• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.02.2018

Proiectul Legii cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

05.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 05 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Legii cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. Proiectul prevede soluționarea problemei ce ține de onorarea creanțelor persoanelor fizice, ale căror solduri nu au fost transferate la alte bănci dobânditoare în cadrul măsurilor premergătoare retragerii licențelor la băncile enumerate și au fost incluse în listele creanțelor înregistrate la Banca Națională a Moldovei.

Concomitent, proiectul de lege prevede că aceasta nu va fi aplicabilă creanțelor acționarilor – persoane fizice, creanțelor persoanelor fizice afiliate,  precum și creanțelor persoanelor fizice identificate ca fiind neconforme legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, excepție fiind creanțele persoanelor sus-menționate privind plata salariilor, remunerațiilor de autor, privind repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătății, ori prin deces, precum și plata pensiilor, a pensiilor de întreținere, burselor, indemnizațiilor sociale.

Proiectul de Lege este elaborat în scopul restabilirii unui tratament echitabil pentru toate persoanele fizice, creditori ai băncilor în proces de lichidare menționate.

Recomandările pe marginea proiectului de lege, supus avizării de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate până la 05 martie 2018 pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1., Direcția rezoluție bancară. Concomitent, pot fi comunicate dlui Viorel Moraru la adresa electronică: viorel.moraru@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 467.

Proiectul de Lege cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. nota de argumentare a proiectului sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A.,
BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Elaborarea proiectului de lege înaintat spre aprobare este dictată de necesitatea soluționării problemei ce ține de onorarea creanțelor persoanelor fizice, ale căror solduri nu au fost transferate la alte bănci dobânditoare în cadrul măsurilor premergătoare retragerii licențelor la băncile enumerate și au fost incluse în listele creanțelor înregistrate la Banca Națională a Moldovei.

În fapt, la 16.10.2015 au fost retrase licențele de desfășurare a activităților financiare și inițiată procedura de lichidare pentru următoarele bănci: Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. În acest context, până la retragerea licențelor băncilor menționate, în scopul protejării intereselor creditorilor - persoane fizice și în conformitate cu prevederile Memorandumului de înțelegere cu privire la măsurile ce urmează a fi îndeplinite pentru retragerea licențelor Băncii de Economii S.A., BC ,,BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. ,,UNIBANK” S.A., încheiat între Guvernul Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei și unele autorități publice, a fost efectuat transferul mijloacelor persoanelor de la băncile menționate către alte bănci dobânditoare.

Concomitent, la momentul efectuării transferului, o parte din soldurile creanțelor persoanelor fizice erau înregistrate ca sume la alte conturi: sume de tranzit și clearing, sume în așteptarea indicațiilor clientului, sume privind alimentările cardurilor, aferente cardurilor închise, alte solduri ținute la conturi de „Alte creanțe”. Întrucât aceste creanțe nu erau identificate la momentul transferului mijloacelor clienților la alte bănci, includerea acestora în listele pentru transfer la alte bănci dobânditoare nu s-a efectuat.

Identificarea tuturor datoriilor persoanelor fizice și, respectiv, identificarea creditorilor - persoane fizice ale căror mijloace nu s-au transferat la alte bănci s-a efectuat în cadrul procesului de lichidare, creanțele respective fiind deja incluse în listele creanțelor înregistrate la BNM, acestea urmând a fi onorate conform ordinii priorității claselor de creanțe stabilite la art.3811 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare.

Având în vedere cele menționate și faptul că, creditele de urgență au fost acordate de către BNM celor 3 bănci în temeiul art. 18 alin. 21 și 3 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și al garanției emise în baza Hotărârii Guvernului cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice în  contextul  conjuncturii  regionale nr. 938  din  13.11.2014 și Hotărârii Guvernului cu privire la asigurarea stabilității sistemului bancar din Republica Moldova nr. 124 din 30.03.2015, care prevedeau achitarea mijloacelor tuturor persoanelor fizice, cu excepția celor afiliate și neconforme legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; în scopul restabilirii unui tratament echitabil pentru toate persoanele fizice, creditori ai băncilor în proces de lichidare menționate, propunem spre aprobare proiectul de Lege cu privire la onorarea prioritară a creanțelor persoanelor fizice față de băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Astfel, pentru a beneficia de onorarea prioritară a creanțelor, creditorii-persoane fizice urmează să se adreseze la sediile băncilor în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., prezentând actele de identitate. Băncile în proces de lichidare, în limita mijloacelor bănești disponibile, vor efectua transferuri nu mai rar decât o dată în lună către banca/băncile dobânditoare. Persoanele fizice vor putea ridica mijloacele bănești ce le aparțin de la banca/băncile dobânditoare.

De menționat că legea prevede un termen limită de 2 ani, în care persoanele fizice - creditori ai Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. se pot adresa la băncile respective pentru a iniția transferul la o altă bancă în conformitate cu proiectul de lege propus. Persoanele fizice care nu s-au adresat la băncile în proces de lichidare în decursul acestei perioade, vor pierde dreptul de plată prioritară, creanțele acestora urmând a fi onorate conform ordinii generale a claselor de creanțe prevăzute de art.3811 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995.

Proiectul de lege prevede și necesitatea întreprinderii de către băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. a acțiunilor pentru informarea creditorilor-persoane fizice prin intermediul celor mai accesibile modalități de informare.

Concomitent, proiectul de lege prevede că aceasta nu va fi aplicabilă creanțelor acționarilor – persoane fizice (față de care se aplică principiul conform căruia pierderile trebuie să fie suportate în primul rând de acționari), creanțelor persoanelor fizice afiliate, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, în redacția Legii nr. 180 din 25.07.2014, în vigoare din 15.08.2014, precum și creanțelor persoanelor fizice identificate ca fiind neconforme legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, excepție fiind creanțele persoanelor sus-menționate privind plata salariilor, remunerațiilor de autor, privind repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătății, ori prin deces, precum și plata pensiilor, a pensiilor de întreținere, burselor, indemnizațiilor sociale.

Totodată, norma cuprinsă în alin. (2) art.1 din proiectul legii completează condițiile aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 938 din 13.11.2014 „Cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice în contextul conjuncturii regionale” prin care a fost instituită Comisia specială învestită cu atribuția de a stabili persoanele care se atribuie la categoriile enumerate mai sus și față de care se achită creanțele.

Proiectul de lege conține și prevederi cu privire la Comisia specială instituită prin Hotărârea Guvernului RM din 13.11.2014 care va stabili lista creanțelor persoanelor fizice ce depășește suma de 20 (douăzeci) mii lei, ce vor fi achitate, în baza informației prezentate de lichidatori, urmare analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice, prin prisma criteriilor enumerate în alin. (2) art. 1 din proiectul legii. Suma limită de 20 (douăzeci) mii lei a fost stabilită ca una semnificativă, ținându-se cont și de prevederile Legii nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, care specifică suma de 20 (douăzeci) mii lei ca fiind plafon de garantare a depozitului unui deponent în bancă insolvabilă. Numărul total al persoanelor fizice care sunt incluse în lista pentru achitare constituie 39583, cu un sold total de 16.6 mil. lei, dintre care 50 persoane au solduri mai mari de 20 mii lei, soldul total al acestei categorii constituind aproximativ 4.1 mil. lei.

Pe perioada acțiunii legii, onorarea creanțelor conform ordinii generale a claselor de creanțe se va efectua de către băncile în proces de lichidare Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. în limita mijloacelor disponibile, după deducerea sumelor necesare pentru achitare conform legii propuse spre aprobare.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).