• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.10.2016

Proiectul HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar

31.10.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu 31 octombrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”.

Elaborarea proiectului dat se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care a modificat cadrul legal existent aferent unităților de schimb valutar.

Prevederile de bază ale proiectului regulamentului se referă la modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la particularitățile aferente informaţiei afişate de către unităţile de schimb valutar pentru persoanele fizice, la unele aspecte aferente cursurilor valutare și comisioanelor, care se aplică la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, normele primare fiind stabilite în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt unitățile de schimb valutar din Republica Moldova.

Aprobarea proiectului regulamentului va asigura implementarea prevederilor Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și va contribui la îmbunătățirea activității unităților de schimb valutar prin prisma noilor cerințe.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară şi art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11 noiembrie 2016 dnei Dina Doni pe adresa electronică: dina.doni@bnm.md sau pe adresa poștală:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.__
din __ _________ 2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare şi art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

Anexa
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.__ din_____________ 2016

 

REGULAMENT
privind activitatea unităților de schimb valutar

Capitolul I.
Dispoziţii generale

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008), precum și în Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX.XX.2016.

2. Prezentul regulament reglementează:
a) particularităţile aferente informaţiei afişate de către unităţile de schimb valutar;
b) unele aspecte aferente cursurilor valutare și comisioanelor, care se aplică la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în  numerar cu persoane fizice;
c) operaţiunile unităţilor de schimb valutar în cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice;
d) modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

3. Unitățile de schimb valutar desfășoară activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, ținînd cont de particularitățile stabilite în prezentul regulament.

4. În cazurile prevăzute la art.42 alin.(2) lit.c) și alin.(3) lit.f) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 și la punctul 42 din prezentul regulament, determinarea echivalentului în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine valabil la data efectuării operațiunii de schimb valutar.

 

Capitolul II.
Particularităţi aferente informaţiei afişate
de către unităţile de schimb valutar

Secțiunea 1. Afișarea informației în cazul efectuării operațiunilor prin ghișee

5. În încăperea în care se efectuează nemijlocit prin ghișeu/ghișee operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice unitatea de schimb valutar urmează să afișeze, la loc vizibil pentru persoanele fizice, următoarele documente /informaţii:
a) copia de pe licenţa casei de schimb valutar (în cazul filialei casei de schimb valutar – copia de pe copia autorizată de pe licenţă) /hotelului, în baza căreia se efectuează activitatea de schimb valutar. Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau persoana împuternicită de către acesta. Afişarea copiilor respective de către băncile licenţiate se efectuează conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014;
b) programul actual de lucru al unităţii de schimb valutar;
c) informația privind plata obligatorie care se percepe de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
d) dispoziţia privind cursurile valutare actuale pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice perfectată în conformitate cu cerinţele stabilite în Capitolul III;
e) dispoziţia privind comisioanele actuale aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice perfectată în conformitate cu cerinţele stabilite în Capitolul III;
f) criteriile plătibilităţii bancnotelor conform anexei nr.1;
g) informația pentru clienți (avizul) cu următorul cuprins:
INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PENTRU CLIENT:
-          Informați-vă, pînă la efectuarea operațiunii de schimb valutar, despre cursul valutar la care se efectuează operațiunea de schimb valutar, mărimea comisioanelor și a plății obligatorii aplicate, precum și despre suma mijloacelor bănești pe care o veți primi efectiv.
-          Unitatea de schimb valutar este obligată să vă elibereze bonul de casă sau alt document prevăzut de legislația fiscală, care nu poate fi substituit de buletinul de schimb valutar.
-           Aveți dreptul de a solicita revocarea operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum și în decurs de 30 de minute după finalizarea operațiunii, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiții: în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat și solicitarea de revocare a fost făcută cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unității de schimb valutar. Revocarea se face în baza cererii scrise, la care se anexează bonul de casă sau, după caz, alt document revăzut de legislația fiscală (bonul de plată).
-          În cazul unor reclamații, obiecții sau propuneri vizavi de activitatea unității de schimb valutar, puteți depune, în modul stabilit de legislație, o petiție la Banca Națională a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.
-          Pentru informații vizavi de activitatea unității de schimb valutar puteți contacta Banca Națională a Moldovei la numărul de telefon 022 228 642 (convorbirile telefonice respective se înregistrează magnetic).”.

6. Informația privind cursurile valutare stabilite şi informația privind comisioanele aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar se afișează și pe panoul de reclamă, cu respectarea cerințelor stabilite la art.43 alin.(13)-(15) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

7. Cursurile valutare afişate pe panourile de reclamă urmează să corespundă cursurilor valutare stabilite prin dispoziţia privind cursurile valutare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (care este în vigoare în perioada respectivă a programului de lucru), fiind respectate prevederile art.43 alin.(81) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. Prevederea în cauză se aplică și în privința informației privind comisioanele aplicate de unitatea de schimb valutar.

8. Pe panoul de reclamă separarea semnelor zecimale de la numărul întreg se efectuează printr-un spațiu distinct sau prin virgulă ori punct. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective. Toate cifrele trebuie să fie vizibile în întregime fără suprapunerea, inclusiv parțială a acestora.

9. Informația pe panoul de reclamă, astfel cum este prevăzută la punctele 6-8, precum și dispozițiile indicate la punctul 5 lit.d) și e) se afișează pînă la începerea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Dacă unitatea de schimb valutar modifică, în decursul programului său de lucru, cursurile valutare, aceasta are obligația să afișeze dispozițiile și informațiile respective pînă la începerea efectuării operaţiunilor cu aplicarea cursurilor noi stabilite. Informația respectivă se afișează pe tot timpul programului de lucru al unității de schimb valutar.

 

Secțiunea 2. Afișarea informației în cazul efectuării operațiunilor prin aparatul de schimb valutar

10. Pe corpul aparatului de schimb valutar, la loc vizibil pentru persoanele fizice, unitatea de schimb afișează următoarea informație:
a) datele de identificare și de contact ale unității de schimb valutar (denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, telefoanele de contact ale unității de schimb valutar);
b) datele de contact ale Băncii Naţionale a Moldovei la care pot fi înaintate, în modul stabilit de legislație, reclamații privind operaţiunile de schimb valutar (bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău), precum și numărul de telefon de la Banca Națională a Moldovei la care persoana fizică poate apela pentru a obține informații vizavi de activitatea de schimb valutar (022 228 642), convorbirile telefonice respective fiind înregistrate magnetic.

11. Unitatea de schimb valutar asigură afișarea pe ecranul aparatului de schimb valutar, cel puțin, a informației prevăzute la art.421 alin.(3) lit.b) și h) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, cu respectarea condițiilor stabilite la art.43 alin.(14) și (15) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

12. Cursurile valutare afişate pe ecranul aparatului de schimb valutar trebuie să corespundă cursurilor valutare stabilite prin dispoziţia privind cursurile valutare pentru efectuarea operaţiunilor prin aparatul de schimb valutar (care este în vigoare în perioada respectivă a programului de lucru), fiind respectate prevederile art.43 alin.(81) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. Prevederea în cauză se aplică și în privința informației privind comisioanele aplicate de unitatea de schimb valutar la efectuarea operațiunilor prin aparatul de schimb valutar.

13. La afișarea cursurilor valutare pe ecranul aparatului, separarea cifrelor zecimale de la numărul întreg se efectuează printr-un spațiu distinct sau prin virgulă ori punct. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective.

 

Capitolul III.
Cursuri valutare și comisioane

Secțiunea 1. Dispoziții generale

14. Unitatea de schimb valutar determină de sine stătător valutele străine care vor fi tranzacționate în cadrul operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, față de care  stabilește cursurile valutare în vederea efectuării operațiunilor menționate.

15. Unitatea de schimb valutar stabilește cursurile valutare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum și comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor în cauză prin dispozițiile corespunzătoare ale administratorului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de acesta, care se perfectează cu respectarea cerințelor stabilite de prezentul capitol.

16. Orice modificare, în decursul programului de lucru, a cursurilor valutare se efectuează prin emiterea unei noi dispoziții, menționate la punctul 18. În dispoziția în cauză se stabilesc cursurile valutare care vor fi aplicabile de la ora indicată în dispoziție și aceasta include atît cursurile valutare modificate cît și cele care nu au fost modificate. De la ora începerii aplicării cursurilor valutare noi stabilite, dispoziția precedentă se consideră nevalabilă și aceasta se păstrează pe parcursul programului de lucru în încăperea în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

17. La stabilirea cursurilor valutare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum și la perfectarea dispoziției privind cursurile respective și a dispoziției privind comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor în cauză, unitatea de schimb valutar se conduce de prevederile art.43 alin.(1)–(9), (16) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din __.__.2016 „Cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar”, de prezentul regulament, precum și, după caz, de procedurile sale interne conform art.43 alin.(91) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 care reglementează modalitatea de modificare, în decursul programului de lucru, a cursurilor valutare.

 

Secțiunea 2. Cerințe aferente perfectării dispozițiilor privind cursurile valutare și comisioanele

18. Dispoziţia privind cursurile valutare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice conţine cel puţin următoarele:
1) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
2) denumirea completă a băncii licenţiate /casei de schimb valutar /hotelului. Suplimentar se indică:
a) în cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licenţiate se indică denumirea filialei /oficiului secundar respectiv;
b) în cazul filialei casei de schimb valutar, se indică denumirea acesteia;
c) în cazul aparatului de schimb valutar se indică numărul de înregistrare a aparatului de schimb valutar la organul fiscal;
3) adresa de desfășurare a activității de schimb valutar de către biroul de schimb valutar al băncii licenţiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului/adresa de instalare a aparatului de schimb valutar al băncii licențiate, casei de schimb valutar, hotelului;
4) data (perioada) pentru care se stabilesc cursurile valutare;
5) ora (ora și minute) de la care cursurile valutare sînt aplicabile pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice;
6) denumirea şi codul (numeric sau alfabetic) valutei străine tranzacţionate, conform ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor”. Numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare a valutelor străine trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective;
7) cantitatea unităţilor cotate şi cursurile valutare stabilite ale acestor valute străine, cu respectarea prevederilor art.43 alin.(81) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

19. Dispoziţia privind comisioanele aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice conţine cel puţin următoarele:
1) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
2) denumirea completă a băncii licenţiate /casei de schimb valutar /hotelului. Suplimentar se indică:
a) în cazul biroului de schimb valutar care este deschis în cadrul filialei /oficiului secundar al băncii licenţiate se indică denumirea filialei /oficiului secundar respectiv;
b) în cazul filialei casei de schimb valutar, se indică denumirea acesteia;
c) în cazul aparatului de schimb valutar se indică numărul de înregistrare a aparatului de schimb valutar la organul fiscal;
3) adresa de desfășurare a activității de schimb valutar de către biroul de schimb valutar al băncii licenţiate /casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului/adresa de instalare a aparatului de schimb valutar al băncii licențiate, casei de schimb valutar, hotelului;
4) data și, dacă este cazul, ora (ora și minutele) de la care sînt în vigoare comisioanele stabilite;
5) denumirea comisioanelor şi mărimea acestora.

20. Dispoziţiile indicate la punctele 18 și 19 se întocmesc într-un singur exemplar. După caz, pot fi întocmite mai multe exemplare ale dispozițiilor în cauză, care trebuie să fie identice. Toate exemplarele dispozițiilor se semnează de către administratorul casei de schimb valutar /filialei acesteia, hotelului, băncii licenţiate /filialei /oficiului secundar al acesteia în care este deschis biroul de schimb valutar sau de persoana împuternicită de acesta.

21. Dispoziţiile indicate la punctele 18 și 19 pot fi semnate (autentificate) prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate a administratorului sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerințele legislaţiei în domeniul documentului electronic și semnăturii electronice. Reprezentarea (redarea) pe suport hîrtie a dispoziţiei electronice pentru a fi afișată la loc vizibil pentru persoane fizice se autentifică prin semnătură olografă de către persoana împuternicită (care va asigura corectitudinea informaţiei), precum și va conține mențiunea despre faptul că aceasta este o copie a documentului electronic.

22. În cazul în care, conform reglementărilor interne ale băncii licenţiate /casei de schimb valutar, comisioanele, cursurile valutare pentru birourile de schimb valutar ale băncii licenţiate /filialele casei de schimb valutar se stabilesc în mod centralizat (de către oficiul central etc.), în cazul dispozițiilor indicate la punctul 21, acestea se transmit prin fax sau, fiind scanată, prin poşta electronică, filialelor /oficiilor secundare ale băncii licenţiate /filialelor casei de schimb valutar corespunzătoare sau informaţia din dispoziţiile respective se introduce în sistemul informaţional al băncii licenţiate /casei de schimb valutar.
La primirea dispoziţiilor prin fax sau prin poşta electronică, se fac fotocopii de pe documentele primite, iar persoana responsabilă pentru activitatea subdiviziunii respective sau persoana împuternicită de aceasta autentifică exemplarele dispoziţiilor primite prin semnătura sa.
La primirea informaţiei din dispoziţiile sus-menționate prin sistemul informaţional al băncii licenţiate /casei de schimb valutar, în subdiviziunea respectivă se întocmeşte dispoziţia în conformitate cu prevederile punctului 20.

23. Unitatea de schimb valutar asigură, în modul stabilit de aceasta, că la efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar, se vor utiliza cursurile valutare și comisioanele stabilite în dispozițiile indicate la punctele 18 și 19 și de la ora indicată în dispozițiile în cauză.

 

Secțiunea 3. Evidența dispozițiilor privind cursurile valutare și comisioane

24. Unitatea de schimb valutar ţine evidenţa dispozițiilor indicate la punctele 18 și 19 şi asigură păstrarea acestora. Modul de ţinere a evidenţei şi de păstrare a dispoziţiilor se stabileşte de unitatea de schimb valutar în conformitate cu legislaţia în vigoare, luînd în considerare particularitățile specificate la punctul 25.

25. Evidența dispoziţiilor indicate la punctele 18 și 19 se ține:
1) de fiecare subdiviziune (oficiul central, filială etc.) care, conform reglementărilor interne, are dreptul de a stabili de sine stătător cursurile valutare /comisioanele aplicabile;
2) pe un suport care permite stocarea informațiilor într-un mod accesibil organelor controlului valutar la solicitarea acestora şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii:
a) evidența corectă și sigură a dispozițiilor;
b) constatarea facilă a oricărei corectări sau a altor modificări, precum și a conținutului înregistrărilor înainte de corectările și modificările respective;
c) manipularea sau alterarea conținutului înregistrărilor să fie imposibilă.

 

Capitolul IV.
Operaţiuni ale unităţilor de schimb valutar în cadrul activităţii
de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

Secţiunea 1. Operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

26. Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice ale unităților de schimb valutar includ următoarele operaţiuni de schimb valutar:
a) operaţiuni de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar;
b) operaţiuni de cumpărare a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar;
c) operaţiuni de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar;
d) operaţiuni de vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar;
e) operaţiuni de cumpărare /vînzare a valutei străine în numerar contra altă valută străină în numerar;
f) operaţiuni de cumpărare /vînzare a valutei străine în numerar contra cecuri de călătorie în altă valută străină;
g) operaţiuni de cumpărare /vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină contra altă valută străină în numerar;
h) operaţiuni de cumpărare /vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină contra cecurilor de călătorie în altă valută străină.

27. Operaţiunile de cumpărare /vînzare specificate la punctul 26 lit.e) – h) se realizează cu persoane fizice prin efectuarea concomitentă a operaţiunii de cumpărare a unei valute străine contra lei moldoveneşti şi a operaţiunii de vînzare a altei valute străine contra lei moldoveneşti.

28. Operaţiunile de cumpărare /vînzare specificate la punctul 26 lit.a), c) și e) pot fi efectuate, după caz, prin ghișeele unității de schimb valutar și/sau prin intermediul aparatului de schimb valutar al acesteia.

29. Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează prin ghișeele unității de schimb valutar în conformitate cu prevederile acordului încheiat de către unitatea de schimb valutar cu emitentul acestor cecuri sau altă persoană juridică în privinţa efectuării operaţiunilor cu cecuri de călătorie.

 

Secţiunea 2. Operaţiunile casei de schimb valutar

30. În cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, casa de schimb valutar poate efectua următoarele operaţiuni:
a) operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prevăzute la Secțiunea 1 din prezentul capitol;
b) depunerea în conturile sale, inclusiv în conturile filialelor sale, dacă există, deschise la băncile licenţiate, a mijloacelor băneşti obţinute în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
c) retragerea din conturile sale, inclusiv din conturile filialelor sale, dacă există, deschise la băncile licenţiate, a mijloacelor băneşti pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
d) transmiterea mijloacelor băneşti între filiala și sediul central al casei de schimb valutar sau altă filială al acesteia;
e) transmiterea de la sediul central al casei de schimb valutar și/sau de la filiala casei de schimb valutar a mijloacelor bănești necesare pentru dotarea aparatelor de schimb valutar;
f) primirea de către sediul central sau de către filiala casei de schimb valutar a mijloacelor băneşti extrase din aparatele de schimb valutar;
g) operaţiuni de cumpărare a valutei străine de la banca licenţiată pentru a fi vîndută ulterior persoanelor fizice;
h) operaţiuni de vînzare băncii licenţiate a valutei străine obţinute în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
i) operațiuni de restituire a mijloacelor bănești ca urmare a revocării de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar.

31. Operaţiunile menţionate la punctul 30 lit.g) şi h) se efectuează prin intermediul conturilor casei de schimb valutar, inclusiv conturile filialelor acesteia, dacă există, deschise la băncile licenţiate.

 

Secţiunea 3. Operaţiunile hotelului

32. În cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, hotelul poate efectua următoarele operaţiuni:
a) operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prevăzute la punctul 26 lit.a) şi b);
b) transmiterea de la casa hotelului a mijloacelor bănești necesare pentru dotarea punctului său de schimb valutar și/sau a aparatelor de schimb valutar;
c) primirea de către casa hotelului a mijloacelor băneşti de la punctul de schimb valutar și/sau a mijloacelor bănești extrase din aparatele de schimb valutar;
d) depunerea în conturile sale deschise la băncile licenţiate a mijloacelor băneşti obţinute în urma efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
e) operațiuni de restituire a mijloacelor bănești ca urmare a revocării de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar.

 

Secţiunea 4. Operaţiunile băncii licenţiate

33. Banca licențiată poate efectua operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prevăzute la Secțiunea 1 din prezentul capitol.

34. În condițiile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008, banca licențiată efectuează operațiuni de restituire a mijloacelor bănești ca urmare a revocării de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar.

 

Capitolul V.
Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar
în numerar cu persoane fizice

Secțiunea 1. Prevederi generale

35. Unitatea de schimb valutar efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu respectarea prevederilor corespunzătoare ale art.41 – 46 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

36. În cadrul efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unitatea de schimb valutar de asemenea asigură:
a) dotarea, la începutul și, la necesitate, în decursul programului de lucru, a ghișeelor și aparatelor sale de schimb valutar cu mijloace bănești în lei moldovenești și în valută străină, în vederea satisfacerii solicitărilor clienților de cumpărare sau vînzare a valutei străine;
b) efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu aplicarea cursurilor valutare, care sînt în vigoare în momentul adresării persoanei fizice, conform dispozițiilor privind cursurile valutare;
c) înregistrarea tuturor operațiunilor de schimb valutar efectuate la mașină de casă și control sau, după caz, în sistemele de înregistrare a operațiunilor cu numerar în conformitate cu cerințele legislației fiscale, precum și înregistrarea, în cazurile stabilite, a operațiunilor de schimb valutar efectuate în registrele prevăzute de prezentul regulament;
d) eliberarea, în mod obligatoriu, persoanei fizice a bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală, iar în cazurile prevăzute de prezentul regulament, și a buletinului de schimb valutar;
e) identificarea și verificarea identității persoanelor fizice (în cazurile prevăzute la punctul 42), ținerea evidenței persoanelor fizice identificate și implementarea altor cerințe prevăzute de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și de programele proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
f) restituirea persoanei fizice a mijloacelor bănești în cazul revocării de către aceasta a operațiunii de schimb valutar efectuate, în conformitate cu prevederile art.42 alin.(61) și (62) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
g) totalizarea operațiunilor de schimb valutar efectuate;
h) verificarea autenticității bancnotelor în valută străină sau monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină primite de la persoana fizică, procedînd în conformitate cu legislaţia în vigoare în cazul depistării valorilor suspecte de a fi false;
i) păstrarea la unitatea de schimb valutar în modul stabilit de aceasta conform legislației, a documentelor obţinute /întocmite în cadrul activității ce ține de efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu persoane fizice, inclusiv a documentelor aferente îndeplinirii cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
j) efectuarea operațiunilor numai cu persoane fizice;
k) implementarea altor cerințe prevăzute de prezentul regulament.

37. La efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice unitatea de schimb valutar este obligată să dispună și să utilizeze, dacă este cazul, formularele (pe suport hîrtie şi/sau, după caz, în formă electronică), stabilite de prezentul regulament, a următoarelor documente:
a) buletinului de schimb valutar;
b) raportului privind operaţiunile efectuate;
c) registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine;
d) registrului operațiunilor de vînzare a valutei străine;
e) registrului persoanelor fizice identificate;
f) registrului operațiunilor de schimb valutar revocate;
g) cererii de revocare a operațiunii de schimb valutar.

38. În cazul în care unitatea de schimb valutar utilizează formularele rapoartelor şi registrelor indicate la punctul 37 lit.b) – f) numai în formă electronică, aceasta asigură respectarea legislaţiei privind semnătura electronică şi documentul electronic.

39. Unitatea de schimb valutar este în drept să introducă în formularele documentelor indicate la punctul 37 informații și rubrici suplimentare.

 

Secțiunea 2. Identificarea persoanelor fizice

40. În scopul asigurării respectării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, la efectuarea operaţiunii de schimb valutar, unitatea de schimb valutar identifică şi verifică identitatea persoanei fizice în cazurile prevăzute la punctul 42.

41. Unitatea de schimb valutar este obligată să nu efectueze operaţiunea de schimb valutar, în cazul în care persoana fizică urmează a fi identificată, dar nu este posibilă conformarea cu cerinţele de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice (inclusiv a beneficiarului efectiv).

42. Identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice se efectuează în cazul în care:
a) suma tranzacţiei este de cel puţin 50000 lei moldoveneşti (conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil pentru ziua efectuării operaţiunii), pentru operațiunile care se efectuează la ghișeu - indiferent de faptul că tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;
b) suma tranzacţiei este de cel puţin 15000 lei moldoveneşti (conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil pentru ziua efectuării operaţiunii), pentru operațiunile care se efectuează prin aparatul de schimb valutar prin mai multe operaţiuni;
c) indiferent de suma tranzacţiei - dacă unitatea de schimb valutar are suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

43. Unitatea de schimb valutar aplică și alte măsuri de identificare decît cele prevăzute în prezenta secțiune stabilind amploarea lor în funcţie de riscul asociat tipului de client și/sau tranzacţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, actelor normative elaborate în baza acesteia și propriilor programe.

44. Prevederile punctelor 45-48 se aplică în cazul în care operațiunile de schimb valutar se efectuează prin ghișeele unității de schimb valutar.

45. Pentru identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea de schimb valutar la ghișeu, unitatea de schimb valutar solicită de la persoana în cauză prezentarea actului de identitate (după caz, a buletinului de identitate, permisului de şedere, pașaportului, altor acte de identitate).

46. În cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice (în continuare – beneficiarul efectiv), unitatea de schimb valutar solicită de la persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea prezentarea, pe lîngă actul de identitate al acesteia, şi procura legalizată în modul stabilit. Identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv se efectuează în cazurile prevăzute la punctul 42 lit.a) și c), în baza datelor din procură.

47. Actele de identitate şi procura se prezintă în original și urmează a fi valabile la data prezentării.

48. În funcţie de suma operaţiunii şi/sau de riscul asociat, unitatea de schimb valutar poate solicita de la client şi alte documente și/sau utiliza alte surse reale şi independente pentru verificarea informaţiei prezentate de către acesta, în cazul în care actul de identitate /procura nu conţine informaţia respectivă.

49. Pentru identificarea persoanei fizice care efectuează operaţiunea de schimb valutar la aparatul de schimb valutar, acesta trebuie să fie dotat astfel încît caracteristicile tehnice ale aparatului în cauză să asigure identificarea persoanei fizice în cauză. Identificarea persoanei fizice care efectuează operaţiunea de schimb valutar la aparatul de schimb valutar se efectuează conform modului și procedurilor stabilite de unitatea de schimb valutar, în funcție de caracteristicile tehnice ale aparatul de schimb valutar.

 

Secțiunea 3. Înregistrarea operațiunilor efectuate prin ghișeu

50. Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operaţiune de schimb valutar, în momentul efectuării acesteia, prin maşina de casă şi control şi să imprime bonul de casă, cu reflectarea elementelor acestuia pe banda de control în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale.

51. Bonul de casă se înmînează clientului împreună cu mijloacele băneşti.

52. Suplimentar la bonul de casă, unitatea de schimb valutar perfectează buletinul de schimb valutar în cazul în care:
a) operaţiunea de schimb valutar în numerar cu persoana fizică se efectuează cu identificarea persoanei fizice; şi /sau
b) maşina de casă şi control nu poate să asigure imprimarea pe bonul de casă a tuturor elementelor prevăzute de legislaţia în vigoare (inclusiv a plăţii obligatorii şi comisioanelor); şi /sau
c) la solicitarea clientului.

53. Buletinul de schimb valutar nu substituie bonul de casă şi fără acest bon nu este valabil.

54. Datele din buletinul de schimb valutar care se conţin şi în bonul de casă (suma etc.) urmează să coincidă.

55. Buletinul de schimb valutar se întocmește în două exemplare, conform anexei nr.2.

56. După completare, ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar se semnează de lucrătorul unității de schimb valutar și de clientul acesteia. Prin semnătura sa clientul confirmă primirea mijloacelor bănești, a primului exemplar al buletinului de schimb valutar, precum şi veridicitatea informaţiei despre client şi, după caz, despre beneficiarul efectiv indicate în buletinul de schimb valutar (dacă această informaţie este reflectată).

57. Primul exemplar al buletinului de schimb valutar se anexează la bonul de casă, iar exemplarul al doilea rămîne în unitatea de schimb valutar.
În cazurile indicate la punctul 52, bonul de casă și buletinul de schimb valutar se înmînează clientului împreună cu mijloacele bănești.

58. În bonurile de casă şi în buletinele de schimb valutar nu se admit ştersături şi corectări.

59. În cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală, în locul bonului de casă unitatea de schimb valutar eliberează bonul de plată, în care se reflectă aceleași date ca și în bonul de casă, inclusiv ora și minutele efectuării operațiunii.

60. Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în registre separate, și anume:
a) în registrul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar (registrul de cumpărare a valutei străine, conform anexei nr.3);
b) în registrul operaţiunilor de vînzare a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra lei moldoveneşti în numerar (registrul de vînzare a valutei străine, conform anexei nr.4).
Unitatea de schimb valutar poate să înregistreze operațiunile efectuate cu numerar și cu cecuri de călătorie în registre separate.

61. Înregistrările incorecte din registrele completate de mînă se anulează prin barare sau se corectează sub semnătura lucrătorului unității de schimb valutar cu indicarea datei anulării /corectării.

62. Informaţia indicată pe banda de control trebuie să corespundă cu informaţia respectivă din registrele prevăzute la punctul 60.

63. Unitatea de schimb valutar poate să nu înregistreze operaţiunile de schimb valutar în registrele prevăzute la punctul 60, în condițiile în care maşina de casă şi control utilizată asigură delimitarea operaţiunilor de cumpărare şi vînzare a valutei străine în numerar de operaţiunile de cumpărare şi vînzare a cecurilor de călătorie, precum şi imprimarea datelor despre comisioane, plata obligatorie, cecurile de călătorie (denumire, numere, serii), cursul valutar, sumele eliberate clientului și primite de la client.

64. În cazul în care, la efectuarea operațiunii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se cere identificarea persoanei fizice, unitatea de schimb valutar completează Registrul persoanelor fizice identificate, conform anexei nr.5.

 

Secţiunea 4. Înregistrarea operaţiunilor efectuate la aparatul de schimb valutar

65. Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure, pentru fiecare operaţiune de schimb valutar efectuată la aparatul de schimb valutar:
a) înregistrarea automatizată a acestei operațiuni, prin intermediul dispozitivelor sau sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar cu care este dotat aparatul de schimb valutar;
b) imprimarea bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală (denumit în continuare – bonul de casă), cu reflectarea informației prevăzute la art.421 alin.(3) lit.b) și e) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. 

66. Imprimarea bonului de casă se efectuează concomitent cu eliberarea mijloacelor băneşti clientului.

67. Unitatea de schimb valutar asigură că în momentul efectuării operațiunii prin intermediul aparatului de schimb valutar, operațiunea respectivă se înregistrează în registre separate:
a) registrul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar;
c) registrul operaţiunilor de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti în numerar.
În registrele în cauză se reflectă cel puțin informația indicată în coloanele 1-11 din registrele prevăzute în anexele nr.3 și nr.4.

68. La efectuarea prin intermediul aparatului de schimb valutar a operaţiunii de schimb valutar, la care se cere identificarea persoanei fizice, unitatea de schimb valutar asigură evidența persoanelor fizice identificate, în modul stabilit de aceasta.

 

Secțiunea 5. Particularități aferente revocării operațiunii de schimb valutar

69. Revocarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar se efectuează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.42 alin.(61) și, după caz, la art.421 alin.(3) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

70. Revocarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar efectuate pînă la finalizarea operațiunii se realizează după cum urmează:
a) în cazul efectuării operațiunii la ghișeul unității de schimb valutar - în baza unei solicitări verbale a clientului;
b) în cazul efectuării operațiunii prin aparatul de schimb valutar - conform caracteristicilor tehnice ale aparatului în cauză;
Unitatea de schimb valutar este obligată să restituie persoanei fizice mijloacelor băneşti primite.

71. Revocarea de către persoana fizică a operațiunii de schimb valutar după finalizarea operațiunii în cauză poate fi efectuată numai dacă operațiunea a fost efectuată prin ghișeul unității de schimb valutar. Revocarea se efectuează în baza unei cereri scrise a persoanei fizice, întocmite conform anexei nr.6 în două exemplare, la care se anexează bonul de casă sau, după caz, bonul de plată. După efectuarea de către unitatea de schimb valutar în ambele exemplare ale cererii depuse a mențiunilor privind primirea acesteia și a bonului anexat, un exemplar al cererii cu bonul anexat rămîne la unitatea de schimb valutar, iar al doilea exemplar se restituie persoanei fizice drept confirmare a primirii cererii și a bonului anexat. Dacă operațiunea care se revocă a fost efectuată cu identificarea persoanei fizice, la depunerea cererii de revocare persoana fizică confirmă identitatea sa prin prezentarea actului de identitate, fapt despre care se face mențiune în cererea persoanei fizice.

72. Dacă în cadrul operaţiunii de schimb valutar care se revocă au fost percepute comisioane sau plăți obligatorii, unitatea de schimb valutar restituie clientului și sumele respective.

73. Restituirea de către unitatea de schimb valutar persoanei fizice a mijloacelor bănești în cadrul operațiunii de schimb valutar revocate, indicate la pct.71 se efectuează imediat după depunerea cererii de revocare, iar în cazul în care unitatea de schimb valutar nu dispune de mijloacele băneşti necesare – cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.

74. La primirea și restituirea mijloacelor bănești unitatea de schimb valutar efectuează mențiunile prevăzute în anexa nr.6, iar persoana fizică confirmă primirea mijloacelor bănești restituite prin semnătura sa.

75. Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar revocată în momentul depunerii de către client a cererii de revocare în registrul operațiunilor de schimb valutar revocate, conform anexei nr.7.

76. În cazul în care restituirea mijloacelor bănești se efectuează în următoarea zi lucrătoare de la ziua depunerii cererii de revocare, se procedează după cum urmează:
a) în ziua primirii cererii, în registru se completează numai coloanele 1-5, iar în coloanele 6-9 se pun liniuțe;
b) în ziua restituirii mijloacelor bănești, în raportul pentru ziua respectivă se completează toate coloanele acestuia.

 

Secţiunea 6. Totalizarea operațiunilor de schimb valutar

77. La finele programului de lucru, unitatea de schimb valutar este obligată, în raport cu operațiunile de schimb valutar efectuate prin ghișee la fiecare mașină de casă și control, să întreprindă cel puțin următoarele acțiuni:
a) să obțină documentele fiscale de totalizare prevăzute de legislaţia fiscală;
b) să calculeze în registrele indicate la punctul 60 (conform anexelor nr.3 și 4) totalurile aferente operațiunilor efectuate - în cazul în care au fost completate registrele în cauză;
c) să calculeze în registrul operațiunilor de schimb valutar revocate (conform anexei nr.7) totalurile aferente operațiunilor respective, dacă acestea au fost efectuate;
d) să verifice datele aferente totalurilor calculate din registrele completate cu datele corespunzătoare din documentele fiscale de totalizare, care trebuie să corespundă;
e) să întocmească raportul privind operaţiunile efectuate pe parcursul programului de lucru în conformitate cu anexa nr.8;
f) să verifice corespunderea soldurilor numerarului de lei moldoveneşti, de valută străină şi a cecurilor de călătorie, pe fiecare denumire, cu soldurile respective reflectate în raportul din anexa nr.8;
g) să se asigure de existența documentelor în care este reflectată informația privind operaţiunile efectuate și persoanele fizice identificate, inclusiv raportul întocmit în conformitate cu anexa nr.8, exemplarul al doilea al buletinelor de schimb valutar, documentele în baza cărora mijloacele băneşti au fost primite/transmise între lucrătorii în cadrul unității de schimb valutar, banda de control, documentele fiscale de totalizare și, dacă este cazul, registrele întocmite conform anexelor nr.3, nr.4, nr.5, nr.7.

78. În funcție de modul de organizare a lucrului pe parcursul programului de lucru (cum ar fi, munca în schimburi, prin mai multe ghișee), unitatea de schimb valutar întreprinde acțiunile indicate la punctul 77 și în decursul programului de lucru al unității.

79. Zilnic, în termenul stabilit de unitatea de schimb valutar conform reglementărilor sale interne, aceasta este obligată, în raport cu operațiunile de schimb valutar efectuate la fiecare aparat de schimb valutar, să întreprindă cel puțin următoarele acțiuni:
a) să genereze și să obțină pentru perioada respectivă totalul operațiunilor efectuate reflectate în registrul de cumpărare și registrul de vînzare;
b) să întocmească raportul privind operațiunile efectuate, conform anexei nr.8;
c) să asigure existența documentelor în care este reflectată informația privind operaţiunile efectuate și persoanele fizice identificate, inclusiv a raportului întocmit conform anexei nr.8, a registrului de cumpărare și registrului de vînzare, documentelor de totalizare a operațiunilor efectuate, de evidență a persoanelor fizice identificate.

 

Secțiunea 7. Unele particularități ale activității de schimb valutar

80. La desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unitatea de schimb valutar, în calitatea sa de entitate raportoare conform Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, este obligată să execute prevederile legii în cauză, precum și ale actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar.

81. Casa de schimb valutar și hotelul elaborează şi implementează propriul program pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, un exemplar al căruia se păstrează în încăperea casei de schimb valutar, filialei acesteia, a punctului de schimb valutar al hotelului.

82. Casa de schimb valutar și hotelul trebuie să dispună de programul prevăzut la punctul 88 după obţinerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei, dar nu mai tîrziu de începerea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

83. Casa de schimb valutar și hotelul asigură că lucrătorii cunosc și aplică prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și ale propriului program prevăzut la punctul 81.

84. Unitatea de schimb valutar păstrează documentele aferente operaţiunilor de schimb valutar efectuate şi persoanelor fizice identificate (benzile de control, exemplarul al doilea al buletinelor de schimb valutar, registrele întocmite conform anexelor nr.3, nr.4, nr.5, nr.7, raportul întocmit conform anexei nr.8, alte documente aferente operaţiunilor efectuate şi persoanelor fizice identificate) cel puţin 5 ani după finalizarea operaţiunilor. La cererea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, a Băncii Naţionale a Moldovei, termenul de păstrare a documentelor se extinde pe perioada solicitată.

 

Anexe

 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul HCE al BNM „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar” (în continuare – proiectul regulamentului) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) in Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară şi art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Elaborarea proiectului regulamentului se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care, în particular, a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar (cum ar fi, a amendat cerințele aferente stabilirii cursurilor valutare pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, a prevăzut dreptul persoanelor fizice de revocare a operațiunilor efectuate, dreptul unităților de schimb valutar de a utiliza aparate de schimb valutar și condiţiile de utilizare a acestor aparate, dreptul unităților de schimb valutar de a modifica cursurile valutare pe parcursul programului de lucru etc.).

Normele primare aferente activității unităților de schimb valutar sînt stabilite în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, or scopul proiectului regulamentului este de a prevedea anumite particularități aferente acestei activități, cum ar fi:
- particularităţile aferente informaţiei afişate de către unităţile de schimb valutar pentru persoanele fizice;
- unele aspecte aferente cursurilor valutare și comisioanelor, care se aplică la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în  numerar cu persoane fizice;
- operaţiunile unităţilor de schimb valutar în cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice;
- modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

Comparativ cu prevederile existente, proiectul regulamentului stabilește norme noi care vizează activitatea unităților de schimb valutar, printre care evidențiem următoarele:

În privința afișării informației pentru persoanele fizice
- Proiectul regulamentului stabilește un conținut nou al avizului pentru clienți, care are menirea de a informa persoanele fizice despre cele mai importante aspecte legate de efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin ghișee, fapt care va contribui la protecția drepturilor clienților. În particular, în aviz sînt expuse datele de contact ale Băncii Naționale a Moldovei, la care pot fi depuse reclamații, obiecții și propuneri; este indicat despre dreptul clientului de revocare a operațiunii de schimb valutar, obligativitatea unității de schimb valutar de a elibera bonul de casă sau alt document prevăzut de legislația fiscală.
- Avînd în vedere dreptul unităților de schimb valutar de a desfășura activitatea prin aparatele de schimb valutar, în proiectul regulamentului sînt stabilite cerințele aferente informației care urmează a fi afișată pe corpul și pe ecranul aparatului de schimb valutar.
- În contextul protecției drepturilor consumatorilor și pentru evitarea inducerii clienților în eroare la afișarea cursurilor valutare, proiectul regulamentului prevede cerinţe de ordin tehnic referitoare la afișarea cursurilor pe panoul de reclamă, cum ar fi separarea semnelor zecimale de la numărul întreg printr-un spațiu distinct sau prin virgulă ori punct; numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de cumpărare trebuie să fie egal cu numărul semnelor zecimale aferente cursurilor de vînzare a valutelor străine respective; toate cifrele trebuie să fie vizibile în întregime fără suprapunerea, inclusiv parțială a acestora.

În privința stabilirii cursurilor valutare
- Proiectul regulamentului stabilește reguli ce țin de perfectarea dispozițiilor privind cursurile valutare, inclusiv în cazul în care unitatea de schimb valutar utilizează dreptul său de a modifica aceste cursuri pe parcursul programului de lucru. În acest sens, dispoziția trebuie să conțină ora (ora și minutele) de la care cursurile valutare vor fi aplicabile.
- Se stabilește întocmirea obligatorie a dispozițiilor întru-un exemplar, iar unitățile de schimb valutar vor avea posibilitatea de a întocmi, la necesitate, exemplare suplimentare, acestea urmînd a fi identice cu exemplarul de bază.

În privința modului de efectuare a operațiunilor de schimb valutar
- Avînd în vedere că în cadrul efectuării operațiunii prin ghișeu pot fi perfectate și eliberate clientului două documente (obligatoriu, bonul de casă și, în cazurile stabilite, buletinul de schimb valutar), este prevăzut în mod expres că buletinul de schimb valutar nu substituie bonul de casă şi fără acest bon nu este valabil.
- În contextul dreptului clientului de revocare a operațiunii de schimb valutar, proiectul regulamentului stabilește, din punctul de vedere al legislației valutare, particularități ce țin de efectuarea de către unitățile de schimb valutar a operațiunilor de revocare (modelul cererii de revocare, registrului operațiunilor revocate). În contextul legislaţiei fiscale, cerinţele aferente revocării de către persoana fizică a operaţiunii de schimb valutar în numerar după finalizarea acesteia vor fi stabilite prin actele normative elaborate de Guvern (organele fiscale), astfel cum prevede art.III alin.(2) lit.b) din Legea nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.
- Avînd în vedere dreptul unităților de schimb valutar de a desfășura activitatea prin aparatele de schimb valutar, în proiectul regulamentului se conțin norme aferente efectuării operațiunilor prin aparate de schimb valutar.

Aprobarea proiectului regulamentului va asigura implementarea prevederilor Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și va contribui la îmbunătăţirea activității unităților de schimb valutar prin prisma noilor cerințe, precum și va asigura o protecție mai bună a drepturilor persoanelor fizice clienți ai unităților de schimb valutar.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și