• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.08.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv „Cu privire la aprobarea Metodologiei de verificare și evaluare a activității băncilor”

21.08.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 21 august 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Metodologiei de supraveghere și evaluare a  activității băncilor” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii a fost condiționată de prevederile Strategiei de implementare a standardelor Basel III în Republica Moldova prin prisma cadrului legislativ european (CRD IV), aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 94 din 7 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, și anume, de transpunere a instrumentelor de supraveghere bancară on-site și off-site pentru alinierea la cerințele pachetului UE–CRD IV/CRR.

Proiectul Metodologiei de supraveghere și evaluare a  activității băncilor (în continuare – proiectul metodologiei) stabilește cerințele, principiile și procedurile de efectuare a procesului de verificare și evaluare a activității băncilor, care este parte integrantă din supravegherea prudențială pentru băncile din Republica Moldova, sucursalele băncilor străine stabilite în Republica Moldova și transpune parțial prevederile Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) elaborat și aprobat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA/GL/2014/13 din 19.12.2014).

Beneficiarul proiectului hotărârii este Banca Națională a Moldovei.

Proiectul metodologiei a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d), art. 11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art. 44 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art. 100-105, art. 136, art. 138-139 din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 14 septembrie 2018, pe adresa electronică: supraveghere@bnm.md, la numărul de telefon (022) 822-532 sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru  nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. 

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv  al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor”

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor” (în continuare – proiect) este elaborat în temeiul art. 5 alin. (1) lit. d), art. 11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art. 44 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art. 100-105, art. 136, art. 138-139 din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul executării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2018  a intrat în vigoare Legea nr. 202 privind activitatea băncilor din 6 octombrie 2017, ce transpune cadrul Basel III prin prisma pachetului european CRD IV/CRR. Legea privind activitatea băncilor, precum și modificările în actele normative emise în aplicarea acesteia au drept scop consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere prudențială a băncilor, prin alinierea la standardele europene. În acest context, art. 100-105 și art. 138-139 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor prevede obligativitatea  Băncii Naționale a Moldovei de asigurare a supravegherii prudențiale a băncilor persoane juridice din Republica Moldova și de aplicare a măsurilor de supraveghere. Așadar, pornind de la cerințele expuse, precum și de la necesitatea elaborării actelor normative interne ale Băncii Naționale care să stabilească proceduri și principii clare de verificare și evaluare a băncilor a fost elaborat proiectul Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor (în continuare – metodologie).

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Metodologia acoperă în detalii aspectele legate de procesul de supraveghere și evaluare a băncilor (SREP), acesta din urmă fiind un proces continuu care agregă toate constatările din activitățile de supraveghere prudențială efectuată de BNM cu privire la o bancă într-o viziune de ansamblu. Totodată, metodologia oferă orientări practice cu privire la luarea măsurilor de supraveghere prevăzute la art. 139 din Legea privind activitatea băncilor.

Procesul de supraveghere și evaluare a băncilor prevede un ansamblu complex de activități aferente identificării și evaluării riscurilor la care sunt expuse băncile clasificate după categorii, și anume: monitorizarea indicatorilor-cheie, analiza modelului de afaceri, evaluarea guvernanței interne, evaluarea riscurilor de capital și a adecvării capitalului, precum și evaluarea riscurilor de lichiditate și a adecvării lichidității. Evaluările respective sunt rezumate într-un raport comun ce reprezintă o abordare consecventă în determinarea cerințelor de supraveghere stabilite în funcție de rezultatele și scorurile obținute de bancă pe fiecare categorie de risc analizată.

Constatările și scorurile emise pe baza elementelor SREP se vor reflecta în evaluarea generală SREP care va finaliza cu aplicarea măsurilor de supraveghere, prevăzute la art. 139 din Legea privind activitatea băncilor.

În funcție de deficiențele identificate în cursul evaluărilor, BNM va aplica măsurile de supraveghere luând în considerare cerințele cantitative de fonduri proprii și lichiditate. În baza vulnerabilităților și a deficiențelor identificate la evaluarea riscurilor de capital, de lichiditate și de finanțare, Banca Națională a Moldovei poate impune cerințe suplimentare de fonduri proprii și de lichiditate în conformitate cu procesul și criteriile stabilite în metodologie.

Astfel, prezenta metodologie va asigura dirijarea procesului de verificare și evaluare în cadrul supravegherii prudențiale efectuate de către subdiviziunea de supraveghere din cadrul Băncii Naționale, în scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar.

 

Fundamentarea economico-financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat sau al Băncii Naționale.

 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune.

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de prevederile următoarelor acte:

 • Directiva 2013/36/UE din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;
 • Regulamentul privind cerințele de capital nr. 575/2013 din 26 iunie 2013;
 • Ghidul EBA/GL/ EBA/GL/2014/13 privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP);
 • Ghidul EBA/GL/2016/20 privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.