• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.09.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară”

23.09.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 23.09.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară” (în continuare – proiect).

Scopul proiectului este reglementarea modului de calcul și de plată a contribuțiilor băncilor la fondul de rezoluție bancară, constituit în temeiul art.296 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, și care, în conformitate cu art.322 din aceeași lege, urmează să devină funcțional începând cu 1 ianuarie 2020.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:
  a) mecanismele de finanțare ale fondului de rezoluție bancară;
  b) descrierea procesului de calcul și de plată a contribuțiilor;
  c) metodologia de calcul al contribuțiilor anuale.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este stabilirea cadrului normativ secundar aferent implementării prevederilor Legii nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor în ceea ce privește fondul de rezoluție bancară.

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.11 și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iunie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările ulterioare, precum și art.296-313, 322 din Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.707), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15 octombrie 2019 pe adresa electronică: Viorel.Moraru@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 467.

Proiectul regulamentului și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:       PDF       DOC

 

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor
la fondul de rezoluție bancară


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară” este condiționată de necesitatea reglementării procesului de calcul și de plată a contribuțiilor băncilor la fondul de rezoluție bancară, constituit în temeiul art.296 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, și care, în conformitate cu art.322 din aceeași lege, urmează să devină funcțional începând cu 1 ianuarie 2020.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

Totuși, la elaborarea proiectului, suplimentar la prevederile Titlului V. Mecanismele de finanțare a rezoluției din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, au fost examinate practica și legislația Uniunii Europene (Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului; Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/81 al Consiliului din 19 decembrie 2014 de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex-ante la Fondul unic de rezoluție, alte acte ale UE).

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:

 • mecanismele de finanțare ale fondului de rezoluție bancara;
 • descrierea procesului de calcul și de plată a contribuțiilor;
 • descrierea metodologiei de calcul al contribuțiilor.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat. În conformitate cu art.297 și art.298 alin.(3) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, resursele fondului de rezoluție bancară sunt formate din contribuțiile plătite de către bănci și administrate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Aprobarea proiectului nu implică modificarea altor acte normative.

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și a Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară” este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională". Concomitent, proiectul este transmis pentru consultare părților interesate.

 

8. Constatările expertizei anticorupţie

Conform art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul HCE nu a fost supus expertizei de compatibilitate, deoarece acesta nu are obligația de a transpune prevederile legislației UE.

 

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, a fost solicitată opinia, cu caracter consultativ, din partea Ministerului Justiției pe marginea proiectului HCE.

 

11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art.34 alin. (2) și (5)), proiectul hotărârii a fost transmis Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Finanțelor pentru expertiza economică și, respectiv, expertiza financiară. Concomitent, în temeiul prevederilor art.32 alin.(2) din aceeași lege, proiectul hotărârii a fost transmis spre avizare Consiliului Concurenței.