• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.10.2014

Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

03.10.2014Termenul-limită a expirat

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 3.10.2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale”.

Scopul proiectului este perfecţionarea cadrului de raportare financiară.

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de perfecţionarea legislaţiei în vigoare, precum şi de necesitatea promovării unei guvernări corporative adecvate.

Proiectul prevede perfecţionarea rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu instrucţiunea menţionată mai sus, precum şi extinderea informaţiilor necesare a fi obţinute de la bănci, fapt care va oferi supraveghetorului un spectru mai larg de informaţii privind activitatea băncilor, ce ţin de monitorizarea aspectelor aferente guvernării corporative, gajării acţiunilor băncii, depozitelor persoanelor fizice ş.a.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este perfecţionarea metodelor de supraveghere bancară, promovarea unei guvernări corporative adecvate, precum şi optimizarea cadrului de raportare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul art.5 lit.d), art.11, art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 20.10.2014, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Larisa Zagorodnaia, la adresa electronică: larisa.zagorodnaia@bnm.md sau la numărul de telefon: 409238.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

Sinteza recomandărilor /avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale”

(în continuare – Proiect)

Nr. crt. Referinţa la capitolul/punctul din proiectul Hotărîrii Autorul recomandării / avizului Recomandare Comentarii
1   „FinComBank” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  
2   BC „EXIMBANK – Groupe Veneto Banca” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  
3   BC „COMERTBANK” S.A Nu are propuneri şi obiecţii  
4   BC „BANCA SOCIALA” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  
 

Anexa nr.5, Calculul capitalului normativ total

 

 

5 La p.3 din modul de întocmire a raportului

„d1) În rîndul 2.5 Reevaluarea valorilor mobiliare ale unor emitenţi se reflectă rezultatul favorabil sau nefavorabil din reevaluarea valorilor mobiliare, libere de interdicţii, ale căror emitenţi au ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA. .......”.

BC „VICTORIABANK” S.A Propunem substituirea textului „rezultatul favorabil sau nefavorabil din reevaluarea valorilor mobiliare”  cu textul „rezultatul favorabil sau nefavorabil net din reevaluarea valorilor mobiliare (ajustat cu valoarea impozitului amînat aferent acestui rezultat)”. Se acceptă.
  Anexa nr.6, Evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc    
6 Punctul 6), lit. a) din Proiect (actual p.7, lit. a))

„6. Nu se includ cotele de participare în capitalul altor bănci, inclusiv cotele de participare în capitalul băncilor transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării creditelor acordate, precum şi imobilizările necorporale.”

BC „VICTORIABANK” S.A Propunem completarea, după textul „precum şi imobilizările necorporale”, cu textul „şi cotele de participare deţinute de bancă în capitalul altor agenţi economici, libere de interdicţii şi care deţin un rating de siguranţă nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's şi Fitch-IBCA” Nu se acceptă.

În raportul dat se reflectă informaţia cu privire la calculul coeficientului suficienţei capitalului ponderat la risc, care reprezintă capacitatea CNT de acoperire a activelor riscante.

Poziţiile de active incluse la punctul 6 sunt acelea care se scad din CNT conform formulei de calcul. Astfel, riscul privind aceste active  deja este acoperit de CNT. Respectiv, ele nu trebuie sa fie parte componentă a activelor ponderate la risc, deoarece riscul aferent acestora este deja acoperit de CNT.

Ţinînd cont de cele relatate, realizarea acestei propuneri va conduce la denaturarea indicatorului respectiv.

7 Punctul 6), lit. c) din Proiect (actual p.7,lit. d)

Punctul 16 va avea următorul cuprins:

16. În rîndul 3.1 Credite asigurate prin prima ipotecă rezidenţială a debitorului se reflectă suma totală a soldului aferentă creditelor asigurate prin prima ipotecă rezidenţială a debitorului persoană fizică. În sensul prezentului raport, creditul asigurat prin prima ipotecă rezidențială reprezintă creditul asigurat cu un bun imobil cu destinație locativă și care reprezintă o creanță de grad superior (satisfacerea căreia este prioritară în raport cu creanțele altor creditori ipotecari (dacă există), asigurate cu același bun imobil).

BC „Banca de Economii” S.A Considerăm necesar de specificat în care categorie se includ creditele asigurate cu prima ipotecă, dar imobilul  nu este dat în exploatare şi în care nu se locuieşte (conform Regulamentului (UE) nr.648/2012, creditele asigurate prin prima ipotecă rezidenţială reprezintă creditele acordate care sunt asigurate cu un bun imobil locativ (locuinţă care este ocupată de proprietar sau de locatarul locuinţei) şi care are statut prioritar la rambursarea creditului asigurat cu bunul imobil locativ, comparativ cu alţi creditori gajişti). Se acceptă.

8

Punctul 6), lit. c) din Proiect (actual p.7, lit. d) BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Acordul Basel I, în baza căruia sunt la moment stabilite cerinţe prudenţiale cu privire la suficienţa capitalului, prevede un nivel minim de suficienţă a capitalului de 8%. Cerinţele curente prudenţiale ale BNM prevăd însă un nivel minim de 16%, adică limită dublă faţă de prevederile Basel I. Modificările care sunt propuse a fi operate acum vor diminua şi mai mult coeficientul respectiv al băncilor, majorînd riscul necorespunderii indicatorilor băncilor prevederilor prudenţiale ale BNM şi totodată vor avea un impact suplimentar negativ asupra capacităţii băncilor de a acorda credite noi. În acest context:

1.1. Considerăm oportună păstrarea redacţiei actuale a conţinutului poziţiei 3.1 din raport şi a punctului 16 din compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc, reieşind din faptul că modificările din proiect au un impact negativ major asupra mărimii activelor ponderate la risc şi respectiv asupra indicatorului suficienţei capitalului ponderat la risc. Necesitatea păstrării redacţiei actuale rezultă şi din faptul că pe parcursul anului curent (luna aprilie 2014), la solicitarea BNM, băncile comerciale au revăzut deja metodologia de determinare şi atribuire a asigurării în conformitate cu noţiunea de „ipotecă rezidenţială”, fapt care a generat un impact esenţial asupra indicatorului suficienţei capitalului ponderat la risc, diminuîndu-l considerabil (de la 21.54% la 31.03.2014 pînă la 18.40% la 30.04.2014 în cazul BC „Moldova-Agroindbank" S.A.). În cazul în care nu este acceptabilă propunerea expusă la p.1.1, propunem una din opţiunile de mai jos:

1. completarea conţinutului raportului cu o categorie nouă „Creditele asigurate cu ipoteca comercială”, unde vor fi reflectate toate activele din această categorie cu ponderea de risc 75%, sau

2. următoarele sugestii care incorporează prevederile Acordului de capital Basel I/III, obiectiv strategic care urmează a fi implementat de către BNM în conformitate cu Planul Strategic pentru anii 2013- 2017:

a) substituirea sintagmei „Credite asigurate prin prima ipotecă rezidenţială a debitorului” prin sintagma „Credite acordate debitorului persoană fizică asigurate prin prima ipotecă rezidenţială”, şi

b) substituirea cifrelor „50” cu cifrele „35” în conţinutul poziţiei 3.0 din raportul şi în punctul 15 din modul de întocmire a raportului respectiv, şi completarea conţinutului raportului dat cu o categorie nouă „Credite acordate clienţilor retail”, unde vor fi reflectate toate activele din această categorie cu ponderea de risc 75%.

În cazul în care nu se acceptă nici una din propunerile de mai sus, considerăm necesară diminuarea limitei minime a indicatorului „Suficienţa capitalului ponderat la risc" cel puţin pînă la limita de 14%.

Se acceptă parţial.

 

Modificarea a fost necesară pentru aducerea în concordanţă cu prevederile documentului Comitetului Basel „Convergenţa internaţională asupra măsurării capitalului şi standardelor de capital, iulie 1988 (International convergence of capital measurement and capital standards, July 1988), care prevede că în categoria activelor cu ponderea de risc de 50% se includ creditele asigurate totalmente prin prima ipotecă rezidenţială, proprietate a debitorului persoană fizică, deoarece anume astfel de active, în majoritatea ţărilor, suportă un risc nesemnificativ. De asemenea, documentul prevede că această pondere nu se aplică persoanelor juridice.

Concomitent, în cadrul Raportului FMI şi BM privind evaluarea sistemului financiar al RM, a fost emis un şir de recomandări, inclusiv de a solicita ca băncile să aplice corect modul de calcul al indicatorului aferent suficienţei capitalului ponderat la risc, şi anume, includerea în categoria de 50% doar a împrumuturilor garantate cu proprietăţile debitorului.

Totodată, e de relatat că documentul menţionat mai sus prevede expres 5 categorii de ponderare a activelor: 0%, 10%, 20%, 50% şi 100%.

În ceea ce priveşte coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc, conform documentului Basel, este prevăzut că acest coeficient trebuie să fie de cel puţin 8%. Autorităţile de supraveghere pot stabili cerinţe mai restrictive, în funcţie de evoluţia şi riscurile aferente pieţei financiare.

 

În ceea ce priveşte incorporarea prevederilor Acordului de capital Basel II/III, ţinem să menţionăm că BNM va beneficia de asistenţă tehnică în acest sens în cadrul Proiectului TWINNING care se va desfăşura în perioada 2015-2017.

Potrivit Planului strategic detaliat al BNM pentru anii 2013-2017 modificarea legislaţiei şi actelor normative ale BNM în contextul implementării normelor Basel II/III (parţial) urmează a fi realizată în perioada 2015-2017, ţinînd cont de rezultatele evaluării impactului cantitativ şi calitativ asupra sistemului bancar.

 

Totodată, de menţionat că a fost analizat impactul modificării  asupra respectării de către bănci a indicatorului respectiv. Ca urmare a studiului realizat se includ prevederi tranzitorii care vor acorda băncilor o perioadă de graţie în care băncile vor întreprinde măsurile necesare în vederea conformării noilor cerinţe.

9   BC„MOLDINDCONBANK” S.A. Considerăm inoportune modificările propuse reieşind din faptul că riscul asociat creditului în cazul asigurării cu prima ipotecă rezidenţială este unul şi acelaşi indiferent de tipul debitorului persoană fizică sau persoană juridică şi propunem păstrarea redacţiei actuale a conţinutului poziţiei 3.1 din raportul ORD 3.12. „Evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc" şi a punctului 16 din compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc. Nu se acceptă. Vezi comentariul de mai sus.
10   BC „VICTORIABANK” S.A În continuarea textului „persoană fizică” să se completeze cu textul „şi persoană juridică”. Propunerea este motivată prin faptul că bunul imobil propriu grevat de către o persoană juridică în favoarea băncii diminuează semnificativ riscul de credit. Nu se acceptă. Vezi comentariul de mai sus.
11 Punctul 6), lit. d) din Proiect (actual p.7, lit. e)

e) punctul 20 va avea următorul cuprins:

„20. În rîndul 4.2 Alte credite se reflectă suma totală a soldului aferentă creditelor curente acordate sectorului privat şi companiilor comerciale ale sectorului public, suma totală a soldului aferentă creditelor şi plasamentelor clasificate ca expirate, ...... De asemenea, în acest rînd sunt reflectate aşa credite ca plasări-garanţii.

Parţial conturile 1062, 1063, 1070, 1090, parţial conturile 1220 - 1530, conturile caracteristice rîndului respectiv din grupa 1700, precum şi alte conturi care după esenţă corespund descrierii acestei subcategorii, parţial contra-conturile pentru ajustarea valorii activului la costul amortizat al acestor active (1236, 1246, 1268, 1296, 1314, 1326, 1343, 1358, 1366, 1378, 1386, 1398, 1416, 1426, 1436, 1446, 1456, 1466, 1476, 1497, 1516, 1535, 1881), precum şi alte conturi în care sunt reflectate mijloace care după esenţă corespund definiţiei de credit conform art.3 din Legea instituţiilor financiare minus reducerile pentru pierderi la activele/angajamentele condiţionale respective, ....”

BC „Banca de Economii” S.A Propunem excluderea textului „ ... precum şi alte conturi în care sunt reflectate mijloace care după esenţă corespund definiţiei de credit conform articolului 3 din Legea instituţiilor financiare”, deoarece lista de conturi prezentată în algoritm este exhaustivă, conţinînd referinţe concrete la toate grupele de conturi aferente creditelor, conform planului de conturi al evidenţei contabile. Nu se acceptă. Prevederea respectivă asigură integritatea raportului.
12 Punctul 22 din modul de întocmire a raportului.

„22. În rândul 4.4 Altele se reflectă suma totală a soldului aferentă celorlalte active cu riscul 100 procente, nereflectate în rândurile de mai sus care vor include investiţiile în companiile comerciale ale sectorului privat, active transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării creditelor şi a datoriilor, investiţii imobiliare, stocuri de mărfuri şi materiale, cheltuieli anticipate etc.

Conturile 1152, 1154, 1155, 1162, 1164, 1165, 1185, 1551, 1552, 1560, …….”

BC „VICTORIABANK” S.A Propunem, după textul „1162”, de completat cu textul „(cu excepţia cotelor de participare deţinute de bancă în capitalul unor agenţi economici, libere de interdicţii şi rating de siguranţă nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's şi Fitch-IBCA)”. Nu se acceptă.
Vezi comentariul de la p.6 din sinteză.
  Anexa nr.9 Raportul privind informaţia diversă, Raportul ORD 3.3E Rezultatele controlului auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului    
13

Raportul ORD 3.3E

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Propunem includerea în raportul respectiv doar a prevederilor din rîndurile 1 ‑ 5.10. Nu se acceptă.
În prezent, prin intermediul scrisorilor parvenite pe adresa BNM, băncile furnizează astfel de informaţie ce ţine de neajunsurile şi încălcările depistate. Pentru eficientizarea procesului de prezentare la BNM a rapoartelor prin utilizarea metodelor electronice a fost standardizat raportul care actualmente se prezintă la BNM pe suport hîrtie. Informaţia solicitată pentru a fi prezentată prin raportul dat este conformă cu cerinţele pe care trebuie sa le respecte băncile. Obţinerea de către BNM a informaţiei complete va permite monitorizarea la distanţă, mai amplă a riscurilor asumate de banca în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului.
14 Raportul ORD 3.3E BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Cerinţele menţionate aferente rîndurilor 6 - 9, propunem să rămînă în formă textuală şi să fie prezentate în aceeaşi formă (extras din raportul rezultatelor de audit). Includerea informaţiei în formă textuală în tabel este ineficientă, mărimea documentului respectiv va creşte considerabil, textul doar din o anumită rubrică (rînd) se va extinde pe mai multe foi, luînd în consideraţie spaţiul limitat din aceste rînduri. Nu se acceptă.
Pentru optimizarea procesului de prezentare la BNM a rapoartelor prin utilizarea metodelor electronice a fost standardizat raportul care actualmente se prezintă la BNM pe suport hîrtie.

 

De asemenea, e de relatat ca rîndurile 8-9 se completează în formă de text, conform solicitării băncii, iar rîndurile 6-7.20 se completează cu cifre, deoarece acestea vor indica rezultatul constatărilor.

15 Rîndul 6 „rezultatele testării personalului băncii implicat în realizarea programelor interne ale băncii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, din care:” BC „EuroCreditBank” S.A. Înlocuirea cu următoarea redacţie: „testarea personalului băncii implicat în realizarea programelor interne ale băncii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” care se vor completa cu „da” sau „nu” şi excluderea 6.1-6.3. Nu se acceptă.
Conform prevederilor de completare a raportului celula dată din formular se va completa doar în cazul cînd s-a efectuat testarea personalului, iar în alte cazuri nu este necesar. A se vedea şi comentariul de la punctul  13 din sinteză.
16 Rîndul 7 „constatările detaliate ca urmare a controlului, pe fiecare domeniu (segment), inclusiv privind corespunderea activităţii băncii cu legislaţia în vigoare aferentă prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului” BC „EuroCreditBank” S.A. Propunem excluderea punctelor 7.6-7.10, dat fiind faptul că informaţia conţinută în acestea este inclusă la punctele 7.3-7.5 ca fiind parte componentă a identificării clientului. Nu se acceptă.
Argumentele invocate nu sunt plauzibile, dat fiind faptul că pct.7.6-7.10 se referă la cerinţele specifice prevăzute  de Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
17 Rîndul 7.12. „Lipsa anchetei sau completare insuficientă a acesteia” Banca de Economii S.A. Cuvîntul „anchetei” de substitui cu cuvîntul „chestionarului”. Se acceptă.
18 Pct.33 „periodicitatea prezentării raportului Tabelul E-lunar” BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

BC „EuroCreditBank” S.A.

BC „UNIBANK” S.A.

De modificat periodicitatea raportului ţinînd cont de prevederile pct.6 din Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Nu se acceptă.
Conform prevederilor Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului subdiviziunea de audit intern efectuează evaluarea independentă a caracterului adecvat şi a conformităţii băncii cu actele normative aferente domeniului în cauză cel puţin trimestrial. Prin urmare, desfăşurarea efectivă a controalelor poate avea loc şi mai des decât o dată în trimestru. Totodată, această periodicitate va asigura obţinerea informaţiei în timp util, în cazul în care evaluarea independentă este finalizată în prima lună a trimestrului.
  Anexa nr.10, Raportul privind acţionarii băncii    
19 Punctul 10), lit. a) din Proiect (actual p.13, lit.a))
„5) În coloana E se indică domiciliul - în cazul persoanei fizice şi sediul - în cazul persoanei juridice, precum şi alte adrese de corespondenţă, dacă există. Informaţia se va reflecta conform exemplelor de mai jos:

 

Domiciliu: Cod poştal ____, mun._____________, str. _______, ____, bl.____, ap.___;”

Adresa juridică: Cod poştal ____, mun._______________, str. ______, ____, bl.____, ap.___;”......

BC „UNIBANK” S.A. Propunem  excluderea prevederilor ce ţin de indicarea codului poştal din compartimentul domiciliu, adresa juridică şi adresă de corespondenţă, deoarece în cazul acţionarilor nerezidenţi ai RM acesta nu va putea fi indicat, întrucît în multe ţări acesta nu se utilizează. Comentariu.

Indicarea codului poştal reprezintă exemple pentru a uniformiza modul de prezentare a informaţiei.

  Punctul 10), lit.b) din Proiect (actual p.13 lit.a))
b) subp. 21) va avea următorul cuprins:

 

„21) În coloana 13 se reflectă data permisiunii BNM, obţinute de către fiecare acţionar sau grup pentru a deţine cota substanţială în capitalul social al băncii sau data deţinerii cotei, calificate ca substanţială prin efectul legii. Se consideră data deţinerii cotei, calificate ca substanţială prin efectul legii:

 1. .....;
 2. data de 15.08.2014 – pentru cota de participare egală sau mai mare de 1 la sută şi mai mică de 5 la sută, deţinută la data de 15.08.2014, achiziționată fără a fi necesară permisiunea Băncii Naţionale şi calificată ca substanţială prin Legea nr. 180 din 25.07.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” şi care nu a fost majorată, astfel încît să atingă ori să depăşească nivelurile prevăzute la art.15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare, pînă la data de raportare;

În cazul în care cota substanţială este deţinută de către grup, coloana dată se va completa pentru fiecare acţionar din grupul respectiv.”

BC„VICTORIABANK” S.A Propunem excluderea textului „astfel încît să atingă ori să depăşească nivelurile prevăzute la art. 15 alin (1) din Legea instituţiilor financiare”. Propunerea este motivată de faptul că din proiect rezultă că acţionarii respectivi pot să-şi majoreze cotele pînă la 5 la sută fără obţinerea permisiunii BNM, astfel aceşti acţionari sînt favorizaţi în raport cu cei ce deţin actualmente pînă la 1 la sută. Nu se acceptă.

 

Prevederea nu vizează eliberarea permisiunii BNM pentru deţinerea cotelor substanţiale în capitalul social al băncii. Regulile de obţinere a permisiunii BNM pentru dobîndirea cotei substanţiale în capitalul social al băncii sau majorarea acesteia astfel încît să atingă ori să depăşească nivelurile prevăzute la art.15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare sunt stabilite de Legea respectivă şi Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii.

Prevederea punctului dat are ca scop doar obţinerea informaţiei cu privire la cotele de participare, egale sau mai mari de 1 la sută şi mai mici de 5 la sută, deţinute la data intrării în vigoare (15.08.2014) a Legii nr. 180 din 25.07.2014, prin care a fost redus nivelul cotei substanţiale de participare în capitalul băncilor de la 5% la 1%.

E de menţionat că legea  nu impune obţinerea permisiunii BNM de către acţionarii deţinători de cote de participare în mărime de la 1% pînă la 5 % în capitalul băncilor la data intrării în vigoare a acesteia. Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor încheiate sau faptelor produse, precum şi situaţiilor juridice constituite după intrarea sa în vigoare.

  Anexa 12Portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate    
20 Punctul 15), lit.a) din Proiect (actual p.16 lit.a))

a) punctul 14 se completează în final cu următorul text „În cazul în care creditul acordat în lei moldoveneşti este ataşat la cursul valutei străine, în coloana dată se va indica codul monedei în care a fost acordat creditul (MDL) şi codul valutei străine la care creditul este ataşat, cu divizarea codurilor prin „/” (ex: MDL/USD, MDL/EUR).”;

BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. Propunem de reformulat prevederea astfel, încît să se reflecte codul numeric al monedei, deoarece potrivit p. 14 din instrucţiune în coloana 10 „Moneda creditului/angajamentului de creditare” se indică codul numeric al monedei respective. Se acceptă.
21 Punctul 13), lit.d) din Proiect (actual p.16 lit.e))
d) după punctul 34 se completează cu punctul 341, cu următorul conţinut:

 

341. În coloana 29 Numărul contului BIC se indică numărul de cont unic şi complet al subiectului istoriei de credit aşa cum există el în evidenţele sursei de formare a istoriilor de credit, însoţit de primele 4 caractere ale codului BIC de identificare al sursei de formare a istoriilor de credit.”

BC „EuroCreditBank” S.A. Indicarea „Numărului contului BIC” ar trebui să fie opţională sau exclusă, deoarece în practica băncii nu există un număr de cont unic şi complet al subiectului istoriei de credit în evidenţele sursei de formare a istoriilor de credit SIVABON, respectiv nu există un cod BIC de identificare al sursei de formare a istoriilor de credit. În momentul verificării subiectului istoriilor de credit în sursa de formare SIVABON se introduce numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO), în Raportul de credit eliberat utilizatorului istoriei de credit nu există nici un cîmp care ar reflecta numărul contului BIC. Comentariu.
Conform proiectului, în coloana respectivă se indică numărul de cont unic şi complet al subiectului istoriei de credit aşa cum există el în evidenţele sursei de formare a istoriilor de credit, însoţit de primele 4 caractere ale codului BIC de identificare a sursei de formare a istoriilor de credit.

 

Potrivit Legii privind birourile istoriilor de credit sursă de formare a istoriei de credit este persoana juridică ce prezintă biroului de credit informaţii care fac parte din istoria de credit: banca comercială, compania de asigurări (reasigurări), compania de leasing etc.

Astfel, în coloana dată urmează să se indice codul BIC (primele 4 caractere) urmat de numărul de cont unic şi complet al subiectului istoriei de credit (conform evidenţei existente în bancă).

22   BC „UNIBANK” S.A. Nu este clară necesitatea completării raportului cu numărul contului BIC. Comentariu.
Conform Legii instituţiilor financiare, BNM, în scopul realizării atribuţiilor sale legale, poate solicita de la bănci orice informaţii necesare în acest sens.
  Anexa 18 Raportul privind situaţia financiară a debitorilor „mari”    
23 Punctul 16), litera b) din Proiect (actual p.21 lit.a))
b)la punctul 1 cifra „10” se substituie cu cifra „5”, iar după cuvintele „financiare a debitorilor” se completează cu textul „(persoane juridice)”;

 

BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. Propunem de a menţine redacţia existentă, deoarece diminuarea limitei de la 10 la 5 mil. lei va mări considerabil numărul clienţilor pentru care va trebui de raportat situaţia financiară , fapt ce va utiliza resurse şi va genera costuri suplimentare, şi concomitent o eficienţă mai scăzută. Activitatea dată va crea relativ puţine beneficii în raport cu costurile şi resursele alocate şi acestea vor trebui fie acoperite de către clienţi (dobînzi/comisioane mai ridicate); iar conform Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci „la elaborarea, organizarea şi implementarea sistemelor de control intern banca va lua în consideraţie costul stabilirii şi menţinerii acestora în raport cu beneficiile băncii". Utilitatea acestui raport se manifestă doar prin formarea mai devreme a provizioanelor (în funcţie de indicatorii financiari) pînă la apariţia restanţelor.

 

După textul "(persoane juridice)" de adăugat cuvintele "exclusiv băncile", deoarece formatul raportului prevede introducerea datelor din rapoartele financiare ale întreprinderilor, care nu sunt aplicabile băncilor (care ţin o altfel de evidenţă contabilă şi au alte standarde de raportare).

Nu se acceptă.
Informaţia cu privire la situaţia financiară a debitorilor mari este necesară în vederea examinării potenţialului impact al concentraţiei debitorilor mari, analizei expunerilor faţă de cei mai mari debitori ai băncii, precum şi a evaluării riscurilor la care aceştia se supun.

 

Se acceptă.

 

Anexa nr.19Informaţia privind depozitele persoanelor fizice după mărime

   
24 La subpct.17)din Proiect (actual p.22), tabelul ORD 3.20A BC „Banca de Economii” S.A Propunem stabilirea intervalului în care urmează a fi incluse valorile minime şi maxime (de ex: pînă la 100.00; de la 100.01 pînă la 1,000.00, ş.a.m.d.). Se acceptă.
 

Anexa 20 Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decât expunerile

   
25   BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A În raport informaţia se reflectă conform datei încheierii contractului sau datei realizării tranzacţiei? Comentariu.

Potrivit proiectului, în acest raport se reflectă informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele  afiliate înscrise de bancă în Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate, menţinut conform Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate. Tranzacţiile respective se includ în registru la data încheierii. Prin urmare, în raport se specifică informaţia cu privire la tranzacţii conform datei încheierii contractului/asumării angajamentului.

26 Punctul 4) din compartimentul modul de întocmire a raportului
„4) În coloana D se reflectă tipul tranzacţiei după cum urmează:

 

1 - „Plasare”

2 - „Depozit”

3 - „Împrumut”

4 - „Leasing operaţional”

5 - „Alte tranzacţii”.

BC „ENERGBANK” S.A. În scopul evitării interpretării eronate, propunem de a concretiza noţiunea „Alte tranzacţii”. Comentarii.
În raport banca urmează să reflecte informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele afiliate la data raportării, altele decît expunerile calificate ca atare conform Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, trecute de bancă în Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate, menţinut conform regulamentului menţionat. Astfel, la categoria „Alte tranzacţii” urmează a fi specificate acele tranzacţii care nu au fost reflectate în Raportul privind expunerile băncii faţă de persoanele afiliate (anexa n.3) şi/sau nu au fost reflectate la categoriile 1-4 din Raportul „Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decît expunerile”.
27 Punctul 4) din compartimentul modul de întocmire a raportului BCR Chișinau S.A.

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

De completat cu definiţiile sau descrierile tranzacţiilor enumerate în acest alineat. De avut în vedere ca tranzacţia de tipul „Plasare” reprezintă o expunere, a cărei definiţiei este prevăzută în Regulamentul cu privire la expunerile „mari”. Comentarii.

Potrivit proiectului, în acest raport se reflectă informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele  afiliate la data raportării, altele decît expunerile calificate ca atare conform Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, incluse de bancă în Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate, menţinut conform regulamentului menţionat.

Regulamentul cu privire la expunerile „mari” defineşte, de asemenea, tranzacţiile care nu se califică ca expunere totală (p.2, 4) Astfel, la tranzacţiile? „Plasare” în raportul dat băncile vor indica acele plasări care nu se consideră a fi expunere totală şi nu se reflectă în Raportul privind xpunerile băncii faţă de persoanele afiliate (anexa nr.3 la  instrucţiune).

28 Punctul 5) din compartimentul modul de întocmire a raportului

„5) În coloana E se reflectă data semnării contractului aferent tranzacţiei cu persoana afiliată.”

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Luînd în consideraţie multiplele modificări ce sunt operate la contractul care a stat la baza realizării  tranzacţiei prin încheierea ulterioară a acordurilor adiţionale, rugăm să fie specificat  datele căror contracte urmează a fi raportate (doar ale contractului iniţial sau şi datele încheierii acordurilor adiţionale). Se acceptă.
29 Punctul 7) (actual p.8) din compartimentul modul de întocmire a raportului

„7) În coloana G se indică „1” - pentru tranzacţiile cu termen de realizare determinat şi „0” – pentru tranzacţiile care nu au termen de realizare determinat.”

BC „EuroCreditBank” S.A. Solicităm explicarea textelor „...tranzacţiile cu termen de realizare determinat” şi „...tranzacţiile care nu au termen de realizare determinat”. Nu este clar care sunt criteriile de determinare a tipului acestor tranzacţii. De exemplu, astfel de operaţiuni ca efectuarea ordinelor de plată ale persoanelor afiliate, convertirea valutei, plata comisioanelor, depunerea/eliberarea numerarului etc. cum ar trebuie să fie determinat termenul de realizare a acestora. Comentariu.

Tranzacţiile cu termen de realizare determinat sunt acele tranzacţii, la încheierea cărora banca cunoaşte  termenul de realizare. Tranzacţiile pentru care nu este specificat în contracte, acorduri sau alte documente ce ţin de realizarea acestora un termen concret vor fi reflectate ca tranzacţii care nu au termen de realizare determinat.

30 Punctul 10) (actual p.11) din compartimentul modul de întocmire a raportului
„10) În coloana 2 se reflectă valoarea/soldul contractului la data raportării”.

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A.

 

De specificat în ce valută anume urmează să fie raportată valoarea/soldul contractului (cea originală sau echivalentul în MDL).
În cazul operaţiunilor valutare de tip SWAP ca valoare a contractului se indică prima parte a tranzacţiei sau suma ambelor părţi?
Comentariu.
Conform Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (p.61), sumele în rapoarte se reflectă în lei moldoveneşti, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
În ceea ce priveşte operaţiunile valutare de tip SWAP se va specifica suma totală a expunerii băncii faţă de persoana afiliată respectivă care este indicată în documentele aferente tranzacţiei.
31   BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. Propunem ca operaţiunile valutare şi monetare să fi excluse din acest raport, luînd în vedere că acestea se raportează la BNM în mod separat, evitînd dublarea prezentării informaţiei. Nu se acceptă.
Informaţia prezentată în alte rapoarte nu cuprinde toată informaţia aferentă tranzacţiei cu persoana afiliată.

 

  Anexa 21Informaţia privind şedinţele consiliul băncii    
32   BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Din proiect nu rezulta clar  care şedinţe ale Consiliului băncii urmează a fi incluse în raport - doar cele cu prezenţă sau inclusiv cele prin corespondenţă şi în formă mixtă. Dacă proiectul presupune raportarea şedinţelor Consiliului băncii ţinute în orice formă, considerăm că urmează de introdus o notă/remarcă suplimentară ce ţine de completarea coloanei cu informaţia privind părăsirea şedinţei de către membrii consiliului (în care situaţii urmează a fi indicat, că membrul a părăsit şedinţa consiliului, în special în cazurile şedinţelor ţinute prin corespondenţa sau în formă mixtă), sau de indicat cazurile cînd această coloană nu se supune completării. Raportarea şedinţelor ţinute prin corespondenţă va implica un număr considerabil de înscrieri, deoarece la şedinţele consiliului băncii ţinute prin corespondenţă se examinează şi se aprobă actele normative ale băncii şi modificarea acestora, ceea ce se întîmplă foarte frecvent pe parcursul anului. Comentariu.
Conform proiectului, în acest raport se reflectă informaţia privind şedinţele consiliului băncii (ordinare şi extraordinare), indiferent sub ce formă se ţine şedinţa.
Potrivit legislaţiei în vigoare (Legea privind societăţile pe acţiuni, Legea instituţiilor financiare), persoana interesată în efectuarea tranzacţiei în care are interes material (tranzacţie cu conflict de interes) trebuie să părăsească şedinţa consiliului societăţii la care se hotărăşte cu privire la încheierea acesteia. Prevederea trebuie respectată în toate cazurile, indiferent de forma în care se ţine şedinţa.
33 Punctul 1), lit.e) din compartimentul modul de întocmire a raportului
„e) în coloana 6 se reflectă numărul membrilor care au părăsit şedinţa;”
BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A. Coloana 6 de expus în următoarea redacţie „Numărul membrilor consiliului care nu au participat la examinarea subiectului din cauza conflictului de interese”.
Aceasta formulare va corespunde prevederilor Legii privind societăţile pe acţiuni.
Nu se acceptă.
Atît Legea privind societăţile pe acţiuni, cît şi Legea instituţiilor financiare prevăd că persoana interesată în efectuarea tranzacţiei care are interes material (tranzacţie cu conflict de interes) trebuie să părăsească şedinţa consiliului societăţii la care se hotărăşte chestiunea cu privire la încheierea acestei tranzacţii.
De menţionat că în coloana „Notă” se va include informaţia detaliată cu privire la persoana care a părăsit şedinţa (numele, prenumele, motivul pentru care a părăsit şedinţa).
34 Punctul 2) din compartimentul modul de întocmire a raportului
„2) Periodicitatea prezentării raportului - lunar.”.
BCR Chișinau S.A.
BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A.
Propunem să fie revizuită periodicitatea prezentării raportului din „lunar” în „trimestrial”, deoarece Legea privind societăţile pe acţiuni prevede convocarea şedinţelor consiliului nu mai rar de o dată pe trimestru. Nu se acceptă.
Potrivit proiectului, în acest raport se reflectă informaţia privind şedinţele consiliului băncii (ordinare şi extraordinare). Articolul 68 din Legea privind societăţile pe acţiuni prevede că şedinţele ordinare se desfăşoară „nu mai rar de o dată pe trimestru”. Prin urmare, acestea pot fi convocate mai des de o dată pe trimestru. Totodată, pe lîngă şedinţele ordinare pot fi convocate şi şedinţe extraordinare.
35 Prima prezentare a rapoartelor conform modificărilor prezentei hotărîri, se va efectua pentru situaţia din 31 decembrie 2014. BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” S.A.
BC„MOLDINDCONBANK” S.A.
Luînd în consideraţie că proiectul de modificare implică dezvoltări substanţiale în sistemele informatice ale băncilor, propunem ca prima raportare conform cerinţelor noi să fie efectuată la situaţia din 31.03.2015 Se acceptă.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și