• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.04.2020

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului cu privire la deținerile în capitalul social al băncii

06.04.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 06.04.2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la deținerile în capitalul social al băncii” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul intrării în vigoare a Legii nr.110/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – Legea nr.110/2018), prin care s-au operat modificări la art.45, 46, 52 (s-a completat cu art.521) din Legea nr.202/2018 privind activitatea băncilor (în continuare – Legea nr.202/2018) și punerii în aplicare a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, în vederea solicitării în formă electronică a aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova și deținătorii direcți și indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi a deținerilor în capitalul băncilor.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.45, 46, 52 și 521 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile ți recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27.04.2020, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon 022 822 442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la deținerile în capitalul social al băncii”


1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

Proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul intrării în vigoare a Legii nr.110/2018 pentru modificare și completarea unor acte legislative (în continuare – Legea nr.110/2018), prin care au fost operate modificări la art.45, 46, 52 (s-a completat cu art.521) din Legea nr.202/2018 privind activitatea băncilor (în continuare – Legea nr.202/2018), precum și punerii în aplicare a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare în vederea solicitării în formă electronică a aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii.

Proiectul Hotărârii Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea Regulamentului cu privire la deținerile în capitalul social al băncii” (în continuare - proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.45, 46, 52 și 521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Astfel, proiectul hotărârii are drept scop perfecționarea, respectiv ajustarea cadrului de reglementare în contextul deținerilor în capitalul social al băncii.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:

Proiectul hotărârii prevede ajustări ale actului normativ supus modificărilor, prin Legea nr.110/2018, în contextul excluderii obligației privind obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei de către persoana care intenționează, prin orice modalitate, să dobândească sau să subscrie acțiuni ale băncii, emise în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202/2018.

Totodată, este de menționat că, în cadrul Băncii Naționale a Moldovei se implementează Sistemul informatic cu privire la licențiere, autorizare și notificare în vederea solicitării și în formă electronică, a aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii. Astfel, proiectul hotărârii stabilește modalitatea de obținere a aprobării prealabile, în sensul Regulamentului nr.127/2013 cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, prin intermediul portalului WEB al Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei.   Respectiv, în cazul în care achizitorul potențial/persoana dobânditoare/debitorul gajist potențial va solicita depunerea cererii, documentelor și a informațiilor prin intermediul  persoanei împuternicite/persoanei autorizate aceasta suplimentar la documentele/informațiile menționate în Regulamentul nr.127/2013 va  prezenta la Banca Națională a Moldovei următoarele documente:

 1. procura sau, după caz, mandatul remis de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare/debitorul gajist potențial pe numele reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate;
 2. declarația pe propria răspunde a reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate precum că datele și informațiile prezentate la Banca Națională a Moldovei, sub sancțiunea legii penale, sunt complete, corecte, veridice și actuale;
 3. specimenul de semnătură al achizitorului potențial/persoanei dobânditoare/debitorului gajist potențial legalizat conform legislației.

De asemenea, proiectul hotărârii include ajustări și modificări care vizează aducerea termenilor utilizați în regulament în corespundere cu termenii utilizați în actele normative tangente.


5. Fundamentarea economico - financiară:

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico - financiară.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Dat fiind faptul că proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


9. Consultările expertizei juridice:

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


10. Consultările altor expertize:

În temeiul prevederilor art.32 alin. (2) și art.34 alin. (5) și (6) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.