• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2015

Proiect HCE al BNM cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

20.10.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 20.10.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Scopul proiectului este perfecționarea cerințelor de acceptare a societăților de audit, stabilirea modului de prestarea a serviciilor de audit băncilor și comunicarea acestora cu băncile și Banca Națională a Moldovei. De asemenea, au fost revizuite informațiile prezentate de auditori cu scopul actualizării și utilizării acestora în scop de supraveghere. 

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea perfecţionării unor cerințe aferente societăților de audit independente care furnizează servicii de audit financiar anual în băncile din Republica Moldova.

Proiectul prevede perfecționarea unor cerințe mai restrictive privind aprobarea societăților de audit de către Banca Națională a Moldovei, precum și cerințe suplimentare față de serviciile prestate de către acestea băncilor.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este perfecţionarea metodelor de supraveghere bancară şi promovarea unei guvernări corporative adecvate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul articolelor 11, 44 şi 47(1) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, articolele 33, 34 şi 35 din Legea instituţiilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 06.11.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Elizaveta Klippert, la adresa electronică elizaveta.klippert@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 409227.

Proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al BNM „Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII
NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr._____
din __________2015

Cu privire la aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art. 5, 11, 27, alin. (1) şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, 34, 35 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la auditul extern în băncile din Republica Moldova, conform anexei nr.1.

2. Se abrogă Regulamentul cu privire la modul de întocmire și prezentare a rezultatelor auditului, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 08.08.1997, Monitorul Oficial al RM nr. 64-65/104 din 02.10.1997, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comitetului Executiv

Dorin DRĂGUŢANU

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comitetului Executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.___ din ___________ 20__

 

REGULAMENT
cu privire la auditul extern în băncile din Republica Moldova

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la auditul extern în băncile din Republica Moldova (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu articolele 5, 11, 27, alin. (1) şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, articolele 1, 34, 35 şi 40 din Legea instituţiilor financiare.

2. Regulamentul stabilește cerințe de acceptare a societăților de audit de către Banca Națională a Moldovei.

3. Societate de audit independentă (în continuare – societate de audit) înseamnă o societate de audit independentă astfel cum este definită la Articolul 2 din Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

4. În fiecare an banca trebuie să încheie un contract cu o societate de audit independentă, care va executa prevederile articolului 34(1) din Legea instituţiilor financiare.

5. Societatea de audit care efectuează auditul extern al unei bănci licențiate din Republica Moldova anual urmează a fi acceptată de către Banca Națională a Moldovei pînă la încheierea contractului cu banca.

6. Asistenţa în ţinerea evidenţei contabile de către societatea de audit, care efectuează controlul de audit al băncii, se acordă în formă de prezentare managementului băncii a menţiunilor scrise despre neajunsurile esenţiale existente în structura sau funcţionarea sistemelor de evidenţă contabilă şi de control intern ale băncii, care i-au atras atenţia auditorului în decursul efectuării auditului, precum şi a recomandărilor scrise privind înlăturarea acestor neajunsuri. Această asistenţă nu poate să se refere nemijlocit la implicarea societăţii de audit în ţinerea evidenţei contabile a băncii.

 

CAPITOLUL II
CERINȚE DE ACCEPTARE A SOCIETĂȚII DE AUDITDE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

7. Banca Națională a Moldovei acceptă societatea de audit pentru efectuarea auditului anual în cadrul unei bănci licențiate, care cumulativ satisface următoarele criterii:
1) să aibă minimum 3 (trei) ani de experiență în domeniul auditului situațiilor financiare a entităților de interes public, care întocmesc situații financiare în conformitate cu SIRF;
2) nu au fost situații cînd Banca Națională a Moldovei nu a acceptat de două ori consecutiv societatea de audit pentru efectuarea auditului anual în cadrul unei bănci licențiate;
3) în ultimii 3 ani societatea de audit nu a comis încălcări în procesul efectuării auditului, fapt confirmat prin decizia Consiliului de supraveghere a activității de audit;
4) să respecte prevederile Legii instituţiilor financiare şi a prezentului Regulament;
5) membrii echipei de audit desemnați pentru misiunea de audit respectivă satisfac următoarele condiții:
5.1) cel puțin 1/3 din membrii echipei de audit au experiență în domeniul auditului rapoartelor financiare a entităților de interes public, care întocmesc situațiile financiare în conformitate cu SIRF;
5.2) cel puțin 1/3 din membrii echipei de audit dispun de certificate de calificare a auditorului instituțiilor financiare eliberat de Banca Națională a Moldovei;
5.3) echipa de audit să includă un auditor certificat CISA (auditor pentru sisteme informatice, certificat de ISACA).

8. O societate de audit poate presta servicii de audit extern în cel mult 4 bănci din Republica Moldova în aceiaşi perioadă de gestiune.

9. În contractul privind efectuarea serviciului de audit încheiat între bancă şi societatea de audit trebuie să fie stipulat că:
1) informația obținută de către societatea de audit în cadrul misiunilor de audit nu constituie secret pentru Banca Națională a Moldovei și poate fi divulgată către Banca Națională a Moldovei;
2) societatea de audit va pregăti raportul şi opinia de audit în conformitate cu art. 34 alineatul (1) litera b) din Legea instituţiilor financiare şi Legea privind activitatea de audit, precum şi scrisoarea pentru management;
3) auditul va fi efectuat pe întreaga perioadă de gestiune;
4) societatea de audit se obligă să îndeplinească prevederile art. 34 alineatul (1) literele a), c) şi d) din Legea instituţiilor financiare, pînă cînd banca nu va încheia contractul cu o altă societate de audit pentru perioada de gestiune următoare.

10. În cazul în care decizia adunării generale a acţionarilor privind selectarea societăţii de audit a fost adoptată nu mai tîrziu de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, informaţia prevăzută în pct. 12 din prezentul Regulament urmează a fi prezentată pînă la 1 februarie a perioadei de gestiune curente.

11. În cazul în care decizia adunării generale a acţionarilor privind confirmarea societăţii de audit a fost adoptată şi contractul cu societatea de audit pentru perioada de gestiune curentă va fi încheiat în acea perioadă de gestiune, informaţia prevăzută în pct. 12 din prezentul Regulament urmează a fi prezentată pînă la 30 aprilie a perioadei de gestiune respective.

12. Pentru obținerea acceptului Băncii Naționale a Moldovei pînă la termenul specificat în pct. 11, și după caz în pct. 10 banca prezintă Băncii Naţionale a Moldovei o cerere cu anexarea următoarelor informaţii / documente:
1) date cu privire la societatea de audit selectată (denumirea, adresa juridică, numele / prenumele conducătorului, date de contact);
2) extrasul din procesul verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor băncii la care a fost luată decizia privind confirmarea societăţii de audit;
3) o descriere detaliată cu privire la calendarul activităților planificate în contextul efectuării auditului pentru perioada de gestiune planificată, confirmată de bancă;
4) o descriere scrisă privind competența societății de audit pentru a desfășura misiunea de audit și nivelul în care aceasta dispune de capacitățile necesare, inclusiv de timp și resurse, confirmată de către societatea de audit;
5) proiectul contractului de audit (scrisorii de angajament), care va fi încheiat între bancă și societatea de audit, întocmit în limba română, care va cuprinde inclusiv și prevederi conform cerințelor din pct. 9 din prezentul Regulament și confirmate de bancă;
6) informații ce atestă experiența societății de audit și a angajaților acesteia, incluși în echipa de audit conform cerințelor menționate la pct. 7, subpct. 4) și la pct. 8 din prezentul Regulament, confirmate de conducătorul societății de audit;
7) licența pentru desfăşurarea activităţii de audit, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
8) certificatele de audit general și de calificare ale auditorilor instituţiilor financiare eliberate de Banca Naţională – pentru membrii echipei de audit;
9) un document (certificat, scrisoare, etc) eliberat de Consiliul de supraveghere a activității de audit aferent cu privire la existența / lipsa sancțiunilor aplicate pentru ultimii 3 ani față de societatea de audit și / sau auditorii acesteia.

13. Documentele și informațiile menționate în pct. 12 din prezentul Regulament urmează a fi prezentate, după caz, în original sau copie autentificată notarial și se perfectează în limba de stat a Republicii Moldova.

14. În cazul în care documentele / informațiile prezentate conform pct. 12 din prezentul Regulament sunt incomplete, Banca Națională a Moldovei va informa banca în scris despre acest fapt timp de 15 zile lucrătoare de la data depunerii setului. Banca, timp de 10 zile lucrătoare poate completa cererea cu documentele / informațiile care lipsesc. În caz contrar, Banca Națională a Moldovei va restitui cererea și documentele / informațiile anexate fără a fi examinate.

15. Banca Națională a Moldovei, în termen de 60 de zile de la data prezentării de către bancă a cererii pentru acceptarea societății de audit și a setului de documente / informații în condițiile prezentului Regulament, va accepta sau va refuza societatea de audit propusă de bancă informînd în scris banca despre decizia sa.

16. Decizia privind refuzul de a accepta societatea de audit trebuie să conţină motivarea cauzelor în baza cărora se respinge societatea de audit. Drept motive de respingere sunt considerate prezentarea Băncii Naţionale a Moldovei a informaţiei neautentice sau necorespunderea cu prevederile pct. 7 din prezentul Regulament și încălcarea prevederilor Legii instituţiilor financiare şi a prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL III
AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

17. Anual și în mod obligatoriu, băncile se supun unui audit a situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite conform SIRF, efectuat de către o societate de audit acceptată de Banca Națională a Moldovei.

18. Auditul situațiilor financiare trebuie să fie efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

19. În sensul prezentului Regulament, auditul situațiilor financiare urmează să cuprindă evaluarea și constatarea cu privire la conformarea cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei a următoarelor:
1) acuratețea și completitudinea rapoartelor FINREP prezentate către Banca Națională a Moldovei;
2) respectarea cerințelor privind sistemele de control intern.

20. Societatea de audit va efectua verificarea și evaluarea conformării cu regulile privind sistemele de control intern în bănci ținînd cont de prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei privind activitățile și procedeele de control intern, sistemul de management al securității informației (SMSI) și auditul intern.

21. Societatea de audit va evalua dacă banca dispune de un SMSI adecvat şi se conformează actelor normative în domeniul tehnologiilor informaţionale (TI) și securității informației în vigoare.

22. Scrisoarea pentru management, conform standardelor de audit, este un document pregătit de auditor, adresat consiliului băncii cu privire la controalele interne şi procedeele de lucru ale băncii care au fost precăutate în decursul auditului. Societate de audit are prerogativa de a menţiona orice problemă, care, în opinia sa, necesită atenţia consiliului băncii. Scrisoarea pentru Management cel puţin trebuie să satisfacă următoarelor cerinţe:
1) de a înainta comentarii cu privire la înregistrările contabile, sistemele operaţionale, care au fost examinate în cadrul auditului şi de a înainta recomandări privind remedierea și îmbunătăţirea situaţiei;
2) de a prezenta rezultatele verificării acurateței și completitudinii rapoartelor FINREP prezentate către Banca Națională a Moldovei cu anexarea la scrisoarea pentru management a unor declarații scrise și semnate de persoanele din cadrul conducerii băncii responsabile pentru raportare;
3) de a comunica rezultatele evaluării și de a propune recomandări de perfecționare a activităților și procedeelor de control intern, securității informației și auditului intern;
4) de a comunica despre problemele identificate de auditor pe parcursul misiunii de audit, care ar putea exercita o influenţă considerabilă asupra activității băncii, inclusiv oricare acţiune frauduloasă comisă de funcţionarii băncii;
5) de a aduce la cunoştinţa consiliului băncii oricare alte probleme considerate de către auditor a fi semnificative.

23. Ca urmare a auditului situațiilor financiare efectuat conform prevederilor din prezentul capitol, societatea de audit urmează să pregătească un raport cu anexarea situațiilor financiare anuale și să-și exprime opinia sa asupra situațiilor financiare anuale, confirmînd sau infirmînd faptul că acestea oferă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative a poziției financiare a băncii în conformitate cu legislația contabilă în vigoare și Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

24. Raportul menționat la prezentul capitol urmează a fi semnat de către un auditor certificat și de un reprezentant oficial, ambii angajați ai societății de audit și prezentat de către societatea de audit Băncii Naționale a Moldovei nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a fiecărei perioade de gestiune.

 

CAPITOLUL IV
DOCUMENTAREA ȘI COMUNICAREA

25. Bancă păstrează originalele raportului de audit, cu anexarea situațiilor financiare şi scrisorii pentru management la oficiul său central şi pune toate aceste documente la dispoziţia inspectorilor Băncii Naţionale a Moldovei la solicitarea acestora.

26. Banca Națională a Moldovei va comunica cu societatea de audit al băncii de fiecare dată cînd va considera necesar.

27. Societatea de audit este obligată să informeze Banca Națională a Moldovei despre orice acțiune frauduloasă comisă de funcționarii băncii sau ai filialelor ei, precum și despre orice neregulă din administrarea și din efectuarea operațiunilor care ar putea conduce la pierderi materiale pentru bancă sau filiala sa.

 

CAPITOLUL V
MĂSURI DE RIGOARE

28. Banca Naţională a Moldovei nu va accepta pe viitor numirea societății de audit care nu respectă prevederile Legii instituţiilor financiare şi a prezentului Regulament.

29. Banca Naţională a Moldovei informează banca şi societatea de audit despre obiecţiile, constatate în cadrul analizei rapoartelor de audit prezentate şi a scrisorii pentru management privind respectarea prevederilor Legii instituţiilor financiare şi a prezentului Regulament, şi solicită comunicarea cauzelor neconformării de către societatea de audit în timpul efectuării auditului.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul în temeiul articolelor 11, 44 şi 47(1) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, articolele 33, 34 şi 35 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare.

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea perfecţionării unor cerințe aferente societăților de audit independente care furnizează servicii de audit financiar anual în băncile din Republica Moldova.

Scopul proiectului este perfecționarea cerințelor de acceptare a societăților de audit, stabilirea modului de prestarea a serviciilor de audit băncilor și comunicarea acestora cu băncile și Banca Națională a Moldovei. De asemenea, au fost revizuite informațiile prezentate de auditori cu scopul actualizării și utilizării acestora în scop de supraveghere. 

Proiectul prevede stabilirea unor cerințe mai restrictive privind aprobarea societăților de audit de către Banca Națională a Moldovei, precum și cerințe suplimentare față de serviciile prestate de către acestea băncilor.

Totodată, Proiectul hotărîrii a fost inițiat în contextul recomandărilor FSAP și evoluțiilor reglementărilor în acest sens pe plan internațional.

Astfel, a fost constatat că este necesară o implicare mai activă a Băncii Naționale a Moldovei într-un dialog cu auditorii externi și schimbarea de opinii, în mod regulat, cu privire la calitatea și independența auditorilor externi, în timpul întîlnirilor tripartite. De asemenea, este recomandat  să fie întreprinse măsuri eficace pentru a asigura calitatea auditului extern prin discutarea cu auditorii externi și conducerea băncii în cazurile identificării deficiențelor în activitatea băncii.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.