• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.06.2019

Proiect HCE al BNM "Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci"

07.06.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începând cu 7 iunie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci” (în continuare – proiectul regulamentului).

Elaborarea proiectului regulamentului este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor conforme reglementărilor europene privind cerințele de lichiditate pe termen scurt (de până la 30 zile calendaristice) pe care trebuie să le îndeplinească  băncile.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului de decizie supuse consultării publice îl va constitui stabilirea cerințelor de lichiditate pentru bănci, astfel încât băncile să dețină active lichide a căror valoare însumată acoperă diferența dintre ieșirile de lichidități și intrările de lichidități în situații de criză în decursul unei perioade de criză de 30 de zile calendaristice. Obiectivul indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate este de a promova rezistența pe termen scurt a profilului de risc al lichidității băncilor. Implementarea indicatorului respectiv va contribui la îmbunătățirea capacității sectorului bancar de a absorbi șocurile generate de stresul financiar și economic, indiferent de sursă, reducând astfel riscul de propagare de la sectorul financiar la economia reală.

Proiectul regulamentului este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art. 76 alin.(1), (2) și (4), 79 alin.(1) și 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21 iunie 2019 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 354.

Proiectul regulamentului și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:
       DOC       PDF
 

Tabele de concordanță:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci

 

1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci” este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300 art.544), precum și art.76 alin.(1), (2) și (4), art.79 alin.(1) și art.84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Proiectul Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci (în continuare – proiectul regulamentului) reprezintă o parte componentă din pachetul de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei (BNM) în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/EU și Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

Reglementarea lichidității reprezintă una dintre reformele principale ale Comitetului Basel în scopul asigurării durabilității sectorului bancar: indicatorul de acoperire a cerințelor de lichiditate (LCR). Acest indicator a fost introdus ca urmare a crizei financiare din 2007, care a demonstrat importanța lichidității pentru buna funcționare a piețelor financiare și a sectorului bancar. Obiectivul LCR este de a promova rezistența pe termen scurt a profilului de risc al lichidității băncilor. Acest lucru se face prin asigurarea faptului că băncile dispun de un stoc adecvat de active lichide de valoare înaltă, care pot fi transformate cu ușurință și imediat pe piețele private în numerar pentru a-și satisface nevoile de lichiditate în cadrul unor situații de criză pe o perioadă de 30 de zile calendaristice. Implementarea indicatorului LCR va contribui la îmbunătățirea capacității sectorului bancar de a absorbi șocurile generate de stresul financiar și economic, indiferent de sursă, reducând astfel riscul de propagare a acestora de la sectorul financiar la economia reală.

Reglementările Basel aferente lichidității au fost transpuse în reglementările europene, și anume în:

 • Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a
 • Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (în continuare - CRR 575/2013), care a stabilit prevederi generale aferente lichidității și
 • Regulamentul delegat 2015/61 în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (în continuare - RD 2015/61),
  care a specificat în detaliu cerința respectivă de acoperire a necesarului de lichiditate și circumstanțele în care autoritățile competente trebuie să impună instituțiilor de credit niveluri specifice ale intrărilor și ieșirilor în scopul de a acoperi riscuri specifice la care acestea sunt expuse.

Aprobarea proiectului regulamentului va contribui la promovarea rezistenței pe termen scurt a profilului riscului de lichiditate al băncii, asigurându-se că aceasta are suficiente active lichide pentru a supraviețui unui scenariu de stres semnificativ, care durează o lună.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul regulamentului transpune prevederile actelor europene aferente cerințelor de lichiditate pentru bănci, și anume:

 • art.1 lit. c), art.412 alin.(1), (2) și (5), art.415 alin.(1) și (2) și art.461 alin.(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014
 • art.2 alin.(3), art.3-12, art.15-18, art.19 alin.(1) și (2), art.20-22, art.23 alin.(1) și (2), art.24-26, art.27 alin.(1), (2), (4)-(6), art.28, art.29 alin.(1), art.30 alin.(1)-(7), (11) și (12), art.31 alin.(1)-(5) și (8)-(10), art.32, art.33, art.34 alin.(1), art.38 și anexele I și II din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (Text cu relevanță pentru SEE) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 11 din 17 ianuarie 2015.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul regulamentului stabilește:

 • ce reprezintă indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (obligația băncilor să dețină active lichide a căror valoare însumată acoperă diferența dintre ieșirile de lichidități și intrările de lichidități în situații de criză);
 • modul de determinare a acestuia (raportul dintre rezerva de lichidități a unei bănci și ieșirile sale nete de lichidități în decursul unei perioade de criză de 30 de zile calendaristice exprimate ca procent).
 • cerințe privind componența rezervei de lichidități a băncilor;
 • cerințele generale și cele operaționale pentru ca activele băncii să fie considerate lichide;
 • ce reprezintă ieșirile nete de lichidități;
 • metodologia de calcul a ieșirilor și a intrărilor de lichidități.

Lunar băncile vor raporta în lei moldovenești la BNM indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate, iar în cazul în care datoriile agregate într-o monedă, inclusiv lei moldovenești, a căror valoare este egală cu sau este mai mare de 5 % din total datoria băncii, raportarea se va efectua și pe monedele respective.

Se preconizează introducerea graduală a indicatorului LCR.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

Urmare aprobării proiectului, se vor abroga unele prevederi din Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii (aprobat de CA al BNM, proces-verbal nr.28 din 08.08.1997).

Totodată, aprobarea proiectului determină necesitatea completării Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin HCE nr.117 din 24.05.2018) aferente raportării acoperirii necesarului de lichiditate.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 /2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul Regulamentului a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul hotărârii are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, și este expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.