• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.09.2016

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”

27.09.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 27 septembrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”.

Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016 care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art. 15, 151, 152, 153 și 156 ce țin de calitatea acționariatului bancar, precum și precum și ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1082  din 26.09.2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. De asemenea, modificările au fost inițiate ca urmare a practicii de supraveghere. Astfel, proiectul de horărîre înglobează modificări și completări ce urmăresc perfecționarea cadrului normativ prin prisma ridicării nivelului de transparență al acționariatului și identificării acționarilor în bănci, și anume,  a responsabilizării inclusiv  a băncilor în acest proces.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în sporirea transparenței acționarilor băncii, prin intervenția timpurie a autorității de supraveghere la formarea acționariatului bancar, precum și facilitarea urmăririi de către supraveghetor a schimbărilor în structura acestuia.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul  art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare,  art. 15-158 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11 octombrie 2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Nataliei Harea, pe adresa electronică: natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409442.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2016

Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul
social al băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 127 din 27.06.2013

În conformitate cu art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare, și art. 15-158 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 127 din 27.06.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art. 1419), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 937 la 30 august 2013, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Punctul 1, după textul „art.15 alin.(1), lit.b)” se completează cu textul „ , c) și d)”;

2) Punctul 3:
la subpunctul 3) noțiunea „Persoane care acționează concertat” va avea următorul cuprins:
„3) Persoanele care acționează concertat - în sensul prezentului regulament persoanele care acționează concertat se consideră persoanele după cum sunt definite la art. 3 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum și alte persoane determinate de către Banca Națională a Moldovei după cum urmează:
a) orice persoană, care corespunde, conform constatărilor Băncii Naţionale a Moldovei, unuia sau mai multor criterii simultan prevăzute în anexă la Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate;
b) orice persoană care, conform legislaţiei civile, este legată de persoana fizică care acționează concertat, printr-un raport de rudenie de gradul întîi şi doi, soţii și afinii acestora, precum și societățile aflate sub controlul acestora. Dacă acțiunile le deține sau le controlează soțul (soția) unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întîi, atunci se consideră că acțiunile sînt deținute și controlate de această persoană;
c) orice persoană, prin intermediul căreia se efectuează o tranzacție în interesul unei persoane care acționează concertat și care, în acest sens, este influențată de către persoana menționată printr-o relație de muncă, civilă și alte relații.”;
subpunctul 4), după textul „art. 15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare” se completează cu textul „ , sau să primească acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social, sau să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3) în mărime egală sau mai mare decît cota substanțială”;
se introduce subpunctul 6) cu următorul cuprins:
„6) Persoană–dobînditor - orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează să dobîndească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art. 15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare sau să primească acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social, sau să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3) în mărime mai mică decît cota substanțială.”;

3) Punctul 4, după subpunctul 2) se completează cu subpunctele 21) și 22) cu următorul cuprins:
„21) nicio persoană nu poate primi acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social;
22) nicio persoană, individual sau concertat, nu poate să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3).”;

4) Punctul 5, după textul „achizitor potenţial” se completează cu textul „/persoană-dobînditor”;

5) La punctul 6:
textul „2)” se substituie cu textul „22)”;
după cuvîntul „achizitorul” se completează cu cuvintele „potențial/persoana-dobînditor”;
după prima propoziție se completează cu textul „Acțiunile ale căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, nu se vor lua în calcul pentru stabilirea rezultatelor votării, respectiv nu se cuprind în voturile reprezentate la adunare.”;

6) La punctul 7:
textul „2)” se substituie cu textul „22)”;
al doilea alineat, textul „prevederile Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 privind piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind societățile pe acțiuni și piața de capital”;
subpunctul 3), cuvintele „la bursa de valori” se substituie cu textul „pe piața reglementată și/sau prin sistemul multilateral de tranzacționare”;
al treilea alineat, textul „Legii privind societăţile pe acţiuni şi ale Legii privind piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu „legislației privind societățile pe acțiuni și piața de capital”;

7) La punctul 8 textul „2)” se substituie cu textul „22)”;

8) Denumirea capitolului III, după sintagma „ACHIZITORUL POTENȚIAL” se completează cu textul „/PERSOANA-DOBÎNDITOR”;

9) La punctul 12:
primul alineat, după sintagma „Achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
al doilea alineat va avea următorul cuprins:
„Cererea pentru obținerea permisiunii Băncii Naționale de a deţine/dobîndi/majora o cotă în capitalul social al băncii, a primi acțiuni ale băncii ca aport la capitalul social al persoanei, a achiziționa ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3), precum și anexele la aceasta, întocmite separat pentru fiecare dobînditor direct, indirect și beneficiar efectiv conform anexelor 2-5 la prezentul Regulament, se semnează nemijlocit, fiecare filă , de persoanele respective sau de către reprezentantul legal al acestora (în cazul persoanei juridice - de către persoana împuternicită prin lege sau statut cu aplicarea ștampilei persoanei juridice). Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanții împuterniciți prin procură.”;

10) Punctele 13 și 14, după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;

11) După punctul 14 se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins:
„141. Banca Națională a Moldovei poate refuza eliberarea permisiunii prealabile pînă la începerea evaluării, dacă dispune de documente, informații ce atestă necorespunderea achizitorului potențial/persoanei-dobînditor cel puțin unuia din criteriile stabilite la art. 153 din Legea insituțiilor financiare.”;

12) Punctele 15-20, după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;

13) Punctul 21, după sintagma „achizitorului potențial” se completează cu textul „/persoanei-dobînditor”, iar textul „, inclusiv de soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă,” se substituie cu textul „/acesteia”;

14) Punctul 22, după sintagma „achizitorului potenţial” se completează cu textul „/persoanei-dobînditor”;

15) La punctul 24, după sintagma „achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoanei-dobînditor” și se completează cu textul „și/sau conțin date eronate”, textul „sînt incomplete” se substituie cu textul „/persoană-dobînditor sînt incomplete și/sau conțin date eronate”;

16) Punctul 25, după sintagma „achizitorului potenţial” se completează cu textul „/persoanei-dobînditor”;

17) La punctul 26:
cuvîntul „solicitantul” se substituie cu textul „achizitorul potențial/persoana-dobînditor”;
subpunctul 6), după textul „art.15 alin.(1)” se completează cu textul „lit. a)”;

18) Denumirea capitolului IV, după sintagma „ACHIZITORULUI POTENȚIAL” se completează cu textul „/PERSOANEI-DOBÎNDITOR”;

19) Punctul 27, după sintagma „achizitorului potenţial” se completează cu textul „/persoanei-dobînditor”;

20) Punctul 28 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:
„7) existența unei stratificări excesive a acționariatului (de la achizitorul potențial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 nivele) care ar putea crea impedimente Băncii Naţionale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere.”;

21) La punctul 281:
primul alineat va avea următorul cuprins:
„Pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea instituţiilor financiare, în cazul intenției de dobîndire a unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale, Banca Naţională evaluează calitatea persoanei-dobînditor, prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:”;
subpunctul 1) textul „achizitorului potențial” se substituie cu textul „persoanei-dobînditor”;
se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
„4) existența unei stratificări excesive a acționariatului (de la achizitorul potențial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 nivele) care ar putea crea impedimente Băncii Naţionale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere.”;

22) La punctul 30:
după textul „reputaţiei achizitorului potenţial” se completează cu textul „/persoanei-dobînditor, după caz,”;
după textul „achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
după textul „şi competenţei profesionale” se completează cu textul „ , după caz,”;

23) Punctele 31-33, 35, 36 și 57, după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;

24) La punctul 32:
după subpunctul 1) se completează cu subpunctul 11) cu următorul cuprins:
„11) persoana se află sub urmărire penală sau are calitatea de învinuit (inculpat)/contravenient în cadrul unui proces penal/contravențional, de subiect al unor proceduri legate de aplicarea sancțiunilor fiscale sau disciplinare;”
subpunctul 3), înaintea cuvintelor „măsuri și sancțiuni” se completează cu cuvintele „existența unor”;
subpunctul 4) cuvîntul „substanțiale”, în ambele cazuri, se exclude;

25) Punctul 571 se abrogă;

26) La punctul 59, după cuvintele „Banca Naţională” se completează cu cuvintele „și banca”;

27) La punctul 61 cuvîntul „substanţiale” se exclude;

28) La punctul 62:
subpunctul 1) cuvîntul „substanţiale” se exclude;
subpunctul 2), după cuvîntul „cotă” se completează cu cuvîntul „substanțială”;

29) La punctul 63 prima propoziția va avea următorul cuprins: „Banca este obligată să identifice și să informeze Banca Națională în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă, despre:”;

30) La punctul 64 cuvîntul „substanţială” se exclude, iar după cuvintele „Banca Naţională” se completează cu cuvintele „și banca”;

31) După punctul 64 se completează cu punctul 641 cu următorul cuprins:
„641 Orice deținător direct sau indirect de cotă în capitalul social al unei bănci prezintă acesteia informația cu privire la identitatea sa și a persoanelor sale afiliate.”

32) La punctele 68 și 69 cuvîntul „substanțială”, în toate cazurile, se exclude;

33) Punctul 70 va avea următorul cuprins:
„70. În cazul în care se retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% în capitalul social al acesteia și/sau în cazul în care Banca Națională constată acțiunea concertată a acționarilor care dețin o cotă substanțială mai mare de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, Banca Naţională întreprinde măsurile de intervenție timpurie și aplica instrumentele de rezoluție, prevăzute în Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.”;

34) Punctul 71 se completează cu textul „respective și în alte băncii”;

35) În anexa nr.1:
denumirea anexei se completează cu textul „ , a primi acțiuni ale băncii ca aport la capitalul social al persoanei, a achiziționa ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art.156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare (se subliniază situația/situațiile corespunzătoare)”;
primul alineat va avea următorul cuprins:
„Subsemnatul/Subsemnaţii, ................................................... (în cazul persoanei fizice se indică numele şi prenumele/în cazul persoanei juridice se indică numele, prenumele persoanei împuternicite prin lege sau statut și denumirea persoanei juridice), în calitate de achizitor potențial/achizitori potenţiali, după caz, persoană-dobînditor/persoane-dobînditoare care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă substanţială în capitalul social al băncii în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea instituțiilor financiare sau care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art. 15 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare sau să primească acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social, sau să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3) (se subliniază una din situații) și, ținînd cont de prevederile Legii instituţiilor financiare şi ale Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, solicit/solicităm eliberarea permisiunii prealabile scrise pentru deţinerea/dobîndirea/majorarea cotei în capitalul social al băncii sau primirea de acțiuni ale băncii ca aport la capitalul social al persoanei, sau achiziționarea/subscrierea de acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3) ............................................... (se indică denumirea băncii) care reprezintă .....................................................din capitalul social al băncii (se indică cota preconizată din capitalul social al băncii spre a fi dobîndită în mărime absolută (lei) şi relativă (%)) sau........................ din dreptul de vot (se indică cota în mărime relativă din capitalul social al băncii).”;
după textul „La prezenta cerere se anexează” se completează cu textul „ , pentru fiecare deținător direct, indirect și beneficiar efectiv,”;

textul „Data ........................... Semnătura” se substituie cu textul

Data ........................... Semnătura deținătorului direct/deținătorilor direcți .....................

Data ________ Semnătura deținătorului indirect/deținătorilor indirecți ______________

Data __________ Semnătura beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ______________”;

36) În anexa nr.2:
denumirea anexei, după textul „ACHIZITORULUI POTENȚIAL” se completează cu textul „/PERSOANEI-DOBÎNDITOR”;
punctul 1:
-denumirea punctului 1, după textul „Achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
-subpunctul 4*) va avea următorul cuprins:
„4*) copiile legalizate conform legislației în vigoare ale rapoartelor financiare şi raportului auditorului extern (dacă acesta este obligatoriu conform legislaţiei în vigoare) ale persoanei juridice private (cu excepţia băncilor), în care achizitorul potenţial – persoană fizică ocupă o funcţie de administrator (membru al consiliului, organului executiv) şi/sau deţine o cotă de participare de 50 la sută şi mai mult din capital, pentru ultimul an din perioada de deţinere. În cazul în care auditul extern al rapoartelor financiare anuale nu este obligatoriu conform legislației în vigoare – se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a achizitorului potențial/persoanei-dobînditor cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora), care exonerează persoana juridică respectivă de efectuarea auditului extern. Pentru persoanele juridice în curs de dizolvare se prezintă lista acestora cu denumirea, sediul și motivul dizolvării;”;
-la subpunctul 5*), simbolul „*” și textul „(cu anexarea copiilor legalizate conform legislației ale documentelor confirmative)” se exclud;
-după subpunctul 5*) se completează cu subpunctele 51*) și 52) cu următorul cuprins:
„51*) copiile legalizate conform legislației în vigoare ale documentelor confirmative ale activelor și datoriilor, reflectate în datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale achizitorului potenţial – persoană fizică;
52) explicații referitor la bunurile aflate în proprietate (activele) și obligațiile asumate (datoriile), inclusiv gajuri și alte garanții acordate etc., la sursele de venit, reflectate în datele privind activele, datoriile, fondurile proprii ale achizitorului potenţial – persoană fizică, veniturile şi cheltuielile acestuia;”
-la subpunctul 7*) simbolul „*” se exclude;
- la subpunctul 7) litera b) cuvîntul „firmă” se substituie cu cuvîntul „societate”;
- la subpunctul 7) litera c) textul „(obţinute cu titlu de moştenire, donaţie etc.)” se substituie cu textul „care demonstrează provenienţa pînă la origine şi suficienţa mijloacelor băneşti pentru procurarea acţiunilor băncii”;
- la subpunctul 7) litera d) se exclude.
- după subpunctul 8) se completează cu subpunctul 81) cu următorul cuprins:
„81) lista persoanelor afiliate achizitorului potențial/persoanei-dobînditor (conform noţiunii prevăzute în Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate), cu indicarea următoarelor date:
a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele de participare la capitalul persoanelor juridice (denumirea persoanelor juridice, ţara de reşedinţă, valoarea absolută și relativă a cotei, perioada de deţinere);
b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele administratorilor acestora, cotele de participare la capitalul altor persoane juridice (denumirea persoanelor juridice, ţara de reşedinţă, valoarea absolută și relativă a cotei, perioada de deţinere).
În cazul persoanelor juridice nerezidente se indică numărul de identificare/înregistrare de stat atribuit de către organul abilitat din ţara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria şi numărul actului de identitate.”;
la subpunctul 10), în ambele cazuri, după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;
- subpunctul 11) va avea următorul cuprins:
„11. declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deţinerea statutului de beneficiar efectiv al achiziţiei propuse, precum şi copiile legalizate conform legislației în vigoare ale documentelor care confirmă acest statut: acorduri încheiate cu privire la dobîndirea statutului de beneficiar efectiv; documente de plată ce confirmă dobîndirea respectivă, care vor conține inclusiv numele plătitorului și beneficiarului, suma și data efectuării plății, destinația plății; documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv; și alte acte doveditoare în acest sens;”;
- se completează cu subpunctul 12) cu următorul cuprins:
„12) permisiunea scrisă a autorității competente din țara a cărei rezident este achizitorul potențial - persoana fizică, în baza căreia poate să dețină o cotă de participare în capitalul social al băncii din R. Moldova. În cazul în care legislația din țara în cauză nu prevede eliberarea unei astfel de permisiuni, se prezintă declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial – persoana fizică prin care se confirmă acest fapt.”;
punctul 2:
-denumirea punctului 2, după textul „Achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
- la subpunctul 2*) simbolul „*” se exclude, iar cuvîntul „numărul” se substituie cu cuvintele „numerele și tipurile”;
- subpunctele 3)-5), 8), 10) și 11), după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;
-după subpunctul 5) se completează cu subpunctul 51) cu următorul cuprins:
„51) lista persoanelor afiliate achizitorului potențial/persoanei-dobînditor (conform noţiunii prevăzute în Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate), cu indicarea următoarelor date:
a) în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) criteriul de afiliere, domiciliul, locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele de participare la capitalul persoanelor juridice (denumirea persoanelor juridice, ţara de reşedinţă, valoarea absolută și relativă a cotei, perioada de deţinere);
b) în cazul persoanelor juridice – denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), sediul, criteriul de afiliere, numele, prenumele administratorilor acestora, cotele de participare la capitalul altor persoane juridice (denumirea persoanelor juridice, ţara de reşedinţă, valoarea absolută și relativă a cotei, perioada de deţinere).
În cazul persoanelor juridice nerezidente se indică numărul de identificare/înregistrare de stat atribuit de către organul abilitat din ţara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria şi numărul actului de identitate.”;
- subpunctul 6) va avea următorul cuprins:
„informaţia detaliată cu privire la tipurile de activitate în ultimii zece ani cu dezvăluirea aspectelor care susţin îndeplinirea criteriului de competenţă profesională și cu privire la toate modificările în structura de proprietate și de administrare de la constituire și pînă la data depunerii cererii. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana-dobînditor este membru al unui grup de persoane, inclusiv juridice, care acţionează concertat, prezintă suplimentar şi informaţia cu privire la grupul în cauză, care va include cel puţin structura grupului, modul de exercitare a controlului între membrii grupului, tipurile de activităţi desfăşurate de către aceştia;”;
-subpunctul 7*) va avea următorul cuprins:
„7*) copiile legalizate conform legislației în vigoare ale rapoartelor şi avizelor unei societăți de audit independente, precum şi dărilor de seamă financiare anuale confirmate de societatea de audit independentă pentru ultimii 3 ani; în cazul în care achizitorul potenţial este membru al unui grup de persoane, inclusiv juridice, care acţionează concertat, prezintă suplimentar raportul şi avizul societății de audit independente, precum şi rapoartele financiare anuale pentru ultimii trei ani ale grupului respectiv sau ale fiecărui membru confirmate de societatea de audit independentă;”;
- după subpunctul 7*) se completează cu subpunctul 71) cu următorul cuprins:
„71) copiile legalizate conform legislației în vigoare ale rapoartelor şi avizelor unei societăți de audit independente, precum şi ale dărilor de seamă financiare anuale confirmate de societatea de audit independentă pentru ultimul an ale persoanei-dobînditor;”;
- subpunctul 9) se completează cu textul: „ – în cazul în care eliberarea unui astfel de document este prevăzută de legislația în vigoare; în cazul în care nu este prevăzută – se prezintă o declarație pe propria răspundere a achizitorului potențial/persoanei-dobînditor ”;
- subpunctul 12) va avea următorul cuprins:
„declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deţinerea statutului de beneficiar efectiv al achiziţiei propuse, precum şi copiile legalizate conform legislației în vigoare ale documentelor care confirmă acest statut: acorduri încheiate cu privire la dobîndirea statutului de beneficiar efectiv; documente de plată ce confirmă dobîndirea respectivă, care vor conține inclusiv numele plătitorului și beneficiarului, suma și data efectuării plății, destinația plății; documente, inclusiv de plată, ce confirmă obținerea veniturilor din deținerea statutului de beneficiar efectiv; și alte acte doveditoare în acest sens;”;
- se completează cu subpunctele 13) și 14) cu următorul cuprins:
„13) copia deciziei organului abilitat al achizitorului potențial/persoanei-dobînditor - persoană juridică nerezidentă care atestă intenția de a deține o cotă de participare în capitalul social al băncii din R.Moldova;
14) permisiunea scrisă a autorității competente din țara a cărei rezident este achizitorul potențial/persoana-dobînditor - persoana juridică, prin care poate să dețină o cotă de participare în capitalul social al băncii din R.Moldova. În cazul în care legislația din țara în cauză nu prevede eliberarea unei astfel de permisiuni, se prezintă declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial/persoanei-dobînditor – persoană juridică prin care se confirmă acest fapt.”;
punctul 3:
- denumirea punctul 3, după textul „Achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
- la subpunctul 1*) se exclude simbolul „*”:
- subpunctele 2), 3) și 9), după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;
- la subpunctul 3) textul „şi/sau de către persoanele care acţionează concertat cu achizitorii potenţiali/persoanele-dobînditori,” se exclude;
- după subpunctul 3) se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
„31) declaraţia pe propria răspundere, întocmită în scris, privind deţinerea în prezent, direct şi/sau indirect, de către persoanele care acționează concertat cu achizitorii potenţiali/persoanele-dobînditori, a acţiunilor în capitalul social al băncilor (rezidente sau nerezidente). Dacă posedă - se prezintă informaţia privind denumirea băncii, sediul acesteia, cota deţinută în mărime relativă şi absolută, perioada de deţinere;”;
- subpunctul 9) se completează cu următorul text: „În cazul în care legislația ţării unde achizitorul potenţial/persoana-dobînditor - persoană juridică îşi are sediul nu prevede eliberarea pentru persoane juridice a documentelor care atestă lipsa antecedentelor penale a persoanelor juridice şi faptul că acestea nu sînt date în căutare sau urmărire penală – se va prezenta o declarație pe propria răspundere despre acest fapt a administratorului achizitorului potenţial/persoanei-dobînditor - persoană juridică cu indicarea prevederilor legale (inclusiv expunerea acestora) care confirmă acest fapt;”;
- se completează cu subpunctele 12), 13) și 14) cu următorul cuprins:
„12) copia deciziei organului abilitat al achizitorului potențial/persoanei-dobînditor nerezident care atestă intenția de a deține o cotă de participare în capitalul social al băncii din R.Moldova;
13) permisiunea scrisă a autorității competente din țara a cărei rezident este achizitorul potențial/persoana-dobînditor, în baza căreia poate să dețină o cotă de participare în capitalul social al băncii din R.Moldova. În cazul în care legislația din țara în cauză nu prevede eliberarea unei astfel de permisiuni, se prezintă declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial/persoanei-dobînditor prin care se confirmă acest fapt.”;
14) declarația pe propria răspundere a achizitorului potențial, inclusiv a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind acordul obținerii de către Banca Națională a Moldovei a informației necesare de la autoritățile relevante în vederea evaluării acestora.
La final, textul „achizitorului potențial care preconizează dobîndirea unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale menționate la art. 15 alin. (1), lit. b) din Legea instituțiilor financiare” se substituie cu textul „persoanei-dobînditor”;

37) În anexa nr.3:
- în denumirea tabelelor unu și doi simbolul „*” se exclude și se completează cu textul „la situația din _________________”;
- coloanele doi și trei din tabelul unu și doi vor avea următorul cuprins:

Pentru anul curent 20__

 

Pentru anul precedent 20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tabelele unu și doi, la final, textul „(*) - cu excepția cazului dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale” se exclude;

38) În anexa nr.4:
denumirea anexei, după textul „achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
primul alineat va avea următorul cuprins:
„Acest chestionar va fi completat de către fiecare achizitor potenţial/persoană-dobînditor, inclusiv de beneficiarul efectiv, care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă în capitalul social al băncii în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea instituțiilor financiare sau care preconizează să dobîndească, individual sau concertat, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art. 15 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare sau să primească acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social, sau să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3) în mărime egală sau mai mare decît cota substanțială.”;
capitolul I:
- pe tot parcursul capitolului, după sintagma „achizitorului potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează cu textul „/persoanei-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;
- la punctul 1 subpunctul 1.2 cuvîntul „substanțiale” se exclude;
capitolul II:
- denumirea capitolului, după textul „achizitorul potenţial” se completează cu textul „/persoana-dobînditor”;
- denumirea subcapitolelor 3 și 4, după textul „achizitor potenţial” se completează cu textul „/persoană-dobînditor”;
- subpunctul 3.4 se abrogă;
- subpunctele 4.1-4.6, după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;
capitolul III:
- subpunctelor 7 și 8, după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;
- subpunctul 9, după textul „a acesteia” se completează cu textul: „(cu indicarea cel puțin a pieței pe care se preconizează realizarea tranzacției, nominalizarea vînzătorilor potențiali, termenelor preconizate de realizare a tranzacției, în cazul obținerii permisiunii, a informației cu privire la încheierea contractelor de intermediere sau a planurilor de încheiere a acestora, alte date relevante)”;
capitolul IV :
- subpunctul 13 litera a) textul „sau declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare” se exclude;
- subpunctul 13 litera b) textul din paranteze va avea următorul cuprins: „(se va indica cel puțin informația cu privire la disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziţie, aranjamente financiare, circuitul mijloacelor bănești destinate procurării acțiunilor de la plătitor pînă la beneficiar, instituțiile financiare implicate și țara de origine a acestora etc.)”;
- subpunctul 13 litera e) se exclude;
- subpunctul 17, după cuvîntul „achiziția” se completează cu textul „/dobîndirea”;
la sfîrșitul anexei textul „achizitorului potențial care preconizează dobîndirea unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanțiale menționate la art. 15 alin. (1), lit. b) din Legea instituțiilor financiare” se substituie cu textul „persoanei-dobînditor”;

39) În anexa nr.5 , după sintagma „achizitorul potenţial”, la orice formă gramaticală, se completează, în toate cazurile, cu textul „/persoana-dobînditor”, la forma gramaticală respectivă;

40) În anexa nr.7:
denumirea anexei, după cuvîntul „fizice” se completează cu textul „- achizitor potențial /persoană-dobînditor”;
primul alineat, după sintagma „achizitor potențial” se completează cu textul „/persoană-dobînditor”;

41) În anexa nr.8:
denumirea anexei, după cuvîntul „juridice” se completează cu textul „- achizitor potențial /persoană-dobînditor”;
primul alineat, după sintagma „achizitor potențial” se completează cu textul „/persoană-dobînditor”.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv  al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire
la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 127 din 27.06.2013

 

Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 127 din 27.06.2013 (Monitorul Oficial nr.198-204, art.1419 din 13.09.2013) este inițiat în contextul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016 care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art. 15, 151, 152, 153 și 156 ce țin de calitatea acționariatului bancar, precum și ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1082  din 26.09.2016 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. De asemenea, unele modificări propuse au fost inițiate ca urmare a practicii de supraveghere.

Modificările și completările propuse la regulament au drept scop perfecționarea cadrului normativ prin prisma ridicării nivelului de transparență al acționariatului și identificării acționarilor în bănci, și anume, a responsabilizării inclusiv  a băncilor în acest proces.

Astfel, proiectul horărîrii  prevede  completarea mecanismului, reflectat la art.156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare, ce ține de vînzarea la bursa de valori a noilor acțiuni emise ca rezultat a celor anulate de către organul executiv în condițiile Legii instituțiilor financiare. Astfel,  proiectul hotărîrii prevede obținerea permisiunii Băncii Naționale pentru achiziționarea sau subscrierea acțiunilor băncii asupra cărora au devenit incidente prevederile art.156 alin.(3) și respectiv includ motivele de refuz privind eliberarea permisiunii prealabile și în cazul în care informațiile și documentele prezentate de către achizitorul potențial vor conține date eronate.

Totodată, proiectul hotărîrii vizează  aspecte ce țin de evitarea posibilității de manipulare în ceea ce privește deținerea directă sau indirectă de cote în capitalul altor bănci de către persoanele față de care au fost  dispuse anumite măsuri ca urmare a nerespectării din partea acestora a cerințelor privind calitatea acționariatului, prevăzute de Legea instituțiilor financiare și de actele normative subordonate. Astfel de persoane nu vor avea dreptul de deținere directă sau indirectă a unor noi acțiuni în capitalul social al băncilor.

Proiectul hotărîrii conține  prevederi care acordă dreptul Băncii Naționale de a întreprinde măsuri de intervenție în cazul în care constată acțiunea concertată a acționarilor, care dețin o cotă substanțială mai mare de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

Prezentul proiect include și aspecte ce țin de obligativitatea băncilor de a identifica și cunoaște toate modificările în structura acționarilor de proprietate și  de a informa despre aceasta supraveghetorul.

Prevederile expuse în proiectul hotărîrii vor conduce la sporirea transparenței acționarilor băncii, prin intervenția timpurie a autorității de supraveghere la formarea acționariatului bancar, precum și la facilitarea urmăririi de către supraveghetor a schimbărilor în structura acestuia. Respectiv, se vor crea premise pentru consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor, precum și pentru responsabilizarea organelor de conducere a băncilor în acest sens.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și