• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.06.2019

Proiect HCE al BNM "Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere"

07.06.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începând cu 7 iunie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor conforme reglementărilor europene privind raportarea cerinței de acoperire a necesarului de lichiditate.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului de decizie supuse consultării publice îl va constitui stabilirea formatului și a frecvenței de raportare cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate în conformitate cu Regulamentul privind cerințele de lichiditate pentru bănci.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art. 84 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21 iunie 2019 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 354.

Proiectul HCE și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:
       DOC       PDF
 

 • C 72.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – active lichide:
         DOC       PDF
   
 • C 73.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – ieșiri:
         DOC       PDF   
   
 • C 74.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – intrări:
         DOC       PDF
   
 • C 75.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – swap-uri pe garanții reale:
         DOC       PDF 
   
 • C 76.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – calcule:
         DOC       PDF
   
 • Tabel concordanta COREP LCR:
         DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere

 

1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300 art.544), precum și art.84 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Legea privind activitatea băncilor, precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin alinierea la standardele europene. Articolul 84 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor prevede obligativitatea băncilor de a întocmi și prezenta la Banca Națională a Moldovei rapoarte, date și informații cu privire la cerințele de acoperire a riscurilor, la lichiditate în condițiile stabilite de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

Astfel, adoptarea noii legi bancare și elaborarea proiectului Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci a determinat necesitatea modificării și completării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin HCE al BNM nr. 117 din 24.05.2018), ceea ce a constituit drept motiv pentru elaborarea prezentului proiect.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul transpune parțial anexele XXIV și XXV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 191 din 28 iunie 2014.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul stabilește formatul și frecvența raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, precum și instrucțiuni aferente completării formularelor rapoartelor.
Raportarea acoperirii necesarului de lichiditate se efectuează prin prezentarea lunară a următoarelor rapoarte:

 • C 72.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – ACTIVE LICHIDE;
 • C 73.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – IEȘIRI
 • C 74.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – INTRĂRI
 • C 75.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – SWAP-URI PE GARANȚII REALE
 • C 76.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – CALCULE

Instrucțiunile cuprind referințe juridice, precum și informații detaliate cu privire la datele care urmează să fie raportate în fiecare formular.

Aprobarea proiectului va contribui la raportarea uniformă de către bănci a informației cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, fapt care va îmbunătăți supravegherea riscului de lichiditate a băncii.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 /2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul regulamentului a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul hotărârii are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, și este expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).