• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2019

Proiect HCE al BNM „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

20.05.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începând cu 20 mai 2019, consultarea publică a proiectului de hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea actualizării cadrului de reglementare privind evaluarea activelor acceptate de către Banca Națională drept garanții pentru operațiunile sale de creditare, precum și de necesitatea ajustării cadrului de reglementare aplicabil operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei și a celui aplicabil facilităților permanente de creditare urmare intrării în vigoare, la 30.12.2018, a Legii nr.227/2018 pentru modificarea unor acte legislative și, la 1.03.2019, a Legii nr.133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea în versiune nouă a Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor, precum și modificarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei (Monitorul Oficial al RM nr.293-296 din 3.10.2014) și a Regulamentului cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al RM nr.277-284 din 27.07.2018).

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova și Banca Națională a Moldovei.

Impactul scontat al proiectului de decizie este asigurarea unui cadru de reglementare cu privire la instrumentele de politică monetară corelat cu actele normative întru executarea cărora a fost elaborat.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.a), art.11 alin.(1), art.15, art.18 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 31 mai 2019 pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, MD-2005 sau, în format electronic, dlui Daniel Savin pe adresa: Daniel.Savin@bnm.md

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1, mun. Chișinău, MD-2005.

 

Proiectul:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale
Băncii Naționale a Moldovei”

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Autorul proiectului de hotărâre este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul piețe financiare), ceea ce corespunde art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii are drept obiectiv actualizarea cadrului de reglementare privind evaluarea activelor acceptate de către Banca Națională drept garanții pentru operațiunile sale de creditare.

Actualmente, pe pagina web a Băncii Naționale este publicat un extras din Normele interne cu privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Națională ca garanții la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.263 din 03.12.2009. Totodată, având în vedere că normele respective conțin prevederi care au caracter public, acestora urmează să li se atribuie statut de act normativ aprobat în conformitate cu cerințele Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Proiectul urmărește, de asemenea, ajustarea cadrului de reglementare aplicabil operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei urmare intrării în vigoare, la 30.12.2018, a Legii nr.227/2018 pentru modificarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări la Legea nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, potrivit cărora Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu este în drept să investească mijloacele financiare disponibile în titluri emise de Banca Națională a Moldovei.

Elaborarea proiectului este determinată și de unele modificări aduse Codului civil (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75, art.132) prin Legea nr.133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative. Art.474 alin.(1) din Codul civil prevede că „(1) Fructele și productele se cuvin proprietarului, dacă prin lege sau act juridic nu se dispune altfel.”.  În acest context, este necesar ca Banca Națională și băncile să dispună prin acordul de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei cui se cuvine dobânda (cuponul) la obligațiunile de stat, utilizate în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo, în cazul în care dobânda (cuponul) este scadentă pe durata acestor tranzacții.

De asemenea, potrivit art.902 alin.(1) din Codul civil, „(1) În orice caz de neexecutare a unei obligații, creditorul poate, prin declarație către debitor, să acorde un termen suplimentar pentru executare corespunzătoare.”. În acest context, proiectul prevede că, în caz de nerambursare în termen a creditului overnight, Banca Națională va putea acorda băncii un termen suplimentar de până la 3 zile lucrătoare pentru executarea obligației de rambursare, timp în care banca va fi obligată la plata unei dobânzi de întârziere în conformitate cu prevederile regulamentului.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii propune aprobarea în versiune nouă a Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor, care stabilesc metodologia de evaluare și măsurile de control al riscurilor asociate acestor active.

Potrivit proiectului, activele eligibile pentru operațiunile de creditare se clasifică în două categorii – active tranzacționabile, la care există preț de piață (valori mobiliare de stat (VMS), certificate ale Băncii Naționale a Moldovei (CBN)) și active netranzacționabile (depozite la termen, rezerve obligatorii în valută liber convertibilă). În scopul protejării Băncii Naționale împotriva riscului pierderilor financiare, activele eligibile pentru garantare sunt supuse următoarelor măsuri de control al riscurilor:

 • marje de ajustare a valorii (haircut);
 • marje de variație (marcare la piață);
 • apeluri în marjă.

Proiectul stabilește haircut-urile care se aplică pentru determinarea valorii ajustate de piață a VMS și CBN, acceptate ca garanții la acordarea creditelor băncilor și în cadrul operațiunilor repo. Valoarea ajustată de piață a acestora se calculează prin deducerea marjelor de ajustare a valorii, exprimate procentual din prețul de piață stabilit de Banca Națională după cum urmează:

 • pentru VMS – pe baza unei metodologii specifice proprii a Băncii Naționale;
 • pentru CBN aflate în portofoliul băncii – la prețul mediu de vânzare-cumpărare format recent pe piața primară.

Proiectul stipulează, de asemenea, modalitatea de stabilire a valorii activelor eligibile netranzacționabile și frecvența evaluării activelor pe durata creditului până la rambursarea acestuia. Potrivit proiectului, pentru a reduce frecvența apelurilor în marjă, Banca Națională nu va solicita active suplimentare sau mijloace bănești în cazul în care valoarea absolută a devierii va fi mai mică sau egală cu 3,0% din valoarea lichidității furnizate băncii.

Elementele de noutate ale proiectului normelor se referă la definirea riscurilor care pot cauza pierderi financiare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către bănci și excluderea din lista de active eligibile a rezervelor obligatorii în lei moldovenești, dar și a cambiilor simple si a tratelor, precum și a titlurilor emise cu privire la bunuri sau mărfuri și a prevederilor ce țin de evaluarea acestora.

Proiectul hotărârii include de asemenea:

 • dispoziții privind modificarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.188/2014, prin abrogarea/excluderea tuturor prevederilor din cuprinsul acestuia ce țin de procurarea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a certificatelor Băncii Naționale a Moldovei.
  Totodată, regulamentul se completează cu o normă nouă, potrivit căreia Banca Națională și băncile vor dispune prin acordul de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei că dobânda (cuponul) la obligațiunile de stat, utilizate în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo, în cazul în care dobânda (cuponul) este scadentă pe durata acestor tranzacții, se cuvine vânzătorului (a se vedea modificările propuse la acordul de participare la operațiunile de piață monetară).

Un alt element nou pentru operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale este norma potrivit căreia marjele de ajustare a valorii (haircut) se vor aplica și valorilor mobiliare de stat deținute de Banca Națională și utilizate în cadrul tranzacțiilor reverse repo. În aceste tranzacții se vor aplica haircut-urile și pragul de declanșare stabilite de Normele cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncii (propuse spre aprobare prin prezentul proiect);

 • completarea Regulamentului cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv  nr.171/2018, cu o normă potrivit căreia, în cazul nerambursării în termen a creditului overnight,  Banca Națională va putea acorda băncii un termen suplimentar de până la 3 zile lucrătoare pentru executarea obligației de rambursare a creditului overnight, banca fiind obligată la plata unei dobânzi de întârziere în conformitate cu prevederile regulamentului. Conform proiectului, Banca Națională va putea aplica și alte măsuri în caz de neexecutare a obligației (de ex. suspendarea executării propriilor obligații corelative ș.a.);
 • substituirea trimiterii, în Regulamentul cu privire la funcționarea pieței monetare interbancare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.222/2013, la un act normativ actualizat - Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv  nr.331/2016.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Aprobarea proiectului nu implică cheltuieli financiare necesare pentru implementarea acestuia.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare, întru executarea cărora a fost elaborat, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web a Băncii Naționale www.bnm.md, compartimentul „Transparența decizională”, subcompartimentul „Proiecte de decizii supuse consultării publice”, inclusiv transmis spre avizare părților interesate.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Expertiza anticorupție va fi efectuată de autor după definitivarea proiectului urmare recepționării avizelor, potrivit art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupție.

 

9. Constatările expertizei juridice

În conformitate cu art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art.11 alin.(3) indice 2 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, actele normative emise de Banca Națională nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției.
În cadrul consultării părților interesate, în temeiul art.11 alin.(3) indice 3 din Legea nr.548/1995, Banca Națională va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova. 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).