• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.04.2015

Proiect HCA al BNM pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii

02.04.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 02.04.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010.
Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul recomandărilor FSAP , în scopul optimizării procesului de evaluare a experienței administratorilor în domeniul  financiar-bancar, cunoașterea specificului activităților bancare, precum și riscurile asociate etc. Totodată, proiectul hotărîrii încorporează modificări care vizează generalizări ale practicii de supraveghere şi aducerea termenilor utilizaţi în regulament în conformitate cu termenii utilizaţi în actele legislative.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica Moldova.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 lit. d), 11 alin. (1) şi 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 24.04.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Nataliei Harea, pe adresa electronică: natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409442.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010, şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2015

Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele
faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010

În conformitate cu art. 5 lit. d), 11 alin. (1) şi 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.91-94, art. 619), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 827 la 24 mai 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) După punctul 7 se introduce punctul71 cu următorul cuprins:
„71. Majoritatea membrilor consiliului băncii trebuie să fie persoane care dispun de experiență pe piața financiară bancară sau nebancară de minimum 3 ani în funcţii de administrator şi/sau experienţă similară în decursul ultimilor 10 ani.”;
2) La punctul 8, subpunctul 2) cuvîntul „activităţile” se înlocuiește cu cuvintele „desfăşurarea activităţilor”;
3) La punctul 16, subpunctul 2) cuvîntul „activităţile” se înlocuiește cu cuvintele „desfăşurarea activităţilor”;
4) La punctul 161, subpunctul 2) cuvîntul „activităţile” se înlocuiește cu cuvintele „desfăşurarea activităţilor”;
5) La punctul 22:
a) la subpunctul 2), după cuvîntul „hotărîre” se introduce textul „ , cu anexarea extrasului din procesul-verbal al ședinței la care s-a adoptat hotărîrea respectivă;”;
b) la subpunctul 161), după sintagma „Banca Națională” se introduce textul „ Declarația respectivă va fi întocmită în conformitate cu anexa nr.5 la prezentul Regulament”;
c) după subpunctul 17, se introduce subpunctul 171 cu următorul cuprins:
„171) în cazul persoanei înaintate în funcţie de membru al consiliului - o descriere detaliată (pînă la 2 file) a direcțiilor strategice ale băncii și planului de acțiuni al acesteia și al acțiunilor sale, pe care planifică să le întreprindă în funcţia dată după confirmarea de către Banca Naţională, ţinînd cont de împuternicirile conform funcţiei ocupate;”;
d) la subpunctul 18) cuvintele „membru al consiliului sau” se exclud;
6) La punctul 23:
a) în prima propoziţie textul „12)” se înlocuiește cu textul „8), 10)”;
b) la subpunctul 3) cuvîntul „conţine” se înlocuiește cu cuvintele „va conține integral atribuțiile ce incumbă comisiei de cenzori potrivit Legii instituțiilor financiare și actelor normative emise de Banca Națională,”;
7) La punctul 31 subpunctul 1):
a) la litera d), după cuvintele „acordare a creditelor” se introduce textul „(a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului)”;
b) la litera e):
- în primul caz textul „/unei subdiviziuni separate a” se exclude;
- după cuvintele „unei bănci” se introduce textul „în care a activat (a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului)”;
- în al doilea caz textul „/unei subdiviziuni separate” se înlocuiește cu cuvintele „unei bănci”;
8) La punctul 33 textul „(concediere)” se înlocuiește cu cuvîntul „suspendare”, iar după textul „a administratorului băncii,” se introduce textul „cu excepția membrilor organului executiv și contabilului-șef al băncii,”;
9) După punctul 33, se introduce punctul 331 cu următorul cuprins:
„331. Banca notifică în scris Banca Naţională în termen de o zi lucrătoare despre orice încetare a raporturilor de muncă cu indicarea temeiului legal, suspendare sau despre orice transfer din funcţie a membrului organului executiv și contabilul-șef al băncii, specificînd motivul, precum şi despre faptul încetării corespunderii administratorului exigenţelor prevăzute la pct.4 subpct.1) şi 4).”;
10) După punctul 34, se introduce punctul 341 cu următorul cuprins:
„341. Banca notifică în scris Banca Naţională în termen de 5 zile lucrătoare despre angajarea administratorului băncii confirmat de BNM, cu excepția persoanelor menționate la subpct. 1), 2) și 41) pct. 2, cu indicarea numărului şi data emiterii ordinului respectiv.”;
11) După punctul 35, se introduce punctul 351 cu următorul cuprins:
„351. În cazul în care informaţiile prezentate în anexa nr. 1 din prezentul Regulament au suferit modificări, administratorul băncii prezintă la Banca Națională chestionarul dat cu modificările încorporate pe parcursul a 10 zile lucrătoare din data survenirii modificărilor.”;
12) Anexa nr.1, compartimentul Indicaţi următoarea informaţie:
a) punctul 7 litera b) se introduce la final cu cuvintele „și țara de reședință”;
b) punctul 12 în ultima coloană din tabel cuvintele „pe care le-a controlat” se înlocuiesc cu cuvintele „în care a activat”, iar simbolul „ , ” se înlocuiește cu cuvîntul „şi”;
13) După anexa nr.1, se introduce anexa nr.5 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la exigenţele
faţă de administratorii băncii

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
„Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010

Conform Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii (HCA al BNM nr.134 din 1 iulie 2010, Monitorul Oficial nr.91-94/619 din 03.06.2011), au fost  stabilite exigenţe faţă de administratorii băncii, inclusiv criteriile privind calificarea, experienţa de muncă, reputaţia în cercurile de afaceri, condiţiile şi modul de confirmare a persoanelor înaintate în funcţie de administrator, obligaţiile de notificare, precum şi măsurile de remediere a încălcărilor şi sancţiunile aplicate faţă de administratori. Astfel, în scopul perfecţionării sistemului de promovare continuă în cadrul băncilor a persoanelor care corespund principiului potrivit şi adecvat, a fost iniţiat proiectul pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii (în continuare proiectul hotărîrii).
Ținînd cont de recomandările FSAP, proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru  modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii” înglobează modificări şi completări ce țin de optimizarea procesului de evaluare a experienței administratorilor în domeniul  financiar-bancar, cunoașterea specificului activităților bancare , precum și riscurile asociate etc.

Totodată, proiectul hotărîrii încorporează modificări și completări care vizează generalizări ale practicii de supraveghere şi aducerea termenilor utilizaţi în regulament în conformitate cu termenii utilizaţi în actele legislative.
Modificările şi completările menţionate mai sus vor conduce la perfecţionarea cadrului de evaluare adecvată şi continuă a administratorilor şi ca urmare, la consolidarea supravegherii bancare.

 

Sinteza recomandărilor/avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la
exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010”

(în continuare – proiectul Hotărîrii)

 

Versiunea PDF

 

Nr. crt.

Referinţa la capitolul/punctul din proiectul Hotărîrii

Autorul recomandării / avizului

Recomandări

Comentarii

1

 

BC „Moldindconbank” SA

Nu are propuneri şi obiecţii

 

2

 

BC „Victoriabank” SA

Nu are propuneri şi obiecţii

 

3

 

BC „UNIBANK” SA

Nu are propuneri şi obiecţii

 

4

Pct.71Majoritatea membrilor consiliului băncii trebuie să fie persoane care dispun de experiență pe piața financiară bancară sau nebancară de minimum 3 ani în funcţii de administrator şi/sau experienţă similară în decursul ultimilor 10 ani.

BA „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA

Propunem, după cuvintele „experiența pe piaţa financiară bancară sau nebancară", de introdus cuvintele „si/sau academică din domeniul ştiințelor economice".

Nu se acceptă

Conform art. 18 din Legea instituţiilor financiare, consiliul băncii este organul de administrare al băncii care exercită funcţii de supraveghere, elaborează şi asigură realizarea politicii băncii.

Respectiv, experiența  profesională dobîndită în funcțiile anterioare  de  majoritatea membrilor consiliului băncii trebuie să le permită să înțeleagă suficient de bine activitatea unei bănci și riscurile la care aceasta este expusă.

Totodată, membrii consiliului trebuie să fie calificaţi, inclusiv prin formare, pentru poziţiile lor, trebuie să aibă  o viziune clară asupra rolului lor în guvernarea corporativă şi să fie capabili să  execute  cu discernământ şi obiectivitate deciziile privind activitatea băncii.

5

BA „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA„FinComBank”SA

BC „COMERTBANK”SA

BC „Moldova Agroindbank” SA

Propunem ca în textul "şi /sau experienţă similară în decursul ultimelor 10 ani" să fie precizat sensul cuvintelor "experienţa similară", deoarece nu este clar care ar fi experienţa similară.

Se acceptă

6

Pct. 22 subpct. 2), 14), 161) și 171)

Pentru obţinerea de către o persoană a confirmării Băncii Naţionale pentru funcţia de administrator al băncii, banca prezintă:

2) hotărîrea privind numirea sau alegerea persoanei în funcţia de administrator, luată de organul împuternicit de a lua asemenea hotărîre, cu anexarea extrasului din procesul-verbal al ședinței la care s-a adoptat hotărîrea respectivă;

14) lista persoanelor care devin afiliate băncii (conform noţiunii prevăzute la Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate) ca urmare a confirmării persoanei în funcţia de administrator, cu indicarea următoarelor date:

a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele de participare la capitalul persoanelor juridice (denumirea persoanelor juridice, ţara de reşedinţă, valoarea şi mărimea cotei);

b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele administratorilor acestora, cotele de participare la capitalul altor persoane juridice (denumirea persoanelor juridice, ţara de reşedinţă, valoarea şi mărimea cotei).

161) declaraţia pe propria răspundere, întocmită în scris de persoana înaintată în funcţia de administrator prin care se confirmă cunoaşterea şi obligaţia să respecte, în cadrul exercitării funcţiei de administrator, prevederile legilor aferente activităţii băncilor şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale, inclusiv Legea instituţiilor financiare, Legea privind societăţile pe acţiuni, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, măsurile de remediere stabilite de Banca Naţională. Declarația respectivă va fi întocmită în conformitate cu anexa nr.5 la prezentul Regulament;

171) în cazul persoanei înaintate în funcţie de membru al consiliului - o descriere detaliată (pînă la 2 file) a direcțiilor strategice ale băncii și planului de acțiuni al acesteia și al acțiunilor sale, pe care planifică să le întreprindă în funcţia dată după confirmarea de către Banca Naţională, ţinînd cont de împuternicirile conform funcţiei ocupate;

„FinComBank”SA

BC „Banca de Economii”SA

La subpct. 2)  textul „extrasul din procesul-verbal" are acelaşi sens ca și cuvîntul „hotărîrea".

Propunem excluderea acestei modificări.

Se acceptă parțial

Vezi pct.7 din sinteză

7

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

La subpct. 2) textul „extrasul din procesul- verbal" are acelaşi sens ca și cuvîntul „hotărîrea".

Propunem următoarea redacție a textului:

"2) extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului împuternicit al băncii la care s-a adoptat hotărârea privind numirea sau alegerea persoanei în funcţia de administrator;".

Se acceptă

8

BC „Banca de Economii”SA

La subpct. 14 lit. a), după textul „numele, prenumele" de completat cu textul „numărul de identificare".

La subpct. 14 lit. b), după textul „denumirea" de completat cu textul „numărul de identificare".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă

9

 

 

 

 

 

 

BC „EuroCreditBank”SA

 

 

 

 

 

 

La subpct. 161) după cuvintele „ …... pe propria răspundere" de introdus sintagma „(Anexa nr. 5)".

Această completare va permite menținerea unui caracter obligatoriu al acestei Declaraţii.

 

 

 

 

 

 

Se acceptă

 

10

BC „Banca de Economii”SA

Subpct. 171) de expus în următoarea redacție: „171) în cazul persoanei înaintate în funcţia de membru al consiliului, ţinând cont de împuternicirile conform funcţiei ce urmează a fi deţinute - o descriere detaliată (pînă la 2 file) a acţiunilor pe care planifică să le întreprindă în funcţia dată după confirmarea de către Banca Naţională".

Nu se acceptă

Propunerea îngustează aria informației solicitate.

11

Pct.23. În cazul în care împuternicirile membrilor comisiei de cenzori vor fi delegate unei organizaţii de audit, banca prezintă pentru această organizaţie documentele indicate la pct.22 subpct.1), 2), 8), 10), 14), 18), precum şi următoarele documente:

3) copia autentificată de bancă a contractului încheiat între bancă şi organizaţia de audit, al cărui obiect constituie delegarea împuternicirilor comisiei de cenzori către organizaţia de audit şi care va conține integral atribuțiile ce incumbă comisiei de cenzori potrivit Legii instituțiilor financiare și actelor normative emise de Banca Națională, prevederea privind intrarea în vigoare a acestuia după confirmarea organizaţiei de audit de către Banca Naţională;

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

În prima propoziție textul „8), 10)” de înlocuit cu textul"8) lit.c), 10)". Argumentăm propunerea  prin  faptul că pct.23 din regulament stabileşte lista documentelor ce ţin de societatea de audit căreia îi vor fi delegate împuternicirile comisiei de cenzori a băncii. Respectiv,  din conţinutul subpunctului 8) al pct.22 urmează a fi selectate doar documentele ce se referă la persoana juridică.

Se acceptă

 

12

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

BC „EuroCreditBank”SA

La subpct.3) modificările nu sunt clare, în special, după operarea acestora în textul existent al normei respective (după obţinerea textului final al normei).

În acest sens, propunem ca sintagma „ce incumbă" să fie substituită cu sintagma „ce se incumbă".

Nu se acceptă

„A incumba” este un verb intranzitiv, respectiv este necesar păstrarea formei gramaticale a limbii române.

13

Pct. 31 subpct. 1) lit. d) și e)

La adoptarea deciziei Băncii Naţionale cu privire la confirmarea persoanei înaintate în funcţie de administrator se va ţine cont de reputaţia şi experienţa adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii, responsabilităţilor încredinţate pentru asigurarea unei administrări prudente şi sănătoase a băncii, precum şi, în special, de următoarele situaţii:

1) constatarea în activitatea persoanei înaintate în funcţie de administrator în ultimii 10 ani a următoarelor circumstanţe:

d) în perioada de activitate în bancă, persoana a participat la luarea deciziei de acordare a creditelor (a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului) care ulterior au fost clasificate compromise şi suma acestor credite afectează esenţial mărimea capitalului reglementat al băncii. Se consideră că suma creditelor afectează esenţial mărimea capitalului reglementat al băncii în cazul în care banca nu dispune de capital minim necesar şi mijloacele obţinute de la rambursarea creditelor compromise vor acoperi insuficienţa de capital şi/sau în cazul în care suma acestor credite a constituit mai mult de 5 la sută din capitalul reglementat al băncii la una din următoarele date: la ultima dată gestionară anterior înaintării cererii conform cap.III – în cazul în care aceasta a fost depusă pînă la concedierea persoanei date; la următoarea dată gestionară după concedierea persoanei date şi la ultima dată gestionară anterior înaintării cererii – în cazul în care cererea conform cap.III a fost depusă după concedierea persoanei date;

e) în perioada de activitate persoana a participat la luarea deciziilor de acordare a creditelor în cadrul filialei unei bănci în care a activat (a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului) care au fost clasificate compromise şi ponderea volumului creditelor respective din portofoliul de credite al filialei unei bănci a constituit mai mult decît media ponderii pe sistemul bancar a creditelor compromise din portofoliul de credite la ultima dată gestionară înaintea prezentării cererii;

BC „EuroCreditBank”SA

La lit. d), modificarea propusă incumbă persoanei vinovăţia ei prin „vizarea concluziei pe marginea examinării materialelor de acordare a creditului, votul ei la luarea deciziei de acordare a creditului şi clasificarea ulterioară a creditelor drept  compromise".

Proiectul nu specifică cum se va proceda în situaţia cînd creditele au fost clasificate drept  compromise ca  rezultat al survenirii unor factori externi ce nu puteau fi prevăzuţi la momentul examinării materialelor de acordare a creditului şi al votului persoanei la luarea deciziei. Aceasta se referă la activitatea financiară a băncii de acordare a creditelor şi  la apariția  situaţiilor de ordin economic imprevizibile, cum ar fi: criza regională şi înrăutăţirea situaţiei economice, deprecierea bruscă a monedei naţionale faţă de valutele  de referinţă, întreruperea relaţiilor contractuale, reţinerea plăţilor sau neefectuarea acestora, insolvabilitatea agenţilor economici debitori ai băncii etc.

Dacă asemenea situaţii nu au existat la momentul examinării materialelor şi al  luării  deciziei de acordare a creditului şi nu puteau fi prevăzute la timpul respectiv, clasificarea ulterioară a creditelor drept  compromise, în legătură cu neonorarea obligaţiunilor contractuale de către debitorii băncii în cazul  situaţiilor menţionate, nu poate servi ca temei al vinovăţiei persoanei a cărei confirmare în funcția de administrator se solicită.

Se acceptă parțial

Prevederea ce ține de vizarea concluziei pe marginea examinării materialelor de acordare a creditului, votul  la luarea deciziei de acordare a creditului şi clasificarea ulterioară a creditelor drept  compromise este unul din factorii care stau la baza adoptării deciziei cu privire la confirmarea persoanei înaintate în funcția de administrator.

Respectiv, după cuvintele „persoana a participat la luarea deciziei de acordare a creditelor” vom introduce textul „ , în limita competențelor pe care le deținea ,”.

14

Referitor la lit. e), propunem examinarea acestei modificări prin prisma modului de luare a unei decizii de către BNM în privinţa persoanei a cărei confirmare în funcția de administrator se solicită. În acest sens, propunem să se ţină cont de situaţiile menţionate, dacă acestea au avut loc în activitatea persoanei date şi au fost constatate în cadrul examinării cererii de confirmare.

15

„FinComBank”SA

Considerăm excesivă modificarea propusă la lit. d) și e) - „a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor". Acest proces implică mai mulți specialişti din cadrul băncii care participă nemijlocit la examinarea cererii de acordare a creditului şi vizarea concluziei (drept exemplu: jurişti - cu privire la conformitatea cu legislaţia, trezoreria - cu privire la disponibilitatea resurselor, etc.).

16

BC „Banca de Economii”SA

Pornind de la necesitatea asigurării unor principii clare de guvernare şi etică corporativă, la lit. d) și e), propunem ca textul „(a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului)” să fie expus în următoarea redacție: „(a întocmit şi/sau a semnat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului. Dacă reglementările interne ale băncii prevăd avizarea obligatorie de către unele persoane responsabile a acestor documente, se consideră că persoana respectivă a participat la luarea deciziei de acordare a creditului)".

17

„FinComBank”SA

BC „Banca de Economii”SA

La lit. d) propunem înlocuirea textului „ a constituit mai mult de 5 la sută din capitalul reglementat al băncii" cu textul „a constituit mai mult decît media ponderii pe sistemul bancar a creditelor compromise din portofoliul de credite".

Această propunere se referă analogic și la lit e). Propunerea respectivă ține de  faptul că influenţa nivelului creditelor problematice asupra capitalului băncii se reflectă deja la pct. 31 subpct. l) lit. c), iar evaluarea eficacităţii lucrului administratorului nu trebuie să se desfăşoare fără luare în considerare a situaţiei globale pe piaţă.

Nu se acceptă

Respectarea de către un administrator a anumitor exigențe trebuie examinate în funcție de specificul băncii la care acesta a activat, dar nu în funcție de nivelul mediu al indicatorilor pe sistem.

18

Pct. 33 Banca notifică în scris Banca Naţională în termen de 5 zile lucrătoare despre orice încetare a raporturilor de muncă cu indicarea temeiului legal, suspendare sau despre orice transfer din funcţie a administratorului băncii, cu excepția membrilor organului executiv și contabilului-șef al băncii, arătînd motivul, precum şi despre încetarea corespunderii administratorului exigenţelor prevăzute la pct.4 subpct.1) şi 4).

BC „EuroCreditBank”SA

Substituirea termenului „concediere" cu „suspendare" la pct. 33 este incorectă. Încetarea raportului de muncă semnifică desfacerea contractului individual de muncă, pe cînd suspendarea lui este o măsură temporară care va fi anulată după dispariţia circumstanţelor care au condus la aplicarea ei (suspendării) ceea ce nu are loc în cazul concedierii.

 

Nu se acceptă

Modificarea nu este efectuată în contextul substituirii termenului „concediere" cu „suspendare”.

Termenul „concediere” este expus în următorul context: „orice încetare a raporturilor de muncă cu indicarea temeiului legal”, iar termenul „suspendare” reprezintă o altă formă de raport de muncă între salariat și angajator, care presupune suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor salariale de către angajator.

19

BC „Banca de Economii”SA

Este necesară introducerea unei  prevederi în regulament în contextul acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către bănci la încetarea sau expirarea suspendării.

Nu se acceptă

În contextul raporturilor de muncă, suspendarea activității administratorului poate fi efectuată din mai multe motive, invocate atît de către angajator, cît și de însuși angajatul. Prin urmare, la expirarea suspendării, banca   întreprinde acțiunile necesare luînd în considerare motivul instituirii suspendării.

20

Pct.351 În cazul în care informaţiile prezentate în anexa nr. 1 din prezentul Regulament au suferit modificări, administratorul băncii prezintă la Banca Națională chestionarul dat cu modificările încorporate pe parcursul a 10 zile lucrătoare din data survenirii modificărilor.

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

Este de menţionat, că setul de acte pentru confirmarea persoanei în funcţia de administrator, se prezintă la BNM de către bancă (pct.22 din regulament). În cazul în care informaţiile prezentate iniţial au suferit modificări, iar regulamentul va stabili informarea BNM de către administratorul băncii, există probabilitatea că administratorul respectiv nu va informa banca despre modificările survenite. Ca rezultat, informaţia despre administratorul respectiv, deţinută de către banca în care activează acesta şi BNM, pot să nu coincidă. În acest context, propunem ca în regulament să fie stabilită obligaţia administratorului băncii să informeze în primul rând banca, iar ulterior — informaţiile respective să fie remise Băncii Naţionale a Moldovei.

În baza celor expuse, propunem următoarea redacţie: "351 . In cazul în care informaţiile prezentate în anexa nr.1 la prezentul regulament au suferit modificări, administratorul băncii prezintă la bancă chestionarul dat cu modificările încorporate pe parcursul a 10 zile lucrătoare din data survenirii modificărilor. Banca va prezenta chestionarul modificat la Banca Naţională în termen de 10 zile lucrătoare din data recepţionării acestuia de la administratorul băncii."

În calitate de alternativă, propunem a stabili obligaţia administratorului băncii să prezinte chestionarul cu modificările operate, atât băncii în care activează, cât şi Băncii Naţionale a Moldovei, concomitent.

Comentariu

Vezi pct. 21 și 22 din sinteză

21

BC „ENERGBANK”SA

Considerăm inoportună introducerea punctului respectiv. Drept argument servește faptul că, actualmente  băncile prezintă trimestrial BNM, în temeiul Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr.279 din 1 decembrie 2011, Raportul ORD.3.5 Persoanele afiliate băncii. Astfel, BNM este informată trimestrial despre modificările în acest sens. Respectiv, completarea în cauză presupune: crearea unei baze de date special preconizate, cu menţinerea permanentă a acesteia; concentrarea resurselor de personal şi tehnice; dublarea volumului informaţiei.

Se acceptă

 

22

BA „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA

Se propune excluderea acestei prevederi. Băncile în conformitate cu cap.V notifică BNM despre orice modificări parvenite în activităţile administratorilor. Informaţia despre activitatea membrilor Consiliului băncii este actualizată pe site-ul băncilor, iar modificarea altei informaţii incluse în chestionar va ține de responsabilitatea administratorilor şi nu va putea fi verificată de către bancă sau BNM.

23

BC „Banca de Economii”SA

Propunem elaborarea unui formular cu informaţie exactă, care urmează a fi prezentată de către bănci, cu o anumită periodicitate sau în cazul actualizării acesteia.

Comentariu

Vezi pct. 21 și 22 din sinteză

24

BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca”SA

Propunem reformularea acestei prevederi. Astfel, această prevedere obligă administratorul să prezinte BNM un nou chestionar în termen de 10 zile de la modificarea datelor conținute în chestionarul inițial.

Luând în considerație că, chestionarul are un conținut prestabilit (anexa nr.1 la regulament), aceasta presupune aplicarea obligatorie a semnăturii preşedintelui Consiliului băncii, orice modificare a datelor aferente persoanei administratorului va implica necesitatea solicitării preşedintelui Consiliului băncii contrasemnarea noului chestionar. Acest fapt impune implicarea preşedintelui Consiliului băncii în procese care nu  justifică asemenea importantă încât să implice conducătorul organului de conducere . Mai mult, luând în calcul faptul că băncile comerciale cu capital străin au şi preşedinți ai Consiliului rezidenți ai altor state, durata de comunicare cu aceştia, cel mai probabil, va depăşi termenul menționat.

Respectiv, luând în calcul faptul că, potrivit proiectului, administratorul  are obligația de a prezenta noul chestionar, acesta trebuie să asigure contrasemnarea lui de către preşedintele Consiliului. În asemenea circumstanțe, administratorul, fiind ierarhic inferior preşedintelui Consiliului, nu poate cere acestuia îndeplinirea imperativă a unor acțiuni. În această ordine de idei,  propunem: - modificarea prevederii respective prin excluderea obligativității participării preşedintelui Consiliului la procesul de informare a BNM despre modificările survenite în datele menționate inițial în chestionar; - introducerea unei anexe noi în regulament (care va fi semnată doar de către administrator), care va viza doar modificările produse, nu va implica semnarea din nou a chestionarului de către administrator şi preşedintele Consiliului, însă va  fi prezentată atât băncii, cât şi BNM; - luând în calcul faptul că, eventualele consecințe ale neinformării BNM vor avea impact inclusiv  asupra băncii, în caz de constatare pentru prima dată a neinformării sau a informării vicioase -  propunem ca BNM să notifice banca, care va investiga pretinsa încălcare şi, după caz, va lua măsurile disciplinare necesare, iar în caz de încălcare repetată - va recurge, după caz, la aplicarea măsurilor de remediere sau a sancţiunilor faţă de administratorul respectiv.

În asemenea circumstanţe, informarea BNM şi a băncii despre modificări va fi pusă în sarcina exclusivă a administratorului, iar semnătura președintelui băncii nu va fi necesară, întrucât datele sînt  declarate de către titular pe propria răspundere a administratorului, iar banca nu  verifică corectitudinea/autenticitatea acestora.

Comentariu

Vezi pct. 21 și 22 din sinteză

25

Anexa nr. 5 pct. 3

3. Mă oblig ca în cazul activităţilor ce afectează siguranța, stabilitatea sau reputația băncii să mă adresez organelor competente şi instanţelor de judecată pentru redresarea situaţiei.

BA „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA

Propunem reformularea, după cum urmează: "Mă oblig, că în cazul activităţilor ce afectează siguranţa, stabilitatea sau reputaţia băncii, să depun eforturile necesare pentru redresarea situaţiei".

Considerăm inoportună şi nerelevantă obligarea administratorului de a se adresa instanţelor de judecată sau altor organe pe problemele ce ţine de activitatea internă a băncii.

Se acceptă parțial

Vezi pct. 26 din sinteză

26

BC „Banca de Economii”SA

Dat fiind faptul, că nu toţi administratorii băncii deţin competenţele necesare pentru a se adresa în instanţele de judecată (referință la pct.3. Mă oblig, ca în cazul activităţilor ce afectează siguranţa, stabilitatea sau reputația băncii, să mă adresez organelor competente şi instanţelor de judecată pentru redresarea situației.), propunem elaborarea a două tipuri de Declaraţie pe proprie răspundere, care să prevadă nivelul competenţelor asumate.

Se acceptă parțial

La pct.3 din anexă, după cuvintele „reputația băncii” se va introduce textul „ , în limita competențelor de serviciu pe care le dețin,”.

27

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

Declaraţia conform anexei nr.5 va fi semnată de persoana înaintată în funcţia de administrator al băncii. În categoria de "administrator al băncii" se includ şi persoanele care sunt învestite prin statut să-şi asume obligaţii în numele şi în contul băncii, inclusiv împreună cu alte persoane (şi nu de sine stătător).

Fiecare dintre aceste persoane este subordonată unui organ de conducere al băncii şi are anumite obligaţii (atribuţii) de funcţie, obligaţia de respectare a acestor atribuții este stabilită la pct. 2 al Declaraţiei. În acest sens, considerăm că obligaţia administratorului de a se adresa pentru redresarea situaţiilor indicate nemijlocit organelor competente şi instanţelor de judecată, fără adresarea către organul competent de conducere al băncii, poate atrage depăşirea atribuţiilor de serviciu (de funcţie). Totodată, „activităţile ce afectează siguranţa, stabilitatea sau reputaţia băncii” presupun evaluarea subiectivă a activităţilor şi a consecinţelor acestora, de către administratorul băncii. În acelaşi timp, nu toţi administratorii băncii dispun de informaţia completă privind activităţile tuturor subunităţilor şi privind toate activităţile băncii, ceea ce de asemenea poate fi o premisă a evaluării incomplete a situaţiei.

În baza celor expuse, în scopul neadmiterii diferitelor interpretări, propunem ca punctul 3 să fie exclus.

28

BC „Banca de Economii”SA

Anexa nr. 5, de renumerotat din „5" în „4”

Nu se acceptă

Conform HCA al BNM nr. 220 din 14.11.2013, anexa nr. 4 a fost abrogată. Din punct de vedere tehnic nu se permite renumerotarea propusă.

29

Pct. 2 din proiectul HCA

BC „Banca de Economii”SA

Dat fiind faptul că modificările și completările din regulament prevăd activităţi care urmează a fi realizate în termen de o zi lucrătoare de la producerea acestora, propunem ca acestea să intre în vigoare la o anumită dată, după publicarea în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Se acceptă

30

Prevederi generale

BC„MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale”S.A.

 

Propunem ca Banca Națională a Moldovei să confirme doar următorii administratori al băncii: membru al consiliului, al organului executiv, al comisiei de cenzori, contabilul - şef.

În acest sens, luînd în consideraţie că principiile Comitetului Basel, precum şi practica europeană bancară (de ex. în România, Franţa) nu prevăd obligativitatea aprobării tuturor administratorilor filialelor băncilor de către Consiliul băncii şi autoritatea de supraveghere, considerăm că modalitatea lor de aprobare poate fi limitată la nivelul organului executiv cu notificarea Băncii Naționale. Drept argument, de menţionat că toată responsabilitatea asupra activităţii băncii, inclusiv a filialelor o poartă organul executiv, care respectiv trebuie să numească în funcţie şi să verifice activitatea administratorilor acestor filiale.

Nu se acceptă

Noțiunea de administrator, conform art. 3 din Legea instituțiilor financiare, include următoarele funcții: membru al consiliului, al organului executiv, al comisiei de cenzori, contabilul-șef, conducătorul filialei persoanei, precum și altă persoană investită prin lege sau statut să-și asume obligații, de sine stătător sau împreună cu alții, în numele și în contul persoanei.

Respectiv, conform art.21 din legea menționată, aceste persoane trebuie să fie confirmate de Banca Naţională înainte de începerea exercitării funcţiei.

31

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

În proiectul hotărîrii nu este reglementat aspectul care ţine de aplicarea prevederilor regulamentului modificate asupra situaţiilor deja existente. Astfel, nu este clar cum se procedează în cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului băncii, care la momentul aprobării Proiectului îşi exercită atribuţiile de administrator al instituţiei bancare, dar nu întrunesc condiţiile introduse prin acest Proiect, își continuă exercitarea atribuţiilor în calitate de membru al Consiliului sau BNM retrage aprobarea.

Se acceptă

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și