• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.09.2023

Proiectul Hotărârii CE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018" (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 22.09.2023)

01.09.2023Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotătâre


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 04.09.2023, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și fată de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018” (în continuare - proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea introducerii unor cerințe diferențiate privind calitatea persoanelor care sunt numite în funcția de conducător al organului executiv al băncii.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea procedurii de evaluare a adecvării persoanelor care cad sub incidența Regulamentului nr.292/2018.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.43 alin.(1), (5), (16) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 22.09.2023, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 0(22) 82 24 42.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018”

 

1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.43 alin.(1), (5), (16) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea introducerii unor cerințe diferențiate privind calitatea persoanelor care sunt numite în funcția de conducător al organului executiv al băncii. Această necesitate derivă din atribuțiile pe care urmează să le îndeplinească un conducător al organului executiv al băncii. În acest context, se conturează obligativitatea deținerii de competențe și aptitudini mai profunde de către persoanele numite în funcția respectivă comparativ cu ceilalți membri ai organului executiv.

Modificările operate în proiectul hotărârii sunt în corelare cu bunele practici internaționale care constată existența unor cerințe specifice în ceea ce privește experiența profesională a persoanelor înaintate în funcția de conducător al organului executiv și cu Ghidul privind evaluarea potrivit și adecvat (ECB, June 2021) care prevede: „cel puțin 6 ani în funcții de conducere sau în funcții-cheie, în cazul directorului general și al președintelui directoratului, din experiența cumulată de 10 ani în ultimii 12 ani, dobândită în cadrul instituțiilor de credit sau în alte instituții financiare supuse supravegherii unei autorități competente”.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii înglobează modificări ce vizează:

 • obținerea aprobării pentru funcția de conducător al organului executiv, indiferent dacă persoana este membru al organului executiv sau este înaintată în această funcție şi concomitent în funcția de conducător al organului executiv;
 • stabilirea diferențiată a cerințelor privind criteriul de experiență a persoanei înaintate în funcția de conducător al organului executiv prin dispunerea de experiență de cel puțin 5 ani în domeniul activităților din sectorul bancar, dintre care cel puțin 4 ani în calitate de șef sau șef adjunct de subdiviziune în cadrul băncii şi/sau în funcția de membru al organului executiv al băncii;
 • completarea listei documentelor necesare a fi prezentate pentru obținerea aprobării/numirii persoanei înaintate/desemnate cu curriculum vitae al persoanei respective, datat și semnat de către aceasta.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul hotărârii este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu este expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

 

9. Constatările expertizei juridice.

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(33) din Legea nr.548/1995, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

10. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) și art.38 alin.(1) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei va solicita expertiza economică de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, expertiza financiară de la Ministerul Finanțelor și avizul de la Consiliul Concurenței.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.