• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.08.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

21.08.2015Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 21 august 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este condiţionată de trecerea la noul sistem de raportare de către băncile licențiate către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM).
Prevederile de bază ale proiectului se referă la modificarea formularelor și a modului de completare a rapoartelor aferente numerarului importat/exportat în/din Republica Moldova de către bănci. Pentru a acoperi tot spectrul operațiunilor de export /import al numerarului pe care le pot efectua băncile conform legislației în vigoare, raportul nou, de asemenea, evidențiază informația privind operațiunile de export /import al numerarului în moneda națională efectuate de către băncile licențiate în legătură cu testarea dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în moneda naţională la nerezidentul-partener la testare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licențiate din Republica Moldova.
Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi optimizarea cadrului normativ al BNM aferent prezentării de către bănci la BNM a raportului sus-menţionat conform noului sistem de raportare (SIRBNM), îmbunătăţirea datelor statistice necesare monitorizării şi analizei de către BNM a operațiunilor transfrontaliere cu numerar efectuate de băncile licențiate.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 11 septembrie 2015 dnei Liliana Morozniuc pe adresa electronică: Liliana.Morozniuc@bnm.md, la numărul de telefon: 022 212174 sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chişinău, bd.Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr._____
din __________2015

Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei  

În temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) şi art.52  din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și completează după cum urmează:

1) Punctul 3 se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
„l)  raportul „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” (Anexa nr.12);”.
2) La punctul 10, textul „și j)” se substituie cu textul „ , j) și l)”.
3) Instrucţiunea se completează cu anexa nr.12 cu următorul cuprins: anexa nr.12

2. Se abrogă punctele 3.4, 4.4, 5.2, Anexele nr.3 și nr.4 din Instrucțiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219).

3. Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 2) şi 3) din punctul 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna decembrie 2015.

4. Ultimele rapoarte „Raport privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente” și „Raport privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente” întocmite conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la  Instrucțiunea indicată la punctul 2 din prezenta hotărîre, se vor prezenta pentru luna noiembrie 2015, cel tîrziu la data de 10 decembrie 2015.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 decembrie 2015.

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (proiectul HCA) este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare.

Elaborarea proiectului HCA este condiționată de trecerea la noul sistem de raportare de către băncile licențiate către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM). În acest sens, în conformitate cu cerinţele pentru trecerea la SIRBNM, prin proiectul HCA se modifică următoarele rapoarte în domeniul valutar:
a) Raportul privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente (codul formularului 04033/3);
b) Raportul privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente şi nerezidente (codul formularului 04032/3).

De menţionat că, în scopul optimizării actelor normative care reglementează prezentarea de către bănci a rapoartelor la Banca Națională a Moldovei (BNM), rapoartele indicate se exclud din Instrucțiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, iar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate se completează cu un raport nou - „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova” fiind divizat în trei tabele separate aferente operațiunilor de export și import din/în Republica Moldova a numerarului efectuate de către bănci. Formularul acestui raport și modul de întocmire al acestuia au fost expuse în conformitate cu cerințele noului sistem de raportare de către bănci la BNM (SIRBNM).

Spre deosebire de rapoartele indicate mai sus la lit.a) și b), pentru a acoperi tot spectrul  operațiunilor de export /import al numerarului pe care le pot efectua băncile conform legislației în vigoare, raportul nou va evidenția informația privind operațiunile de export /import al numerarului în moneda națională efectuate de către băncile licențiate în legătură cu testarea dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în moneda naţională la nerezidentul-partener la testare.

Aprobarea proiectului HCA va contribui la optimizarea cadrului normativ al BNM, va asigura prezentarea de către bănci la BNM a raportului sus-menţionat conform noului sistem de raportare (SIRBNM), precum și va contribui la îmbunătăţirea datelor statistice necesare monitorizării şi analizei de către BNM a operațiunilor transfrontaliere cu numerar efectuate de băncile licențiate.

Sinteza recomandărilor

băncilor licenţiate la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” (în continuare - proiectul HCE)

Nr.

d/o

Prevederile din proiectul HCEVarianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/16/3168 din 21.08.2015[1]

Autorul

recomandării

Recomandare

Comentarii

1

2

3

4

5

1

 

BC „Moldindconbank” SA

Propunem ca raportul nou introdus privind numerarul de monedă națională exportat /importat  pentru testarea dispozitivelor să fie prezentat Băncii Naționale a Moldovei doar atunci cînd au loc astfel de operațiuni.

Comentarii

Conform pct.5 din Modul de întocmire a raportului „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci”, informaţia inclusă în raport este  divizată în trei tabele A, B și C, ultimul tabel fiind destinat informației privind numerarul exportat și importat din/ în Republica Moldova de către banca licențiată în legătură cu testarea dispozitivelor.

Banca urmează să prezinte lunar raportul menționat care structural  include toate trei  tabele. În cazul în care în luna gestionară nu au fost efectuate  astfel de operațiuni,  tabelul respectiv rămîne necompletat, se indică doar executorul și numărul de  telefon al acestuia.

 

 

 

Nu au propuneri şi obiecţii:

BC „Eurocreditbank” SA

BC „Fincombank” SA

BC „Unibank” SA

BC „Comerțbank” SA

BC „Eximbank” SA

BC „Victoriabank” SA

BC „Energbank” SA

BC „Banca de Economii” SA

BC „Mobiasbanca” SA

BC „Procreditbank” SA

BC „Banca Socială” SA

Banca Comercială Română SA

BC„Moldova-Agroindbank”

 

Nu a prezentat aviz:

Asociația Băncilor din Moldova

 

 

 


[1] Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/16/3168 din 21.08.2015

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și