul 62:
alineatul (1) se completează în final cu textul “, în cadrul controlului pe teren şi al controlului din oficiu”;

după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
“(11) Controalele pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează în cadrul controalelor planificate şi inopinate.”

la alineatul (2), după cuvintele “Controalele planificate” se introduc cuvintele “pe teren”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“(3) Banca Naţională a Moldovei este în drept să efectueze controale inopinate pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar în următoarele cazuri:
a) în scopul verificării îndeplinirii de către unităţile de schimb valutar a cerinţelor de lichidare în termen a încălcărilor depistate, precum şi a altor cerinţe stabilite de Banca Naţională a Moldovei în legătură cu aplicarea de sancţiuni unităţilor de schimb valutar;
b) ca urmare a sesizărilor (petiţiilor) înregistrate la Banca Naţională a Moldovei, parvenite din partea consumatorilor, cît şi din partea altor persoane, inclusiv a autorităţilor cu funcţii de control, privind încălcarea de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
c) în cazul constatării, în cadrul controalelor din oficiu, a încălcării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare referitoare la activitatea acestora;
d) ca urmare a autosesizării, în temeiul analizei bazate pe riscuri şi/sau în situaţii de instabilitate pe piaţa valutară.”

la alineatul (4), după cuvîntul “Controlul” se introduc cuvintele “pe teren”;

după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
“(41) În cadrul controlului pe teren, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei desemnaţi să-l efectueze au dreptul să utilizeze, pentru atestarea faptelor constatate, mijloace tehnice (audio, video, foto) şi să invite unul sau mai mulţi martori asistenţi.”

alineatul (5) va avea următorul cuprins:
“(5) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte un act privind rezultatele controlului, în 2 exemplare, care este semnat de funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei care au efectuat controlul şi de persoana împuternicită a unităţii de schimb valutar la care s-a efectuat controlul. Dacă persoana în cauză refuză să semneze actul privind rezultatele controlului, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei consemnează faptul refuzului în actul respectiv. Un exemplar al actului privind rezultatele controlului se înmînează/expediază unităţii de schimb valutar, iar al doilea se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.”

la alineatul (6), după cuvîntul “controlului” se introduc cuvintele “pe teren”, iar cuvintele “întocmirii actului de control” se substituie cu cuvintele “înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului”;

articolul se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
“(7) Controlul pe teren şi cel din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează ţinînd cont şi de prevederile art.751 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
(8) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească alte particularităţi de efectuare a controlului pe teren şi a celui din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar legată de utilizarea aparatelor de schimb valutar.”

44. Articolul 63:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) În cazul încălcării prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea birourilor/aparatelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, în cazul neexecutării sancţiunilor impuse, Banca Naţională a Moldovei are dreptul să aplice băncilor licenţiate sancţiuni în conformitate cu art.38 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi art.75–752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.”

la alineatul (3), după cuvîntul “hotelurilor,” se introduce textul “în cazul încălcării condiţiilor de licenţiere şi/sau în cazul neexecutării sancţiunilor impuse (denumite în continuare încălcări),”;

articolul se completează cu alineatele (4)–(6) cu următorul cuprins:
“(4) Aplicarea de sancţiuni caselor de schimb valutar şi hotelurilor se face ţinînd cont şi de prevederile art.75 şi art.752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul comiterii de către unitatea de schimb valutar a două sau mai multe încălcări care, potrivit prezentei legi, atrag după sine sancţiuni diferite, sancţiunea definitivă pentru un concurs de încălcări se stabileşte prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă. Amenda se consideră o sancţiune mai uşoară decît cea de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei, iar suspendarea activităţii – o sancţiune mai uşoară decît cea de retragere a licenţei.
(6) Aplicarea de sancţiuni de către Banca Naţională a Moldovei unităţilor de schimb valutar se efectuează în urma constatării de către Banca Naţională a Moldovei a încălcărilor în cadrul controalelor pe teren şi controalelor din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar respective.”

45. Articolul 64:
titlul articolului se completează în final cu cuvintele “casei de schimb valutar şi hotelului”;

la alineatul (2), cuvintele “întocmirii actului de control” se substituie cu cuvintele “constatării încălcării”;

alineatul (3) se abrogă.

46. După articolul 64 se introduce articolul 641 cu următorul cuprins:
“Articolul 641. Aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar şi hotelului
Aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar şi hotelului se efectuează cu respectarea prevederilor corespunzătoare ale art.75 şi 752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.”

47. Articolul 65:
alineatul (1):
la litera a), cuvintele “indicate în avertisment” se substituie cu textul “şi a altor cerinţe indicate în avertisment/decizia (hotărîrea) privind aplicarea amenzii”;
litera b) se abrogă;
la litera c), cuvintele “sau deteriorate” se exclud;
literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
“d) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cel puţin uneia dintre cerinţele stabilite la art.44 alin.(1)–(3), (4), (5) şi (6);
e) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei potrivit căreia cel puţin una din persoanele indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova şi/sau a informaţiei potrivit căreia cel puţin una din persoanele menţionate, nerezidentă, este trasă la răspundere penală;”

la alineatul (2), cuvintele “stabilirii temeiurilor pentru aceasta” se substituie cu cuvintele “constatării încălcării”, iar cifra “2” se substituie cu cifra “6”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:
“(5) Pe perioada suspendării activităţii casei de schimb valutar/filialei acesteia, casa de schimb valutar nu are dreptul să deschidă filiale noi şi să instaleze aparate noi de schimb valutar.”

articolul se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
“(6) Pe perioada suspendării activităţii punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul nu are dreptul să instaleze aparate noi de schimb valutar.
(7) În cazul în care casei de schimb valutar i se aplică sancţiunea sub formă de suspendare a activităţii, aceasta îşi pierde dreptul de a înfiinţa filiale pe perioada următoarelor 6 luni de la data încetării perioadei de sancţionare dispuse de Banca Naţională a Moldovei.”

48. La articolul 66:
alineatul (1) se completează cu literele e)–j) cu următorul cuprins:
“e) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a cerinţelor stabilite în hotărîrea privind suspendarea activităţii acestuia;
f) desfăşurarea de către filiala casei de schimb valutar a activităţii fără copia autorizată de pe licenţă care urmează a fi obţinută conform prevederilor prezentei legi;
g) hotărîrea instanţei judecătoreşti (privind intentarea procesului de insolvabilitate sau privind dizolvarea casei de schimb valutar);
h) radierea casei de schimb valutar sau a hotelului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
i) neînceperea de către titularul de licenţă a activităţii licenţiate timp de 6 luni de la data eliberării licenţei;
j) suspendarea de către titularul de licenţă a activităţii licenţiate pe o perioadă mai mare de 6 luni.”

la alineatul (2), cuvintele “stabilirii temeiurilor” se substituie cu cuvintele “constatării încălcării sau a altor temeiuri”;

la alineatul (5), după cuvîntul “licenţa” se introduce textul “în temeiul prevederilor alin.(1) lit.a)–g)”, iar cifra “2” se substituie cu cifra “12”;

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
“(6) În cazul retragerii licenţei casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin.(1) lit.b), d) şi f), acţionarii/asociaţii/administratorii acesteia îşi pierd, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărîrii privind retragerea licenţei, dreptul:
a) de a înfiinţa o nouă casă de schimb valutar; sau
b) de a achiziţiona participaţiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar; ori
c) de a administra activitatea unei alte noi case de schimb valutar/filialei acesteia.”

Art.II. – (1) Notificarea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la împrumuturile/creditele externe primite în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe se efectuează de către rezidenţi conform contractelor respective încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Naţională a Moldovei cererea şi documentele necesare în vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice/copiei autorizate de pe licenţă, dar nu au obţinut licenţele/copiile autorizate de pe licenţă respective pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi.
(3) Persoanelor juridice rezidente care au depus la Banca Naţională a Moldovei cererea şi documentele necesare în vederea prelungirii licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu au obţinut licenţele respective pînă la această dată, le vor fi eliberate, în lipsa temeiurilor de refuz, licenţele respective cu termenul de valabilitate nelimitat, conform prevederilor alin.(7) lit.c) din prezentul articol.
(4) Persoanele juridice indicate la alin.(3) din prezentul articol sînt obligate, în termen de 30 de zile de la data eliberării licenţei prelungite nelimitat, să prezinte la Banca Naţională a Moldovei documentele indicate, după caz, la art.47 alin.(2) lit.c), i) şi i1), alin.(4) lit.h) şi h1), alin.(6) lit.c), e) şi e1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, conform cerinţelor stipulate la art.47 alin.(7) din legea menţionată, precum şi informaţiile indicate, după caz, la art.47 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), b) şi alin.(5) lit.a) din legea menţionată, pe care Banca Naţională a Moldovei le verifică prin accesarea resurselor informaţionale de stat.
(5) În cazul nerespectării prevederilor alin.(4) din prezentul articol, Banca Naţională a Moldovei poate iniţia retragerea licenţei, urmînd a fi aplicată procedura stabilită la art.66 alin.(2)–(5) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
(6) Persoanele juridice rezidente care deţin licenţe eliberate în baza Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi au dreptul să activeze în baza licenţelor respective pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora. În perioada de valabilitate a licenţelor menţionate, reperfectarea şi eliberarea duplicatelor licenţelor în cauză/copiilor autorizate de pe acestea se efectuează cu păstrarea termenului de valabilitate indicat în licenţele menţionate.
(7) Persoanele juridice rezidente care deţin licenţe eliberate în baza Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi au dreptul să depună la Banca Naţională a Moldovei, cel tîrziu în termen de 15 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei, o cerere de eliberare a licenţei cu termenul de valabilitate nelimitat şi, după caz, a copiei autorizate de pe licenţa în cauză. Depunerea cererii şi a documentelor necesare, precum şi examinarea acestora de către Banca Naţională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.47–49 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, luînd în considerare următoarele particularităţi:
a) la cerere se anexează originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art.47 din legea menţionată, cu excepţia documentului indicat la alin.(2) lit.i2) şi a documentelor care au fost deja prezentate la Banca Naţională a Moldovei şi nu necesită actualizare (nu conţin date diferite de cele deja prezentate);
b) în perioada examinării cererii, titularul de licenţă îşi poate continua activitatea de schimb valutar în baza unui certificat eliberat de Banca Naţională a Moldovei, al cărui termen nu poate depăşi termenul de valabilitate a licenţei depuse la Banca Naţională a Moldovei;
c) licenţa cu termenul de valabilitate nelimitat se perfectează pe un formular nou. Licenţa în cauză şi, după caz, copia autorizată de pe aceasta se eliberează la prezentarea documentului care confirmă achitarea taxei pentru licenţă/copia autorizată de pe licenţă indicate la art.54 din legea menţionată.
(8) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească particularităţile aferente aplicării prevederilor prezentului articol.

Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării acesteia, cu excepţia articolului I punctele 1, 2, 4–14, 15 (exceptînd amendamentele care vizează art.26 alin.(1) lit.p) şi alin.(11)), 16–22, 39–42, care vor intra în vigoare la data publicării legii.
(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
a) Banca Naţională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
b) Guvernul:
– va prezenta Parlamentului propuneri pentru a pune în concordanţă legislaţia în vigoare cu prezenta lege;
– va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;
– va elabora şi va aproba actele normative care vor stabili, în contextul legislaţiei fiscale, cerinţele pentru dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor în numerar cu care urmează a fi dotate aparatele de schimb valutar, precum şi cerinţele aferente revocării de către persoana fizică a operaţiunii de schimb valutar în numerar după finalizarea acesteia.

Art.IV. – Legea nr.62-XVI din 23 martie 2008 privind reglementarea valutară, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   

Andrian CANDU

Nr.94. Chişinău, 13 mai 2016.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și