• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.05.2019

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari"

18.05.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de 18 mai 2019, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 31 mai 2019 dlui Victor Șușu pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: dna Natalia Marinescu la adresa electronică: Natalia.Marinescu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822-392 sau dl Eugeniu Dicusar la adresa electronică Eugeniu.Dicusar@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822-476.

Proiectul deciziei şi nota informativă sânt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

 

Proiectul:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Regulamentului cu privire la
activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea de racordare a actelor normative secundare la Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost modificate Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, care la data de 23.11.2018 a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova. La fel, elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea elaborării cadrului legal în contextul implementării soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Prevederile de bază ale proiectului:

 1. Declarația pentru eliberarea licenței, toate tipurile de cereri menționate în prezentul proiect de Regulament, precum și documentele anexate la acestea, se vor depune la Banca Națională a Moldovei inclusiv în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale prin intermediul Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare. Modalitate de depunere la BNM a documentelor va fi detaliată în Ghidul de utilizare a Sistemului menționat supra, care va fi publicat pe web oficial al BNM ulterior implementării a acestuia. De menționat că până la implementarea Sistemului solicitanții de acte permisive vor putea depune declarații/cereri la sediul BNM pe suport hârtie. Totodată persoanele nerezidente, care nu vor putea obține semnătura electronică compatibilă Sistemului, vor avea posibilitate sa depună solicitări la BNM în continuare pe suport hârtie;
 2. Introducerea unor detalieri pentru conținutul documentelor și informațiilor anexate la declarația de obținere a licenței în conformitate cu art. 14 din Legea cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr. 114/2012;
 3. Racordarea actului normativ la Legea 208/2018 privind modificarea unor acte normative în privința termenelor emitere a deciziei privind declarațiile de obținerea licenței  și cererile privind înregistrarea sucursalelor/agenților de plată, eliberarea copiei autorizate de pe licență, duplicatul de pe licență, reperfectarea licenței și includerea  prevederilor privind suspendarea acestor termene în cazul solicitării de informații suplimentare de la solicitant sau alte instituții interesate. De menționat că, în scopul îmbunătățirii comunicării între autoritatea de licențiere și solicitantul de act permisiv, proiectul de regulament stabilește obligația Băncii Naționale a Moldovei de a informa solicitantul despre suspendarea termenului. Totodată, proiectul instituie dreptul BNM de a restitui declarația și setul de documente anexat în termen de 15 zile dacă plenitudinea documentelor prevăzute la art. 14 din Legea 114/2012 nu este întrunită;
 4. Instituirea de cerințe cu privire la identificarea și gestionarea riscurilor operaţionale şi de securitate specifice serviciilor de plată, inclusiv privind autentificarea şi comunicarea sigură, şi accesul la date sensibile privind plățile, planuri de asigurare a continuității activității;
 5. Segregarea condițiilor și cerințelor pentru înregistrarea sucursalelor și agenților de plată în Registru societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale și Registru emitenților de monedă electronică a sucursalelor în dependență de natura, extinderea şi complexitatea activității ce urmează a fi desfășurată prin intermediul acestora. Ca element de noutate, proiectul stabilește condiții de înregistrare pentru agenții de plată – persoane fizice și agenți care distribuie și răscumpără monedă electronică.
  În ceea ce ține de criterii de evaluare a administratorilor, proiectul de Regulament prevede anularea cerințelor privind posedarea de către administratorii agenților de plată cu cota mai mică de 10% a studiilor medii sau superioare, precum și a experienței în deservirea persoanelor fizice pentru prestarea serviciului de plată sau încasarea plăţilor. Astfel, cunoștințele și experiența acestora se va evalua de către BNM în dependență de natura și complexitatea activității preconizate a fi desfășurate.
  La fel, necesitatea prezentării carnetului de muncă va fi exclusă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 426 din 15 mai 2018 cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi abrogarea Hotărârii Guvernului  nr. 1449 din 24 decembrie 2007, iar diploma de studii va fi substituită prin prezentarea informației pe proprie răspundere a administratorului agentului (informații privind cunoștințele posedate vor fi expuse în Chestionarul administratorului (Anexa 4)), precum și prin declarația administratorului prestatorului de servicii de plată nebancar care confirmă faptul că administratorului agentului de plată i-a fost adus la cunoștință instrucțiunile care țin de activitatea intenționată a fi desfășurată, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8 a prezentului proiect de Regulament. În aceeași ordine de idei, proiectul de Regulament prevede completarea setului de documente anexat la cererea prestatorului privind înregistrarea sucursalelor/agenților de plată, cu documente și informații precum: extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, descrierea detaliată a serviciilor de plată ce urmează a fi prestate și descrierea schemei fluxului financiar și informațional dintre părțile participante la efectuarea operațiunilor. Totodată, proiectul prevede excluderea prevederilor privind efectuarea interviurilor cu administratorii prestatorilor de servicii nebancari și cu administratorii sucursalelor/agenților de plată dar, instituie obligația prestatorilor de servicii de plată de a elabora mecanisme și proceduri interne a monitorizare a  modificărilor efectuate la agenții săi de plată inclusiv de întrunire pe întreaga perioadă de activitate a criteriilor de reputație bună, cunoștințe și experiență a administratorilor acestora;
 6. Racordarea regulamentului la Legea nr. 208/2018 privind modificarea unor acte normative, în privința termenilor de soluționare a declarației de obținerea licenței/cererii de înregistrare a agențiilor de plată și  prevederilor privind suspendarea acestor termene. De menționat, în scopul îmbunătățirii comunicării între autoritatea de licențiere și solicitantul de act permisiv, proiectul de regulament stabilește obligația Băncii Naționale a Moldovei de a informa solicitantul despre suspendarea termenului;
 7. Abrogarea Secțiunii 5 din privind participațiunile calificate, şi simplificarea procedurii de prezentare a informațiilor cu privire la legăturile strânse ale prestatorilor de servicii de plată nebancari. Cerințele privind achiziționarea participațiunilor calificate și evaluarea achizitorilor potențiali vor fi expuse în Regulament separat;
 8. Detalierea cerințelor privind externalizarea funcțiilor operaționale de către prestatorii de servicii de plată nebancari.

 

4. Fundamentarea economico-financiară

Nu are caracter economico-financiar și nu implică cheltuieli financiare din bugetul de stat.

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

-

 

7. Constatările expertizei anticorupție

-

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară, deoarece proiectul nu prevede o armonizare directă a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

9. Constatările expertizei juridice

-

 

10. Constatările altor expertize

-