• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2016

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”

29.09.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu 29 septembrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”.

Elaborarea proiectului dat se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care a modificat cadrul legal existent aferent unităților de schimb valutar.

Prevederile de bază ale proiectului regulamentului se referă la particularitățile aferente procesului de licenţiere a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului, de informare de către băncile licențiate a BNM despre birourile și aparatele sale de schimb valutar, efectuării de către BNM a controlului activităţii unităţilor de schimb valutar și aplicării sancţiunilor faţă de acestea, normele primare fiind stabilite în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt unitățile de schimb valutar.

Aprobarea proiectului regulamentului va asigura implementarea prevederilor Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară în ceea ce privește licențierea și controlul  din partea BNM a activității unităților de schimb valutar, precum și aplicarea sancțiunilor față de acestea.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și a prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 12 octombrie 2016 dnei Dina Doni pe adresa electronică: dina.doni@bnm.md sau pe adresa poștală:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din __ __________ 2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul
și sancționarea unităților de schimb valutar

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, conform anexei la prezenta hotărîre.

2. Se abrogă literele b), d), e), k), l), m) și n) din punctul 1, literele a), b), c) i) și j) din punctul 2, capitolele II, III, IV, X, XI, anexele nr.1-71, 11-20 și 29 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

Anexa
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.__ din_____________ 2016

 

Regulamentul
privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar

Capitolul I.
Prevederi generale

1. În Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităţilor de schimb valutar (în continuare – regulament) se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni:
a) birou de schimb valutar al băncii licențiate – birou de schimb valutar al băncii licențiate, definit astfel la art.41 alin.(41) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) copia autorizată de pe licență – fotocopia de pe licenţa casei de schimb valutar pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, autorizată de Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor prezentului regulament;
c) documente fiscale de totalizare – documentele prevăzute de legislaţia fiscală, care se obţin la maşina de casă şi control sau la aparatul de schimb valutar şi conţin totalizarea operaţiunilor efectuate cu utilizarea acestora;
d) încăperea unităţii de schimb valutar - încăperea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, casei de schimb valutar, filialei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului în care se efectuează nemijlocit, prin ghișee, operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
e) licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (licenţă) - licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberată de Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 casei de schimb valutar sau persoanei juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere (în continuare - hotel);
f) persoane fizice - persoanele fizice rezidente şi nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) şi pct.10 lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
g) program de lucru – orele din cursul zilei lucrătoare în care biroul de schimb valutar al băncii licenţiate, casa de schimb valutar, filiala acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, aparatul de schimb valutar efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice. Programul în cauză se prezintă sub formă de grafic săptămînal care indică începutul şi sfîrşitul programului de lucru pentru fiecare zi lucrătoare, după caz, pauza pentru masă, zilele de odihnă din săptămînă;
h) punct de schimb valutar al hotelului - casa prin care, în incinta hotelului, se efectuează operaţiuni de cumpărare a numerarului în valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice contra monedei naționale;
j) solicitant – persoană juridică rezidentă care depune la Banca Naţională a Moldovei cererea şi documentele necesare obţinerii licenţei /copiei autorizate de pe licenţă şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
k) titular de licenţă – casa de schimb valutar sau hotelul care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei;
l) unităţi de schimb valutar – rezidenţii specificaţi la art.41 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

2. Prezentul regulament reglementează:
a) particularităţile aferente procesului de licenţiere a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului;
b) modul de informare de către băncile licențiate a Băncii Naţionale a Moldovei despre birourile și aparatele sale de schimb valutar;
c) particularităţile efectuării de către Banca Naţională a Moldovei a controlului activităţii unităţilor de schimb valutar;
d) particularităţile aferente aplicării sancţiunilor faţă de unităţile de schimb valutar.

3. Licențierea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar și a hotelului, efectuarea controlului asupra activității unităților de schimb valutar, precum și aplicarea sancțiunilor față de acestea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, Legii nr.548-XII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, ținînd cont de particularitățile stabilite în prezentul regulament.

4. Pentru determinarea respectării de către unitatea de schimb valutar a cerințelor referitoare la suma mijloacelor băneşti stabilită în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se aplică cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine valabil:
a) la data efectuării operațiunii de schimb valutar - în cazul prevăzut la art.421 alin.(2) lit.c) și alin.(3) lit.f) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) la data pentru care se efectuează calculul – în cazul prevăzut la art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

 

Capitolul II.
Particularități aferente procesului de licențiere a casei de schimb valutar și a hotelului

Secţiunea 1. Prevederi generale

5. Documentele prevăzute de prezentul capitol se depun la Banca Naţională a Moldovei în modul stabilit la art.47 alin.(7) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

6. Documentele prevăzute de prezentul capitol se depun la Banca Naţională a Moldovei de către administratorul casei de schimb valutar, al hotelului sau de către persoana împuternicită de acesta, în baza documentului care confirmă împuternicirile (de exemplu, procura) şi a actului de identitate al persoanei care depune documentele.

7. Documentele întocmite de către solicitantul de licenţă /titularul de licenţă, care se depun la Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor prezentului capitol, se semnează de către administratorul casei de schimb valutar, al hotelului sau de către persoana împuternicită de acesta, dacă altceva nu este prevăzut de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 sau de prezentul regulament.

8. Documentele care se depun la Banca Națională a Moldovei (cererile, înştiinţările etc.) se înregistrează într-un borderou, în care se indică denumirea solicitantului /titularului de licență, IDNO al acestuia, lista documentelor primite, data înregistrării /primirii documentelor. O copie a borderoului se înmînează (expediază) solicitantului /titularului de licență, cu mențiunea privind data înregistrării documentelor, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a Băncii Naționale a Moldovei. Înmînarea copiei borderoului se face, contra semnătură, persoanei care a depus documentele, iar expedierea - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
În cazul în care în cadrul procesului de licențiere titularul licenței prezintă la Banca Națională a Moldovei originalul licenței care, ulterior, se restituie titularului, în borderou se face menţiunea despre restituirea originalului licenţei, fapt confirmat prin semnătura persoanei căreia i-a fost restituit originalul licenţei.

9. Licenţele, copiile autorizate de pe licenţe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licenţelor/copiilor autorizate de pe licențe se înmînează contra semnătură administratorului casei de schimb valutar, al hotelului sau persoanei împuternicite de acesta.

 

Secţiunea 2. Particularități aferente documentelor necesare
pentru obţinerea
licenţei / copiei autorizate de pe licenţă

10. În scopul obţinerii de către solicitant - casa de schimb valutar a licenţei/copiei autorizate de pe licență, la Banca Naţională a Moldovei se depun următoarele documente:
a) în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar prin ghișee și prin intermediul aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(2) lit.b)-d), i)-k), m)-o) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
c) în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar prin intermediul unei filiale - o cerere de eliberare a copiei autorizate de pe licență conform modelului din anexa nr.2 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(4) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

11. În scopul obţinerii de către solicitant - hotel a licenţei, la Banca Naţională a Moldovei se depun următoarele documente:
a) în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar prin intermediul punctului său de schimb valutar și al aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(6) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(6) lit.b), c), e)-f), h)-j) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

12. În cazul solicitării eliberării licenţei, pentru confirmarea existenţei în contul casei de schimb valutar deschis la banca licenţiată a aporturilor băneşti în capitalul social al acesteia în suma minimă stabilită la art.44 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, se prezintă documentul /documentele stipulate la pct.1 lit.a) din anexa nr.3, care corespund cerinţelor specificate la pct.5, 6 şi 8 lit.a) din anexa în cauză.

13. În cazul solicitării eliberării copiei autorizate de pe licenţă, pentru confirmarea existenţei mijloacelor băneşti specificate la art.44 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, casa de schimb valutar prezintă documentele specificate în anexa nr.3, după cum urmează:
1) dacă se solicită eliberarea copiei autorizate de pe licenţă concomitent cu solicitarea eliberării licenţei, se prezintă documentul /documentele stipulate la pct.1 lit.b), care corespund cerinţelor specificate la pct.5, 6 şi 8 lit.a) din anexa menţionată;
2) dacă se solicită eliberarea copiei autorizate de pe licenţă după eliberarea licenţei, se prezintă:
a) documentul stipulat la pct.2, care corespunde cerinţelor specificate la pct.5, 6 şi 8 lit.b) din anexa menţionată; şi /sau
b) documentele stipulate la pct.3, care corespund cerinţelor specificate la pct.8 lit.b) şi 9 din anexa menţionată; și/sau
c) documentul stipulat la pct.4, care corespunde cerințelor specificate la pct.10 din anexa menționată;
În cazul în care, în temeiul art.51 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 și pct.35 din prezentul regulament, titularul de licență a prezentat deja informația despre modificarea mijloacelor bănești, prezentarea repetată a documentului indicat la lit.c) din prezentul subpunct nu este obligatorie, iar documentul indicat la lit.a) trebuie să corespundă cerințelor specificate la pct.5, 7 şi 8 lit.b) din anexa menţionată;

14. Mijloacele băneşti menţionate la pct.12 şi pct.13 subpct.1) se eliberează din conturile bancare ale casei de schimb valutar /filialelor acesteia la prezentarea la banca licenţiată a licenţei Băncii Naţionale a Moldovei.

15. Confirmarea privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate la art.42 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar de către casa de schimb valutar, filiala acesteia, hotel poate fi prezentată:
a) în cazul efectuării operațiunilor prin ghișee – prin completarea formularului conform anexei nr.4, la care se anexează documentul/documentele de înregistrare a mașinii/mașinilor de casă și control la organele fiscale;
b) în cazul efectuării operaţiunilor prin intermediul aparatelor de schimb valutar - prin completarea formularului conform anexei nr.5.

16. Confirmarea privind corespunderea încăperii casei de schimb valutar, filialei acesteia destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 şi în anexa nr.6, poate fi prezentată prin completarea formularului conform anexei nr.7.

17. Declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.i1), alin.(4) lit.h1) și alin.(6) lit.e1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 pot fi prezentate prin completarea formularului conform anexei nr.8.

18. Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor juridice specificate la art.47 alin.(2) lit.i2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se întocmesc de către administratorii persoanelor juridice și se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Națională a Moldovei. Declarațiile pot fi prezentate prin completarea formularului conform anexei nr.9.

19. Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor fizice, specificate la art.47 alin.(2) lit.i2) se întocmesc de către fiecare persoană fizică și se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Națională a Moldovei. Declarațiile pot fi prezentate prin completarea formularului conform anexei nr.10.

20. Fişele personale ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.j), alin.(4) lit.(i) şi alin.(6) lit.f) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se prezintă conform modelului din anexa nr.11. În cazul în care persoanele menționate sînt persoane fizice rezidente, la fișele respective se anexează, în modul stabilit, copia actului de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (buletinul de identitate, permisul de şedere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova), iar în cazul peroanelor fizice nerezidente - copia permisului de şedere eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova.

21. Programul de lucru al casei de schimb valutar, filialei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar urmează să conţină denumirea titularului de licență, denumirea filialei, informația indicată la pct.1 lit.g), data aprobării programului de lucru și să fie semnat de administratorul casei de schimb valutar /hotelului sau a persoana împuternicită de acesta.

22. Informaţia privind numărul de ghişee ale casei de schimb valutar, ale filialei acesteia poate fi prezentată conform modelului din anexa nr.12.

23. Informația privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor stabilite la art.421 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se prezintă conform modelului din anexa nr.13.

 

Secţiunea 3. Particularități aferente eliberării
licenţei /copiei autorizate de pe licenţă

24. Pentru efectuarea verificării conform art.48 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se desemnează echipa de verificare din doi sau mai mulţi funcţionari ai Băncii Naţionale a Moldovei, care urmează să prezinte lucrătorilor casei de schimb valutar, filialei acesteia, hotelului legitimaţiile sale de serviciu.

25. În urma verificării menționate la pct.24 se întocmeşte actul de verificare, care conține informaţia privind rezultatele verificării corespunderii situaţiei reale cu informaţia din documentele prezentate.

26. În cazul adoptării hotărîrii privind eliberarea licenţei, solicitantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei.

27. În cazul adoptării hotărîrii privind eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă. În cazul în care cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licenţă a fost depusă după obţinerea licenţei, solicitantul va prezenta şi originalul licenţei casei de schimb valutar. Funcţionarul Băncii Naţionale a Moldovei face o fotocopie de pe originalul licenţei prezentate, iar originalul îl restituie solicitantului.

28. Licența Băncii Naționale a Moldovei va conține mențiunea despre desfășurarea de către casa de schimb valutar a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin ghișee și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

29. În cazul eliberării licenței în baza căreia casa de schimb valutar va efectua operațiuni și/sau prin intermediul aparatului de schimb valutar, informația privind fiecare aparat (cel puțin numărul de înregistrare a aparatului la organul fiscal și adresa de instalare) va fi reflectată în anexă la licență.

30. Copia autorizată de pe licenţă va corespunde următoarelor cerinţe:
a) aceasta reprezintă o fotocopie făcută de pe originalul licenţei Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv de pe anexa la aceasta;
b) prima pagină a fotocopiei licenţei şi a fotocopiei anexei la licenţă în partea dreaptă de sus va conţine înscrisul:

c) pe înscrisul respectiv este aplicată semnătura în original a guvernatorului/prim-viceguvernatorului/viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, precum și data semnării;
d) pe înscrisul şi semnătura respectivă este aplicată ştampila Băncii Naţionale a Moldovei cu stema de stat.

31. Concomitent cu licenţa /copia autorizată de pe licenţă se eliberează o înştiinţare care va conţine codul numeric al casei de schimb valutar /codul numeric al filialei acesteia, codul numeric al hotelului, codul numeric al aparatului de schimb valutar atribuit de Banca Naţională a Moldovei în scopul facilitării proceselor aferente raportării la Banca Naţională a Moldovei.

 

Secțiunea 4. Prezentarea periodică a unor documente

32. Anual, pînă la data de 1 aprilie, casa de schimb valutar și hotelul care dețin licențe eliberate de Banca Națională a Moldovei prezintă la Banca Națională a Moldovei documentele indicate la art.47 alin.(2) lit.i) și i1), alin.(4) lit.h) și h1) și alin.(6) lit.e) și e1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. Documentele în cauză se prezintă în conformitate cu prevederile la art.47 alin.(7) din legea nominalizată, cu respectarea prevederilor pct.17, fiind anexate la scrisoarea casei de schimb valutar sau a hotelului (în formă liberă) depusă/expediată la Banca Națională a Moldovei.

 

Secţiunea 5. Particularități aferente informării despre modificarea
datelor conținute în cererea de eliberare a licenței și în documentele anexate

33. În cazul survenirii modificărilor în datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei /copiei autorizate de pe licenţă și în documentele anexate la aceasta (cu excepția programului de lucru), titularul de licenţă, în termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, informează Banca Naţională a Moldovei despre aceasta printr-o înştiinţare privind modificarea datelor conform modelului din anexa nr.14. La înștiințare se anexează documentele prevăzute la art.51 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

34. În cazul în care au survenit modificări în programul de lucru al casei de schimb valutar, filialei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar, titularul de licență, în termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, înștiințează Banca Națională a Moldovei despre acest fapt printr-o scrisoare (în formă liberă) la care se anexează programul de lucru modificat (care trebuie să corespundă pct.21).

35. În cazul în care casa de schimb valutar a majorat suma mijloacelor băneşti prevăzute la art.44 alin.(1) şi, dacă există filiale, la alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, la înștiințarea prevăzută la pct.33 se anexează:
a) documentul indicat la pct.2 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la pct.5, 6 din anexa în cauză; și /sau
b) documentul indicat la pct.4 din anexa menționată, care corespunde cerințelor specificate la pct.10 din anexa menționată.

36. În cazul survenirii modificărilor în privinţa faptelor confirmate la eliberarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, prin înștiințarea prevăzută la pct.33, casa de schimb valutar /hotelul informează Banca Naţională a Moldovei despre faptul că persoana (persoanele) respectivă este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și/sau, după caz, este trasă la răspundere penală.

37. În cazul survenirii modificărilor în privinţa faptelor declarate la eliberarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i1) și i2), alin.(4) lit.h1) şi alin.(6) lit.e1) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, prin înștiințarea prevăzută la pct.33, casa de schimb valutar /hotelul informează Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt, cu anexarea documentelor care confirmă modificările în cauză.

38. În cazul în care au survenit modificări, inclusiv în situațiile indicate la art.51 alin.(3) – (5) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, în documentele care au fost prezentate astfel cum este indicat la anexele nr.4,5,7-11 (diferite confirmări/declaratii, fisa etc.), la înștiințarea prevăzută la pct.33 se anexează documentele similare completate cu luarea în considerare a datelor modificate.

39. În cazul prevăzut la art.51 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, poate fi aplicată procedura de verificare specificată la pct.24 și 25.

40. În cazul suspendării /reluării /încetării definitive a activităţii casei de schimb valutar, a filialei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, suspendării/reluării activității prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, casa de schimb valutar sau hotelul informează Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt printr-o scrisoare, cel puţin cu o zi înainte de data suspendării /reluării /încetării definitive a activităţii respective.

Scrisoarea urmează să conțină, după caz, denumirea casei de schimb valutar, filialei acesteia, hotelului, numărul aparatului (aparatelor) de schimb valutar atribuit de organul fiscal și adresa de instalare a acestuia, data suspendării /reluării /încetării definitive a activităţii respective, precum şi altă informaţie pe care casa sau hotelul o consideră necesar de a o indica.

41. În cazul în care modificările survenite în documentele respective implică modificarea datelor conţinute în licenţă /copia autorizată de pe licenţă, de asemenea, se aplică prevederile secţiunii 6 din prezentul capitol.

 

Secţiunea 6. Particularități aferente
reperfectării licenţei/ copieiautorizate de pe licenţă

42. În cazurile și în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) și (2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, casa de schimb valutar sau hotelul este obligat să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de reperfectare a licenței conform modelului din anexa nr.15. Dacă titularul de licenţă-casa de schimb valutar are filiale, în aceeași cerere de reperfectare, titularul de licenţă solicită eliberarea, pentru fiecare filială a sa, a copiei autorizate de pe licenţa reperfectată.

43. În cazurile și în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) și (2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, casa de schimb valutar este obligată să depună la Banca Naţională a Moldovei pentru fiecare filială o cerere de reperfectare conform modelului din anexa nr.16.

44. La cererea de reperfectare se anexează documentele specificate la art.52 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, luînd în considerare următoarele particularităţi:
a) la cererea de reperfectare a licenţei casei de schimb valutar /hotelului se anexează originalul licenţei;
b) la cererea de reperfectare a licenţei casei de schimb valutar care are filiale se anexează originalul licenţei şi originalele copiilor autorizate de pe această licenţă;
c) la cererea de reperfectare a copiei autorizate de pe licenţă se anexează originalul copiei autorizate de pe licenţă și originalul licenţei (care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei.

45. În scopul desfăşurării în continuare a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, Banca Naţională a Moldovei eliberează titularului de licenţă certificate în conformitate cu anexa nr.17 sau, după caz, conform anexei nr.18. Certificatul se eliberează, contra semnătură, persoanei care a depus cererea şi documentele anexate în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor respective.

46. Banca Naţională a Moldovei comunică solicitantului despre adoptarea hotărîrii privind reperfectarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării hotărîrii.

47. În cazul adoptării hotărîrii privind reperfectarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte documentul care confirmă achitarea taxei pentru reperfectarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă.

48. Licenţa reperfectată /copia autorizată de pe licenţa reperfectată /copia autorizată reperfectată de pe licenţă se eliberează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru reperfectare.

49. Licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou. Pentru filialele casei de schimb valutar se eliberează copiile autorizate de pe licenţa reperfectată /copiile autorizate reperfectate de pe licenţă conform prevederilor pct.30.

50. În cazul reperfectării licenţei, licenţa precedentă, precum şi, dacă casa de schimb valutar are filiale, copiile autorizate de pe licenţa precedentă devin nevalabile.

51. La reperfectarea copiei autorizate de pe licenţă, copia autorizată precedentă de pe licenţă devine nevalabilă.

 

Secţiunea 7. Particularități aferente eliberării
duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă

52. În cazul pierderii sau deteriorării licenței, titularul de licenţă depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.19. Dacă titularul de licenţă-casa de schimb valutar are filiale, în aceeaşi cerere de eliberare a duplicatului, titularul de licenţă solicită eliberarea, pentru fiecare filială a sa, a copiei autorizate de pe duplicatul licenţei.

53. În cazul pierderii sau deteriorării copiei autorizate de pe licenţa, casa de schimb valutar depune la Banca Naţională a Moldovei pentru fiecare filială o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.20.

54. În caz de pierdere a licenței/copiei autorizate de pe licență, la cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în termenul prevăzut la art.53 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, se anexează:
a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licenţă;
b) confirmarea publicării anunțului privind pierderea licenței/copiei autorizate de pe licență în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și, după caz:
c) dacă casa de schimb valutar care are filiale - originale copiilor autorizate de pe această licenţă (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenței);
d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă - originalul licenţei (care se restituie) pentru efectuarea fotocopiilor.

55. În caz de deteriorare a licenței/copiei autorizate de pe licență, la cererea de eliberare a duplicatului acesteia se anexează:
a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licenţă;
b) copia licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate, precum și, după caz,
c) dacă casa de schimb valutar are filiale - originale copiilor autorizate de pe licență (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenței);
d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă se anexează și originalul licenţei (care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei.

56. Banca Naţională a Moldovei perfectează duplicatul licenţei aplicînd pe acesta următorul înscris:

57. În cazul în care casa de schimb valutar are filiale, pentru fiecare filială se eliberează copia autorizată de pe duplicatul licenţei conform prevederilor pct.30.

58. În cazul în care a fost pierdută sau deteriorată copia autorizată de pe licenţă a filialei, Banca Naţională a Moldovei perfectează duplicatul copiei autorizate de pe licenţă conform prevederilor pct.30 lit.a), c) şi d), aplicînd pe această copie următorul înscris:

59. La primirea duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență titularul de licență are obligația de a depune la Banca Națională a Moldovei originalul licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate.

 

Capitolul III. Informarea despre birourile și
aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate

60. Banca licenţiată este obligată să informeze Banca Naţională a Moldovei despre deschiderea biroului de schimb valutar printr-o înştiinţare conform modelului din anexa nr.21, la care se anexează programul de lucru al biroului respectiv.

61. Înștiințarea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la programul de lucru al biroului de schimb valutar al băncii licenţiate urmează să conţină denumirea băncii licenţiate, denumirea subdiviziunii băncii licenţiate (filialei /oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, informaţia indicată la pct.1 lit.g), data aprobării programului de lucru, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.

62. Banca licenţiată este obligată să informeze Banca Naţională a Moldovei despre instalarea aparatului de schimb valutar printr-o înştiinţare conform modelului din anexa nr.22.

63. Înştiinţările indicate la pct.60 - 62 se prezintă cel tîrziu la data deschiderii biroului de schimb valutar /începerii operațiunilor prin aparatului de schimb valutar instalat.

64. În cazul survenirii modificărilor în datele din înştiinţările, prezentate la Banca Naţională a Moldovei conform pct.60 - 62, banca licenţiată este obligată, în termenul, stabilit la art.45 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, să informeze Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt, prin prezentarea, după caz, a înștiințării privind programul de lucru modificat (conform pct.61), înştiinţării conform modelului din anexa nr.21 sau, după caz, din anexa nr.22.

65. În cazul suspendării /reluării /încetării definitive a activităţii biroului sau a aparatului de schimb valutar, suspendării/reluării activității prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, banca licenţiată informează Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt printr-o scrisoare, cel tîrziu cu o zi înainte de data suspendării /reluării /încetării definitive a activităţii respective
Scrisoarea urmează să conţină, după caz, denumirea băncii licenţiate, denumirea subdiviziunii băncii licenţiate (filialei /oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, numărul aparatului (aparatelor) de schimb valutar atribuit de organul fiscal și adresa de instalare a acestuia, data suspendării /reluării /încetării definitive a activităţii respective, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.

66. Documentele enumerate la pct.60-62 și 64-65 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în formă electronică (însoţite de semnătura digitală) în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008.

 

Capitolul IV. Registrul unităţilor de schimb valutar

67. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa unităţilor de schimb valutar în Registrul unităţilor de schimb valutar, care este constituit din trei compartimente:
a) case de schimb valutar;
b) hoteluri;
c) bănci licenţiate.

68. Registrul unităților de schimb valutar include informația referitoare la unitățile de schimb valutar: denumirea, adresa de desfășurare a activității de schimb valutar, datele despre filialele caselor de schimb valutar, aparatele de schimb valutar instalate de unitățile de schimb valutar, data şi numărul hotărîrii privind eliberarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă, informaţii privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenţei şi retragerea licenţei, informații referitoare la sancționarea unităților de schimb valutar, precum şi alte informaţii relevante.

69. Informaţia din Registrul unităţilor de schimb valutar este accesibilă pe pagina WEB oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

70. Banca Naţională a Moldovei ţine un dosar separat pentru fiecare titular de licență - casă de schimb valutar, hotel, precum şi pentru fiecare bancă licenţiată, care a informat Banca Naţională a Moldovei despre deschiderea birourilor de schimb valutar și instalarea aparatelor de schimb valutar.

 

Capitolul V. Particularități aferente
controlului
activităţii unităţilor de schimb valutar

Secţiunea 1. Controlul pe teren

71. Banca Naţională a Moldovei efectuează controale pe teren (planificate și inopinate) asupra activităţii unităţilor de schimb valutar în cazurile prevăzute de art.62 alin.(2) şi (3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

72. Controalele pe teren se efectuează de către o echipa de control, care constă din doi sau mai mulţi membri - funcţionari ai Băncii Naţionale a Moldovei.

73. Pentru efectuarea controlului pe teren (la ghișee si/sau la aparatele de schimb valutar), membrii echipei de control prezintă unităţii de schimb valutar următoarele documente:
a) decizia scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei (care rămîne la unitatea de schimb valutar), în care se indică cel puţin: numărul şi data deciziei; denumirea unităţii de schimb valutar /subdiviziunii acesteia supuse controlului; sediul /adresa de desfăşurare a activităţii acesteia; tipul controlului; data efectuării controlului şi, după caz, perioada activităţii supusă controlului; numele, prenumele funcţionarilor desemnaţi să efectueze controlul; funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care a emis decizia;
b) legitimaţiile de serviciu ale fiecărui membru al echipei de control.

74. În cadrul controalelor pe teren echipa de control verifică respectarea de către unitatea de schimb valutar a prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în contextul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum şi a actelor normative elaborate de Banca Naţională a Moldovei în baza acestora.

75. În cadrul controlului pe teren echipa de control are dreptul:
a) la acces în încăperile unităţilor de schimb valutar, la safeuri, la informaţiile din maşinile de casă şi control, aparatele de schimb valutar şi din alte mijloace tehnice, utilizate pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
b) să solicite prezentarea documentelor și a informației necesare efectuării controlului și să facă, dacă consideră necesar, copii de pe acestea;
c) să solicite generarea documentelor fiscale de totalizare și/sau rapoartelor privind operațiunile efectuate, care să conțină date corespunzătoare, pentru ziua efectuării controlului, pînă la momentul controlului;
d) să utilizeze pentru atestarea faptelor constatate mijloace tehnice (audio, video, foto) şi să invite unul sau mai mulţi martori asistenţi.

76. În cazul atragerii martorului asistent, acesta poate fi o persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care este dezinteresată de rezultatele controlului, nu se află în relaţie de rudenie cu funcționarii Băncii Naţionale a Moldovei care efectuează controlul, lucrătorii şi asociații/acționarii unităţii de schimb valutar.

77. Martorul asistent are obligaţia de a atesta, prin semnarea actului privind rezultatele controlului, faptele (acţiunile) în legătură cu controlul, precum şi de a păstra secretul asupra informaţiilor ce constituie secret comercial, bancar şi alt secret protejat de lege, de care a luat cunoştinţă în legătură cu controlul. Martorul asistent are dreptul de a fi informat în legătură cu ce este atras în calitate de martor asistent, de a lua cunoştinţă de decizia privind efectuarea controlului, de a face observaţii asupra conţinutului actului privind rezultatele controlului în ce priveşte faptele (acţiunile) la atestarea cărora a asistat.

78. În vederea verificării, în cadrul controlului pe teren, a existenței la casa de schimb valutar, filiala acesteia a mijloacelor bănești aceasta are obligația să prezinte echipei de control toate mijloacele bănești care se află în interiorul încăperilor casei de schimb valutar, inclusiv în safeuri.

79. În cazul în care la casa de schimb valutar, filiala acesteia suma existentă a mijloacelor bănești este mai mică decît mărimea stabilită la art.44 alin.(1) și/sau (2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, echipa de control are dreptul să ceară casei de schimb valutar prezentarea informației despre suma mijloacelor bănești care se păstrează, la momentul controlului, în conturile deschise la băncile licențiate și/sau în aparatele de schimb valutar. Dacă astfel de informații nu pot fi prezentate la momentul controlului, acestea urmează a fi prezentate după efectuarea controlului în termenul indicat în actul privind rezultatele controlului, cu anexarea documentelor corespunzătoare.

80. În baza rezultatelor controlului pe teren echipa de control întocmeşte actul privind rezultatele controlului în două exemplare, conform formularului din anexa nr.23. La actul privind rezultatele controlului care rămîne la Banca Națională a Moldovei se anexează documentele colectate de echipa de control (în original sau în copie, după caz) care confirmă faptele constatate în cadrul controlului. Copiile de pe aceste documente sau, după caz, exemplarele doi, se anexează la actul care rămîne la unitatea de schimb valutar.

81. În cazul opunerii faţă de efectuarea controlului (refuzul sau neacordarea accesului în încăperile unităţii de schimb valutar, la safeuri, la informaţiile din maşinile de casă şi control şi din alte mijloace tehnice, crearea oricăror alte impedimente din partea lucrătorilor unităţii de schimb valutar sau a altor persoane de a efectua controlul) şi /sau eschivarea de la prezentarea informaţiei şi a documentelor solicitate în cadrul controlului, despre acest fapt se consemnează în actul privind rezultatele controlului.

82. Actul privind rezultatele controlului se semnează, pe fiecare filă, de către membrii echipei de control şi persoana împuternicită a unităţii de schimb valutar. Dacă persoana în cauză refuză să semneze actul privind rezultatele controlului, membrii echipei de control consemnează faptul refuzului în actul respectiv. În cazul atragerii martorului asistent, actul privind rezultatele controlului se semnează, pe fiecare filă, şi de către martor, indicîndu-se pe ultima pagină numele, prenumele, patronimicul, domiciliul (reşedinţa), numărul de telefon ale acestuia.

83. În cazul în care în formularul actului privind rezultatele controlului spaţiile destinate completării nu sînt suficiente pentru reflectarea informaţiei complete aferente rezultatelor controlului, consemnarea acesteia se continuă pe file suplimentare ce se anexează la actul privind rezultatele controlului şi sînt parte integrantă a actului în cauză. Fiecare filă suplimentară se semnează de către membrii echipei de control şi persoana împuternicită a unităţii de schimb valutar, precum şi, dacă este cazul, de către martorul asistent.

84. Un exemplar al actului privind rezultatele controlului (cu copiile anexelor, dacă este cazul) se înmînează persoanei împuternicite a unităţii de schimb valutar care a semnat actul privind rezultatele controlului /se expediază unităţii de schimb valutar supuse controlului, iar celălalt exemplar (cu anexele, dacă este cazul) se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. Expedierea se efectuează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

85. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului pe teren, unitatea de schimb valutar este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului, să prezinte în scris argumentarea dezacordului anexînd, după caz, documentele de rigoare.

86. Informaţia privind cazurile de încălcare (identificate în cadrul controlului) a prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 şi prezentului regulament aferente aplicării maşinilor de casă şi control de către biroul de schimb valutar al băncii licenţiate, casa de schimb valutar /filialele acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, se remite de către Banca Naţională a Moldovei organelor fiscale, în vederea aplicării măsurilor conform legislaţiei în vigoare.

 

Secţiunea 2. Controlul din oficiu

87. Controlul din oficiu se efectuează de către funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei fără emiterea unei decizii scrise, în baza rapoartelor şi a altor date şi documente prezentate potrivit legii şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei sau la solicitarea expresă scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei.

88. Dacă în cadrul controlului din oficiu a unităţii de schimb valutar se constată încălcări, informaţia privind încălcările constatate se aduce la cunoştinţa unităţii de schimb valutar, cerîndu-i-se să le lichideze în termenul stabilit.

89. Informația indicata la pct.88 se înmînează contra semnătura administratorului unităţii de schimb valutar /persoanei împuternicite a acesteia sau se expediază unităţii de schimb valutar prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

90. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului din oficiu, unitatea de schimb valutar este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) informației indicate la pct.89, să prezinte în scris la Banca Naţională a Moldovei argumentarea dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare.

91. Prevederile pct.74 și 86 se aplică și în cazul controlului din oficiu.

 

Capitolul VI. Particularităţi aferente aplicării sancţiunilor

Secţiunea 1. Prevederi generale

92. Banca Naţională a Moldovei poate aplica băncilor licenţiate sancţiuni în conformitate cu art.38 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi cu art.75 şi 752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (care se aplică în mod corespunzător) în cazul constatării încălcărilor prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, prezentului regulament şi ale altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea birourilor și aparatelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, precum și în cazul neexecutării sancţiunilor impuse.

93. Banca Naţională a Moldovei poate aplica faţă de titularul de licenţă (casa de schimb valutar sau hotel) sancţiunile stabilite la art.63 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, în cazul constatării încălcărilor prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, prezentului regulament şi ale altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei elaborate în baza acestor legi, ce vizează activitatea caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, a condiţiilor de licenţiere, precum și în cazul neexecutării sancţiunilor impuse (denumite în continuare încălcări).

94. Aplicarea sancțiunilor casei de schimb valutar şi hotelului se efectuează cu respectarea prevederilor art.63-66 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, precum și a prevederilor corespunzătoare ale art.75 și art.752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, ținînd cont de particularitățile prevăzute de prezentul capitol.

95. Hotărîrea de suspendare a activităţii titularului de licenţă şi de retragere a licenţei se ia de către Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei.

96. În cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului pe teren, hotărîrea de sancţionare se ia în baza actului privind rezultatele controlului, iar în cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului din oficiu - în baza informaţiei privind încălcările constatate de Banca Naţională a Moldovei.

97. Avertismentul în scris, hotărîrile Băncii Naționale a Moldovei emise în cadrul procesului de sancționare a caselor de schimb valutar și hotelurilor se aduc la cunoştinţa titularului de licenţă prin înmînarea acestora administratorului titularului de licenţă sau persoanei împuternicite de acesta, contra semnătură, sau prin expediere titularului de licență prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

98. Casa de schimb valutar și hotelul faţă de care s-au aplicat sancţiuni indicate la art.63 alin.(3) lit.a)-c) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 este obligată în termenul stabilit să lichideze încălcările depistate şi circumstanţele care au dus la aplicarea sancțiunii, să înştiinţeze Banca Naţională despre lichidarea acestora şi, după caz, să întreprindă alte acţiuni prevăzute de hotărîrea privind aplicarea sancţiunii şi de prezentul regulament.

 

Secţiunea 2. Avertismentul casei de schimb valutar și hotelului

99. Avertismentul în scris casei de schimb valutar și hotelului se emite în cazul și în termenul prevăzute de art.64 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, precum și în modul prevăzut de art.75 alin.(4) din Legea nr. nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

 

Secţiunea 3. Aplicarea și perceperea
incontestabilă a amenzilorcasei de schimb valutar și hotelului

100. Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar/hotelului se emite în cazul prevăzut de art.752 alin.(8) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei și se aduce la cunoștință titularului de licență în termenul stabilit de art.752 alin.(11) din aceeași lege. De asemenea, se aplică prevederile art.752 alin.(10)-(13) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995.

101. Dovada achitării benevole de către titularul de licenţă a amenzii se face prin depunerea /expedierea de către acesta la Banca Naţională a Moldovei a originalului documentului eliberat de prestatorul de servicii de plată rezident care confirmă plata amenzii.

102. În cazul perceperii incontestabile a amenzii din contul bancar al titularului de licență conform art.752 alin.(11) lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995, înaintarea de către Banca Națională a Moldovei a hotărîrii privind aplicarea amenzii se efectuează, în mod consecutiv, către toate conturile bancare ale casei de schimb valutar (filialei acesteia)/hotelului.

103. În cazul prevăzut la pct.102, dovada achitării amenzii se face prin restituirea la Banca Naţională a Moldovei de către banca respectivă a hotărîrii privind aplicarea amenzii, însoţită de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a amenzii care vor conţine menţiunea de executare.

104. În cazul în care hotărîrea privind aplicarea amenzii a fost retrasă/restituită la Banca Națională a Moldovei din motivul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în conturile bancare ale casei de schimb valutar (filialelor acesteia)/hotelului, se aplică prevederile art.752 alin.(11) lit.c) din Legea cu privire la BNM.

 

Secţiunea 4. Suspendarea şi reluarea activităţii titularului de licență

105. Hotărîrea privind suspendarea activităţii se adoptă în conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 și se aduce la cunoştinţa titularului de licență prin înmînarea/expedierea conform pct.97 a unui exemplar al hotărîrii sau a extrasului din hotărîrea respectivă.

106. Dacă altceva nu este stipulat în hotărîrea privind suspendarea activităţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestei hotărîri, titularul de licenţă urmează să întreprindă, după caz, acţiunile specificate la pct.107 și 108.

107. Casa de schimb valutar este obligată:
1) în cazul suspendării totale a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:
a) să-şi suspende activitatea sediului central, a tuturor filialelor și a tuturor aparatelor de schimb valutar ale sale,
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre suspendarea activităţii sediului central, a tuturor filialelor și a tuturor aparatelor de schimb valutar ale sale,
c) să afişeze la locuri vizibile ale sediului central şi ale tuturor filialelor sale, precum și pe corpul aparatelor sale de schimb valutar avize privind suspendarea activităţii în baza hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei, cu indicarea termenului de suspendare,
d) să depună mijloacele deţinute în lei moldoveneşti şi valută străină în conturile sale, inclusiv, dacă există, ale filialelor sale deschise la băncile licenţiate, precum și să informeze băncile respective despre suspendarea totală de către Banca Naţională a Moldovei a activităţii sale, prin prezentarea copiei hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei de suspendare.
e) să prezinte la Banca Naţională a Moldovei documente care fac dovada depunerii mijloacelor bănești în conturile sale bancare. Documentele în cauză se eliberează de către băncile licenţiate (pe foaia cu antet, autentificate prin semnăturile administratorului și a contabilului-şef ai băncii respective), în care se indică suma şi data înregistrării în conturile corespunzătoare a mijloacelor menţionate, numerele conturilor respective şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica;
2) în cazul suspendării parţiale a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:
a) să suspende activitatea sediului central și/sau a filialelor, și/sau a aparatelor de schimb valutar indicate în hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei,
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre suspendarea activităţii sediului central şi /sau a filialelor și/sau a aparatelor de schimb valutar respective,
c) să afişeze la locuri vizibile ale sediului central, ale filialelor respectuve, pe corpul aparatelor sale de schimb valutar indicate în hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei avize privind suspendarea parţială a activităţii în baza hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei, cu indicarea termenului de suspendare.

108. În cazul suspendării activităţii punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul este obligat:
a) să suspende activitatea punctului de schimb valutar;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre suspendarea activităţii punctului de schimb valutar;
c) să afişeze la locul vizibil al punctului de schimb valutar un aviz privind suspendarea activităţii în baza hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei, cu indicarea termenului de suspendare.

109. Urmare prezentării de către titularul de licenţă a înştiinţării specificate la art.65 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, în scopul verificării îndeplinirii de către unitatea de schimb valutar a cerinţelor de lichidare în termen a circumstanţelor care au dus la suspendarea activităţii, Banca Naţională a Moldovei poate efectua controlul pe teren conform prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 şi capitolului III din prezentul regulament.

110. Hotărîrea privind reluarea activității de către titularul de licență sau privind aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.65 sau 66 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 se ia în termenul stabilit la art.65 alin.(4) din legea în cauză.

111. Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei indicată la pct.110 se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă prin înmînarea/expedierea conform pct.97 a unui exemplar al hotărîrii sau a extrasului din hotărîrea respectivă.

112. Mijloacele băneşti ale casei de schimb valutar depuse în cont /conturi în conformitate cu pct.107 subpunctul 1) lit.d) pot fi retrase din cont /conturi în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice numai la prezentarea de către casa de schimb valutar a hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei privind reluarea activităţii suspendate.

113. Informaţia privind suspendarea activităţii casei de schimb valutar sau a punctului de schimb valutar al hotelului se publică pe pagina-WEB oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Secţiunea 4. Retragerea licenţei casei de schimb valutar sau a hotelului

114. Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei privind retragerea licenţei casei de schimb valutar sau a hotelului se adoptă în conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 și se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă prin înmînarea/expedierea conform pct.98 a unui exemplar al hotărîrii sau a extrasului din hotărîrea respectivă.

115. În cazul retragerii licenţei, casa de schimb valutar este obligată:
a) să înceteze definitiv activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a sediului central, a tuturor filialelor și a aparatelor de schimb valutar ale sale;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre încetarea definitivă a activităţii sediului central, a tuturor filialelor și aparatelor de schimb valutar ale sale, anexînd originalul licenţei şi al copiilor autorizate de pe licenţă ale tuturor filialelor.

 

116. În cazul retragerii licenţei, hotelul este obligat:
a) să înceteze definitiv activitatea punctului de schimb valutar și a aparatelor de schimb valutar;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre încetarea definitivă a activităţii punctului de schimb valutar și a aparatelor de schimb valutar, anexînd originalul licenţei.

117. Informaţia privind licenţele retrase se publică pe pagina-WEB oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Capitolul VII. Particularitățile retragerii licenței
casei de schimb valutar
sau a hotelului în alte cazuri decît sancționarea

118. În cazul în care Banca Națională a Moldovei constată întrunirea condițiilor stabilite la art.66 alin.(1) lit.h)-j) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, Banca Națională, în termenul stabilit la alin.(2) al articolului în cauză, adoptă hotărîrea privind retragerea licenței casei de schimb valutar sau a hotelului.

119. În cazul prevăzut la pct.118, casa de schimb valutar sau hotelul are obligația de a aplica prevederile pct.115 și 116.

 

Anexe

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul HCE al BNM ” Cu privire la aprobarea Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar” (în continuare – proiectul regulamentului) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și a prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului regulamentului se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care, în particular, a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar (cum ar fi, amendarea listei documentelor necesare a fi prezentate pentru a obține licența BNM, inclusiv prin prisma dreptului unităților de schimb valutar de a utiliza aparatele de schimb valutar).

Normele primare aferente licențierii, controlului și sancționării unităților de schimb valutar sînt stabilite în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, or scopul proiectului regulamentului este de a stabili anumite particularități aferente procesului de licenţiere a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului, efectuării de către BNM a controlului activităţii unităţilor de schimb valutar, aplicării sancţiunilor faţă de acestea, precum și de a prevedea modul de informare de către băncile licențiate a BNM despre birourile și aparatele sale de schimb valutar.

Astfel, proiectul regulamentului, comparativ cu prevederile existente, prevede aspecte noi ce țin de procesul de licențiere, printre care pot fi evidențiate următoarele:

Pentru casele de schimb valutar și hoteluri
- modifică formularele cererilor de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență;
- modifică lista documentelor care confirmă existenţa mijloacelor băneşti necesare pentru obţinerea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă de către casa de schimb valutar;
- prevede formularul confirmării privind disponibilitatea mijloacelor și materialelor în cazul efectuării operațiunilor prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
- stabilește formularele declarațiilor pe propria răspundere prevăzute la art.47 alin.(2) lit.i1), i2), alin.(4) lit.h1), alin.(6) lit.e1) din Legea privind reglementarea valutară;
- completează formularul fișei personale cu informație suplimentară;
- prevede formularul Informației privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor Legii privind reglementarea valutară, care urmează a fi prezentat la BNM în cadrul licențierii;
- stabilește termenul de prezentare anuală (și anume, pînă la 1 aprilie) de către titularii de licență a documentelor prevăzute la art.47 alin.(9) din Legea privind reglementarea valutară (cazierele judiciare și declarațiile pe propria răspundere a administratorilor, adjunctului acestuia, contabilului-șef, după caz, a asociaților/acționarilor casei de schimb valutar sau a hotelului);
- ajustează prevederile ce țin de reperfectarea și eliberarea duplicatelor licenței /copiei autorizate de pe licență, informarea BNM despre modificarea datelor conținute în cererea de eliberare licenței/copiei autorizate de pe licență și documentele anexate la cererea respectivă;

Pentru băncile licențiate
-prevede formularul înștiințării BNM de către banca licențiată privind instalarea aparatului de schimb valutar și modificarea datelor conținute în înștiințarea respectivă, concomitent fiind ajustate și înștiințările similare aferente biroului de schimb valutar al băncii licențiate.

O parte din prevederile proiectului regulamentului vizează aspecte ce ţin de efectuarea de către BNM a controlului pe teren și din oficiu asupra activității unităților de schimb valutar, acestea fiind ajustate la prevederile relevante din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea privind reglementarea valutară.

Cu referire la particularitățile aplicării de către BNM a sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar, în vederea corelării normelor respective conținute în Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei și în Legea privind reglementarea valutară, comparativ cu normele existente, proiectul regulamentului:
- stabilește particularitățile aferente aplicării și perceperii incontestabile a amenzilor caselor de schimb valutar și hotelurilor de către BNM;
- conține prevederi aferente retragerii licenței casei de schimb valutar/ hotelului în cazul în care se retrage licența în alte cazuri decît sancționarea.

Aprobarea proiectului regulamentului va asigura implementarea prevederilor Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și va contribui la îmbunătăţirea procesului de licențiere și control a activității unităților de schimb valutar, precum și de aplicare a sancțiunilor față de acestea.