• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.06.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

10.06.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 10.06.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Necesitatea modificării Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255/2011 este determinată de inițierea de către băncile licențiate a tranzacționării cu valori mobiliare de stat emise de nerezidenți. Valorile mobiliare de stat emise de nerezidenți urmează să fie clasificate în clasa 1.2. ”Valori mobiliare altele decât acțiuni”.

Necesitatea modificării Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011 este  generată de intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462-466, art.1775) dar și de propunerile instituțiilor interesate, precum și a reprezentanților societății civile, exprimate cu diverse ocazii, inclusiv urmare a publicării anunțului privind inițiativa de elaborare a actului normativ.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a), 72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21.06.2019, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: sirbnm@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 562.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău 

 

Proiect:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a), 72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Necesitatea modificării Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255/2011 este determinată de inițierea de către băncile licențiate a tranzacționării cu valori mobiliare de stat emise de nerezidenți. Valorile mobiliare de stat emise de nerezidenți urmează să fie clasificate în clasa 1.2. ”Valori mobiliare altele decât acțiuni”.

Necesitatea modificării Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011 este  generată de intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462-466, art.1775) dar și de propunerile instituțiilor interesate, precum și a reprezentanților societății civile, exprimate cu diverse ocazii, inclusiv urmare a publicării anunțului privind inițiativa de elaborare a actului normativ.

Una din propunerile primite din partea părților interesate a fost ca BNM să publice, în scop statistic, informație dezagregată pe sexe. Urmare evaluării propunerii, s-a constatat faptul că  egalitatea de gen este unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite dar și un obiectiv al Grupului Băncii Mondiale, astfel, la moment interesul publicului față de statistica gender este sporit.

Menționăm că în scopul preluării bunelor practici, ca prim pas, BNM a introdus anterior, raportarea pe tipuri de gen în raportul „ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate” din Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr.54/2016. Astfel, întrucât statistica gender este unul din instrumentele importante care permite ținerea evidenței caracteristicilor femeilor și bărbaților, ca grupe social-demografice specifice, necesare la elaborarea politicii social-demografice optimale, dezagregarea pe sexe a informației, în cadrul anumitor rapoarte, va permite identificarea raportului de gen, a abilității economice și financiare precum și va reliefa tendințele și deprinderile de economisire pe gen.

Modificările și ajustările propuse prin proiectul hotărârii necesită intrarea în vigoare la data de 1.07.2019, urmare faptului că actele normative care au stat la baza modificărilor sunt sau vor intra în vigoare în timpul apropiat (Regulamentul nr.292/2018 (în vigoare din 12.12.2018), modificările la Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.28/1997 (în vigoare din 1.07.2019)).

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:

 • Revizuirea structurii și modului de completare a anexelor nr.4 și 19 este datorată introducerii în formularele rapoartelor a unor coloane noi, ce vor permite dezagregarea informației pe sex (bărbat, femeie), fapt ce ar facilita obținerea statisticii gender pentru indicatorii raportați;
 • Modificările în anexa 7 sunt condiționate de adoptarea Hotărârii Comitetului executiv la BNM nr. 142/2019;
 • Revizuirea structurii și modului de completare a anexei nr.14 și completarea cu o anexă nouă cu nr.25, urmare aprobării Regulamentului nr. 292/2018 și a modificărilor în Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, potrivit cărora în calitate de persoane afiliate băncii au fost specificate unele categorii de persoane, menționate în Regulamentul nr. 292/2018;
 • Revizuirea structurii și modului de completare a anexei nr.17 este efectuată în scopul oferirii clarificărilor cu privire la modul și necesitatea completării coloanei ”Soldul minim care urmează a fi menținut până la maturitate”;

Alte modificări redacționale și tehnice.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), a fost publicat, pe pagina web oficială a BNM ((www.bnm.md), la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”), anunțul privind inițierea elaborării proiectului cu indicarea perioadei de recepționare a propunerilor aferente proiectului în intervalul 18.01.2019-31.01.2019.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Expertiza anticorupție va fi efectuată de autor după definitivarea proiectului urmare recepționării avizelor, potrivit art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorupție.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie  cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

11. Constatările altor expertize

Proiectul înaintat spre examinare nu are impact asupra bugetului public sau asupra economiei naționale, prin urmare, acesta nu a fost transmis spre avizare Consiliului Concurenței și nici supus expertizei financiare din partea Ministerului Finanțelor, precum și expertizei economice din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).