• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.04.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare”

19.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 19 aprilie 2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii a fost elaborat în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.250/2017 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor şi a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice îl constituie instituirea cadrului normativ secundar aferent exercitării supravegherii suplimentare a băncilor, asigurătorilor și a societăților de investiții din perspectiva apartenenței la un grup cu activități intersectoriale care formează un conglomerat financiar.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art. 7 și art.8 din Legea nr.250/2017 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor şi a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, precum și art.16 din Legea 100/2017 privind actele normative.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 8 mai 2019 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 458.

Proiectul hotărârii, nota informativă și tabelele de concordanță aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiectul:       DOC       PDF

- Tabel de concordanță cu Directiva 2002/87/CE:       DOC       PDF

- Tabel de concordanță (Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2303):       DOC       PDF

- Tabel de concordanță (Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014):       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în scopul punerii în aplicare a prevederilor art.7 și art.8 din Legea nr.250/2017 cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor şi a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.464-470, art.794).

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul hotărârii transpune:

 • parțial Anexele I și II la Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi a întreprinderilor de investiții care aparţin unui conglomerat financiar şi de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 98/78/CE şi 2000/12/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 35 din 11 februarie 2003;
 • parțial Regulamentul delegat (UE) nr. 342/2014 al Comisiei din 21 ianuarie 2014 de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare;
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/2303 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică definițiile și coordonarea supravegherii suplimentare a concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii stabilește principiile tehnice și metodele de calcul în scopul determinării fondurilor proprii și a cerinței suplimentare privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare, precum și prevederi în sensul determinării caracterului semnificativ al tranzacțiilor în interiorul grupului și concentrării riscurilor.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

5. Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune și nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.