• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.10.2016

Proiectul HCE cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

27.10.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie
 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 27.10.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la  modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Scopul proiectului este perfecționarea cadrului normativ de raportare financiară și  ajustarea acestuia la necesitățile BNM în domeniul supravegherii bancare. Unele modificări au fost operate în contextul modificărilor la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile din RM (care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017) .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este perfecționarea metodelor de supraveghere bancară, promovarea unei guvernări corporative adecvate, precum și optimizarea cadrului de raportare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art. 11 alin (1) și art. 27 alin (1) lit. c) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11.11.2016, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Ana Buceațchi, pe adresa electronică: ana.buceatchi@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 273.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md.

PROIECT

HOTĂRÎREA
COMITETUL EXECUTIV

 

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI
Nr. ___ din "__"__________2016

Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.11 alin(1) și art.27 alin(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21iulie1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE :

I. Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.216 - 221 din 09.12.2011, art. 2008), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 1:
a) textul „băncile supuse supravegherii” se substituie cu textul „băncile licențiate și filialele băncilor străine, supuse supravegherii”
b) textul „l) Raportul privind portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.12)” se exclude;
c) se completează în final cu un rând nou cu următorul conținut:
„x) Raport privind operațiunile în numerar (anexa nr. 24)”.

2) După punctul 1 se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
„11. În sensul prezentei instrucțiuni termenul „bancă” va include și filialele băncilor străine, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.”.

3) La punctul 4, textul „aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu textul „aprobat la ședința Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces- verbal”.

4) La punctul 5, după textul „(zero)” se completează cu textul „, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel”.

5) În anexa nr.2, ORD 3.1 Expunerile „mari”:
a) sintagma „acționînd concertat” se modifică cu sintagma „aflate în legătură” la forma gramaticală corespunzătoare.
b) formularul raportului „ORD 3.1A Expunerile "mari"” se completează în final cu o coloană nouă cu următorul cuprins:

c) formularul raportului „ORD 3.1B Notă la raportul privind expunerile „mari”” se completează în final cu 2 rînduri noi cu următorul cuprins:

 

„8

Suma datoriilor nete la creditele acordate și contractate cu banca de către acționarii care dețin, direct sau indirect, sau controlează mai puțin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora

 

 

9

Ponderea datoriilor nete la creditele acordate și contractate cu banca de către acționarii care dețin, direct sau indirect, sau controlează mai puțin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora, în capitalul normativ total al băncii”

 

d) „Modul de întocmire a Raportului privind expunerile „mari””:

- punctul 9, alin. 1, după a 3 propoziție se completează cu următorul text „Fidejusiunea, cesiunea creanțelor, fluxului de mijloace financiare din conturile curente și bunurile viitoare (care se află în proces de producere, care urmează a fi procurate/importate în țară, roadă a anilor viitori ș.a.) se vor raporta ca surse principale de asigurare doar în cazul în care pentru expunerea respectivă nu există alt tip de asigurare.”;
- după punctul 17 se introduce un punct nou: „171. La CRR_ID (coloana 9) se raportează codul unic de identificare al creditului/ angajamentului de creditare (CRR_ID) atribuit de către sistemul informațional al băncii, în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016, anexa nr.1, Modul de întocmire a Raportului zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate, pct. 41. Coloana dată se completează doar pentru expunerile care au fost raportate de bancă în Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate.”;
- punctul 18 se completează cu lit. k) și l) cu următorul conținut:
„k) În rîndul 2.8 Suma datoriilor nete la creditele acordate și contractate cu banca de către acționarii care dețin, direct sau indirect, sau controlează mai puțin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora se reflectă suma agregată a datoriilor nete la creditele acordate și contractate cu banca, de către acționarii care dețin, direct sau indirect, sau controlează mai puțin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora. Suma datoriilor nete se calculează în conformitate cu punctul 5 alin.1) propoziția a doua din Regulamentul cu privire la expunerile „mari”.
l) În rîndul 2.9 Ponderea creditelor datoriilor nete la creditele acordate și contractate cu banca de către acționarii care dețin, direct sau indirect, dețin sau controlează mai puțin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora, în capitalul normativ total al băncii se reflectă ponderea în capitalul normativ total al băncii a tuturor datoriilor net la creditele acordate și contractate cu banca de către acționarii care dețin, direct sau indirect, sau controlează mai puțin de 1% din capitalul social al băncii, precum și de către persoanele afiliate ale acestora. Valoarea acestui rînd este egală cu suma rîndului 2.8 împărțită la suma rîndului 2.1 și înmulțită la 100.”
- la punctul 19 cuvîntul „trimestrial” se substituie cu cuvîntul „lunar”.

6) În anexa nr. 3:
a) sintagma „acționînd concertat” se modifică cu sintagma „aflate în legătură” la forma gramaticală corespunzătoare.
b) formularul raportului „ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate” se completează în final cu o coloană nouă cu următorul conținut:

c) în „Modul de întocmire a Raportului privind expunerile băncii față de persoanele afiliate”:
- punctul 11 va avea următorul cuprins: „La CRR_ID (coloana 9) se raportează codul unic de identificare al creditului/ angajamentului de creditare (CRR_ID, în corespundere cu modul de completare indicat la punctul 171 din Modul de completare al raportului privind expunerile „mari” din prezenta instrucțiune.”;
- se completează în final cu un punct nou cu următorul conținut „12. Periodicitatea prezentării raportului – lunar.”.

7) În anexa nr.5:
a) în formularul raportului „ORD 3.11 Calculul capitalului normativ total”:
- în poziția 1.1 textul „Acțiuni ordinare” se substituie cu textul „Acțiuni ordinare /Capital de dotare”
- după poziția 1.6 se completează cu un rând nou cu următorul cuprins:

 1.  

Sumele cu care urmează a fi diminuat, după caz, capitalul de gradul I, conform art.28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare

- poziția 4.0. va avea următorul conținut:

„4

 1.  

Cotele de participare în capitalul altor bănci

- după poziția 4.1 se completează cu un rând nou cu următorul cuprins:

„4

 1.  

Sumele cu care urmează a fi diminuat, după caz, capitalul normativ total, conform art.28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare

b) în „Modul de întocmire a raportului privind calculul capitalului normativ total”:
- punctul 2 propoziția a doua va avea următorul cuprins „Suma rîndului 1.0 este egală cu suma rîndurilor 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4 pentru băncile licențiate, respectiv suma rîndurilor 1.1, 1.4 pentru filialele băncilor străine minus suma rîndurilor 1.5, 1.6 și 1.7 din prezentul raport.”;
- punctul 2 lit. a) primul alineat va avea următorul cuprins:
„a) În rîndul 1.1 Acțiuni ordinare/Capital de dotare, pentru băncile licențiate se reflectă suma totală a acțiunilor ordinare în circulație ce aparțin acționarilor băncii licențiate și acțiunile noi emise înscrise provizoriu pe numele băncii, care reprezintă diferența dintre acțiunile ordinare plasate și acțiunile ordinare de tezaur, iar pentru filialele băncilor străine se reflectă capitalul de dotare care reprezintă mijloacele bănești puse la dispoziția acesteia de către banca străină.”
- punctul 2 lit. b), după cuvintele „acționarilor băncii,” se completează cu cuvintele „ și acțiunile noi emise înscrise provizoriu pe numele băncii,”;
- punctul 2 se completează în final cu litera g) cu următorul cuprins:
„ g) În rîndul 1.7 Sumele cu care urmează a fi diminuat, după caz, capitalul de gradul I, conform art.28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare se reflectă sumele ce depășesc limitele stabilite la punctele 4-51 din Regulamentul cu privire la expunerile „mari” și punctele 14 și/sau 15 din Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, și cu care urmează a fi diminuată, în baza hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, valoarea capitalul de gradul I conform art.28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare.”
- punctul 3 a doua propoziție va avea următorul cuprins: „Suma rîndului 2.0 este egală cu suma rîndurilor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5 pentru băncile licențiate, respectiv suma rîndurilor 2.3, 2.4, 2.5 pentru filialele băncilor străine minus suma rîndului 2.6 din acest raport.”;
- punctul 3 lit. c) prima propoziție va avea următorul cuprins: „În rîndul 2.3 Datorii subordonate cu scadență nefixată se reflectă suma totală a datoriilor subordonate cu scadență nefixată a băncilor licențiate/ filialelor băncilor străine cu condiția că, corespund cerințelor stipulate în Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc.”;
- punctul 3 lit. d) prima propoziție va avea următorul cuprins: „În rîndul 2.4 Datorii subordonate cu scadență și acțiuni preferențiale cu termen limitat, pentru băncile licențiate se reflectă suma totală a datoriilor subordonate cu scadență și acțiunile preferențiale, răscumpărarea și/sau convertirea cărora este prevăzută prin decizia de emitere a lor, recuperabile cu termen limitat, iar pentru filialele băncilor străine se reflectă suma totală a datoriilor subordonate cu scadență cu condiția că, corespund cerințelor stipulate în Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc.”;
- punctul 3 lit. e) prima propoziție va avea următorul conținut: „Rezultatul rîndului 2.6 Mărimea capitalului de gradul II care depășește mărimea capitalului de gradul I se obține prin diferența dintre suma rîndurilor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5 pentru băncile licențiate, respectiv suma rîndurilor 2.3, 2.4, 2.5 pentru filialele băncilor și valoarea din rîndul 1.0.”;
- în punctul 5, textul „4.0” se substituie cu textul „4.1”;
- după punctul 5 se completează cu punctul 51 cu următorul cuprins:
51. În rîndul 4.2. Sumele cu care urmează a fi diminuat, după caz, capitalul normativ total, conform art.28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare se reflectă sumele ce depășesc limitele stabilite la punctele 4-51 din Regulamentul cu privire la expunerile „mari” și punctele 14 și/sau 15 din Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, și cu care urmează a fi diminuată, în baza hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, valoarea capitalului normativ total, conform art.28 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare.”
- punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Rezultatul rîndului 5.0 Capitalul normativ total se obține prin diferența dintre valoarea din rîndul 3.0 și suma valorilor din rândurile 4.1 și 4.2.”

8) În anexa nr. 6, „Modul de întocmire a raportului privind evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc”, după punctul 6 se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
„61. Sumele din acest raport vor fi reflectate cu diminuarea, după caz, conform hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, a sumelor ce depășesc limitele stabilite la art.28 alin. (1) lit. a)-d) din Legea instituțiilor financiare. Sumele vor fi diminuate cu acea parte a sumei, care a condus la depășirea limitelor respective.”

9) În anexa nr. 7:
a) în formularul raportului „ORD 3.13.C Lichiditatea necesară”, rîndul 4.6, coloana „Datorii financiare” textul „și facilități de lombard” se exclude;
b) în „Modul de întocmire a Raportului privind lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)”:
- la punctul 3, lit. l) și m), alineatul 2, textul „2365, 2366, 2368, 2369,” se exclude;
- la punctul 36, textul „de pînă la un an” se substituie cu textul „mai mare de un an”;
- la punctul 66, alineatul 1, textul „și facilități de lombard” și „și la obținerea facilităților de lombard” se exclude;
- la punctul 67, conturile textul „, 2150” și „, 2310” se exclude.

10) În anexa nr. 8, în „Modul de întocmire a Raportului privind informația operativă, punctul 2”, lit. c), alineatul 1, textul „și la obținerea facilităților de „lombard”” se exclude.

11) În anexa nr.10:
a) formularul raportului „ORD 3.15A Acționarii băncii, informații generale”, după rîndul cu nr. d/o 5 se completează cu un rînd nou care va avea următorul cuprins:

6

Acțiuni noi emise înscrise provizoriu pe numele băncii

    

    

x”

b) în formularul raportului „ORD 3.15C Deținătorii indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al băncii”, coloana Deținătorii indirecți ai cotelor substanțiale, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale se completează cu o subcoloană care va avea următorul cuprins:

„Data obținerii de către persoană a statutului de beneficiar efectiv

7”

c) în „Modul de întocmire a Raportului privind acționarii băncii”, punctul 2:
- după subpunctul 8), se completează cu un subpunct nou care va avea următorul cuprins:
„81) În rîndul 6 Acțiuni noi emise înscrise provizoriu pe numele băncii se reflectă informația privind acțiunile noi emise înscrise provizoriu pe numele băncii, conform art. 156 alin.3 din Legea instituțiilor financiare.”;
- rîndul 9 TOTAL textul „1,2,3,4 și 5” se substituie cu textul „1, 2, 3, 4, 5 și 6”;
- punctul 4 se completează, după subpunctul 91, cu un subpunct nou cu următorul cuprins:
„92) În coloana 7 se indică data obținerii de către persoană a statutului de beneficiar efectiv.”.

12) În anexa nr. 14, „Modul de întocmire a Raportului privind persoanele afiliate băncii”, punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. În coloana 4 Codul criteriului de afiliere se indică criteriul de afiliere, ținînd cont de noțiunea de persoane afiliate din art.3 din Legea instituțiilor financiare și prevederile pct.2 din Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, după codificarea de mai jos:
01 – pentru administratorii băncii (conform noțiunii de administrator din art.3 din Legea instituțiilor financiare), și membrii comitetului de credit (în cazul băncii);
02 – pentru persoanele juridice și/sau fizice care, direct sau indirect, dețin sau controlează 1% și mai multe procente din capitalul social al băncii, inclusiv beneficiarii lor efectivi și lanțul părților interpuse prin care ultimul deține sau îl controlează pe primul (anteriorul).
03 – pentru persoana care exercită control asupra băncii;
04 – pentru persoana care se află sub controlul băncii;
05 – pentru persoana care împreună cu banca se află sub controlul unei alte persoane;
06 – pentru orice entitate asociată băncii sau orice entitate, parte în asocieri în participație, orice entitate asociată sau orice entitate, parte în asocieri în participație a unui membru al grupului de persoane aflate în legătură cu banca, sau entitățile și banca, părți în asocieri în participație ale unei alte persoane;
07 – pentru persoanele afiliate persoanelor specificate la punctul 01;
08 – pentru persoanele afiliate persoanelor specificate la punctul 02;
09 – pentru persoanele afiliate persoanelor specificate la punctul 03;
10 – pentru persoanele afiliate persoanelor specificate la punctul 04;
11 – pentru persoanele afiliate persoanelor specificate la punctul 05;
12 – pentru persoanele afiliate persoanelor specificate la punctul 06;
13 - pentru membrii apropiați ai familiei oricărei persoane fizice menționate la punctele 01-12, inclusiv soții lor și rudele soților, pînă la al treilea grad de rudenie;
În cazul în care o persoană poate corespunde mai multor criterii de afiliere în raport se va indica primul cod al criteriului conform listei de mai sus.”

13) În anexa nr. 18 sintagma „acționînd concertat” se modifică cu sintagma „aflate în legătură” la forma gramaticală corespunzătoare.

14) În anexa nr. 19:
a) formularul raportului „ORD3.20C Informația privind depozitele persoanelor fizice după scadență” va avea următorul conținut:

„Nr. d/o

Scadența conform contractului de depozit

Soldul portofoliului de depozite, lei

A

B

1

1.

La vedere

 

2.

Termen expirat

 

3.

Scadența reziduală pînă la 12 luni (inclusiv)

 

4.

Scadența reziduală între 12 și 24 luni (inclusiv)

 

5.

Scadența reziduală între 24 și 36 luni (inclusiv)

 

6.

Scadența reziduală mai mare de 36 luni

 

7.

Total

b) în „Modul de întocmire a Raportului cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice”, punctul 6) lit. d) – g) vor avea următorul conținut:
„ d) în rîndul 3 se reflectă soldul depozitelor persoanelor fizice al căror termen rămas pînă la scadență nu depășește 12 luni (inclusiv) de la data raportării;
e) în rîndul 4 se reflectă soldul depozitelor persoanelor fizice al căror termen rămas pînă la scadență este mai mare de 12 luni, dar nu depășește 24 luni (inclusiv) de la data raportării;
f) în rîndul 5 se reflectă soldul depozitelor persoanelor fizice al căror termen rămas pînă la scadență este mai mare de 24 luni, dar nu depășește 36 luni (inclusiv) de la data raportării;
g) în rîndul 6 se reflectă soldul depozitelor persoanelor fizice al căror termen rămas pînă la scadență este mai mare de 36 luni de la data raportării; ”.

15) În anexa nr.20, „Modul de întocmire a Raportului cu privire la informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele afiliate, altele decît expunerile”, la punctul 3 textul „băncii față de persoanele afiliate” se substituie cu textul „ „ mari” ”.

16) În anexa nr.22, formularul raportului „ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice”:
a) pe tot parcursul anexei sintagma „bugetele unităților administrativ-teritoriale”, la numărul și la cazul respectiv, se substituie cu sintagma „bugetele locale”, la numărul și la cazul respectiv.
b) rîndul 1701 va avea următorul cuprins:

1701

Dobîndă calculată la conturile “Nostro” și „Loro”

c) la rîndul 2150 textul „și facilități de lombard” se exclude;
d) rîndul 2152 „Valori mobiliare vîndute la obținerea facilităților de lombard” se exclude;
e) după rîndul 2236 se completează cu 2 rînduri noi cu următorul conținut:

2237

Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidența fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată

 

 

2238

Conturi curente speciale ale persoanelor juridice

f) rîndul 2264 va avea următorul cuprins:

2264

Mijloace extrabugetare

g) rîndurile 2267, 2268, 2269 vor avea următorul cuprins:

<

>

2267

Mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală

 

 

2268

Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

 

 

2269

Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special

h) după rîndul 2273 se completează cu 2 rînduri noi cu următorul cuprins:

2274

Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidența fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată

 

 

2275

Conturi curente speciale ale persoanelor juridice

i) rîndurile 2364, 2365, 2366, 2367, 2368 și 2369 se exclud;
j) rîndurile 2701, 2715, 2721 vor avea următorul cuprins:

2701

Dobînda calculată la conturi “Nostro” și “Loro”

,

2715

Dobînda calculată la acorduri REPO

și respectiv

2721

Dobînda calculată la mijloacele bugetului de stat și mijloacele extrabugetare

k) rîndul 4030 va avea următorul cuprins:

„4030

 

Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” și “Loro”

 

l) rîndul 4032 va avea următorul cuprins:

4032

Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” în bănci și la conturi “Loro”

m) rîndul 5030 va avea următorul cuprins:

„5030

 

Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Nostro” și “Loro”

n) rîndul 5032 va avea următorul cuprins:

5032

Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Nostro” în bănci și la conturi “Loro” deschise în bancă de alte bănci

o) la rîndul 5150 textul „și facilități de lombard” se exclude;
p) rîndul 5152 „Cheltuieli cu dobînzi la obținerea facilităților de lombard” se exclude;
q) rîndurile 5264, 5267, 5268, 5269 vor avea următorul cuprins:

5264

Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele extrabugetare

și respectiv

5267

Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală

 

 

5268

Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat

 

 

5269

Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidența fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată

r) după rîndul 5273 se completează cu 2 rînduri noi cu următorul cuprins:

5274

Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidența fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată

 

 

5275

Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente speciale ale persoanelor juridice

s) rîndurile 5364 – 5369 se exclud;

17) După anexa nr. 23, se introduce o anexă nouă, cu următorul conținut:

 

„Anexa nr.24
la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare
de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale

 

 

 

ORD 0325

Codul băncii

 

Codul formularului

 

ORD 3.25 Raport privind operațiunile în numerar
pentru luna ______________ 20___

 

Nr. d/o

Codul operațiunii

Data operațiunii

Cont client

Țara de rezidență

Cod fiscal client

Denumire client

Cod subdiviziune

Suma

Cod monedă

Echivalent MDL

Descrierea operațiunii

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

     

 

 

 

         

     

 

 

 

         

     

 

 

 

         

 

Data întocmirii “____” _______________ 20___
Executorul și numărul de telefon ____________

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr.279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011);

 

Modul de întocmire
a Raportului privind operațiunile în numerar

1. În raport se înscriu operațiunile mai mari de 50 mii lei (sau echivalentul) efectuate în numerar cu clienții băncii (cu sau fără cont), inclusiv operațiunile de schimb valutar.

2. În raport nu se vor include operațiunile în numerar efectuate cu alte bănci din RM și din străinătate, precum și operațiunile în numerar efectuate cu Banca Națională a Moldovei.

3. În coloana A se indică numărul de ordine a operațiunii înregistrate în raport.

4. În coloana B se reflectă codul operațiunii, după cum urmează:
01 – încasarea numerarului;
02 – eliberarea numerarului;
03 – cumpărarea valutei;
04 – vînzarea valutei.

5. În coloana C se indică data efectuării operațiunii.

6. În coloana D se indică numărul contului analitic utilizat la efectuarea tranzacției, după cum urmează:
a) în cazul efectuării operațiunii de încasare / eliberarea a numerarului în / din contul clientului – contul clientului beneficiar în care se încasează numerarul sau din care se eliberează numerarul;
b) pentru operațiunile de schimb valutar se indică contul analitic al băncii utilizat pentru cumpărarea/ vînzarea numerarului în valută străină;
c) în cazurile eliberării/încasării numerarului la operațiunile cu clienții care nu au conturi deschise la bancă se indică contul intermediar din care se eliberează sau în care se încasează numerarul.

7. În coloana E se indică codul țării de rezidență a clientului (conform standardului ISO 3166-1 alpha-3).

8. În coloana F se indică numărul de identificare al clientului în conformitate cu prevederile p.5 din Modul de întocmire a Raportului privind expunerile băncii față de persoanele afiliate.

9. În coloana G se indică denumirea prescurtată a clientului persoană juridică sau numele și prenumele persoanei fizice.

10. În coloana H se indică codul subdiviziunii băncii care efectuează operațiunea în numerar – 11 simboluri, în conformitate cu Lista codurilor de identificare a participanților și a filialelor acestora în SAPI.

11. În coloana 1 se indică valoarea operațiunii în moneda originală.

12. În coloana 2 se indică codul numeric al monedei în care este efectuată operațiunea. Pentru operațiunile de vînzare/cumpărare a valutei se indică codul valutei vîndute/ cumpărate.

13. În coloana 3 se indică echivalentul în lei la cursul oficial al BNM.

14. În coloana 4 se reflectă descrierea succintă a operațiunii (max. 150 simboluri). Nu se completează pentru operațiunile cu codul 03 și 04.

15. Periodicitatea prezentării raportului – lunar.”

II. Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09.03.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 art. 434 din 18.03.2016), se modifică şi se completează după cum urmează:
În anexa nr. 1, „Modul de întocmire a Raportului zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate”, punctul 17, alin. 1, după propoziția a patra se completează cu următorul text „Fidejusiunea, cesiunea creanțelor, fluxului de mijloace financiare din conturile curente și bunurile viitoare (care se află în proces de producere, care urmează a fi procurate/importate în țară, roadă a anilor viitori ș.a.) se vor raporta ca surse principale de asigurare doar în cazul în care pentru expunerea respectivă nu există alt tip de asigurare.”.

III. Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din15 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.227-232 din 23.12.2011, art. 2104), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) În anexa nr.1, Modul de completare a raportului „FIN 1 – BILANȚUL”, pozițiile 220 și 221, coloana Valoarea contabilă:
a) textul „+2152” și „+2364+2365+2366+2367+2368+2369” se exclude;
b) după textul „+2236” se completează cu textul „+2237+2238”, iar după textul „+2273” se completează cu textul „+2274+2275”.

2) În anexa nr.2, Modul de completare al raportului „FIN 2– CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE”, pozițiile 020 și 023 coloana perioada curentă:
a) textul „+5152” și „ + 5364 + 5365 + 5366 + 5367 + 5368 + 5369” se exclude;
b) după textul „+5273” se completează cu textul „+5274+5275”.

3) În anexa nr.7, Modul de completare a raportului „FIN 10.A – DATORII FINANCIARE: CLASIFICARE PE TIPURI DE PRODUSE ȘI ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTIDĂ” , coloana La cost amortizat:
a) la poziția 300:
- textul „+2152” și „+2364+2365+2366+2367+2368+2369” se exclude;
- după textul „+2236” se include textul „+2237+2238”, iar după textul „2273” se introduce textul „+2274+2275”;
b) poziția 310, 314, 320, 324, 330, 334, 340 și 344 textul „+ parț.2152” se exclude;
c) poziția 320, textul „ + 2364 + 2365 + 2366 + 2367 + 2368 + 2369” se exclude;
d) poziția 322, textul „+ parț.2364 + parț.2365 + parț.2366 + parț.2367 + parț.2368 + parț.2369” se exclude;
e) poziția 340, 341, după textul „parț.2235” se completează cu textul „ + 2237 + parț.2238”, iar după textul „+ parț.2265” se completează cu textul „ + 2274 + parț. 2275”;
f) poziția 341.1, după textul „+ parț.2265” se completează cu textul „ + 2274 + parț. 2275”;
g) poziția 341.2, după textul „parț.2235” se completează cu textul „ + 2237 + parț.2238”;
h) poziția 350, 351, 361, 361.1, 362, 362.1, 370, 371, după textul „parț.2235” se completează cu textul „+ parț.2238”, iar după textul „+ parț.2265” se completează cu textul „+ parț. 2275”;
i) poziția 351.1, 361.11, 362.11 și 371.1, după textul „ + parț. 2265” se completează cu textul„ + parț. 2275”;
j) poziția 351.2, 361.12, 362.12 și 371.2, după textul „ + parț. 2235” se completează cu textul „ + parț. 2238”.

4) În anexa nr. 12, Modul de completare a raportului „FIN 20.A – VENITURI ȘI CHELTUIELI CU DOBÂNZILE”, coloana Cheltuieli:
a) poziția 040:
- textul „ + 5152” și „ + 5364 + 5365 + 5366 + 5367 + 5368 + 5369” se exclude;
- după textul „ + 5273”, se completează cu textul „+ 5274 + 5275”;
b) poziția 042 textul „ + parț.5152” și „ + 5364 + 5365 + 5366 + 5367 + 5368 + 5369” se exclude;
c) pozițiile 041, 043 și 044 textul „ + parț.5152” se exclude;
d) poziția 044, după textul „ + parț. 5265” se completează cu textul „+ 5274 + parț. 5275”
e) poziția 045, 046.1, 046.2 și 047, după textul „+ parț. 5265” se introduce textul „+ parț. 5275”.

IV. Instrucțiunea privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.133 din 11.07.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.152-158, art.1110), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
În anexa nr.22, formularul raportului, coloana „Prime de capital (IAS 1.106; IAS 1.78(e))”, pozițiile 120, 130 și 190 simbolul „x” se exclude.

V. Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997 (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112 - 114 din 14.10.1999, art. 198) cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) În anexa nr. 2, „Modul de întocmire a raportului „Poziția valutară deschisă a băncii””, punctul 7:
a) în subpunctul 1.1.12. textul „2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369,” se exclude;
b) în subpunctele 1.1.8 și 1.1.9 alineatul doi va avea următorul cuprins:
„2224, 2226, 2231, 2237, 2238, 2251, 2258, 2274, 2275, 2291.”

VI. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului I, subpunctele 1)c), 9) b) primul rînd, 16) și 17), punctul III și V, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul HCE cu privire la modificarea și completarea  unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

 

Modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, Instrucțiunii privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor și Instrucțiunii privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor, Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii este inițiată în contextul realizării obiectivului strategic al BNM de dezvoltare a funcției de supraveghere bancară în special, implementarea abordării bazate pe riscuri.

Astfel, în scopul asigurării unui management prudent al activității băncilor, prin prisma dezvoltării instrumentelor de supraveghere la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei urmărește controlul riguros al riscurilor din  sectorul bancar. În acest sens, prin prezentul proiect de decizie, se introduce Raportul privind operațiunile în numerar, care va da posibilitatea de a evalua și monitoriza un aspect important al riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, și anume, fluxul de mijloace bănești în numerar aflat în circulație la bănci, grupe de bănci sau sistem.

Scopul acestui raport constă și în implementarea practicilor și standardelor internaționale de domeniu în procesul de supraveghere a operațiunilor/tranzacțiilor cu un grad înalt de suspiciune de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

Acest fapt, la rîndul său, va crea posibilități pentru îmbunătățirea și consolidarea supravegherii bancare bazată pe risc. Astfel, supraveghetorul va dispune în timp util de informații aferente potențialelor riscuri asociate încasărilor/retragerilor de numerar și va putea  evalua rapid necesitatea și oportunitatea controalelor țintite și respectiv va gestiona adecvat și eficient alocarea resurselor.

Actualmente, sectorul bancar este vulnerabil la circumstanțele negative ale mediului intern și extern. Avînd în vedere diminuarea remiterilor de peste hotare și reducerea volumului comerțului cu partenerii tradiționali de afaceri, ceea ce conduce la deteriorarea situației economice, se observă o înrăutățire a situației debitorilor și creșterea ratei creditelor neperformante. Toate acestea vor avea efecte negative asupra nivelului de capitalizare a sectorului bancar autohton. Ținînd cont de cele menționate și de experiența anterioară în domeniul supravegherii este oportună modificarea periodicității rapoartelor ORD 3.1 ,,Expuneri mari” și ORD 3.2 ,, Expuneri persoane afiliate”, din trimestrial în lunar.

Modificările aferente anexelor 2, 3, 5, 14, 18 din Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, preconizate în proiectul hotărîrii, sunt inițiate în contextul Legilor cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.182 din 22.07.2016 și nr. 233 din 03.10.2016, care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv ce țin de expunerile „mari„ și persoanele afiliate ale băncii, capitalul băncii și cel al filialei băncii străine.

O parte din modificări, în special ce ține de Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor și raportul ORD 3.23, a fost efectuată ca urmare a modificărilor operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile din RM (care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2017).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și