• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.09.2016

Proiectul HCE al BNM pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii băncii

08.09.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 08.09.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”.

Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016 care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art. 19 și 21 ce țin de exigențele față de administratori, precum ca urmare a practicii de supraveghere și în scopul consolidării guvernării corporative prin perfecționarea cadrului normativ. Astfel, proiectul de horărîre înglobează modificări și completări ce urmăresc perfecționarea sistemului de promovare continuă în cadrul băncilor a persoanelor care corespund principiului potrivit şi adecvat, și respectiv asigurării pentru viitor a unei guvernări corporative eficiente a băncii.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecționarea cadrului de evaluare adecvată și continuă a membrilor organelor de conducere al băncii în funcțiile de membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, de președinte, de vicepreședinte, de membru al organului executiv pentru un mandat nou.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul  art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare, și art. 19, 21 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 23.09.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Nataliei Harea, pe adresa electronică: natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409442.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru  modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele fată de administratorii băncii ” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2016

Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele
fată de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010

În conformitate cu art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare, și art. 19, 21 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la exigențele fată de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.91-94, art. 619), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 827 la 24 mai 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Pe tot parcursul Regulamentului sintagma „organizație de audit” se substituie cu sintagma „societate de audit” la cazul respectiv;

2) Punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Persoana înaintată în funcție de administrator al unei bănci, inclusiv persoana realeasă în funcție de membru al consiliului, sau membru al comisiei de cenzori, sau președinte, sau vicepreședinte, sau membru al organului executiv pentru un termen nou începe să-și exercite funcția doar după confirmarea/numirea de către Banca Națională.”;

3) După punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:
„51. Persoana cărei i-a fost retrasă confirmarea Băncii Naționale sau a unei alte autorități de supraveghere din funcția de administrator nu este în drept să exercite orice funcție în cadrul sectorului financiar bancar și nebancar din Republica Moldova în decurs de 10 ani din data retragerii confirmării.”;

4) La punctul 6 textul „ ,aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 30 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.27-28, art.102)” se exclude;

5) La punctul 7:
subpunctul 2) după cuvintele „funcției de administrator” se completează cu textul „în cadrul sectorului financiar sau din entități de interes public”;
după subpunctul 2) se introduce subpunctul 3) cu următorul cuprins:
„3) să poată demonstra că dețin cunoștințele necesare care să le permită să înțeleagă activitatea unei bănci și riscurile la care aceasta este expusă.”;

6) După punctul 71 se introduce punctul 72 cu următorul cuprins:
72. Pentru obținerea de către o persoană confirmarea Băncii Naționale pentru funcția de administrator membru al consiliului, banca înaintează cererea cu setul de documente, conform actelor normative în vigoare, în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la alegerea acestuia, cu posibilitatea prelungirii de către Banca Națională a termenului dat cu 30 de zile în cazul existenței condițiilor obiective, care nu depind de persoana aleasă în funcția respectivă. În cazul în care banca nu respectă aceste prevederi, componența consiliului se reduce cu persoanele documentele cărora nu au fost prezentate la Banca Națională în termenul specificat în prezentul punct.”;

7) Punctul 8 subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) să aibă experiență care să corespundă uneia din următoarele situații:
- minimum 5 ani în decursul ultimilor 10 ani vechime în muncă în sistemul bancar ce tine de desfășurarea activităților financiare prevăzute la art.26 din Legea instituțiilor financiare, din care minimum 3 ani în calitate de cel puțin șef sau șef adjunct al subdiviziunii unei bănci, care a participat în procesul de control/evaluare/pregătire a deciziilor, ce urmau a fi luate/aprobate de către consiliul băncii și / sau organul executiv și ce implicau asumarea obligațiilor financiare de către bancă;
- minimum 2 ani în decursul ultimilor 10 ani vechime în muncă în sistemul bancar ce tine de desfășurarea activităților financiare prevăzute la art.26 din Legea instituțiilor financiare în calitate de cel puțin șef sau șef adjunct al subdiviziunii unei bănci, care a participat în procesul de control/evaluare/pregătire a deciziilor, ce urmau a fi luate/aprobate de către consiliul băncii și / sau organul executiv și ce implicau asumarea obligațiilor financiare de către bancă cu condiția dispunerii de minimum 5 ani în decursul ultimilor 10 ani de experiență în efectuarea auditului financiar în calitate de șef al misiunii de audit în cadrul a cel puțin 3 bănci, care au, la nivel individual, total active ce reprezintă minimum 5% din totalul activelor în sectorul bancar;
- minimum 5 ani în decursul ultimilor 10 ani vechime în muncă în cadrul autorității de supraveghere a sistemului bancar, dintre care minimum 3 ani în calitate de cel puțin șef sau șef adjunct de subdiviziune.”;

8) Punctul 12 subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„ 2) să aibă minimum 3 ani în decursul ultimilor 10 ani vechime în muncă:
- în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului, din care minimum 1 an în calitate de personal care desfășoară activitate în cadrul sectorului financiar sau;
- în domeniul auditului extern sau intern, în care a participat cel puțin la 2 controale de audit extern în calitate de personal care desfășoară activitate în cadrul sectorului financiar;”;

9) Punctul 14 după cuvintele ”3 ani de activitate” se completează cu textul ” în perioada căreia sau efectuat cel puțin 2 controale de audit extern de persoanele care desfășoară activitate în cadrul sectorului financiar”;

10) Punctul 19 după cuvintele ”Administratorul băncii,” se completează cu textul ” inclusiv persoana realeasă în funcție de membru al consiliului, sau membru al comisiei de cenzori, sau președinte, sau vicepreședinte, sau membru al organului executiv pentru un termen nou”; după cuvîntul ”confirmat” și ”confirmării” se completează cu cuvîntul ”/numit” și ”/numirii” corespunzător;

11) Punctul 20, după textul ”pct.8, 15, ” se completează cu textul ” inclusiv persoana realeasă în funcție de președinte, sau vicepreședinte, sau membru al organului executiv pentru un termen nou,”;

12) Punctul 22:
subpunctul 2) după cuvintele ”în funcție de administrator” se completeazcu extul ” , iar în cazul persoanei alese în funcția de membru al consiliului sau al comisiei de cenzori și copia autentificată de bancă a cererii de înscriere a persoanei respective în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor;”;
subpunctul 7) lit. a) la sfîrșit se completează cu textul ” sau copia oricărui document (documente) ce confirmă experienţa de muncă a persoanei în ultimii 10 ani, legalizată conform legislaţiei în vigoare;”;
subpunctul 8) lit. c) cuvîntul ”persoanelor” se substituie cu cuvîntul ”persoanei”, iar la sfîrșit se completează textul ”În cazul în care legislația ţării de unde persoana juridică îşi are sediul nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale a persoanelor juridice şi faptul că acestea nu sunt date în căutare sau urmărire penală – se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a persoanei alese sau numite în funcția de administrator cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora), care confirmă acest fapt;”;
subpunctul 13, la sfîrșit se completează cu textul ”În cazul în care auditul extern al rapoartelor financiare anuale nu este obligatoriu conform legislației în vigoare – se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a persoanei alese sau numite în funcția de administrator cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora), care exonerează persoana juridică respectivă de efectuarea auditului extern;”;

13) Se introduce punctul 221 cu următorul cuprins:
„221. Pentru obținerea de către o persoană a confirmării Băncii Naționale pentru funcția de administrator al băncii, în cazul realegerii membrilor organului de conducere al băncii în funcțiile de membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, de președinte, de vicepreședinte, de membru al organului executiv, banca prezintă documentele indicate la pct. 22 subpct.1)-5), 8)-10), 13), 16), 161), 19.”;

14) Punctul 23:
subpunctul 4) cuvîntul ”rapoartele” se substituie cu textul ”copiile rapoartelor”;
subpunctul 8) la sfîrșit se completează cu textul ” cu indicarea pentru fiecare activitate desfășurată: nominalizarea activității, perioada de desfășurare a acesteia; denumirile beneficiarilor activităților organizației de audit, genurile de activitate desfășurate de către beneficiari, date cu privire la situația financiară a beneficiarilor (total active, obligațiuni, capital propriu), eventual și alte date considerate relevante pentru confirmarea experienței acumulate ”;

15) La punctul 25 cuvintele „subpct. 5) – 7), pct.23 subpct.3)” se înlocuiesc cu textul „subpct.5) -7) și 13), pct.23 subpct.3) și 4)”;

16) La punctul 281, după textul „pct.22,” se introduce textul „ 221,”;

17) La punctul 31:
după textul ”sănătoase a băncii” se introduce textul ”în ultimii 10 ani”;
subpunctul 1) cuvintele ” în ultimii 10 ani ” se exclude;
subpunctul 1), litera b) se exclude textul ” şi/sau acoperite din contul reducerilor pentru pierderi la credite”;

18) La punctul 37 după subpunctul 3) se introduce subpunctul 31) cu următorul cuprins:
„31) încetării împuternicirii ca rezultat al realegerii membrilor organelor de conducere al băncii în funcțiile de membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, de președinte, de vicepreședinte, de membru al organului executiv sau expirării termenului pentru care a fost ales;”;

19) După punctul 40 se introduce punctul 401 cu următorul cuprins:
„401. Retragerea confirmării date administratorului băncii conduce la încetarea contractului de muncă încheiat între acesta și bancă, fără plata salariului suplimentar și altor plăți de stimulare și compensare.”;

20) La anexa nr. 1 după punctul 51 se introduce punctul 52 cu următorul cuprins:
„52. Are împrumuturi/credite expirate persoana(le) juridică privată asupra căreia persoana înaintată în funcţie de administrator exercită controlul sau o administrează? Dacă da, daţi detalii (se va indica cel puţin: denumirea persoanei juridice, valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii cererii, inclusiv a celei expirate, termenul de scadenţă)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________”;

21) La anexa nr.5 după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:
„5. Cunosc și voi respecta prevederile ce țin de măsurile de remediere stabilite de Banca Națională conform art. 38 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare.”.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv  al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului
cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010

Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii (HCA al BNM nr.134 din 1 iulie 2010, Monitorul Oficial nr.91-94/619 din 03.06.2011) este inițiat în contextul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016 care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art. 19 și 21 ce țin de exigențele față de administratori, precum ca urmare a practicii de supraveghere.

Modificările și completările propuse la regulament au drept scop consolidarea guvernării corporative prin perfecționarea cadrului normativ. Astfel, proiectul de horărîre înglobează modificări și completări ce urmăresc perfecționarea sistemului de promovare continuă în cadrul băncilor a persoanelor care corespund principiului potrivit şi adecvat, și respectiv asigurării pentru viitor a unei guvernări corporative eficiente a băncii.

În acest context proiectul hotărîrii conține modificări și completări aferente înaintării cerinței de obținere a confirmării repetate la redesemnarea, pentru un mandat nou, a membrilor organului de conducere al băncii  în funcțiile de membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, de președinte, de vicepreședinte, de membru al organului executiv.

Totodată, proiectul hotărîrii include reglementări aferente termenelor de prezentare a setului de documente pentru confirmarea de către Banca Națională a administratorului și exigențe suplimentare în vederea administratorilor băncii cărora le-a fost retrasă confirmarea BNM.

Modificările şi completările menționate mai sus vor conduce la perfecţionarea cadrului de evaluare adecvată și continuă a membrilor organelor de conducere al băncii în funcțiile de membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, de președinte, de vicepreședinte, de membru al organului executiv pentru un mandat nou. Acest fapt va contribui la dispunerea băncii de organele respective de administrare, membrii cărora vor corespunde cerințelor de rigoare, ceea ce reprezintă un element fundamental pentru asigurarea unei bune funcționări a băncii.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și