• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.02.2015

Proiect HCA al BNM Pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor

12.02.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice
a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 12.02.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011”.
Scopul proiectului este perfecţionarea modului de completare a rapoartelor FINREP.
Prevederile de bază ale proiectului constau în concretizarea necesităţii reflectării complete sau parţiale a conturilor, în elucidarea unor aspecte aferente prezentării de către bănci a informaţiei în rapoartele FINREP, precum şi în unele corectări ce ţin de reflectarea sumelor pe anumite poziţii ale rapoartelor.
Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova.
Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este optimizarea cadrului de raportare FINREP şi, ca urmare, consolidarea supravegherii bancare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5, alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 26 lit.c ) şi 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin.(1), 33, 37 alin.(1) şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 5.03.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Larisa Zagorodnaia, pe adresa electronică: larisa.zagorodnaia@bnm.md sau la numărul de telefon: 409238.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.
Modificările şi completările menţionate mai sus vor conduce la optimizarea cadrului de raportare FINREP şi, ca urmare, la consolidarea supravegherii bancare.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____  __________ 2015

Pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual,
aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011

 

În temeiul art.5, alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 26 lit.c ) şi 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare,  art. 25 alin.(1), 33, 37 alin.(1) şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art. 2104), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Pe tot parcursul textului:
a) textul „+1035” se exclude;
b) textele „+2035” şi „+parţ.2035” se exclud;
2) În anexa nr.1,  compartimentul Modul de completare a raportului, coloana 1:
a) la poziţia 040 textul „+parţ.1712+parţ.1808+parţ.1811+parţ.1814” se substituie cu textul „+parţ.1808+parţ.1811+parţ.1814+parţ.1818+partea corespunzătoare a dobînzii calculate şi alte venituri ale conturilor respective din grupa 1700”;
b) la poziţia 043 textul „+parţ.1712” se substituie cu textul „+parţ.1818+partea corespunzătoare a dobînzii calculate şi alte venituri ale conturilor respective din grupa 1700”;
c) la poziţiile 050, 053 şi 140, după textul „+parţ.1816” se introduce textul „+parţ.1818”;
d) la poziţia 062 textul „- partea corespunzătoare a Reducerilor pentru pierderi din deprecierea creanţelor şi altor active şi plăţilor aferente lor din grupa 1820” se exclude;
e) la poziţiile 150 şi 151, după textul „parţ.1811” se introduce textul „+parţ.1818”;
f) poziţia 152 va avea următorul conţinut: „1809+parţ.1818-parţ.1822”;
g) la poziţiile 220 şi 223, după textul „+parţ.2816” se introduce textul „+parţ.2818”;
h) poziţiile 420, 421 şi 422 vor avea următorul conţinut: „parţ.3554”;
i) la poziţia 430 textul „+parţ.3553” se substituie cu textul „+3553”;

3) În anexa nr.2, compartimentul Modul de completare a raportului, coloana 1, la poziţia 174, după textul „5692” se introduce textul „+parţ.5715”;
4) În anexa nr.4,
a) compartimentul Modul de completare a Raportului FIN 5.D
la poziţia 030 textul „+parţ.1712” se substituie cu textul „+parţ.1818+partea corespunzătoare a dobînzii calculate şi alte venituri ale conturilor respective din grupa 1700”;
la poziţia 040 textul „+parţ.1712+parţ.1808+parţ.1811+parţ.1814” se substituie cu textul „+parţ.1808+parţ.1811+parţ.1814+parţ.1818+partea corespunzătoare a dobînzii calculate şi alte venituri ale conturilor respective din grupa 1700”;
b) la compartimentul Modul de completare a Raportului FIN 5.E poziţiile 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 textul „+partea corespunzătoare a dobînzii calculate şi alte venituri ale conturilor respective din grupa 1700” se exclude;
5) În anexa nr.41:
a) la punctul 2, subpunctul 2), litera c) textul „„credite pentru consum garantate”” se exclude;
b) la compartimentul Modul de completare a Raportului FIN 6.A – „Clasificarea creditelor şi avansurilor pe tipuri de produs”:
la poziţia 040, coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9, după textul „+parţ.1816” se introduce textul „+parţ.1818”;
la poziţia 090, coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9, după textul „+parţ.1816” se introduce textul „+parţ.1818”;
la poziţia 110 coloana 8 şi 9 textul „Parţial conturile din r.070” se substituie cu textul „Parţial conturile din rîndurile de mai sus”;
c) la compartimentul Modul de completare a Raportului FIN 6.B:
la poziţia 100, coloana 3 textul „2235+” se substituie cu textul „Parţial conturile 2235+”;
la compartimentul „Controlul situaţiei FIN 6.B - Clasificarea creditelor şi avansurilor după gaj şi garanţii” subcompartimentul „Control vertical:” textul „100=110+120+130+140+150” se substituie cu textul „100 ≥ 110+120+130+140+150”;
6) În anexa nr.5:
a) punctul 2 se completează cu textul: „ , cu excepţia creditelor de consum garantate, care urmează să fie reflectate în categoria „Alte credite garantate”, poziţia 060”;
b) la compartimentul Modul de completare a Raportului FIN 7, la poziţia 050 după cuvintele „imobiliare garantate” se completează cu cuvintele „cu ipotecă”;
c) în formatul raportului FIN 7, la poziţia 050, după cuvintele „imobiliare garantate” se introduc cuvintele „cu ipotecă”;
7) În anexa nr.6:
a) punctul 31 se completează cu următorul text:
“La întocmirea situaţiei FIN 9.B se vor lua în consideraţie următoarele precizări:
a) în coloana “Sold de deschidere” se va reflecta soldul iniţial al deprecierii la începutul primei zile calendaristice a perioadei gestionare;
b) în coloana “Sume utilizate” se vor reflecta sumele deprecierii utilizate la casarea/derecunoaşterea activului financiar necolectabil (irecuperabil) din bilanţul băncii urmare a necorespunderii acestora criteriilor de recunoaştere a activelor financiare;
c) în coloana “Majorări ale ajustărilor pentru depreciere pentru pierderi probabile estimate în cursul perioadei” se vor reflecta sumele deprecierii formate cumulativ de la începutul anului aşa cum este prevăzut în IAS 39.63-64;
d) în coloana “Diminuări ale ajustărilor pentru depreciere pentru pierderi probabile estimate în cursul perioadei” se vor prezenta cumulativ, de la începutul perioadei, reluările din depreciere, aşa cum este prevăzut în IAS 39.65, şi ca urmare a rambursării/achitării activului financiar;
e) în coloana “Alte ajustări” se vor prezenta ajustările deprecierii constatate ca urmare a diferenţelor de curs, combinărilor de entităţi, achiziţiilor şi cedărilor de întreprinderi fiice etc.;
f) în coloana “Transfer între tipuri de deprecieri” urmează a fi prezentată reclasificarea sumei deprecierii ca urmare a reclasificării activului financiar după cum este prevăzut la punctul 33, lit.b) din prezentul raport;
g) în coloana “Sold de închidere” se va prezenta soldul final al deprecierii la sfîrşitul ultimei zile calendaristice a perioadei gestionare;
h) în coloana “Recuperări contabilizate direct în profit sau pierderi” se vor prezenta sumele recuperate de către bancă aferente activelor financiare necolectabile (irecuperabile) derecunoscute/casate anterior din bilanţ ca urmare a necorespunderii acestora criteriilor de recunoaştere a activelor financiare şi care sunt constatate direct în contul de profit sau pierderi;
i) în coloana “Ajustări contabilizate direct prin profit sau pierderi” se vor prezenta ajustările care nu au fost incluse în coloanele 2-6 şi 8.”;”
b) la punctul 32 cuvintele „care nu sunt” se substituie cu textul „(activelor vîndute) în perioada anului, care nu au fost”;

8) În anexa nr.7, compartimentul Modul de completare a raportului FIN 10.A - Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse şi în funcţie de contrapartidă, în coloana 3:
a) la poziţiile 312, 313, 314, 323, 324, 333, 334, 343, 344, 353, 354, 361.3, 361.4, 362.3, 362.4, 373, 374, 383, 384 textul „-parţ.2881” se substituie cu textul „+partea corespunzătoare a dobânzii calculate ce urmează să fie plătită şi a cheltuielilor calculate la conturile din grupa 2700-parţ.2881”;
b) la poziţia 320, după textul „+2216” se introduce  textul „+parţ.2291”;
c) la poziţiile 321, după textul „+2273” se introduce textul „+parţ.2291”;
d) la poziţiile 330, 331, 331.2, 341.2, 351.2, 361.12, 362.12, după textul „+parţ.2226” se introduce textul „+parţ.2291”;
e) la poziţiile 340, 341, 350, 351, 361, 361.1, 362, 362.1, 370, 371, după textul „+parţ.2265” se introduce textul „+parţ.2291”;
f) la poziţiile 370, 371, 371.2, după textul „+parţ.2232” se introduce textul „+parţ.2234”;
g) la poziţia 371.2, după textul „+parţ.2235” se introduce textul „+parţ.2291”;
h) la poziţiile 380, 381 şi 381.2, după textul „+2233” se introduce textul „+parţ.2234”, iar textul „+2291” se substitue cu textul „+parţ.2291”;
i) la poziţia 500, după textul „+parţ.2816” se introduce textul „+parţ.2818”;

9) În anexa nr.8, în formatul raportului FIN 13. B – Imobilizări corporale şi necorporale: active ce fac obiectul leasingului operaţional, la poziţia 030 cuvintele „Alte imobilizări corporale” se substituie cu cuvintele „Alte imobilizări necorporale”;
10) În anexa nr.91, compartimentul Formatul raportului FIN 15. A Repartizarea geografică a activelor, în coloana B, poziţiile 014, 023, 033, şi 043 vor avea următoarea denumire „Credite şi avansuri”;
11) În anexa nr.10, compartimentul Modul de completare a raportului, subcompartimentul Control vertical, textul „rîndul 118=118.1+118.2” se substituie cu textul „rîndul 118=118.1+118.2+118.3”;
12) În anexa nr.12, compartimentul Modul de completare a raportului FIN 20.A - Venituri şi cheltuieli cu dobînzile:
a) la poziţia 030 coloana 1 textul „+parţ.4851” se substituie cu textul „+4851”;
b) la poziţia 037 coloana 1 textul „+parţ.4231+parţ.4232+parţ.4233+parţ.4241+parţ.4242 +parţ.4243+parţ.4261+parţ.4262+parţ.4263” se exclude;
c) la poziţia 044 coloana 2 textul „+parţ.5371+parţ.5372+parţ.5373+parţ.5381+parţ.5382 +parţ.5383” se exclude;

13) În anexa nr.12, compartimentul Modul de completare a raportului FIN 20 F - Cîştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decît cele deţinute pentru vînzare:
a) la poziţia 060 coloana 1 textul „+4923” se substituie cu textul „+parţ.4923”, iar în coloana 2 textul „+5923” se substituie cu textul „+parţ.5923”;
14) În anexa nr.121, compartimentul Modul de completare a raportului:
a) la poziţiile 060 – 063 coloana 1 se inserează simbolul „x”;
b) la subcompartimentul Control vertical textul:
140=010+020+030+040+060+080+090+120–130”  se substituie cu textul:
020=030+040+080+090+120–130
140=010+020”;
c) compartimentul „Corelaţia de control între FIN 21 şi FIN 1.3” se exclude;

15) În anexa nr.121, Formatul raportului, la poziţiile 060 – 063 coloana 1 se inserează simbolul „x”;
16) În anexa nr.14, la formatul raportului FIN 24.B, după poziţia 110 se introduc poziţiile 120 şi 130 cu următorul cuprins:

“120 Cheltuieli cu chiria (în calitate de locatar)            
130 Cheltuieli de remunerare x x x”      

17) În anexa nr.15, compartimentul Modul de completare a raportului:
a) la poziţia 043 coloana 9, după textul „+parţ.1163” se introduce textul „+parţ.1818”;
b) la poziţia 053 coloana 9, după textul „+parţ.1816” se introduce textul „+parţ.1818”;
c) la poziţia 070 textul din coloana 9 va avea următorul cuprins: „Soldurile activelor financiare bazate pe fluxurile de numerar contractuale neactualizate care n-au fost reflectate în rîndurile de mai sus”;
d) poziţia 113 coloana 9, după textul „+parţ.2816” se introduce textul „+parţ.2818”;
e) la poziţia 120 textul din coloana 9 va avea următorul cuprins: „Soldurile datoriilor financiare bazate pe fluxurile de numerar contractuale neactualizate care n-au fost reflectate în rîndurile de mai sus”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

3. Prima prezentare a rapoartelor conform modificărilor prezentei hotărîri se va efectua pentru situaţia din 30 aprilie 2015.

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea
Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011” este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul art.5, alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 26 lit.c ) şi 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin.(1), 33, 37 alin.(1) şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul hotărîrii a fost elaborat ţinînd cont de modificările şi completările Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, precum şi de practica internaţională general acceptată în domeniul supravegherii bancare.

Totodată, avînd în vedere că informaţia prezentată în rapoartele de bază (FIN 1 - Bilanţul şi FIN 2 – Contul de profit sau pierdere) este reflectată şi în alte rapoarte (FIN 5, FIN 7, FIN 9, FIN 20 ş.a.), care au ca scop detalierea informaţiei din rapoartele de bază şi pentru care sunt stabilite relaţii de control, a apărut necesitatea modificării şi completării poziţiilor respective şi în rapoartele care reflectă informaţiile suplimentare.
De asemenea, în vederea evitării interpretării diferite privind modul de completare a unor rapoarte, au fost elucidate anumite aspecte. Astfel, instrucţiunea a fost completată cu prevederi care au ca scop precizarea informaţiei care urmează a fi reflectată în raportul FIN 9B – Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii, care ţine de mişcările înregistrate în cursul perioadei.
Concomitent, au fost revizuite unele relaţii de control între diferite rapoarte din Instrucţiune, precum şi au fost efectuate un şir de modificări care poartă un caracter tehnic şi/sau redacţional.
De menţionat că la elaborarea rapoartelor s-a ţinut cont de documentul Comitetului european de supraveghere bancară „Ghid pentru implementarea cadrului de raportare financiară consolidată (FINREP)”.
Modificările şi completările menţionate mai sus vor conduce la optimizarea cadrului de raportare FINREP şi, ca urmare, la consolidarea supravegherii bancare.

Sinteza recomandărilor/avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011”

(în continuare – proiectul Hotărîrii)

Nr. crt.

Referinţa la capitolul/punctul din proiectul Hotărîrii

Autorul recomandării / avizului

Recomandări

Comentarii

1.

 

BC „COMERTBANK” S.A

Nu are propuneri şi obiecţii

 

2.

 

„FinComBank” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

3.

 

BC „Banca de Economii” S.A

Nu are propuneri şi obiecţii

 

4.

 

BC „BANCA SOCIALA” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

5.

 

BC „EuroCreditBank” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

6.

 

BC „ProCreditBank” S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

7.

 

BCR Chișinau S.A.

Nu are propuneri şi obiecţii

 

 

Anexa nr.1 Raportul FIN 1 Bilanţul contabil

 

 

8.

 

BC „UNIBANK” S.A.

Poziţiile care se completează cu contul 1818 de completat şi cu contul 1881.

Se acceptă.

 

9.

La poziţiile 041 şi 042, coloana 1

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Textul „+1712” de substituit cu textul „+partea corespunzătoare a dobînzii calculate şi alte venituri ale conturilor respective din grupa 1700”.

Se acceptă.

 

10.

La poziţia 121 şi 261

BC „Victoriabank” S.A.

În loc de 1801 de indicat diferenţa conturilor 1801 şi 2801, în cazul în care soldul contului1801 este mai mare decît cel al contului 2801 şi, corespunzător, în rîndul 261 de indicat diferenţa conturilor 1801 şi 2801, în cazul în care soldul contului 2801 este mai mare decît cel al contului 1801.

Nu se acceptă.

Conform IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare (p.32, 33), o entitate nu trebuie să compenseze activele şi datoriile sau veniturile şi cheltuielile, cu excepţia cazului în care compensarea este prevăzută sau permisă de un IFRS. O entitate va raporta distinct atât activele şi datoriile, cât şi veniturile şi cheltuielile. Compensarea în situaţia rezultatului global sau în cea a poziţiei financiare, sau în situaţia individuală a veniturilor şi cheltuielilor (dacă aceasta este prezentată), cu excepţia cazului în care compensarea reflectă fondul economic al tranzacţiei sau un alt eveniment, micşorează capacitatea utilizatorilor atât de a înţelege tranzacţiile, alte evenimente şi condiţii care au apărut, cât şi de a evalua viitoarele fluxuri de trezorerie ale entităţii.

Astfel, potrivit p.54, lit.(n) din standardul în cauză, creanţele şi datoriile privind impozitul curent sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare (bilanţul contabil) ca elemente separate. Concomitent, conform IAS 12 „Impozitul pe profit” (p.71), o entitate trebuie să compenseze creanţele privind impozitul curent şi datoriile privind impozitul curent dacă, şi numai dacă, entitatea a) are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute; şi b) intenţionează fie să deconteze datoria netă, fie să realizeze activul şi simultan să deconteze datoria.

 

Anexa nr.2 Raportul FIN 2 Contul de profit sau pierdere

 

 

11.

La poziţia 010, coloana 1

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Textul „+parţ.4201” şi „-parţ.5201” de substituit, respectiv, cu textul „+4201” şi „-5201”.

Se acceptă.

 

 

Anexa nr.3 Raportul FIN 3 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare

 

 

12.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

De explicat mai detaliat esenţa economică a sintagmelor „valoarea noţională” şi „valoarea cumulativă a tuturor contractelor aferente instrumentelor derivate respective”. Totodată, pozițiile 210 și 220, col.3 și 4 de completat cu textul „valoarea absolută a conturilor 6112, 6121, 6412, 6421”.

Comentariu.

SIRF 9 „Instrumente financiare”, care conţine un compartiment aferent instrumentelor derivate, prevede că un instrument derivat are în general o valoare noţională, care este o valoare monetară, un număr de acţiuni, un număr de unităţi de greutate sau volum, sau alte unităţi specificate în contract.

Concomitent, de menţionat că în anexa nr.3, p.7, sunt prezentate explicaţii detaliate cu privire la „Valoarea noţionalului”, inclusiv cu explicaţii specifice pentru diferite tipuri de tranzacţii cu instrumente derivate, cum ar fi swap-urile, contractele cu valoarea nominală sau valoarea noţionalului variabilă, valoarea noţionalului cu o componentă de multiplicare etc.

Totodată, la p.8 din anexă este descris ce urmează a fi reflectat la „valoarea cumulativă a tuturor contractelor aferente instrumentelor derivate respective”.

De menţionat că explicaţiile respective sunt în corespundere cu Ghidul pentru implementarea cadrului de raportare financiară FINREP, adoptat de către Comitetul European al Supravegherii Bancare.

Ținînd cont de cele expuse, în coloanele respective nu pot fi indicate conturi concrete.

 

Anexa nr.4 Raportul FIN 5 Clasificarea activelor financiare

 

 

13.

 

BC„MOLDINDCON-BANK” S.A.

În conformitate cu normele existente în domeniul statisticii monetare, instituţiile nerezidente sunt divizate în două sectoare: instituţii bancare şi instituţii nebancare;

În unele FINREP-uri principiile de divizare pe sectoare economice a entităţilor (FIN 5, 7, 20A ş.a.) sînt menționate în exclusivitate cele 9 sectoare economice, specifice rezidenţilor. În acest context, propunem completarea instrucţiunii cu prevederi, conform cărora nerezidenţii, inclusiv activele, pasivele acestora şi veniturile şi pierderile obţinute în raport cu aceştia, ar fi atribuite la tipurile de contrapartidă caracteristice entităţilor rezidente.

Comentariu.

Divizarea instituţiilor nerezidente în două sectoare: instituţii bancare (banca centrală, băncile și alte instituții financiare) şi instituţii nebancare (organele administraţiei publice, societăţile nefinanciare, mediul financiar nebancar, gospodăriile populaţiei, instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei) este prevăzută în domeniul statisticii monetare, iar clasificările respective au ca scop efectuarea analizei monetare, în vederea elaborării programelor monetare.

Instrucțiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, este elaborată în scopuri de supraveghere. Instrucțiunea conține descrierea categoriilor de repartizare a informației în diferite sectoare economice în funcție de tipul contrapărții (indiferent de faptul dacă aceasta este rezident sau nerezident), cu specificarea, după caz, a unor aspecte aferente rezidenților. Totodată, Instrucțiunea FINREP prevede divizarea mai detaliată a informației pe sectoare, care se regăsește și în divizarea în scopurile statisticii monetare și care nu contravin criteriilor descrise pentru acestea.

Astfel, informația aferentă nerezidenților, care pot fi atribuiți la categoria „Bănci centrale” și „Bănci” din Instrucțiunea FINREP se regăsește în sectorul „nerezidenți” – categoria „instituții bancare” (în scopurile statisticii monetare), iar informația aferentă nerezidenților, care pot fi atribuiți la categoria „Administrații generale”, „Instituții ale mediului financiar nebancar”, „Societăți nefinanciare” și „Gospodării ale populației” se regăsește în sectorul „nerezidenți” – categoria „instituții nebancare”.

14.

Raportul FIN 5E

BC „ENERGBANK” S.A.

BC„MOLDINDCON-BANK” S.A.

Poziţiile 022 – 028 de completat cu textul „+parţ.1818”.

Se acceptă.

 


 

La anexa 41 Raportul FIN 6 Clasificarea creditelor şi avansurilor

 

 

15.

La poziţia 110, coloana 8 şi 9 din Raportul FIN 6A „Clasificarea creditelor şi avansurilor pe tipuri de produs

BC„MOLDINDCON-BANK” S.A.

Solicităm descifrarea textului „rîndurile de mai sus” prin indicarea concretă a acestora.

Se acceptă.

16.

Poziția 070 „Credite de consum”

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

De modificat denumirea poziției070 „Credite de consum” în „Credite de consum negarantate”.

Se acceptă.

 

17.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

De specificat în care situații poziția 100 ar putea fi mai mare decît suma pozițiilor 110-150 din acest raport.

Comentariu

În poziția 100 se reflectă partea din valoarea contabilă a creditelor și avansurilor incluse în FIN 6A, care este acoperită cu depozite-garanții, inclusiv ale băncilor, pentru reflectarea cărora nu este prevăzut un rînd separat.

 

Anexa nr.6 Raportul FIN 9D, Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute

 

 

18.

 

BC„MOLDINDCON-BANK” S.A.

Din denumirea existentă, acest raport ar conţine informaţii referitoare la sumele activelor luate în posesie, ceea ce corespunde rulajelor în debitul contului 1811.

Denumirea existentă a celor 2 coloane corespunde următorilor indicatori:

- valoarea contabilă a activelor luate în posesie, ceea ce corespunde rulajului în debitul contului 1811 (în perioada de raportare;

- valoarea contabilă a activelor luate în posesie cumulativ de la începutul anului de gestiune, ceea ce corespunde rulajului în debitul contului 1811 (de la începutul anului de gestiune).

Perfectarea raportului generează interpretări diverse, astfel că, conform explicaţiilor, inclusiv oferite de BNM, în coloana 1 se indică soldul contului 1811 la data raportării, iar în coloana 2 – rulajul în debitul contului 1811 de la începutul anului de gestiune. Astfel, există diferenţe substanţiale între descrierea/înţelegerea acestui raport şi informaţiile efectiv incluse în raport.

O altă obiecţie ar fi la capitolul indicatorilor incluşi în coloana B. De exemplu, un activ luat în posesie este calificat ca mijloc fix, în cazul în care banca decide să-l utilizeze în scopurile proprii, astfel că un asemenea activ este înregistrat în contul respectiv din grupa de conturi 1600 „Imobilizări corporale”, nefiind înregistrate în contul 1811. În cazul în care indicatorii din rîndurile 020, 030, 040, 050 şi 060 reprezintă doar o clasificare a activelor luate în posesie, atunci rîndul 010 ar fi un total divizat pe tipuri de active. În acest context, în opinia băncii, se impune o revizuire substanţială a raportului dat.

Nu se acceptă.

Conform Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată de către BNM, Raportul FIN 9 include informaţii privind riscul de credit şi deprecierea activelor. În raportul FIN 9D „Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor real deţinute”, reieşind din denumirea acestuia, precum şi ţinînd cont de prevederile p.38, lit.a) din IFRS 7 „Instrumente financiare: informaţii de furnizat”, la care se face referinţă în acest raport, „atunci când o entitate obţine active financiare sau nefinanciare în decursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale, pe care le deţine ca asigurare, sau prin solicitarea altor ameliorări ale condiţiilor de credit (de exemplu, garanţii), iar acest tip de active îndeplineşte criteriile de recunoaştere din alte IFRS-uri, o entitate trebuie să prezinte natura şi valoarea contabilă pentru astfel de active deţinute la data de raportare.” Astfel, în coloana 1 a acestui raport „Valoarea contabilă”, banca urmează să reflecte valoarea la care un activ este recunoscut după ce se deduc amortizarea cumulată şi pierderile cumulate din depreciere, ceea ce este în corespundere cu noţiunea de „valoare contabilă” determinată de SIRF.

Scopul acestui raport este de a oferi informaţii, care să permită utilizatorilor situaţiilor financiare ale băncii să evalueze natura şi amploarea riscurilor generate de instrumentele financiare la care entitatea este expusă la finalul perioadei de raportare (IFRS 7, p.31 şi 32). Astfel, activul luat la bilanţul băncii ca proprietate a băncii nu este necesar de a-l reflecta în acest raport, deoarece este deja activul băncii şi nu reprezintă o informaţie aferentă expunerii la risc. De menţionat că potrivit prevederilor p.32 din anexa 6 la Instrucţiune, în Raportul FIN 9 nu trebuie sa fie reflectate activele clasificate ca fiind imobilizări corporale.

 

Anexa nr.12 Raportul FIN 20A Venituri şi cheltuieli cu dobînzile

 

 

19.

La poziţia 020, coloana 1

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Textul „+parţ.4201” şi „-parţ.5201” de substituit, respectiv, cu textul „+4201” şi „-5201”.

Se acceptă.

 

 

Anexa nr.12 Raportul FIN 20G Alte venituri şi cheltuieli operaţionale

 

 

20.

 

BC„MOLDINDCON-BANK” S.A.

Propunem blocarea poziţiei 030 „Leasing operaţional (în calitate de locator)”, col.2 (cheltuieli) şi a poziţiei 050 „Cheltuieli cu chiria (în calitate de locatar)”, col.1 (venituri).

Nu se acceptă.

Banca, în activitatea de leasing operațional, poate avea și venituri și cheltuieli atît în calitate de locator cît și în calitate de locatar. Blocarea celulelor respective poate duce la imposibilitatea reflectării informației complete în raportul respectiv.

 

Anexa nr.121 Raportul FIN 21 Situaţi rezultatului global

 

 

21.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

De inclus compartimentul Corelaţia de control intre FIN 21 şi FIN 22, care să stabilească corelarea poziţiei 140 din FIN 21 cu poziţia 200, col.14 din FIN 22.

Nu se acceptă.

Informația privind rezultatul global al anului din FIN 22 (poziția 200, col.14) este preluată din FIN 21 (poziția 140), care cuprinde informații despre elementele rezultatului global. Astfel, este necesară stabilirea corelației între FIN 21 cu FIN 22, corelație care este deja stabilită la compartimentul respectiv din raportul FIN 22.

22.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

De inclus modificările și completările de rigoare în Instrucţiunea privind situaţiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor.

Se acceptă.

A fost elaborat proiectul de modificare și completare a documentului care urmează a fi consultat cu comunitatea bancară.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și