• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.07.2020

Proiectul Hotărârii CE al BNM pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 29 noiembrie 2018

03.07.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 3 iulie 2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018” (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care conține prevederi aferente condițiilor și modului de aprobare de către BNM a membrilor organului de conducere al băncii și a persoanelor care dețin funcții-cheie, precum și punerii în aplicare a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, în vederea solicitării în formă electronică a aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei de către persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau de către persoanele care dețin funcții-cheie.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova și persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau persoanele care dețin funcții-cheie.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al al art.28, art. 43 alin.(5) şi art.119 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 20 iulie 2020, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.28, art. 43 alin.(5) şi art.119 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Proiectul hotărârii a fost inițiat în contextul punerii în aplicare de către Banca Națională a Moldovei a Sistemului informatic cu privire la licențiere, autorizare și notificare prin intermediul portalului WEB (în continuare - portalul WEB al sistemului informatic), în vederea solicitării în formă electronică a aprobării Băncii Naționale a Moldovei de către persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau de către persoanele care dețin funcții-cheie.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii are drept scop ajustarea prevederilor Regulamentului nr.292/2018 legată de implementarea de către BNM a Sistemului informatic cu privire la licențiere, autorizare și notificare prin intermediul portalului WEB (în continuare - portalul WEB al sistemului informatic), în vederea solicitării în formă electronică a aprobării BNM de către persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau de către  persoanele care dețin funcții-cheie. 

Astfel, potrivit proiectului, pentru membrii organului de conducere al băncii (membrii consiliului băncii și al organului executiv), persoanele care dețin funcții-cheie, conducătorii sucursalei băncii din alt stat cererea și setul necesar de documente și informații se vor depune în format electronic. Lichidatorul băncii în proces de lichidare, va putea depune cererea în format electronic sau pe suport hârtie, în funcție de circumstanțele aferente numirii acestuia. De asemenea, proiectul hotărârii stabilește unele particularități de depunere a cererii și a documentelor necesare pentru solicitarea aprobării. Astfel, documentele care potrivit regulamentului pot fi prezentate în copie vor fi autentificate prin semnătura electronică a persoanei împuternicite de bancă. Documentele care atestă lipsa antecedentelor penale, lipsa datoriilor față de bugetul de stat, precum și chestionarul îndeplinit pentru persoana, pentru care se solicită aprobarea, se vor prezenta în formă scanată prin intermediul portalului, iar originalul acestora se va păstra la bancă. În caz de necesitate, BNM va solicita prezentarea acestora în original.

De menționat că, pentru facilitarea utilizării cerințelor tehnice și a drepturilor de acces, pașii necesari privind modalitatea de prezentare și recepționare în format electronic a cererilor sunt  reflectați în ghidurile de utilizare a aplicației, care vor fi disponibile pe portalul WEB al sistemului informatic.


5. Fundamentarea economico – financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, în compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei anticorupție

Conform expertizei anticorupție efectuate în conformitate cu art. 35 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale (Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017), factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.


9. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.32 alin. (2) și art.34 alin. (5) și (6) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii va fi expediat Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.