• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.02.2018

Proiectul legii pentru modficarea și completarea unor acte legislative

06.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 06.02.2018, consultarea publică de către persoanele, autoritățile și instituțiile publice interesate a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în continuare „Proiectul de lege”.

Proiectul de lege este elaborat pentru aducerea în concordanță a unor legi aferente activității băncilor din Republica Moldova ca urmare a adoptării de către Parlament a Legii nr. 202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, îmbunătățirea cadrului legal aferent activității bancare, unităților de schimb valutar, precum și consolidarea rolului Băncii Naționale a Moldovei în exercitarea atribuțiilor de bază.

Amendamentele incluse în proiectul de lege vizează următoarele acte legislative:

 • Legea nr. 548 – XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
 • Legea nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni;
 • Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare;
 • Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiare;
 • Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
 • Legea nr. 234 din 03 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
 • Legea nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
 • Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 20 februarie 2018, dlui. Luca Vlad pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 411.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și nota de argumentare aferentă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

 

          Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

1. Temeiul legal

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în continuare „Proiectul legii” a fost elaborat ca urmare a adoptării Legii nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, care la rândul său, a fost elaborată în cadrul proiectului Twinning, finanțat de Uniunea Europeană, aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul prevederilor Directivei 2013/36/EU din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și Regulamentului 575/2013 din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012. Ca urmare, noțiunile utilizate în noua lege diferă de noțiunile utilizate până acum, respectiv, apare necesitatea modificării și completării unor acte legislative.

De asemenea proiectul a fost elaborat în vederea eliminarea deficienților în cadrul legislativ aferent realizării adecvate a atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei.

 

2. Scop și obiective

Proiectul legii are drept scop aducerea în concordanță a unor legi din domeniu de reglementare care au tangență cu activitatea băncilor din Republica Moldova, cu prevederile Legii nr. 202 din octombrie 2017 privind activitatea băncilor, îmbunătățirea cadrului legal aferent activității bancare, unităților de schimb valutar, precum și consolidarea rolului Băncii Naționale a Moldovei în exercitarea atribuțiilor de bază.

Amendamentele incluse în proiectul de lege vizează următoarele acte legislative:

 • Legea nr. 548 – XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
 • Legea nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare
 • Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiare
 • Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor
 • Legea nr. 234 din 03 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
 • Legea nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
 • Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Principalele obiective:

 • Aducerea în concordanță a terminologiei utilizate în cadrul legislației bancare.
 • Păstrarea cadrului legislativ primar aferent lichidării benevole și silite a unei bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei prin stabilirea regulilor aplicabile procedurii de lichidare benevolă sau silită a unei bănci și care va avea ca obiect instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri ordonate pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului băncii prin distribuirea produsului finit.
 • Reglementarea particularităților de finalizare a procesului de lichidare la unele bănci în proces de lichidare silită, precum și a particularităților de comercializare a datoriilor debitoare (creanțe) cu reducere.
 • Alinierea la practicile internaționale de consolidare a rolului băncilor centrale în asigurarea stabilității financiare prin exercitarea supravegherii macroprudențiale a sectorului bancar.
 • Clarificarea cadrului legal național aplicabil activității de întreprinzător în domeniile licențiate, reglementate și supravegheate de către Banca Națională a Moldovei, în vederea asigurării preciziei și acurateței în reliefarea mandatului băncii centrale, care cumulează și atribuții de reglementator și supraveghetor în domeniul bancar, al serviciilor de plăți și valutar, precum și corelarea cu reglementările pertinente domeniului de competență a Băncii Naționale a Moldovei.
 • Consolidarea procesului de licențiere și supraveghere a participanților pieței valutare din Republica Moldova – unităților de schimb valutar și a fondatorilor / administratorilor acestora, ținând cont de practica nocivă care are loc în acest domeniu când persoanele sau entitățile respective fiind sancționate de Banca Națională a Moldovei nu depun efortul necesar pentru înlăturarea deficiențelor, dar solicită eliberarea unei noi licențe pentru o altă entitate similară. Astfel, autoritatea de supraveghere trebuie să dispună de temei legal și instrumente legale de a opri un astfel de comportament al participanților.
 • Asigurarea desfășurării de către unitățile de schimb valutar a activității sale în strictă conformitate cu prevederile legale și neadmiterii încălcării drepturilor clienților acestora, în particular în partea ce se referă la revocarea operațiunilor de schimb valutar, prin stabilirea cerinței de dispunere de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității sale.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului.

În mare parte, proiectul de lege prevede:

 • substituirea unor noțiuni în actele legislative prevăzute în proiect precum: noțiunea de „instituții financiare” cu noțiunea de „bănci”, noțiunea de „administrator” cu noțiunea de „membru al organului de conducere”, precum și alte noțiuni;
 • substituirea referințelor la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 cu referințele la Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor;
 • aplicabilitatea Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 doar pentru cazurile de lichidare benevolă sau silită a băncilor din Republica Moldova;
 • dezvoltarea instrumentelor de supraveghere a sectorului unităților de schimb valutar din Republica Moldova în particular prin instituirea unor restricții în privința administratorilor, asociaților și acționarilor caselor de schimb valutar, care încalcă sistematic prevederile legislației valutare aferente desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, stabilirea unor condiții suplimentare legate de desfășurarea activității de schimb valutar, excluderea unor prevederi ce țin de domeniul fiscal aferente aplicării de către unitățile de schimb valutar a mașinilor de casă și control, majorarea termenelor de examinare a cererilor depuse la Banca Națională în contextul autorizării operațiunilor valutare.
 • fortificarea garanțiilor aplicabile personalului Băncii Naționale, inclusiv participării acestuia în cadrul procedurilor arbitrale.
 • racordarea prevederilor Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu dispozițiile legii speciale din domeniul valutar și anume a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
 • circumscrierea aplicabilității prevederilor Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în privința genurilor de activitate din domeniile licențiate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a Moldovei.
 • completarea art. 387 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 cu prevederile care descriu aspectele ce țin de vânzarea datoriilor debitoare cu reducere.
 • precizarea modului de partajare a funcțiilor de protecție a consumatorilor în domeniul serviciilor bancare.

 

4. Evaluarea impactului de reglementare.

Proiectele actelor normative în domeniul financiar - bancar nu sunt supuse evaluării conform cerințelor Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. În același timp, autorii consideră că adoptarea prezentului proiect de lege nu va avea impact economic asupra subiecților actelor legislative amendate, cu excepția unităților de schimb valutar, care vor suporta anumite costuri nesemnificative legate de achiziționarea și menținerea sistemelor de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar (conform estimărilor – până la 6000 lei moldovenești/per un sistem de supraveghere), însă beneficiile din asigurarea securității și protecției drepturilor consumatorilor pentru clienții unităților în cauză, precum și pentru piața valutară internă prevalează asupra costurilor suportate.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).