• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.11.2014

Proiect HCA al BNM сu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova

01.10.2014Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 30.09.2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administrație al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova”.

Elaborarea și adoptarea acestui proiect de hotărîre este condiționată de necesitatea actualizării Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova (Politicii) în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, care a intrat în vigoare la 14.09.2013, precum și de necesitatea ridicării nivelului de transparență față de publicul larg cu privire la supravegherea efectuată de către BNM în domeniul sistemelor și instrumentelor de plată.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la ajustarea unor definiții utilizate în actele normative în vigoare, extinderea ariei de aplicare a Politicii asupra tuturor prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică, detalierea și completarea conținutului unor puncte ale Politicii. Suplimentar, Politica a fost completată cu principii aferente supravegherii sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronica, precum și publicul larg care utilizează serviciile de plată.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în ridicarea nivelului de transparență față de publicul larg cu privire la supravegherea efectuată de către BNM în domeniul sistemelor și instrumentelor de plată.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art. 5 și 11 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 și art. 93 din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 22.10.2014 dlui Alexandru Chiriac pe adresa electronică: alexandru.chiriac@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409376 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi, la solicitare, la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1.

Proiect

H O T Ă R Î R E A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
nr. _____ din __________ 2014

 

Cu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova

 

În scopul consolidării supravegherii sistemului de plăţi în Republica Moldova şi în temeiul art.5 şi 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 93 din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

Politica de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr. 143 din  30.06.2011 (în continuare Politică), se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului Politicii:

 1. sintagmele „bancă”, „cont bancar” și „card bancar” la număul și forma gramaticală respectivă se substituie cu cuvintele „prestator de servicii de plată” , „cont de plăți” și ”card de plată” la numărul și forma gramaticală corespunzătoare;
 2. textul „sistem de deservire bancară la distanță” la numărul și forma gramaticală respectivă se substituie cu textul „sistem de gestiune a conturilor de plăți de la distanță”;
 3. sintagmele „internet-banking”, „mobile-banking”, „phone-banking” se substituie respectiv cu cuvintele „internet(browser) - payments”, „mobile - payments”, „telephone - payments”;
 4. textul „transferuri internaționale de mijloace bănești” se substituie cu textul „remitere de bani”.

2. După punctul 10, se introduce punctul 101 cu următorul conținut:
„101. Banca Națională a Moldovei realizează supravegherea sistemelor de plăţi şi decontări  desemnate în baza unui set de criterii. Aceste criterii includ: (a) numărul și valoarea tranzacțiilor procesate; (b) tipul tranzacțiilor procesate (ex. urgente); (c) piețele sau segmentele de piață deservite (piața retail, piața valorilor mobiliare de stat, etc.); (d) interconectarea cu alte sisteme; (e) alte criterii relevante.”

3. La punctul 11:

 1. subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
  „ 2) sistemul de înscriere în conturi”;
 1.  subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
  „ 4) piața serviciilor de remitere de bani.”

4. Punctul 12, după textul „Sistemul automatizat de plăţi interbancare” se introduce textul „(SAPI)”.

5. Punctele 13 – 15 vor avea următorul cuprins:
„13. Sistemul de înscrieri în conturi (SIC) reprezintă un sistem de depozitare și decontare a valorilor mobiliare emise de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și BNM, decontarea finală pentru operațiunile prelucrate în cadrul acestuia fiind efectuată în SAPI, prin intermediul SDBTR, după principiul DvP (plata anticipează livrarea valorii / transferul de proprietate). SIC este organizat și administrat de Banca Naţională.

14. Sistemele de plăţi cu carduri sînt sistemele prin intermediul cărora se efectuează operaţiuni de plată fără numerar sau retrageri de numerar cu utilizarea cardurilor de plată. Banca Naţională supraveghează mecanismele de gestionare ale riscurilor financiare aferente decontărilor în lei moldoveneşti stabilite în cadrul sistemelor de plăţi cu carduri de plată care se referă inclusiv la activitatea băncilor ce asigură finalitatea decontărilor.

15. Piața serviciilor de remitere de bani cuprinde sistemele de remitere de bani, care reprezintă sisteme reglementate de norme comune participanţilor sistemelor aferente procesării, compensării şi decontării mijloacelor băneşti aferente remiterilor de bani şi în cadrul cărora executarea remiterii de bani nu este condiţionată de utilizarea unui cont de plăţi al plătitorului/beneficiarului. În scopul realizării unei supravegheri ample, Banca Naţională supraveghează inclusiv modul în care riscurile financiare şi operaţionale sunt gestionate de către prestatorii de servicii de plată participanți la sistemele de remitere de bani indiferent de modul de constituire ale acestora (prin aranjamente bilaterale sau multilaterale).”

6. La punctul 16 subpunctul 1) se exclude.

7. Punctul 17 se exclude.

8. Punctele 18 și 19 vor avea următorul cuprins:
„18. În cadrul monitorizării pieței serviciilor de remitere de bani și funcţionării sistemelor de plăţi şi decontări, Banca Naţională efectuează următoarele:

 • confirmă lansarea activității în cadrul sistemelor ce nu sunt administrate de Banca Naţională;
 • efectuează colectarea și analiza informaţiei care inter alia include:
  1. documentaţia de sistem (de ex. regulile şi procedurile sistemului, informaţia cu privire la participanţii la sistem etc.);
  2. informaţia obţinută în cadrul controalelor pe teren privind activitatea prestatorilor de servicii de plată în cadrul acestor sisteme;
  3. rapoartele auditorilor externi şi interni asupra activităţii prestatorilor de servicii de plată şi ale altor entităţi implicate în operarea sistemelor de plăţi şi decontări;
  4. reglementările şi informaţiile emise/difuzate de alte instituţii.

19. În baza informaţiei obţinute în cadrul monitorizării, Banca Naţională efectuează evaluarea periodică a conformării sistemelor la cerinţele expuse în actele normative în vigoare şi/sau la standardele internaţionale aplicabile. Ca standarde internaționale aplicabile la evaluarea periodică a Sistemului automatizat de plăți interbancare și Sistemului de înscrieri în conturi servesc „Principiile aferente infrastructurilor pieţei financiare”, elaborate de Banca Reglementărilor Internaţionale (BIS) şi Organizaţia Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO). De asemenea, BNM face schimb de informații despre rezultatele evaluării cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în baza unui acord de colaborare.”

9. După punctul 22 se introduce punctul 221 cu următorul conținut:
„221. Activitatea de supraveghere a instrumentelor de plată și sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță trebuie să fie proporțională, adecvată și adaptată riscurilor la care sînt supuși prestatorii de servicii de plată.”

10. Punctele 24 și 25 vor avea următorul cuprins:
„24. Cardul de plată reprezintă un suport de informaţie standardizat şi, după caz, personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare şi /sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcție de tipul cardului de plată are acces la distanţă la contul de plăți la care este atașat cardul de plată în vederea efectuării anumitor operaţiuni de plată.
25. Transferul de credit reprezintă o serie de operațiuni care încep prin inițierea de către plătitor a unui ordin de plată și transmiterea acestuia prestatorului de servicii de plată în scopul punerii la dispoziția unui beneficiar unei anumite sume de bani. Transferul de credit poate fi inițiat atît în numele clientului prestatorului de servicii de plată, cît și nemijlocit de către prestatorul de servicii de plată în nume și pe cont propriu.”

11. Punctul 27 va avea următorul cuprins:
„27. Sistemele de gestiune a conturilor de plăți de la distanţă sînt gestiune a conturilor de plăți de .”

12. După punctul 27 se introduce punctul 271 cu următorul conținut:
„271. Complementar principiilor de supraveghere enunțate la pct. 5, principiile supravegherii sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță sînt expuse în anexa 1 la acest document.”

13. După Capitolul IV se introduce Capitolul V cu următorul cuprins:

Capitolul V. Prevederi finale

30. În contextul principiului de transparență, expus la pct. 5 al prezentului document, Banca Națională dezvăluie rezultatele supravegherii sistemelor și instrumentelor de plată prin publicarea lor în cadrul Raportului anual al BNM.”

14. Se completează cu Anexa 1 cu următorul conținut:

„Principiile supravegherii de către Banca Națională a sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță.

Supravegherea sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță (în continuare sisteme GCPD) are ca scop asigurarea utilizării sigure și eficiente a acestor sisteme. Siguranța sistemelor GCPD poate fi expusă la diferite riscuri. Respectiv, sistemele GCPD trebuie protejate de toate aceste riscuri care pot avea un impact general negativ asupra încrederii publicului în utilizarea sistemelor date.

Supravegherea siguranței sistemelor GCPD se va extinde asupra acelor evenimente și aspecte ale funcționării lor care pot avea un impact asupra întregii piețe de sisteme de gestiune a conturilor de plăți de la distanță în ansamblu (suficiența cadrului legal pentru funcționarea sigură a sistemelor, compromiterea certificatelor autorității de certificare, deficiențe ale sistemelor de operare, spargerea apărării dispozitivelor de autentificare, răspîndirea unor tipuri de fraude, etc).

Complementar principiilor de supraveghere enunțate la pct.5, la baza supravegherii de către Banca Națională a siguranței sistemelor GCPD vor sta următoarele:

 • Sistemele GCPD urmează a fi oferite în baza unui cadru legal bine definit, iar utilizarea acestor servicii de către deținători se va face în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii de plată (PSP);
 • Sistemele GCPD urmează să se conformeze unui set minim de cerințe față de securitatea utilizării lor, inclusiv securitatea canalelor și informației transmise prin ele (spre exemplu transmiterea informației sensibile doar prin mesaje / conexiuni securizate);
 • Existența unor practici corespunzătoare de guvernanță și a planurilor de gestiune a riscurilor;
 • Existența și accesibilitatea unor soluții de autentificare sigure și eficiente.

Eficiența utilizării sistemelor GCPD capătă o importanță deosebită prin prisma faptului că aceste sisteme, fiind utilizate pentru efectuarea plăților către comercianți (în mediul electronic sau cel fizic) pot deveni o pîrghie extrem de eficientă atît de mărire a incluziunii financiare a populației, cît și de stimulare a creșterii ponderii plăților fără numerar.

Complementar principiilor de supraveghere enunțate la pct.5, la baza supravegherii de către Banca Națională a eficienței sistemelor GCPD vor sta următoarele:

 • Gradul de derulare automatizată a tranzacțiilor în sistemele GCPD (STP – straight-through processing);
 • Transparența serviciilor oferite: PSP urmează să ofere o descriere deplină a funcționalității și costurilor aferente utilizării sistemelor GCPD, astfel încît consumatorul să poată alege soluția optimă pentru necesitățile lui. Acest fapt va mări competitivitatea pieței sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță, fiind o precondiție pentru îmbunătățirea prestării serviciilor;
 • Gradul de complexitate, deplinătate și criteriile de suficiență a serviciilor oferite.

BNM își va desfășura activitatea de supraveghere evaluînd conformarea la aceste principii a pieței sistemelor GCPD.

De asemenea, suplimentar la acțiunile expuse la pct. 29, BNM, după caz, va coopera cu organele de supraveghere ale operatorilor rețelelor de telecomunicație  - Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), precum și cu Consiliul Concurenței. Operatorii de telecomunicații (fixe și mobile) au un rol important în piața sistemelor GCPD, inclusiv sub aspectul susținerii competitivității acestei piețe atît prin oferirea unor condiții egale de acces la rețelele sale de telecomunicații tuturor PSP cît și prin asigurarea utilizării de către clienții operatorilor a oricăror soluții de gestiune a conturilor de plăți de la distanță.”

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
“Cu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei “ Cu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova” a fost elaborat în temeiul art. 5 și 11 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 și art. 93 din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012.

La baza modificărilor și completărilor propuse la Politica de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova a stat necesitatea ridicării nivelului de transparență față de publicul larg cu privire la supravegherea efectuată de către BNM în domeniul sistemelor și instrumentelor de plată, precum și următoarele considerente:

 • necesitatea aducerii termenilor utilizați în Politică în corespundere cu termenii utilizați în Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică care a intrat în vigoare la 14.09.2013;
 • implementarea recomandărilor Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional expuse în rapoartele de evaluare aferente sistemelor de plăți;
 • extinderea domeniului de aplicare a Politicii asupra prestatorilor de servicii de plată nebancari;
 • generalizarea practicii internaționale de supraveghere și aducerea recomandărilor emise pe plan internațional în acest domeniu;
 • detalierea principiilor de supraveghere pentru piața sistemelor de gestiune a conturilor de plăți de la distanță.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronica, precum și publicul larg care utilizează serviciile de plată.

Nr. d/o Referinţa la capitolul / punctul din proiect Autorul recomandării/ avizului
(numele, prenumele/ denumirea organizaţiei/ autorităţii publice etc.)
Obiecţia şi recomandarea Concluzii, comentarii
1 2 3 4 5
1 Întreg conținutul documentului Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova Întreg conţinutul proiectului urmează a se revedea întru respectarea prevederilor art.46 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003 in partea ce ţine de  utilizarea abrevierilor. Se acceptă. A fost revăzută și optimizată utilizarea abrevierilor în textul documentului.
2 Pct. 6: „6) La punctul 16 subpunctul 1) se exclude.” Pct. 7: „7) Punctul 17 se exclude.” Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova se propune de a nu efectua excluderile prevăzute în pct.6) şi pct.7) al proiectului. Nu se acceptă. Funcția de asigurare a cadrului normativ, reflectată în punctele preconizate a fi excluse ține de activitatea de reglementare în domeniul sistemului de plăți  
3 8) Punctele 18 și 19 vor avea următorul cuprins: „19. În baza informaţiei obţinute în cadrul monitorizării, Banca Naţională efectuează evaluarea periodică a conformării sistemelor la cerinţele expuse în actele normative în vigoare şi/sau la standardele internaţionale aplicabile. Ca standarde internaționale aplicabile la evaluarea periodică a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și sistemului de decontări a valorilor mobiliare (SIC) servesc „Principiile aferente infrastructurilor pieţei financiare”, elaborate de Banca Reglementărilor Internaţionale (BIS) şi Organizaţia Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO). De asemenea, BNM face schimb de informații despre rezultatele evaluării cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în baza unui acord de colaborare.”   9) După punctul 22 se introduce punctul 221 cu următorul conținut: „221. Activitatea de supraveghere a instrumentelor de plată și sistemelor de gestiune a conturilor de plăți trebuie să fie proporțională, adecvată și adaptată riscurilor la care sînt supuși prestatorii emitenți (bănci sau prestatori nebancari).” Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în vederea asigurării unor expuneri unice pe întreg conţinutul proiectului, se propune ca în pct.8) al proiectului privind modificarea pct.19 al Politicii, sintagma „decontări a valorilor mobiliare" să fie substituită cu sintagma „înscrieri în conturi". În aceeaşi ordine de idei se propune, în pct.9) al proiectului, dup ă expresia „sistemelor de gestiune a conturilor de plăţi" să se completeze cu sintagma „de la distanță", iar cuvintele „prestatorii emitenţi (bănci sau prestatori nebancari)" să se expună în redacţia „prestatori de servicii de plată", noţiune prevăzută de Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr.114 din 18 mai 2012. Se acceptă. Urmare a revizuirii proiectului, conținutul pct. 19 se reflectă în pct. 18, iar conținutul pct. 221 se reflectă în pct. 22:

„18. În baza informaţiei obţinute în cadrul monitorizării, Banca Naţională efectuează evaluarea periodică a conformării sistemelor/componentelor de importanță sistemică la cerinţele expuse în actele normative în vigoare şi/sau la standardele internaţionale aplicabile. Ca standarde internaționale aplicabile la evaluarea periodică a Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare și Sistemului de înscrieri în conturi, ambele de importanță sistemică, servesc „Principiile aferente infrastructurilor pieţei financiare”, emise de Banca Reglementărilor Internaţionale (BIS) şi Organizaţia Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO„Principles for financial market infrastructures”, 2012, BIS - IOSCO) De asemenea, BNM face schimb de informații despre rezultatele evaluării Sistemului de înscrieri în conturi cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în baza unui acord de colaborare. Ca standarde internaționale aplicabile la evaluarea periodică a pieței serviciilor de remiteri de bani servesc „Principiile generale pentru serviciile de remiteri internaţionale„General principles for international remittance services”, 2007, BIS – World Bank”, emise de BIS și Banca Mondială.   „22. Activitatea de supraveghere a instrumentelor de plată și sistemelor automatizate de deservire la distanță trebuie să fie proporțională, adecvată și adaptată riscurilor la care sînt supuși prestatorii de servicii de plată.”

4   Comisia Națională a Pieței Financiare Nu are obiecţii sau propuneri  
5   BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Generale” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
6   BC „ProCredit Bank” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
7   „Banca Comercială Română Chişinău” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
8   „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
9   BC Moldindconbank S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
10   BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
11   BC EuroCreditBank S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
12   B.C. „ENERGBANK” S.A Nu are obiecţii sau propuneri  
13   BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
14   BC „Comerţbank” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
15   BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
16   BC „Victoriabank” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
17   B.C. „UNIBANK” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  
18   Banca de Economii” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și