• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată

08.04.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 08.04.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013.
Elaborarea și adoptarea prezentului proiect derivă din necesitatea stabilirii cerințelor suplimentare aferente băncii care intenționează să presteze servicii de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în moneda națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, precum și din necesitatea sporirii gradului de transparență la realizarea operațiunilor la ATM-uri prin intermediul cardurilor de plată emise atît în rețeaua proprie, cît și de un alt prestator de servicii de plată.   

Prevederile de bază ale proiectului vizează     stabilirea cerințelor suplimentare aferente băncii care intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor, informarea deținătorilor de carduri asupra perceperii comisioanelor la realizarea operațiunilor de plată la ATM-uri, precum și a cerințelor față de informația care urmează a fi pusă la dispoziția deținătorilor de carduri în cazul blocării/reținerii cardurilor la ATM.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile care desfăşoară sau au intenţia de a desfăşura activitate de prestare a serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în moneda naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova și băncile deținătoare de ATM-uri, precum și clienții acestora.

Impactul estimat al proiectului de decizie este evitarea riscurilor (riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operaţional) aferente prestării serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor privind operaţiunile în moneda naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, protecţia drepturilor utilizatorilor, precum și sporirea gradului de transparență la realizarea operațiunilor prin intermediul ATM-urilor.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 5 lit. f) şi art. 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18.05.2013 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 30.04.2015 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, dnei Adela Țurcan pe adresa electronică: Adela.Turcan@bnm.md, la numărul de telefon: 409-424 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.
Proiectul deciziei şi nota informativă sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2015

Pentru modificarea şi completarea
Regulamentului
cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013

În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 49 alin. (3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:        

Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 191-197/1370, art. 1370) cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După punctul 10 se completează cu punctele 101 şi 102 cu următorul cuprins:
„101. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie, trebuie să  informeze deținătorii de carduri de plată asupra comisioanelor care vor fi percepute conform cerințelor stabilite la pct. 111.
102. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise de un alt prestator de servicii de plată, trebuie să  informeze deținătorii de carduri de plată asupra comisioanelor care vor fi percepute prin intermediul unui mesaj de atenționare privind aplicarea comisionului în mărimea stabilită de către prestatorul de servicii de plată emitent, care va corespunde cerințelor stabilite la pct. 112.”;

2. După punctul 11 se completează cu punctele 111, 112, 113 cu următorul cuprins:
„111. Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
a) înscrierea în mod expres, într-o formă clară, vizibilă, ușor de citit, mărimea caracterelor privind comisioanele trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM;
b) prezentarea sumei exacte în moneda națională a comisionului perceput, care va include costul fiecărei operațiuni de plată pe care trebuie să o suporte deţinătorul cardului de plată. 
112. Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise de un alt prestator de servicii de plată trebuie înscrisă în mod expres, într-o formă clară, vizibilă, ușor de citit, mărimea caracterelor mesajului de atenționare trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM.
113. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie și/sau emise de un alt prestator de servicii, în cazul blocării/reținerii cardului de plată la ATM-ul din rețeaua proprie trebuie să informeze deţinătorul cardului de plată, prin semnal video de avertizare pe ecranul ATM-ului cu privire la următoarele:
a) termenul maxim în care deţinătorul cardului de plată poate reintra în posesia cardului de plată;
b) indicarea numărului de telefon la care deţinătorul cardului de plată poate să apeleze, precum și intervalul orar în care deţinătorul cardului de plată poate contacta prestatorul de servicii de plată.”;

3. Punctul 18 se expune în redacție nouă:
„18. Banca care prestează serviciile de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe:
1) dispune de proceduri de gestionare şi control al riscurilor (riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operaţional) la care se poate expune banca și alte bănci din Republica Moldova în cadrul proceselor aferente decontărilor ce țin de operațiunile în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste proceduri vor fi elaborate în conformitate cu complexitatea şi specificul activităţii băncii şi vor asigura:
a) implementarea cadrului băncii privind gestiunea şi controlul riscurilor aferente activităţii, inclusiv aferente externalizării serviciilor respective;
b) identificarea, evaluarea, gestionarea şi monitorizarea adecvată a riscurilor, inclusiv aferente externalizării serviciilor respective;
c) raportarea către organele de conducere ale băncii despre expunerile la riscuri în vederea luării deciziilor privind aspectele identificate ale riscurilor semnificative asumate de către bancă;
d) întreprinderea măsurilor necesare pentru a minimiza şi limita expunerile la riscurile care afectează realizarea obiectivelor băncii;
2) asigură că personalul implicat în procesele de activitate relevante să deţină calificarea necesară (studii necesare în domeniu; instruirea în ceea ce ţine de gestionarea riscurilor) în vederea îndeplinirii responsabilităţilor şi obligaţiilor ce ţin de asigurarea finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova;
3) implementează un mecanism clar de raportare a cazurilor de incident înregistrate (tergiversarea sau eşecul decontării mijloacelor băneşti necesare de către una din bănci, etc.) conducerii băncii, fiind indicate acţiunile întreprinse în vederea soluţionării acestor incidente şi persoanele responsabile în acest scop;
4) efectuează evaluarea periodică, cel puţin o dată pe an, a suficienţei măsurilor întreprinse şi elaborarea unui raport și plan de asigurare a continuității în acest sens cu prezentarea acestuia la Banca Naţională a Moldovei nu mai tîrziu de data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar.”;

4. La punctul 19, lit. a), cuvîntul „contractul” se substituie cu cuvintele „proiectul contractului”; 

5. După punctul 19 se completează cu punctele 191 şi 192 cu următorul cuprins:
„191. Banca Naţională eliberează permisiunea privind prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, băncii doar dacă în urma evaluării informațiilor prezentate de bancă și a informațiilor deținute de Banca Națională se constată că prestarea acestor servicii nu comportă riscuri semnificative. În realizarea acestei evaluări Banca Națională luînd în considerare realizarea obiectivelor de promovare a activității eficiente pe piața serviciilor de plată întru menținerea securității și eficienței sistemelor de plăți, asigurarea  stabilității și siguranței activității desfășurate de bancă și/sau îndeplinirii obligațiilor asumate de către bancă, ținînd cont dar fără a se limita la acestea, se asigură de întrunirea cumulativă de către bancă a următoarelor condițiilor:
a) activează pe parcursul a cel puţin trei ani după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare;
b) nu a încălcat limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor normative ale Băncii Naţionale, stabilite în conformitate cu art. 28 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b), c), e), f) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni înaintea depunerii demersului;
c) băncii nu i-au fost aplicate sancţiuni sau măsuri prevăzute la art.38 alin. (1) lit. a), d) și f), alin.(2) pct. 1), pct. 2), pct.3) lit. a) - g) şi lit. i), j), k) şi pct.4) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii demersului;
d) deținătorilor de cote substanțiale în capitalul băncii nu le-au fost aplicate măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2¹) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii demersului;
e) procedurile de gestionare a riscurilor se conformează cerințelor stabilite la pct. 18;
f) deține statut de membru principal (participant direct) în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată în cadrul căruia intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor.
192. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiilor suplimentare, în cazul în care informaţia menţionată la pct. 19 nu este suficientă pentru a realiza evaluarea prevăzută la pct. 191 în vederea eliberării permisiunii băncii privind prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova.”;

6. La punctul 20, după cuvîntul „examinează” se completează cu cuvintele „demersul și”, după textul ,,cu pct. 19” se completează cu textul ,,și realizează evaluarea conform pct. 191”, iar textul ,,informează banca cu privire la acestea” se substituie cu textul ,,respinge demersul şi informează în scris banca cu privire la decizia sa”;

7. După punctul 20, se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:
„201. În cazul în care Banca Națională constată că prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova comportă  riscuri semnificative, inclusiv în cazurile în care banca a încălcat, pe parcursul a trei luni consecutive, limitele indicatorilor de prudenţă menţionaţi la pct. 191 lit. b) sau i-au fost aplicate sancțiunile/măsurile prevăzute la pct. 191 lit. c), sau i-au fost  aplicate deținătorilor de cote substanțiale măsurile prevăzute la pct. 191 lit. d), Banca Naţională retrage permisiunea băncii privind prestarea serviciilor respective.”;

8. Punctul 21 se exclude;

9. După punctul 55, se completează cu punctul 56 cu următorul cuprins:
„56. Supravegherea activităţii agenților de decontare este efectuată de către Banca Naţională a Moldovei prin efectuarea controalelor pe teren și din oficiu în vederea verificării întrunirii cerințelor stabilite la pct. 18 și pct. 191.”.
limitele indicatorilor de prudenţă menţionaţi la pct. 191 lit. b) sau i-au fost aplicate sancțiunile/măsurile prevăzute la pct. 191 lit. c), sau i-au fost  aplicate deținătorilor de cote substanțiale măsurile prevăzute la pct. 191 lit. d), Banca Naţională retrage permisiunea băncii privind prestarea serviciilor respective.”;

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Pentru modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la cardurile de plată”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08.2013

Elaborarea proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08.2013, derivă din necesitatea stabilirii cerințelor suplimentare aferente băncii care intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în moneda naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul asigurării stabilității și siguranței activității desfășurate de către banca cu statut de agent de decontare, menținerii securității și eficienței sistemului de plăți în RM, precum și sporirii gradului de transparență la realizarea operațiunilor la ATM-uri prin intermediul cardurilor de plată emise atît în rețeaua proprie, cît și de un alt prestator de servicii de plată.

De menționat că, proiectul enunțat prevede:
- stabilirea cerințelor suplimentare aferente băncii care intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în moneda naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a condițiilor de eliberare de către Banca Națională a permisiunii privind prestarea serviciilor respective;
- stabilirea cerințelor față de prestatorii de servicii de plată privind afișarea comisioanelor la realizarea operațiunilor de plată la ATM-uri cu utilizarea cardurilor de plată emise în rețeaua proprie și informarea deținătorilor de carduri de plată asupra perceperii comisioanelor la realizarea operațiunilor prin intermediul ATM-urilor cu utilizarea cardurilor de plată emise de alți prestatori de servicii de plată;
- stipularea cerințelor față de informația care urmează a fi pusă la dispoziția deținătorilor de carduri de plată în cazul blocării/reținerii cardurilor la ATM.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea prezentului proiect de decizie în termen de pînă la 30 aprilie 2015. 

 

Sinteza avizelor/ recomandărilor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire
la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08.2013

 

Versiunea pdf

 

Nr. d/o

 

Referinţa la capitolul / punctul din proiect

Autorul recomandării/ avizului

(numele, prenumele/ denumirea organizaţiei/ autorităţii publice etc.)

Obiecţii şi recomandări

Concluzii, comentarii

1.

2.

3.

4.

5.

1.

 

BC „EuroCreditBank” S.A.

BC „EuroCreditBank” S.A. vine cu următoarele propuneri:

- Posibilitatea emiterii cardului preplătit în valutele USD şi EUR;

- Să fie permisă alimentarea ulterioară, a acestui tip de card, cu limita maximă admisibilă de 5000 MDL sau echivalentul acesteia în USD/EUR şi totodată, să se respecte condiţia ca rulajul maxim posibil să nu depăşească suma de 10.000 MDL lunar sau echivalentul acesteia in USD/EUR.

Aceste schimbări sunt necesare pentru ca acest produs să devină atractiv pe piaţa bancară a R. Moldova.

Comentariu: oportunitatea includerii modificărilor propuse va fi examinată la următoarea modificare a Regulamentului.

2.

 

BC „VictoriaBank” S.A.

În mai multe puncte se face referință la „serviciile de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată”. Solicităm să fie specificată noțiunea de „serviciile de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată” în capitolul I al regulamentului și să fie enumerate serviciile concrete care se includ în noțiune și subiecții care sunt implicați în serviciul menționat.

Nu se acceptă, deoarece prin însuși sintagma „serviciile de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată” este clar care sunt serviciile aferente.

3.

Punctul 1:

După punctul 10 se completează cu punctele 101 şi 102 cu următorul cuprins:

101. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie, trebuie să informeze deținătorii de carduri de plată asupra comisioanelor care vor fi percepute conform cerințelor stabilite la pct. 111.

102. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise de un alt prestator de servicii de plată, trebuie să informeze deținătorii de carduri de plată asupra comisioanelor care vor fi percepute prin intermediul unui mesaj de atenționare privind aplicarea comisionului în mărimea stabilită de către prestatorul de servicii de plată emitent, care va corespunde cerințelor stabilite la pct. 112.”;

„Banca Comercială Română Chişinău” S.A

La pct. 101 - Pe site-urile prestatorilor de servicii de plată sunt afişate comisioanele standard aferente tranzacţiilor cu carduri per tipuri de carduri, însa există categorii de clienţi care beneficiază de condiţii specifice la aceleaşi tipuri de carduri, de ex. clienţii din cadrul proiectelor salariale, tarife care nu sunt disponibile ca informaţie publică, astfel este imposibil de a afişa informaţia privind mărimea comisionului care va fi aplicat la o anumită operaţiune de plată.

Urmare a revizuirii proiectului, punctele vizate au fost excluse cu posibilitatea reexaminării ulterioare.

4.

BC „Comerţbank” S.A.

La pct. 102 - prevede ca prestatorul de serviciu de plată să afişeze pe ecranul ATM-ului pentru cardurile emise de un alt prestator informaţii privind comisioanele percepute de prestatorul emitent, fapt care este greu de realizat, deoarece este imposibilă cunoaşterea comisioanelor aplicate de băncile străine (sute de mii), ceea ce ar necesita schimbări la nivelul Sistemului de plată Visa (orice bancă din sistem să poată vedea în timp real comisioanele celorlalte bănci şi ulterior încărca/adapta softul ATM-urilor în vederea afişării comisioanelor).

5.

„FinComBank” S.A.

La pct. 101 - Nu suntem de acord cu modificările din punctul 1 al proiectului, alineatul 1, deoarece la deschiderea contului de card şi eliberarea cardului de plată, deţinătorul de card este informat şi acceptă toate comisioanele pe care trebuie sa le achite prestatorului de servicii de plată, inclusiv comisioanele aferente realizării operaţiunilor de plată la ATM băncii şi a altor bănci.

Totodată, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, băncile afişează pe panourile informative şi paginile web oficiale toată informaţia aferentă comisioanelor percepute de către bancă în calitate de prestator de servicii de plată.

La pct. 102 - Nu suntem de acord cu modificările din punctul 1 al proiectului, alineatul 2, întrucît conform regulilor sistemelor de plăţi internaţionale Mastercard şi Visa, comisioanele pentru realizarea operaţiunilor de plată în ATM sunt stabilite de către fiecare banca emitentă a cardurilor pentru clienţii săi şi nu sunt cunoscute de către noi.

6.

BC „ProCreditBank” S.A.

La pct. 102:

Nu este clar dacă mesajul de atenționare privind aplicarea comisionului trebuie să conțină suma exactă a acestuia. Presatorul de servicii de plată acceptant nu deține informația despre mărimea comisioanelor stabilite de către prestatorul de servicii de plată emitent, astfel nu va fi posibilă indicarea mărimii comisionului în mesajul de atenționare.

7.

BC „Moldindconbank”

S.A.

În prezent, banca nu dispune de posibilitate tehnică de a pune în aplicare modificările propuse în proiectul sus-menționat, și anume afișarea on-line pentru fiecare tranzacție în parte efectuată la bancomat a comisioanelor percepute de Bancă, deoarece aceasta presupune:

1. Implicarea furnizorilor de soluții software atît pe partea de procesare cît și a interfețelor bancomatelor;

2. Deschiderea de proiecte separate cu furnizorii de soluții software în vederea implementării modificărilor fapt ce va duce la costuri substanțiale pe de o parte, iar pe de altă parte, timpul necesar de punere în mediul de producerea unor schimbări atît de substanțiale este foarte greu de estimat acesta fiind cu siguranță mai mare de 6 luni de zile.

Prin urmare, propunem insistent să fie introdusă o clauză care va decala intrarea în vigoare a modificărilor cu o perioadă de timp rezonabilă, de preferat nu mai devreme de 1 ianuarie 2017.

 

La pct. 101, includerea după cuvintele „prin intermediul cardurilor de plată” a cuvîntului „proprii” și excluderea cuvintelor „în rețeaua proprie”.

Argumentare: Expresia ,,carduri de plată emise în rețeaua proprie" nu are sens. Dacă vorbim de dispozitive speciale (ATM, POS), această formulare pare firească, dar nu credem că este oportună pentru a face referință la cardurile proprii emise anterior de un prestator de servicii de plată.

Propunerea de corectare este valabilă și pentru celelalte instanțe în care apare această expresie, respectiv pct. 111 și 113.

 

La pct. 102, modificarea propusă de bancă:

 

Punctul urmează să fie exclus.

Argumentare: Dacă, în cazul operațiunilor de plată cu cardurile emise de către BC „Moldindconbank” SA, realizate în rețeaua proprie de bancomate, afișarea pe ecrane a comisioanelor care vor fi percepute pare fezabilă, credem că este imposibil din punct de vedere tehnic de a pune la dispoziția deținătorilor de carduri de plată emise de alți prestatori, pe ecranele bancomatelor BC „Moldindconbank” SA, a comisioanelor pe care acei prestatori le percep, dat fiind faptul că în procesul de interschimb de date în cadrul sistemelor de plăți astfel de informații nu sunt incluse.

 

De asemenea luînd în considerație complexitatea și costurile potențiale majore implicate în realizarea funcționalității tehnice necesare respectării cerințelor noi, propunem organizarea unei întîlniri pe marginea acestui subiect pentru discuția comună cu reprezentanții băncilor din Moldova și coordonării următorilor pași.

8.

BC „Banca de Economii” S.A.

La pct. 101 , 102 , 111 , 112 - ce prevăd că prestatorii de servicii de plată trebuie să informeze pe ecranul bancomatelor privind comisioanele percepute de prestatorul emitent, determinarea şi afişarea sumei exacte în monedă naţională a comisioanelor percepute va fi disponibilă prin intermediul autorizaţiei primite de la Centrul de Procesare, ceea ce condiţionează posibilităţile de implementare a acestor modificări în funcţie de capacităţile tehnice ale Centrului de Procesare. Concomitent, Vă comunicăm că implementarea opţiunilor date va genera costuri considerabile din partea băncilor comerciale, recuperarea cărora va fi posibilă prin includerea acestora în tarifele pentru deservirea cardurilor bancare emise de Bancă.

9.

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

La pct. 101 , 102 , 111 , 112 - care se referă la informarea deţinătorilor de carduri de plată, la ecranul ATM-ului, cu privire la comisioanele ce vor fi percepute eventual în urma prestării serviciilor de plată la ATM-ul respectiv, nu pot fi realizate din cauza mecanismelor de funcţionare stabilite de către sistemele internaţionale de plăți.

Astfel, prestarea serviciului de plată la ATM, atît în reţeaua proprie, cît şi în rîndul deţinătorilor de carduri de plată emise de un alt prestator de servicii de plată, se efectuează cu implicarea sistemelor internaţionale de plată (Visa sau Mastercard) conform structurii standardizate: cîmpurile mesajelor de autorizare au structură predifinită şi nu includ valorile comisioanelor aplicate de către prestatorii serviciilor de plată emitenţi. Respectiv, afişarea valorilor comisioanelor la ecranul ATM-ului utilizînd un alt canal decît mesajele de autorizare a sistemelor internaţionale de plată este irealizabil.

Reieşind din cele expuse, considerăm că argumentele expuse mai sus sunt suficiente şi justificate pentru excluderea punctelor 101 , 102 , 111 şi 112 din proiectul vizat, iar aprobarea celorlalte amendamente vor conduce neîntîrziat la realizarea obiectivelor trasate.

10.

BC „Mobiasbancă– Groupe Société Generale” S.A.

La pct. 101 , 102 , 111 , 112 - la propunerile de modificare şi completare a punctelor 10 şi 11 reţinem următoarele. Propunerile prin care prestatorii de servicii de plată vor fi obligaţi să informeze suplimentar prin intermediul ATM-urilor, deţinătorii de carduri de plată despre comisioanele percepute pentru serviciile prestate, vor avea drept impact suportarea de către prestatori a unor cheltuieli suplimentare financiare de reprogramare a ATM-urilor, costul cărora nefiind evaluat în prezent.

Însă autorul, contrar prevederilor art.37 lit. e) a Legii nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale promovează proiectul fără a efectua o fundamentare economico-financiară a lui. De aceea, pînă la aprobarea proiectului urmează a fi efectuată o evaluare a costurilor implementării normelor introduse, pentru a vedea oportunitatea propriu-zisă a propunerilor înaintate.

 

În conformitate cu prevederile art. 5 şi 13 alin.(2) al Legii nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, actele normative ale autorităţilor publice centrale se emit numai pe baza şi întru executarea legilor şi Hotărîrilor de Guvern. Atragem atenţia că prevederile Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nu stabilesc astfel de obligaţii pentru prestatori. Respectiv considerăm că iniţiativa înaintată de BNM depăşeşte limitele cadrului legal de aprobare a actelor normative subordonate legii stabilit de art.13 alin.(2) al Legii nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, deoarece astfel de obligaţii nu sunt prevăzute de lege. De aceea, considerăm că prevederile actuale a punctului 10 a Regulamentului cu privire la cardurile de plată, urmează a fi păstrate deoarece acordă posibilitate băncilor să aleagă de sine stătător modul de informare a clienţilor despre cuantumul comisioanelor percepute.

11.

BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A.

 

La pct. 101 , 102 , 111 , 112astfel de posibilitate ține în mod exclusiv de potențialul tehnic al centrului de procesare. Corespunzător, BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A. a înaintat o interpelare către procesator obținînd următorul răspuns: „Dezvoltatorul softului confirmă că, este posibilă indicarea mărimii comisionului perceput de către banca emitentă, dacă este membră a centrului de procesare. Pentru aceasta, este necesară procurarea funcționalului din partea dezvoltatorului companiei OpenWay. Costurile și termenul de implementare nu sunt cunoscute la momentul dat.” În baza răspunsului primit, dorim să subliniem faptul că implementare unui astfel de funcțional presupune cheltuieli adiționale din partea băncii, atît la nivel de soft cît și la nivel de configurație a bancomatelor, care se vor răsfrînge în mod direct în tarifele suportate de către deținătorii de card.

Totodată, ținem să precizăm că, banca oferă pîrghii suficiente clienților săi de a cunoaște anticipat tarifele percepute de pe contul de card la tranzacțiile de tip on-us, și anume:

- Prezența tarifelor pe site-ul oficial al băncii www.eximbank.com;

- Serviciul clienți gratuit, cu datele de contact înscrise pe verso-ul cardului;

12.

Punctul 2:

După punctul 11 se completează cu punctele 111, 112, 113 cu următorul cuprins:

111. Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) înscrierea în mod expres, într-o formă clară, vizibilă, ușor de citit, mărimea caracterelor privind comisioanele trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM;

b) prezentarea sumei exacte în moneda națională a comisionului perceput, care va include costul fiecărei operațiuni de plată pe care trebuie să o suporte deţinătorul cardului de plată.

112. Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise de un alt prestator de servicii de plată trebuie înscrisă în mod expres, într-o formă clară, vizibilă, ușor de citit, mărimea caracterelor mesajului de atenționare trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM.

113. Prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise în rețeaua proprie și/sau emise de un alt prestator de servicii, în cazul blocării/reținerii cardului de plată la ATM-ul din rețeaua proprie trebuie să informeze deţinătorul cardului de plată, prin semnal video de avertizare pe ecranul ATM-ului cu privire la următoarele:

a) termenul maxim în care deţinătorul cardului de plată poate reintra în posesia cardului de plată;

b) indicarea numărului de telefon la care deţinătorul cardului de plată poate să apeleze, precum și intervalul orar în care deţinătorul cardului de plată poate contacta prestatorul de servicii de plată.”;

La pct. 113 – banca poate oferi deținătorului de card informația solicitată în proiect, în cazul blocării/reținerii cardului la bancomat, atunci cînd evenimentul produs parvine din partea:

- Băncii emitente – la nivel de card este stabilit statutul de reținere „Pick up”;

- Băncii acceptatoare – la nivel de procesator sunt stabilite limite de deservire a acestui card din motive de suspiciune că ar putea fi contrafăcut.

Mesajul de notificare poate avea loc prin imagini informative ce vor conține date de contact ale băncii acceptante, și anume: nr. de telefon al tehnicianului, orarul de deservire. Termenul maxim de returnare a cardului nu poate fi expus, ținîndu-se cont de faptul că aceasta nu depinde în întregime de banca acceptantă, fiecare caz fiind particular.

BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A nu poate notifica deținătorul de card privind blocarea/reținerea cardului în cazul defecțiunii tehnice a bancomatului.

 

13.

BC „Comerţbank” S.A.

La pct. 111:

Lit. b) - determinarea şi afişarea sumei exacte în monedă naţională este dificil de implementat şi va presupune costuri mari, care în final se vor răsfrânge asupra clienţilor. Totodată, ţinem să menţionăm că prestatorul de servicii de plată are carduri emise cu acelaşi BIN atît în cadrul proiectelor salariale, pentru care nu percepe comisioane la retragerea de numerar în ATM-urile proprii, cît şi carduri (cu acelaşi BIN) emise în condiţii generale, pentru care percepe comisioane.

La pct. 113:

Lit. a) - conţine prevederea privind afişarea pe ecranul ATM-ului a termenului maxim în care deţinătorul cardului de plată poate reintra în posesia cardului de plată, dispoziţie care va îngreuna interacţiunea băncii cu clientul deoarece acest termen maxim variază de la o situaţie la alta

dependenţă de: momentul în care s-a făcut ultima încasare a bancomatului, locaţia bancomatului, cazuri excepţionale ce ţin de plecarea clientului peste hotare, etc.), ori în cazul în care banca îl va afişa, aceasta riscă să sperie clientul, care poate să considere că va reintra în posesia cardului doar în termenul afişat. Atâta timp cât pe ecranul ATM-ului va fi afişat numărul de telefon al serviciului clienţi al băncii (conform literei b) al aceluia şi punct), la care clientul va putea apela indiferent de situaţie, considerăm inoportună indicarea termenului sus-menţionat.

Lit. b) - sintagma „precum şi intervalul orar în care deţinătorul cardului de plată poate contacta prestatorul de servicii de plată” intră în contradicţie cu obligaţia prestatorului de servicii de plată, prevăzută la art. 55, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică („să se asigure că în orice moment sînt disponibile mijloace corespunzătoare care să permită utilizatorului serviciilor de plată să facă o notificare în conformitate cu art.54 alin. (1) lit. b) sau să ceară deblocarea în conformitate cu art.53 alin.(4)"), iar ca urmare, deoarece Legea impune asigurarea de către bancă a unui serviciu clienţi 24 ore, indicarea unui interval orar pentru contactare este inutilă.

14.

BC „VictoriaBank” S.A.

La pct. 111 lit. b):

1. Implementarea funcționalității pentru satisfacerea cerințelor înaintate este posibilă, dar necesită investiții considerabile financiare și de timp, resurse care pot fi utilizate pentru implementarea altor servicii, la fel de importante pentru clienți.

2. Informarea prealabilă a clientului despre existența comisionului poate fi afișată, dar afișarea comisioanelor concrete percepute și a întregii sume a tranzacției va impune schimbări considerabile în logica funcționării bancomatelor, ce, la rîndul său, va duce la mărirea timpului de efectuare a unei operațiuni și complicarea interacțiunii clientului cu bancomatul.

În acest context considerăm că este cel mai adecvat să informăm clientul despre suma operațiunii, care include toate comisioanele, prin oferirea informației pe cec după operațiune.

De asemenea trebuie să menționăm faptul că această funcționalitate este posibilă doar în cazul deservirii cardurilor emise în rețeaua proprie. În cazul în care cardul este emis de un alt prestator de servicii de plată, afișarea sumei exacte a comisioanelor este imposibilă.

La pct. 113:

Cu privire la afișarea pe ecranele bancomatelor a informației conform pct. 113 - este necesar să se ia în considerație faptul că retragerea unui card de bancomat poate fi rezultatul unei defecțiuni tehnice a echipamentului sau a cardului, în urma căreia nu se va declanșa evenimentul ce duce la afișarea imaginii cu informația corespunzătoare. Pentru astfel de cazuri sunt prevăzute sticker-e care sunt expuse pe un loc vizibil pe bancomat și conțin informații de contact și orarul serviciului suport pentru clienți.

De asemenea trebuie menționat faptul că în caz de retragere a cardului la cererea prestatorului de servicii de plată care a emis cardul, clientului i se afișează un mesaj despre necesitatea de a contacta prestatorul de servicii de plată care a emis cardul pentru a determina motivele retragerii cardului, deoarece în acest caz prestatorul de servicii de plată, bancomatul căruia a reținut cardul, nu are dreptul să returneze cardul clientului și exercită cerințele unui alt prestator de servicii de plată care a emis cardul.

15.

BC „Moldindconbank” S.A.

La pct. 111, se propune următoarea redacție de către bancă:

Informația privind operațiunile de plată realizate la ATM prin intermediul cardurilor de plată, în situația în care prestatorul de servicii de plată în rețeaua căruia are loc operațiunea de plată este în același timp și emitentul cardului, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) înscrierea în mod expres, într-o formă clară, vizibilă, ușor de citit, mărimea caracterelor privind comisioanele trebuie să fie egală cu celelalte caractere afișate pe ecranul ATM;

b) prezentarea sumei exacte în moneda națională sau în valuta în care are loc operațiunea de plată a comisionului perceput, care va include costul fiecărei operațiuni de plată pe care trebuie să o suporte deținătorul cardului de plată.

Conform opiniei băncii, impunerea în textul Regulamentului obligativitatea exclusivă de „prezentarea sumei exacte în moneda națională a comisionului perceput” poate crea numeroase confuzii și prin urmare incomodități deținătorilor de carduri de plată care fac retrageri de numerar în valută, depuneri în valută sau transferuri.

De exemplu, un deținător de card ce retrage 50 EUR, comision 2%, poate vedea pe ecran:

Suma retragerii: 50 EUR

Comision: 20,15 MDL

sau (mai comod pentru deținător, cel puțin vizual, este să poată raporta valoarea/mărimea comisionului la valoarea retrasă/depusă/transferată în valuta pe care o utilizează la efectuarea operațiunii de plată):

Suma retragerii: 50 EUR

Comision: 1 EUR

 

La pct. 112, modificarea propusă de bancă:

Punctul respectiv se propune a fi exclus.

Argumentare: Acest punct este strîns corelat cu pct. 102 , care propunem să fie exclus din motivele expuse mai sus.

 

De asemenea luînd în considerație complexitatea și costurile potențiale majore implicate în realizarea funcționalității tehnice necesare respectării cerințelor noi, propunem organizarea unei întîlniri pe marginea acestui subiect pentru discuția comună cu reprezentanții băncilor din Moldova și coordonării următorilor pași.

16.

„FinComBank” S.A.

La pct. 111, 112, și 113: Nu suntem de acord cu modificările din punctul 2 al proiectului, alineatul 1-3 din cauză că implementarea modificărilor propuse în Regulamentul cu privire la cardurile de plată va solicita cheltuieli financiare semnificative din partea băncilor în vederea desfăşurării suportului tehnic (soft-ului) ATM, care vor fi suportate de către clienţii Băncii prin majorarea comisioanelor pentru deservirea cardurilor de plată.

Totodată, Vă atragem atenţie că implementarea modificărilor propuse în Regulamentul cu privire la cardurile de plată va avea drept rezultat majorarea timpului de prelucrare a tranzacţiei şi manifestarea nemulţumirii clienţilor cu privire la creşterea timpului de realizare a operaţiunilor de plată în ATM.

17.

BC „ProCreditBank” S.A.

La pct. 112:

Nu este clar dacă mesajul de atenționare privind aplicarea comisionului trebuie să conțină suma exactă a acestuia. Presatorul de servicii de plată acceptant nu deține informația despre mărimea comisioanelor stabilite de către prestatorul de servicii de plată emitent, astfel nu va fi posibilă indicarea mărimii comisionului în mesajul de atenționare.

La pct. 113:

Există diferite cauze/reținerii cardului de plată: clientul a uitat să-și ia cardul din ATM după ce a efectuat tranzacția, prestatorul emitent a solicitat reținerea cardului, cardul utilizat este falsificat, clientul a introdus incorect codul PIN de trei ori consecutiv, etc. Nu este întotdeauna posibil de indica termenul în care deținătorul cardului de plată poate reintra în posesia cardului de plată, în special cînd cardul este emis de un alt prestator de servicii. Apelînd la numărul de telefon indicat clientul poate obține toată informația necesară inclusiv și termenul în care el poate reintra în posesia cardului de plată. De aceea BC „ProCreditBank” S.A. propune de a exclude condiția literei a).

18.

BC „Banca de Economii” S.A.

La pct. 101 , 102 , 111 , 112 - ce prevăd că prestatorii de servicii de plată trebuie să informeze pe ecranul bancomatelor privind comisioanele percepute de prestatorul emitent, determinarea şi afişarea sumei exacte în monedă naţională a comisioanelor percepute va fi disponibilă prin intermediul autorizaţiei primite de la Centrul de Procesare, ceea ce condiţionează posibilităţile de implementare a acestor modificări în funcţie de capacităţile tehnice ale Centrului de Procesare. Concomitent, Vă comunicăm că implementarea opţiunilor date va genera costuri considerabile din partea băncilor comerciale, recuperarea cărora va fi posibilă prin includerea acestora în tarifele pentru deservirea cardurilor bancare emise de Bancă.

19.

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

La pct. 101 , 102 , 111 , 112 - care se referă la informarea deţinătorilor de carduri de plată, la ecranul ATM-ului, cu privire la comisioanele ce vor fi percepute eventual în urma prestării serviciilor de plată la ATM-ul respectiv, nu pot fi realizate din cauza mecanismelor de funcţionare stabilite de către sistemele internaţionale de plăți.

Astfel, prestarea serviciului de plată la ATM, atît în reţeaua proprie, cît şi în rîndul deţinătorilor de carduri de plată emise de un alt prestator de servicii de plată, se efectuează cu implicarea sistemelor internaţionale de plată (Visa sau Mastercard) conform structurii standardizate: cîmpurile mesajelor de autorizare au structură predefinită şi nu includ valorile comisioanelor aplicate de către prestatorii serviciilor de plată emitenţi. Respectiv, afişarea valorilor comisioanelor la ecranul ATM-ului utilizînd un alt canal decît mesajele de autorizare a sistemelor internaţionale de plată este irealizabil.

Reieşind din cele expuse, considerăm că argumentele expuse mai sus sunt suficiente şi justificate pentru excluderea punctelor 101 , 102 , 111 şi 112 din proiectul vizat, iar aprobarea celorlalte amendamente vor conduce neîntîrziat la realizarea obiectivelor trasate.

20.

BC „Mobiasbancă– Groupe Société Generale” S.A.

La pct. 113 - Cu referire la punctul 113, litera a), dorim să sesizam următoarele procese practice care nu vor putea fi încadrate in acesta prevedere:

• În cazul în care cardul este emis în rețeaua proprie și/sau emise de un alt prestator de servicii şi este reţinut la ATM din cauza unor incidente tehnice, de exemplu, deconectarea curentului electric, respectiv reţinerea cardului de către ATM, nici sistemul de gestiune a cardurilor, nici ATM propriu-zis, nu au înregistrări privind reţinerea cardului. Respectiv, în astfel de cazuri nu există careva posibilităţi privind informarea clientului privind termenele de restituire a cardului;

• În cazul în care cardul este emis de un alt prestator de servicii şi este reţinut la ATM la iniţiativa prestatorului de servicii emitent, atunci există posibilitatea de a informa clientul despre adresare la prestatorul de servicii emitent pentru obţinerea detaliilor privind cauzele de reţinere a cardului la ATM;

21.

Banca Comercială Română Chişinău” S.A.

La pct. 113:

1. Există situaţii în care deţinătorului nu îi va putea fi restituit cardul respectiv, indiferent dacă este sau nu client al prestatorului de servicii de plată proprietar al terminalului ATM în care acesta a fost blocat/reţinut (de ex. statut Pick-Up). Dacă cardul aparţine unui client al altui prestator de servicii de plată, prestatorul de servicii de plată în al cărui terminal ATM este reţinut cardul nu va putea restitui cardul capturat direct deţinătorului, deoarece în mod normal clientul trebuie să se adreseze prestatorului de servicii de plată emitent al cardului de plată pentru a afla motivul reţinerii, iar prestatorului de servicii de plată în al cărui terminal ATM este reţinut cardul are dreptul de a elibera cardul deţinătorului doar în baza unei solicitări din partea prestatorului de servicii de plată emitent al cardului.

2. Prin formularea actuală a p. 113 sunt excluse cazurile când cardul de plată poate fi reţinut în ATM în timpul executării unei operaţiuni de verificare sold sau solicitare mini-extras.

Reieşind din cele expuse mai sus, prestatorului de servicii de plată în al cărui terminal ATM este reținut un card emis de către alt prestator de servicii de plată, nu poate preciza concret, în dependenţă de situaţie, dacă şi în ce interval de timp va putea returna cardul de ţinătorului. Un termen maxim ar putea fi precizat doar în condițiile în care este vorba de un card emis de prestatorului de servicii de plată deținător/proprietar al terminalului.

22.

Punctul 3:

Punctul 18 se expune în redacție nouă:

„18. Banca care prestează serviciile de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe:

[…] 4) efectuează evaluarea periodică, cel puţin o dată pe an, a suficienţei măsurilor întreprinse şi elaborarea unui raport și plan de asigurare a continuității în acest sens cu prezentarea acestuia la Banca Naţională a Moldovei nu mai tîrziu de data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar.”;

BC „Comerţbank” S.A.

La pct. 18 subpct. 4):

Considerăm că elaborarea unui plan de asigurare a continuităţii, conform pct. 18, alin 4) ţine, în primul rând, de obligaţia centrului de procesare, pentru că prestatorul, ale cărei activităţi/operaţiuni cu cardurile de plată sunt externalizate, va putea întreprinde careva acţiuni în caz de situaţii critice numai după intervenţia centrului de procesare.

Nu se acceptă, deoarece cerințele stabilite în pct. 18 subpct. 4) din Regulament vizează potențialii agenți de decontare. Agentul de decontare are obligația de a evalua periodic suficiența măsurilor întreprinse, precum și să elaboreze și să prezinte Băncii Naționale raportul și planul de asigurare a continuității.

23.

Punctul 5:

După punctul 19, se completează cu punctele 191 şi 192 cu următorul cuprins:

191. Banca Naţională eliberează permisiunea privind prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, băncii doar dacă în urma evaluării informațiilor prezentate de bancă și a informațiilor deținute de Banca Națională se constată că prestarea acestor servicii nu comportă riscuri semnificative. În realizarea acestei evaluări Banca Națională luînd în considerare realizarea obiectivelor de promovare a activității eficiente pe piața serviciilor de plată întru menținerea securității și eficienței sistemelor de plăți, asigurarea stabilității și siguranței activității desfășurate de bancă și/sau îndeplinirii obligațiilor asumate de către bancă, ținînd cont dar fără a se limita la acestea, se asigură de întrunirea cumulativă de către bancă a următoarelor condițiilor:

a) activează pe parcursul a cel puţin trei ani după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare;

b) nu a încălcat limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor normative ale Băncii Naţionale, stabilite în conformitate cu art. 28 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b), c), e), f) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni înaintea depunerii demersului;

c) băncii nu i-au fost aplicate sancţiuni sau măsuri prevăzute la art.38 alin. (1) lit. a), d) și f), alin.(2) pct. 1), pct. 2), pct.3) lit. a) - g) şi lit. i), j), k) şi pct.4) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii demersului;

d) deținătorilor de cote substanțiale în capitalul băncii nu le-au fost aplicate măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2¹) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii demersului;

e) procedurile de gestionare a riscurilor se conformează cerințelor stabilite la pct. 18;

f) deține statut de membru principal (participant direct) în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată în cadrul căruia intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor.

192. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiilor suplimentare, în cazul în care informaţia menţionată la pct. 19 nu este suficientă pentru a realiza evaluarea prevăzută la pct. 191 în vederea eliberării permisiunii băncii privind prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova.”;

BC „Banca de Economii” S.A.

 

La pct. 191 lit. f) - prevede că banca care prestează servicii de asigurare a decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, deţine statut de membru principal (participant direct) în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată. Menţionăm că decontările vizate se realizează la nivel local şi deţinerea sau nu a statutului de membru principal în cadrul sistemului de plăţi nu exercită influenţă asupra procedurii de efectuare a decontărilor locale pe teritoriul RM.

Astfel, considerăm oportun excluderea punctului dat din cadrul Proiectului Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 01.08.2013.

Nu se acceptă deoarece deținerea statutului de membru principal diminuează riscurile (riscul de lichiditate, riscul de credit etc.) la care este expus agentul de decontare. Totodată, în cazul neonorării de către banca cu statut de afiliat a obligațiilor sale în calitatea sa de agent de decontare, aceasta poate expune riscurilor banca cu statut de membru principal prin intermediul căreia operează în sistem.

24.

BC „Mobiasbancă– Groupe Société Generale” S.A.

La pct. 191, 192 şi 201 :

Propunerile de completare a Regulamentului cu punctele 191, 192 şi 201 prin care este introdusă permisiunea privind prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuată cu carduri de plată, precum şi condiţiile de eliberare şi retragere a acesteia, urmează a fi revizuită sau exclusă din următoarele considerente. Menţionăm că permisiunea dată nu este stabilită de Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, respectiv depăşeşte limitele cadrului legal de aprobare a actelor normative subordonate legii stabilit de art.5 şi 13 alin.(2) al Legii nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Considerăm că, odată cu obţinerea din partea BNM a confirmării privind începerea activităţii într-un sistem de plăţi cu carduri de plată, eliberată conform punctului 5 a Regulamentului menţionat, banca urmează să dispună în mod automat de calitatea de agent de decontare. Propunerile înaintate doar tergiversează procesul de prestare a serviciilor conform Regulamentului cu privire la cardurile de plată.

Nu se acceptă deoarece evaluarea suplimentară a băncii care intenționează să obțină statut de agent de decontare este esențială prin prisma riscurilor inerente (riscul de credit, de lichiditate, sistemic etc.) la care ar putea fi expuși ceilalți participanți la realizarea operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul RM.

Menționăm că, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, BNM supraveghează sistemul de plăți din RM.

Totodată, conform art. 94 din Legea nr. 114 din 18.05.2012, BNM este împuternicită „să adopte acte normative pentru realizarea supravegherii […]”

25.

Punctul 7:

După punctul 20, se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:

201. În cazul în care Banca Națională constată că prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova comportă riscuri semnificative, inclusiv în cazurile în care banca a încălcat, pe parcursul a trei luni consecutive, limitele indicatorilor de prudenţă menţionaţi la pct. 191 lit. b) sau i-au fost aplicate sancțiunile/măsurile prevăzute la pct. 191 lit. c), sau i-au fost aplicate deținătorilor de cote substanțiale măsurile prevăzute la pct. 191 lit. d), Banca Naţională retrage permisiunea băncii privind prestarea serviciilor respective.”;

 

26.

Punctul 9:

După punctul 55, se completează cu punctul 56 cu următorul cuprins:

„56. Supravegherea activităţii agenților de decontare este efectuată de către Banca Naţională a Moldovei prin efectuarea controalelor pe teren și din oficiu în vederea verificării întrunirii cerințelor stabilite la pct. 18 și pct. 191.”.

BC „Comerţbank” S.A.

La pct. 56: După punctul 55, se va completa cu pct. 551 (şi nu cu pct. 56, cum este indicat în proiect), datorită existenţei pct.56.

Se acceptă

27.

 

BC „Unibank” S.A.

Nu are obiecţii şi propuneri

28.

 

BC „Energbank” S.A.

Nu are obiecţii şi propuneri

29.

 

BC „Banca Socială” S.A.

Nu are obiecţii şi propuneri

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și