• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.01.2016

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară

22.01.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea si desfăşurarea reavizării proiectului de decizie

 

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 22 ianuarie 2016, reavizarea de către autoritățile și instituțiile publice interesate a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, în legătură cu numirea Guvernului Republicii Moldova în noua componență.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (în continuare – proiectul de lege) este elaborat în scopul îmbunătăţirii cadrului legal aferent domeniului valutar, luînd în considerare angajamentele Republicii Moldova în contextul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în particular a Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE (ZLSAC), evoluţiile pe piaţa financiară, monetar-valutară, consecinţele crizei financiare globale, modificarea cadrului legal în domeniile conexe (pieţei de capital, serviciilor de plată şi monedei electronice).

Proiectul de lege este în concordanţă cu pct.267 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014, care, în particular stabilește obligativitatea elaborării unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, care ar prevedea liberalizarea unor operaţiuni valutare de capital.

Prin proiectul de lege se propune, în particular, liberalizarea unor operaţiuni valutare care în prezent sînt supuse autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), lărgirea categoriilor de credite /împrumuturi externe, asupra cărora se va aplica regimul de notificare la BNM, introducerea unor prevederi în legătură cu apariţia pe piaţa financiară a prestatorilor de servicii de plată nebancari, optimizarea utilizării numerarului la efectuarea operaţiunilor valutare, permiterea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar, amendarea listei măsurilor de salvgardare, concretizarea condiţiilor de licenţiere şi de activitate a unităţilor de schimb valutar, stabilirea termenului de valabilitate nelimitat pentru licenţa casei de schimb valutar şi cea a hotelului, concretizarea prevederilor referitoare la controlul valutar asupra activităţii unităţilor de schimb valutar şi aplicarea sancţiunilor faţă de acestea.

Impactul social şi economic al proiectului de lege constă în eficientizarea funcţionării pieţei valutare a Republicii Moldova, în eliminarea obstacolelor administrative (autorizarea BNM) la efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor valutare în sumă de pînă la 10000 euro (sau echivalentul acestora), crearea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor în cadrul operaţiunilor valutare de către prestatorii de servicii de plată nebancari, oferirea posibilităţii persoanelor fizice de a efectua operaţiuni de schimb valutar şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar, îmbunătăţirea cadrului legal aferent licenţierii, funcţionării şi controlului asupra activităţii unităţilor de schimb valutar.

Recomandările pe marginea proiectului de lege, supus reavizării de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate pînă la 02 februarie 2016 dnei Dina Doni, pe adresa electronică: Dina.Doni@bnm.md, la numărul de telefon 022 409-254 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară și nota informativă la proiect sînt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

 

L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008
privind reglementarea valutară

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. - Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3:
punctul 6) va avea următorul cuprins:
„6) instrumente de plată – cambii, cecuri şi alte instrumente de plată similare care reprezintă creanţe pecuniare faţă de emitenţii acestora.
Noţiunea în cauză nu include instrumentele de plată definite astfel de Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;”;
la punctul 9):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) persoane fizice care practică, conform legislaţiei Republicii Moldova, activitate de întreprinzător, precum şi avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti și alte persoane fizice care practică activitate profesională independentă, denumite în continuare persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate;”;
litera f) se completează în final cu textul: „Noţiunea în cauză include şi reprezentanţele permanente (definite astfel conform legislaţiei fiscale a Republicii Moldova), care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenţilor specificaţi la pct.10) lit.c) şi d);”;
la punctul 10), litera f) se completează în final cu textul: „Noţiunea în cauză include şi reprezentanţele permanente (atribuite astfel conform legislaţiei statelor străine), care desfăşoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;”;
articolul se completează cu punctele 12) – 14) cu următorul cuprins:
„12) prestatori de servicii de plată rezidenţi – persoane juridice care, potrivit Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, au dreptul de a presta servicii de plată;
13) prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi – persoane juridice (altele decît băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei) care, potrivit Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, au dreptul de a presta servicii de plată;
14) cont de plăţi – cont definit de Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.”.

2. Articolul 4:
se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
„(81) Dacă din prezenta lege, din actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel, normele juridice ce ţin de domeniul reglementării valutare stabilite pentru prestatorii de servicii de plată se aplică, în modul corespunzător, şi emitenţilor de monedă electronică în legătură cu emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică.”;
alineatul (9) va avea următorul cuprins:
„(9) Rezidenţii au dreptul de a deschide conturi în valută străină la băncile licenţiate şi conturi de plăţi în valută străină la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, cu excepţia conturilor de plăţi în legătură cu emiterea de monedă electronică.
Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin conturile bancare/conturile de plăţi în monedă naţională şi în valută străină deschise de rezidenţi la băncile licenţiate /la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi.”;
articolul se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
„(91) În sensul prezentei legi, conturile care se deschid la băncile licenţiate (conturile bancare) includ şi conturile de plăţi care se deschid la băncile licenţiate în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată şi de emitenţi de monedă electronică conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.”;
articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
„(12) În cazurile în care prezenta lege stipulează plafoane cantitative în euro, precum şi în cazurile prevăzute la art.421 alin.(2) lit.c), alin.(3) pct.6) şi la art.44 alin.(4), determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.”.

3. Articolul 6:
alineatul (6):
la punctul (2) litera a), cuvintele „mai mic de” se substituie cu cuvintele „ce nu depăşeşte”;
alineatul se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:
„4) împrumuturilor /creditelor în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe.”;
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului /creditului sau garanţiei primite nu depăşeşte 50 000 de euro (sau echivalentul lor).”.

4. Articolul 9:
la alineatul (1) litera c), textul „certificate de acţiuni, înscrieri în conturi” se substituie cu textul „unităţi de fond, acţiuni”;
la alineatul (2), punctul 3) se completează în final cu textul „sau de alt activ /indice”;
alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
„(11) Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei pot fi efectuate operaţiunile cu instrumente financiare specificate la alin.(6) - (10) în cazul în care:
a) suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
b) instrumentele financiare sunt emise de organizațiile internaționale.
(12) Băncile licenţiate, precum şi entităţile activitatea cărora este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţionala a Pieţei Financiare efectuează operaţiuni cu instrumente financiare străine fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.”.

5. La articolul 11 alineatul (4), textul „leasingului financiar, precum şi a creditelor interbancare cu termenul iniţial de rambursare ce nu depăşeşte un an” se substituie cu textul „ :
a) leasingului financiar;
b) creditelor acordate de către băncile licenţiate;
c) împrumuturilor/creditelor a căror valoare nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor).”.

6. Articolul 12 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor).”.

7. Articolul 13:
la alineatul (3), alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
„Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin conturile în monedă naţională şi în valută străină deschise de nerezidenţi la băncile licenţiate.”;
alineatul (5) se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
„e) deschiderii de către rezidenţi a conturilor de depozit de garanţie prevăzut la art.12 alin.(3) lit.b), în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor);
f) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării operaţiunilor ce ţin de primirea împrumuturilor/creditelor/garanţiilor de la nerezidenţi, în cazul în care suma împrumutului/creditului/garanţiei nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor).”;
la alineatul (6), cuvintele „ce ţin de gestionarea şi închiderea” se substituie cu cuvîntul „aferente”.

8. La articolul 15 alineatul (2) literele a) şi b), cifra „1000” se substituie cu cifra „10000”.

9. La articolul 16:
alineatul (2) litera a), cifra „1000” se substituie cu cifra „10000”;
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
(21) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul acordării donaţiilor în favoarea nerezidenţilor, indicaţi la art.3 pct.10) lit.h) şi i).”;
la alineatul (3), alineatul al doilea devine alineatul (4);
articolul se completează cu alineatele (5) – (7) cu următorul cuprins:
„(5) Prevederile alin.(4) nu se aplică în cazul în care suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
(6) Nerezidenţii au dreptul de a deschide conturi de plăţi în valută străină (cu excepţia conturilor de plăţi în legătură cu emiterea de monedă electronică) şi în monedă naţională la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi. Banca Naţionala a Moldovei este în drept de a stabili condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin aceste conturi.
(7) Rezidenţii au dreptul de a deschide conturi de plăţi la prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (alţii decît instituțiile financiare din străinătate). Transferurile la aceste conturi se efectuează cu respectarea prevederilor alin.(3) – (5) din prezentul articol.”.

10. La articolul 18 alineatul al doilea, după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „ , precum şi în conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”.

11. La articolul 21 alineatul (2):
la litera a1), textul „ , pentru operaţiunile ce ţin de activitatea ei” se substituie cu textul „- pentru operaţiunile ce ţin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activităţii ei de asigurare, leasing, microfinanţare, cu excepţia operaţiunilor de acordare a creditelor în valută străină”;
alineatul se completează cu litera a2) cu următorul cuprins:
„a2) operaţiunilor în care una din părţi este un prestator de servicii de plată nebancar rezident - pentru operaţiunile în valută străină care se efectuează în cadrul activităţilor pe piaţa financiară desfăşurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;”;
la litera b), textul „operaţiunilor între persoane juridice – pentru efectuarea” se exclude;
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) operaţiunilor ce ţin de efectuarea, prin intermediul contului bancar /contului de plăţi în valută străină al unei burse sau al unei organizaţii care administrează sisteme de clearing și de decontare din Republica Moldova, a transferurilor în valută străină în cadrul decontărilor, inclusiv cu participarea brokerilor, realizate conform operaţiunilor valutare la care participă un nerezident;”;
litera l) va avea următorul cuprins:
„l) emiterii /eliberării documentelor executorii în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”;
alineatul se completează cu litera m1) cu următorul cuprins:
„m1) distribuirii în favoarea beneficiarilor a mijloacelor băneşti primite de la nerezidenţi în valută străină în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică/de finanţare străină pentru Republica Moldova;”.

12. La articolul 22 alineatul (2), după primul alineat se introduce alineatul al doilea cu următorul cuprins:
„Băncile licenţiate nu sînt în drept de a acorda rezidenţilor (altor decît băncile licenţiate) credite în valută străină în numerar.”.

13. La articolul 23:
alineatul (1) se completează cu literele l) şi m) cu următorul cuprins:
„l) acordării unui împrumut /credit în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
m) rambursării unui împrumut /credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului /creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).”;
la alineatul (2) partea introductivă, textul „în străinătate” se substituie cu textul „la instituţii financiare din străinătate”;
alineatul (3):
la literele b) şi c), cifra „1000” se substituie cu cifra „10000”;
alineatul se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
„e) acordării unui împrumut /credit în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
f) rambursării unui împrumut /credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului /creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor)”;
alineatul (4):
la litera c), textul „în străinătate” se substituie cu textul „la instituţii financiare din străinătate”;
alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) dacă persoanele fizice respective au conturi deschise la instituţii financiare din  străinătate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile prevăzute la art.13 alin.(5) lit.b), e) şi f).”;
la alineatul (5), textul „deschise în străinătate conform legislaţiei Republicii Moldova” se substituie cu textul „bancare /conturi de plăţi deschise în străinătate”.

14. La articolul 25:
la alineatul (2), textul „conturile lor” se substituie cu textul „conturile bancare /conturile de plăţi”;
la alineatul (3), cuvîntul „lor” se substituie cu textul „bancare /conturile de plăţi”, iar după cuvîntul „utilizarea” se introduce textul „cardurilor şi a”;
alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„(4) Cazurile în care operaţiunile valutare pot fi efectuate de către rezidenţi şi nerezidenţi în numerar sau cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, inclusiv cazurile de depunere în/eliberare din conturile bancare/conturile de plăţi ale acestora a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină, sînt indicate la art.26.
Limitele de utilizare a cardurilor de către rezidenţi şi nerezidenţi în cadrul operaţiunilor valutare sînt stabilite la art.27.
(5) Mijloacele băneşti obţinute în cadrul operaţiunilor valutare de către persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licenţiate, prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi casele de schimb valutar) şi de către persoanele juridice nerezidente urmează a fi înregistrate în conturile bancare şi/sau în conturile de plăţi ale acestora.”;
la alineatul (6) prima propoziţie, cuvintele „casa persoanei” se substituie cu cuvintele „casele persoanei”, după cuvîntul „licenţiată” se introduce textul „ , prestatorul de servicii de plată nebancar rezident” şi în final propoziţia se completează cu cuvintele „pentru fiecare casă”;
la alineatul (8), după cuvîntul „utilizarea” se introduce textul „cardurilor şi a”, iar după cuvîntul „conturile” se introduce textul „bancare/conturile de plăţi ale”.

15. Articolul 26:
alineatul (1):
la litera a), textul „şi legislaţiei în vigoare” se substituie cu textul „ , pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină”;
alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) efectuării de către prestatorii serviciilor de plată nebancari rezidenţi a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor pe piaţa financiară desfăşurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică - pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină;”;
la litera k), cuvîntul „lor” se substituie cu textul „bancare /conturilor de plăţi ale acestora”;
litera n) va avea următorul cuprins:
„n) primirii de la persoane fizice şi eliberării în favoarea persoanelor fizice a numerarului potrivit documentelor executorii eliberate /emise în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”;
litera p) se abrogă;
la literele q), r) şi s), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazurile indicate la alineatul (1) literele c), d) şi e) suma unei operațiuni de primire a numerarului în valută străină /cecurilor de călătorie în valută străină nu poate depăşi 5000 de euro (sau echivalentul lor).”;  
la alineatul (2) litera a), textul „lit.a) – p)” se substituie cu texul „lit.a) – o)”;
alineatul (3):
la litera a), textul „şi legislaţiei în vigoare” se substituie cu textul „ , pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină”;
alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) efectuării de către prestatorii serviciilor de plată nebancari rezidenţi a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor pe piaţa financiară desfăşurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină;”;
litera h) va avea următorul cuprins:
„h) primirii de la persoane fizice şi eliberării în favoarea persoanelor fizice a numerarului potrivit documentelor executorii eliberate /emise în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;”;
la litera j), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/conturilor de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
la literele m), n) şi o), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
la alineatul (9), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”.

16. La articolul 27, alineatele (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„(3) Retragerea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului în cadrul operaţiunilor valutare prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, ataşate la conturile bancare /conturile de plăţi ale persoanelor juridice se efectuează cu respectarea prevederilor alin.(4) şi a art.26.
(4) Pe teritoriul Republicii Moldova nu se admite retragerea de la bancomate a numerarului în valută străină prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, ataşate la conturile bancare /conturile de plăţi ale persoanelor juridice.
(5) Valuta străină provenită din comercializarea mărfurilor sau prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi primită de banca licenţiată/prestatorul de servicii de plată nebancar rezident în favoarea unui comerciant care activează în Republica Moldova urmează a fi cumpărată de către banca/prestatorul în cauză, iar echivalentul în monedă naţională – trecut în contul bancar /contul de plăţi al comerciantului respectiv. Prevederea în cauză nu se aplică în cazul comercianţilor ce activează în Republica Moldova care au dreptul, conform legislaţiei valutare, de a comercializa mărfuri sau de a presta servicii pe teritoriul Republicii Moldova contra valută străină.”.

17. Articolul 30:
la alineatul (5), cuvîntul „cu” se substituie cu cuvîntul „fără”;
la alineatul (6) prima propoziţie, după cuvîntul „nerezidente” se introduce textul „în sumă ce depăşeşte 100 000 lei moldoveneşti”.

18. Articolul 31:
la alineatul (2), textul „alin.(5) şi (6)” se substituie cu textul „alin.(6)”;
la alineatul (6), textul „introdus în/” se exclude.

19. Articolul 33:
la alineatele (1) şi (2) litera b), cuvintele „şi cardurile” se exclud;
la alineatul (5), textul „(cu excepţia cardurilor)” se exclude.

20. Articolul 35 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) În Republica Moldova convertibilitatea monedei naţionale se asigură în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”.

21. Articolul 37:
la alineatul (3), după textul „altei valute străine” se introduce textul „şi contra monedei naţionale”;
alineatele (4) – (8) se abrogă.

22. Articolul 38 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) rezidenţii, alţii decît cei specificaţi la lit.a)-c), în cazul în care suma operaţiunii de schimb valutar nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor).”.

23. La articolul 40 alineatul (2), textul „punctelor sale de schimb valutar” se substituie cu textul „birourilor sale de schimb valutar şi a aparatelor de schimb valutar”.

24. Articolul 41:
alineatul (2):
la litera a), textul „punctelor sale de schimb valutar (denumite în continuare puncte de schimb valutar ale băncii licenţiate)” se substituie cu textul „birourilor sale de schimb valutar (denumite în continuare birouri de schimb valutar ale băncii licenţiate) şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;
litera b) se completează în final cu textul “prin ghişeele casei de schimb valutar/filialei acesteia şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;
la litera c), după cuvîntul „fizice” se introduce textul „contra monedei naţionale”, iar în final litera se completează cu textul „şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;
articolul se completează cu alineatele (21) şi (41) cu următorul cuprins:
„(21) Utilizarea în operaţiunile de schimb valutar cu persoane fizice a numerarului de valută străină sub formă de monede metalice se efectuează de unitatea de schimb valutar la discreţia sa.”;
„(41) În sensul prezentei legi, biroul de schimb valutar al băncii licenţiate reprezintă unul sau mai multe ghişee, deschise de către banca licenţiată în cadrul sediului băncii, filialei sau oficiului secundar al filialei, prin care se efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Băncile licenţiate sînt obligate să înştiinţeze Banca Naţională a Moldovei despre deschiderea birourilor de schimb valutar, programul de lucru ale birourilor respective, precum şi despre instalarea aparatelor de schimb valutar. Modul şi termenele de înştiinţare, precum şi documentele care se anexează la înştiinţarea în cauză se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.”;
articolul se completează cu alineatele (10) şi (11) cu următorul cuprins:
„(10) Pe toată durata desfăşurării activităţii lor, casele de schimb valutar şi hotelurile sînt obligate să respecte cerinţele stabilite pentru obţinerea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă.
(11) Prelucrarea de către unităţile de schimb valutar a datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, controlul asupra respectării căreia se efectuează de către organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal.”.

25. Articolul 42:
la alineatul (1), textul „punctul de schimb valutar al băncii licenţiate” se substituie cu textul „biroul de schimb valutar al băncii licenţiate”;
la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) copia de pe licenţa casei de schimb valutar /hotelului, iar în cazul filialei casei de schimb valutar - copia de pe copia autorizată de pe licenţă. Copia respectivă se autentifică de administratorul casei de schimb valutar /hotelului sau de persoana împuternicită de către acesta;”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Unitatea de schimb valutar este obligată să efectueze operaţiunea de schimb valutar în numerar cu persoana fizică în suma şi în moneda solicitată dacă în momentul adresării acesteia informaţia cu privire la cursurile de cumpărare şi de vînzare a valutelor străine stabilite de unitatea de schimb valutar a fost afișată şi în încăperea respectivă a unităţii există moneda naţională/valuta străina solicitată în suma respectivă. ”;
articolul se completează cu alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins:
„(61) Clientul unităţii de schimb valutar este în drept de a solicita revocarea operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea operaţiunii, precum şi în decurs de 30 minute după finalizarea acesteia dacă sînt respectate concomitent următoarele condiţiii:
a) în perioada indicată cursul de cumpărare/vînzare al valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat;
b) solicitarea de revocare se face în decursul programului de lucru al unităţii de schimb valutar.
Operaţiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client de la unitatea de schimb valutar a mijloacelor băneşti şi a bonului de casă. Calcularea termenului de 30 minute se efectuează de la timpul indicat în bonul de casă.
Revocarea operaţiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se efectuează în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă.
(62) Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili cerinţe menite să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare de către unităţile de schimb valutar a operaţiunilor de schimb valutar cu clienţii săi.”;
la alineatul (7), textul „punctului de schimb valutar al băncii licenţiate” se substituie cu textul „biroului de schimb valutar al băncii licenţiate”, după cuvîntul „hotelului” se introduce textul „ , prin utilizarea aparatului (aparatelor) de schimb valutar”, iar textul „în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt” se substituie cu textul „despre acest fapt Banca Naţională a Moldovei în modul stabilit de acesta”;
alineatul (8):
la primul alineat, textul „punctului de schimb valutar al băncii licenţiate” se substituie cu textul „biroului de schimb valutar al băncii licenţiate”;
alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
„De la data depunerii licenţei /copiei autorizate de pe licenţă la Banca Naţională a Moldovei, licenţa/copia autorizată de pe licenţă se consideră retrasă.”.
articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
„(9) Prevederile alin.(2)-(61) se aplică în cazul în care operațiunile de schimb valutar cu persoane fizice se efectuează prin ghişeele unităţii de schimb valutar.”.

26. Legea se completează cu articolul 421 cu următorul cuprins:
„Articolul 421. Prevederi generale privind condiţiile de utilizare a aparatelor de schimb valutar
(1) Aparat de schimb valutar reprezintă un dispozitiv automatizat de autodeservire care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti conform cursului valutar afişat pe ecranul aparatului, cu eliberarea bonului de casă potrivit legislaţiei Republicii Moldova.
(2) Aparatul de schimb valutar prin intermediul căruia se efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar trebuie să corespundă cel puţin următoarelor condiţii:
a) să fie dotat cu mijloace tehnice în vederea verificării autenticităţii bancnotelor;
b) să fie dotat cu dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale;
c) să fie programat să efectueze operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d) să conţină informaţia afişată pe corpul aparatului care include datele de identificare și de contact ale unităţii de schimb valutar, precum şi datele de contact ale Băncii Naţionale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamaţii aferente operațiunilor de schimb valutar;
e) să fie dotat astfel încît să fie asigurată identificarea clientului - persoanei fizice în corespundere cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
(3) În cazul efectuării de către persoana fizică a operaţiunii de schimb valutar prin aparatul de schimb valutar, acest aparat trebuie să asigure în regim automat:
1) primirea de la persoana fizică a informaţiei privind operaţiunea pe care aceasta intenţionează să o efectueze;
2) afişarea pe ecran, pînă la introducerea de către persoana fizică a numerarului, cel puţin a următoarei informaţii: denumirea şi/sau codul valutei străine; suma monedei spre primire; suma monedei spre eliberare; cursul valutar aplicabil; mărimea şi suma comisionului (dacă se aplică); precum și mărimea şi suma plăţii obligatorie (care se percepe conform actelor legislative);
3) verificarea autenticităţii bancnotelor introduse;
4) eliberarea bonului de casă, care trebuie să includă informaţia indicată la pct.2), precum şi altă informaţie prevăzută de legislaţie;
5) efectuarea unei operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 lei moldoveneşti pe o operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
6) eliberarea mijloacelor băneşti în suma ce constituie echivalentul numerarului  introdus în aparat, cu deducerea sumei comisionului aplicabil, precum şi a plăţilor obligatorii percepute conform actelor legislative.
(4) Aparatele de schimb valutar pot fi instalate atît în incinta băncilor licenţiate (subdiviziunilor acestora) şi caselor de schimb valutar (filialelor acestora) cît şi în afara acestora. Hotelul poate să instaleze aparatul de schimb valutar numai în incinta hotelului.
(5) La discreţia unităţii de schimb valutar (alta decît hotelul), prin intermediul unui aparat de schimb valutar pot fi efectuate fie operaţiuni de cumpărare, fie operaţiuni de vînzare sau ambele tipuri de operaţiuni.”.

27.Articolul 43:
la alineatul (1), cuvîntul „punctului” se substituie cu cuvîntul „biroului”;
la alineatul (2), cuvîntul „puncte” se substituie cu cuvîntul „birouri”, iar cuvîntul „punct” se substituie cu cuvîntul „birou”;
articolul se completează cu alineatele (61), (81) și (82) cu următorul cuprins:
„(61) În cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar, unitatea de schimb valutar poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare diferite pentru fiecare aparat, acestea fiind afişate pe ecranul aparatului.”;
„(81) Cursurile de cumpărare/vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice ale dolarului SUA, euro, lirei sterline, leului românesc şi hrivnei ucrainene se stabilesc de către unitățile de schimb valutar cu două semne zecimale, iar ale rublei ruse – cu trei semne zecimale.
(82) Unitatea de schimb valutar este în drept să modifice în decursul programului ei de lucru cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili frecvenţa de modificare a cursurilor de cumpărare şi vînzare în decursul programului de lucru al unităţilor de schimb valutar.”;
alineatul (9) va avea următorul cuprins:
„(9) În cazul în care unitatea de schimb valutar în decursul programului său de lucru modifică cursurile de cumpărare şi/sau vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, aceasta urmează să asigure informarea persoanelor fizice prin afişarea informaţiei respective conform prevederilor prezentului articol pînă la începerea efectuării operaţiunilor cu aplicarea cursurilor noi stabilite.”;
articolul se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
„(91) Unitatea de schimb valutar urmează să elaboreze şi să dispună la momentul începerii activităţii de schimb valutar, precum şi să implementeze proceduri interne care vor reglementa modalitatea de modificare în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare şi/sau vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar cu persoane fizice (principiile /motivele de modificare a cursului valutar etc.).”;
alineatul (14):
după cuvîntul „reclamă” se introduce textul „şi pe ecranul aparatului de schimb valutar”;
alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) să nu fie utilizate practici de afişare care induc în eroare clienţii.”.
la alineatul (15), după cuvîntul „reclamă” se introduce textul „şi pe ecranul aparatului de schimb valutar”;
articolul se completează cu alineatele (16) şi (17) cu următorul cuprins:
„(16) La stabilirea de către unitatea de schimb valutar a cursurilor de cumpărare şi vînzare, precum şi a comisioanelor în cazul utilizării aparatelor de schimb valutar se aplică în mod corespunzător prevederile alin.(1), (3), (4), (5), (7), (8), (81), (82), (9), (91), (10), (11), (12).
(17) În vederea asigurării protecţiei drepturilor clienţilor unităţilor de schimb valutar, Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili cerinţe suplimentare referitoare la modul de stabilire de către unităţile de schimb valutar a cursurilor de cumpărare /vînzare și de afişare a cursurilor valutare pe panoul de reclamă şi pe ecranul aparatului de schimb valutar.”.

28. Articolul 44:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Introducerea aporturilor băneşti în capitalul social al casei de schimb valutar, inclusiv în cazul majorării capitalului social, se efectuează prin înregistrarea mijloacelor respective la conturile casei de schimb valutar /filialele acesteia deschise la băncile licenţiate. Prevederea în cauză nu se aplică în cazul în care majorarea capitalului social al casei de schimb valutar se efectuează din contul profitului obţinut de aceasta.”;
articolul se completează cu alineatele (31) și (41) cu următorul cuprins:
„(31) Documentele care servesc drept dovadă a introducerii aporturilor baneşti în capitalul social al caselor de schimb valutar /majorării capitalului social se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.”;
„(41) În cazul în care casa de schimb valutar efectuează operaţiuni de schimb valutar şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar, dotarea aparatelor în cauză poate fi efectuată din contul mijloacelor băneşti indicate la alin.(1), în suma determinată de casa de schimb valutar.”;
la alineatul (5), prima propoziție va avea următorul cuprins: „În timpul programului de lucru casa de schimb valutar, filialele acesteia sînt obligate să păstreze mijloacele băneşti circulante în incinta încăperilor sale în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar, în conturile acestora deschise la bănci licenţiate şi/sau în aparatele de schimb valutar.”;
alineatele (7) şi (8) se abrogă;
alineatul (9) se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „Pe o adresă pot fi instalate unul sau mai multe aparate de schimb valutar.”;
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
„(10) Casa de schimb valutar efectuează prin ghişee operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în încăperea care trebuie să corespundă cerinţelor minime stabilite de Banca Naţională a Moldovei. Cu astfel de încăperi urmează a fi asigurate toate filialele casei de schimb valutar. Aceste încăperi nu pot fi utilizate de către o altă casă de schimb valutar pentru desfăşurarea activităţii sale.”.

29.Articolul 45:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Pe o adresă banca licenţiată poate deschide unul sau mai multe birouri de schimb valutar şi/sau instala unul sau mai multe aparate de schimb valutar.”;
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (3) prima propoziţie, cuvîntul „punctului” se substituie cu cuvîntul „biroului”, iar în final propoziţia se completează cu textul „şi despre instalarea aparatului de schimb valutar, cu anexarea dacă este cazul a documentelor în datele cărora au survenit modificări”.

30. Articolul 46 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „În încinta hotelului pot fi instalate unul sau mai multe aparate de schimb valutar.”.

31. Articolul 47:
la alineatul (1):
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data  înregistrării  de stat, genul de activitate a casei de schimb valutar, numele și prenumele administratorului și IDNP al acestuia, denumirea /numele și prenumele asociaţilor, IDNP sau IDNO ai acestora, mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat;”;
litera c), textul „veridicitatea documentelor” se substituie cu textul „actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi informaţiilor”;
la alineatul (2):
litera a) se abrogă;
literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
„b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă - în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) extrasul din registrul acționarilor (eliberat cel mai tărziu cu 2 luni înainte de data depunerii cererii) - în cazul societății pe acțiuni;”;
la litera d), după cuvîntul „documentul” se introduce textul „(conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei)”;
litera h) se abrogă;
litera i) va avea următorul cuprins:
„i) cazierele judiciare eliberate de către autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaţilor /acţionarilor, administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, care confirmă că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova, cu anexarea, în cazul  asociaţilor /acţionarilor care sînt nerezidenţi, a copiilor autentificate de către administratorul casei de schimb valutar a actelor de identitate /actelor de înregistrare ale acestora. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”;
alineatul se completează cu literele i1), i2), m), n) şi o) cu următorul cuprins:
„i1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului şi adjunctului acestuia / contabilului-şef privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale /de ţinere a evidenţei contabile;
i2) declaraţiile pe proprie răspundere ale asociaţilor /acţionarilor privind faptul că persoanele juridice nu sînt în proces de lichidare sau de insolvabilitate şi că persoanelor juridice /fizice nu li s-a impus restricţia legală de a constitui societăţi comerciale sau de a participa în capitalul social a acestora;”;
„m) documentul de înregistrare a fiecărui aparat de schimb valutar la organul fiscal – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
n) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar cerinţelor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
o) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea materialelor specificate la art.42 alin.(1) lit.b) și d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.”;
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) În cazul în care casa de schimb valutar solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acesteia, depusă conform alin.(1), se anexează documentele indicate la alin.(2) lit.b) - d), i) – k), m)-o).”;
la alineatul (3):
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate a casei de schimb valutar, numele și prenumele administratorului și IDNP al acestuia, denumirea /numele și prenumele asociaţilor, IDNP sau IDNO ai acestora, mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat;”;
litera b) se completează în final cu textul „ , data înregistrării de stat a filialei,  numele și prenumele a administratorului filialei și IDNP al acestuia”;
litera c), textul „veridicitatea documentelor” se substituie cu textul „actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi informaţiilor”;
la alineatul (4):
litera a) se abrogă;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă - în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;”;
la litera c), cuvîntul „documentul” se substituie cu textul „documente conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei,”;
litera g) se abrogă;
litera h) va avea următorul cuprins:
„h) cazierele judiciare eliberate de către autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului filialei şi adjunctului acestuia, care confirmă că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare  eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”;
alineatul se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
„h1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului filialei şi adjunctului acestuia privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale;”;
la alineatul (5):
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a  hotelului, numele și prenumele administratorului și IDNP al acestuia, denumirea /numele și prenumele asociaţilor, IDNP sau IDNO ai acestora, genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;”;
litera c), textul „veridicitatea documentelor” se substituie cu textul „actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi informaţiilor”;
la alineatul (6):
litera a) se abrogă;
literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
„b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă - în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
c) extrasul din registrul acționarilor (eliberat cel mai tărziu cu 2 luni înainte de data depunerii cererii) - în cazul societății pe acțiuni;”;
litera e) va avea următorul cuprins:
„e) cazierele judiciare eliberate de către autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului, adjunctului acestuia şi al contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, care confirmă că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare  eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”;
alineatul se completează cu literele e1), h), i) şi j) cu următorul cuprins:
„e1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului şi adjunctului acestuia /contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale /de ţinere a evidenţei contabile;”;
„h) documentul de înregistrare a fiecărui aparat de schimb valutar la organul fiscal – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
i) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar cerinţelor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatului de schimb valutar;
j) confirmarea semnată de administratorul hotelului sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea materialelor specificate la art.42 alin.(1) lit.b) și d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.”;
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) În cazul în care hotelul solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acesteia, depusă conform alin.(5), se anexează documentele indicate la alin.(6) lit. b), c), e) – f), h)-j).”;
la alineatul (7):
prima propoziţie, textul „alin.(1)–(6)” se substituie cu textul „alin.(1)–(61)”, iar în final se completează cu textul „şi a actelor de identitate /actelor de înregistrare ale asociaţilor /acţionarilor nerezidenți, care se prezintă în copii autentificate de către administratorul casei de schimb valutar”;
alineatul se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins:
„Informația indicată la alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), b) și alin.(5) lit.a) se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaţionale de stat.”;
alineatul (9) va avea următorul cuprins:
„(9) Anual, documentele indicate la alin.(2) lit.i) și i1), alin.(4) lit.h) şi h1) şi alin.(6) lit.e) şi e1) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în modul și termenele stabilite de aceasta.”.
alineatele (10) şi (11) se abrogă.

32. Articolul 48:
alineatul (1) se completează în final cu textul „la care sînt anexate toate documentele necesare”;
la alineatul (2), după textul „filialei casei de schimb valutar,” se introduce textul „aparatului de schimb valutar,”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Drept temei pentru respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă serveşte:
a) semnarea (depunerea) cererii de o persoană care nu are atribuţiile respective;
b) depistarea de către Banca Naţională a Moldovei a datelor neveridice /incomplete / contradictorii în documentele prezentate de către solicitantul de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă;
c) neprezentarea tuturor documente conform art.47;
d) perfectarea documentelor cu încălcarea cerinţelor art.47;
e) nerespectarea prevederilor art.65 alin.(5) - (7);
f) nerespectarea prevederilor art.66 alin.(5) şi (6).”.

33. Articolul 49:
alineatul (3) se abrogă;
la alineatul (4), textul „Titularul de licenţă” se substituie cu textul „Casa de schimb valutar sau hotelul care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (denumit în continuare titular de licenţă)”.

34. La articolul 50 alineatul (2), textul „de 5 ani” se substituie cu cuvîntul „nelimitat”.

35. Articolul 51:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
Articolul 51. Modificarea datelor conţinute în cererea de eliberare a licenţei și în documentele anexate la aceasta”;
la alineatul (1), cuvintele „documentele anexate la” se exclud, iar alineatul în final se completează cu cuvintele „și în documentele anexate la aceasta”;
la alineatul (3), după textul „punctului de schimb valutar al hotelului” se introduce textul „ , a aparatului de schimb valutar” şi după textul „filialei casei de schimb valutar” se introduce textul „/aparatului de schimb valutar”;
la alineatul (4), textul „alin.(2) lit.f)–h), alin.(4) lit.e)–g)” se substituie cu textul „alin.(2) lit. f) și g), alin.(4) lit. e) și f)”;
articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
„(5) Dacă în decursul activităţii au survenit modificări /completări în componenţa asociaţilor /acţionarilor casei de schimb valutar sau a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-şef (contabilul) al casei de schimb valutar /hotelului, casa de schimb valutar /hotelul urmează, suplimentar la informaţia privind modificările /completările respective, să prezinte, după caz, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i), i1), i2) şi j), alin.(4) lit.h), h1) şi i), alin.(6) lit.e), e1) și f) în privinţa persoanelor menţionate.
(6) Dacă casa de schimb valutar sau hotelul intenţionează să instaleze aparate (aparate suplimentare) de schimb valutar, casa de schimb valutar /hotelul urmează să prezinte o cerere de reperfectare a licenţei, la care se anexează documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.m) - o),  alin.(6) lit.h)-j).”.

36. La articolul 52 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Banca Naţională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenţei /copiei autorizate de pe licenţă în baza temeiurilor specificate la articolul 48 alin.(3).”.

37. La articolul 53:
alineatul (2) se completează în final cu textul „ , la care se anexează confirmarea publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind pierderea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă”;
la alineatul (3), textul „cu licenţa/copia autorizată” se substituie cu textul „cu copia licenţei/copiei autorizate” și alineatul se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență.”;
alineatele (5) și (7) se abrogă.

38. La articolul 54:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Taxa pentru licenţa pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care se eliberează casei de schimb valutar este de 12000 lei, iar taxa pentru licenţa care se eliberează hotelului este de 6000 lei.”;
alineatul (2) se abrogă;
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(3) Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, pentru reperfectarea licenţei /copiei autorizate de pe aceasta, pentru eliberarea duplicatului licenţei /copiei autorizate de pe aceasta este de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta pentru filiala care deja activează nu se percepe.
(4) Sumele taxelor indicate la alin.(1) şi (3) se varsă la bugetul de stat şi sînt nerambursabile în cazul în care casa de schimb valutar /filiala acesteia /punctul de schimb valutar al hotelului nu îşi începe activitatea sau încetează să activeze.”.

39. Articolul 55:
la alineatul (4):
la litera c), după cuvîntul „licenţiată” se introduce textul „sau prestatorul de servicii de plată nebancar rezident”;
la litera d), după cuvîntul „neautentice ” se introduce textul „/incomplete”;
alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) prezentarea de către autoritățile competente a informaţiei privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și /sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”;
la alineatul (6) litera a), textul „precum şi cerinţe faţă de cererea menţionată” se substitue  cu textul „cerinţele faţă de cererea menţionată, precum şi modul de prezentare a documentelor în cauză la Banca Naţională a Moldovei”;
alineatul (8) se abrogă.

40. Articolul 56:
alineatul (3) se completează în final cu textul „şi alin.(51)”;
alineatul (5):
la litera d), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/a conturilor de plăţi în valută străină la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
la litera e), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/a conturilor de plăţi la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
la litera f), după cuvîntul „licenţiate” se introduce textul „/din conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;
alineatul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
„l) stabilirea termenului maxim de păstrare în conturile bancare ale persoanelor juridice a valutei străine procurate contra monedei naţionale şi cerinţa de vînzare a acesteia contra monedei naţionale în cazul neutilizării în termenul stabilit.”;
articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) În situaţia unei crize financiare sistemice, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, suplimentar la măsurile de salvgardare menţionate la alin.(5), Banca Naţională a Moldovei, în consultare cu Guvernul, este în drept de a lua decizia de interzicere sau limitare a retragerilor de valută străină (în numerar şi/sau fără numerar) din conturile în valută străină deschise la bănci licenţiate, precum şi din conturile de plăţi în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, permiţînd retragerea doar a monedei naţionale.”.

41. Articolul 57:
alineatul (3) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) verificarea respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;”;
alineatul (4) se completează în final cu textul „ , dacă prezenta lege sau alte acte legislative care reglementează activitatea organelor controlului valutar nu prevăd altfel”.

42. Articolul 58:
alineatul (1):
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) organele de inspectare financiară/ control financiar şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor;”;
alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.”;
alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi emitenţii de monedă electronică rezidenţi în legătură cu emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică.”;
la alineatul (4), textul „lit.b)–f)” se substituie cu textul „lit.b)–g)”.

43. Articolul 62:
alineatul (1) se completează în final cu textul „ , în cadrul controlului pe teren şi controlului din oficiu”;
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Controalele pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează în cadrul controalelor planificate şi inopinate.”;
la alineatul (2), după cuvîntul „Controalele” se introduc cuvintele „pe teren”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Banca Naţională a Moldovei este în drept de a efectua controale pe teren inopinate asupra activităţii unităţilor de schimb valutar în următoarele cazuri:
a) în scopul verificării îndeplinirii de către unităţile de schimb valutar a cerinţelor de lichidare în termen a încălcărilor depistate, precum şi a altor cerinţe stabilite de Banca Naţională a Moldovei în legătură cu aplicarea sancţiunilor unităţii de schimb valutar;
b) în temeiul sesizărilor (petiţiilor) înregistrate la Banca Naţională a Moldovei parvenite din partea consumatorilor, precum şi a altor persoane, inclusiv a autorităților cu funcţii de control privind încălcarea de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
c) în cazul constatării, în cadrul controlului din oficiu, a încălcării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare referitoare la activitatea acestora;
d) în baza autosesizării, în temeiul analizei bazate pe riscuri şi/sau în situaţii de instabilitate pe piaţa valutară.”;
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Suplimentar la cazurile specificate la alineatele (2) şi (3), controlul asupra activităţii birourilor şi aparatelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate poate fi efectuat şi în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncii.”;
la alineatul (4) prima propoziţie, după cuvîntul „Controlul” se introduc cuvintele „pe teren”;
articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) În cadrul controlului pe teren funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei desemnaţi să efectueze controlul au dreptul să utilizeze pentru atestarea faptelor constatate mijloace tehnice (audio, video, foto) şi să atragă unul sau mai mulţi martori asistenţi.”;
alineatul (5):
în prima propoziţie, după cuvîntul „controlului” se introduc cuvintele „pe teren”, iar textul „de control” se substituie cu textul „privind rezultatele controlului”;
în propoziţia a doua, textul „de control” se substituie cu textul „privind rezultatele controlului”;
în propoziţia a treia, textul „de control” se substituie cu textul „privind rezultatele controlului” şi după cuvîntul „înmînează” se introduce textul „/expediază”;
la alineatul (6), după cuvîntul „controlului” se introduc cuvintele „pe teren”, iar textul „întocmirii actului de control” se substituie cu textul „înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului”;
articolul se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
„(7) Controlul pe teren şi din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează ţinînd cont şi de prevederile art.751 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
(8) Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili alte particularităţi de efectuare a controlului pe teren şi din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar legate de utilizarea aparatelor de schimb valutar.”.

44. Articolul 63:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul încălcării prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea birourilor/aparatelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, în cazul neexecutării sancţiunilor impuse, Banca Naţională a Moldovei este în drept de a aplica băncilor licenţiate sancţiuni în conformitate cu art.38 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi cu art.75-752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.”;
la alineatul (3), după cuvîntul „hotelurilor” se introduce textul „ , a condiţiilor de licenţiere, în cazul neexecutării sancţiunilor impuse (denumite în continuare încălcări)”;
articolul se completează cu alineatele (4) - (6) cu următorul cuprins:
„(4) Aplicarea sancţiunilor faţă de casele de schimb valutar şi hoteluri se efectuează ţinînd cont şi de prevederile art.75 şi art.752 din  Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazul comiterii de către unitatea de schimb valutar a două sau mai multor încălcări care, conform prezentei legi, atrag după sine sancţiuni diferite, sancţiunea definitivă pentru concurs de încălcări se stabileşte prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă. Amenda se consideră o sancţiune mai uşoară decît cea de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei, iar sancţiunea de suspendare a activităţii - mai uşoară decît cea de retragere a licenţei.
(6) Aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei a sancţiunilor faţă de unităţile de schimb valutar se efectuează în urma constatării de către Banca Naţională a Moldovei a încălcărilor în cadrul controalelor pe teren şi controalelor din oficiu a activităţii unităţilor de schimb valutar respective.”.

45. Articolul 64:
titlul articolului se completează în final cu textul „casei de schimb valutar şi hotelului”;
la alineatul (2), textul „întocmirii actului de control” se substituie cu textul „constatării încălcării”;
alineatul (3) se abrogă.

46. Legea se completează cu articolul 641 cu următorul cuprins:
Articolul 641. Aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii casei de schimb valutar şi hotelului
Aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii casei de schimb valutar şi hotelului se efectuează cu respectarea prevederilor corespunzătoare ale art.75 şi 752 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.”.

47. Articolul 65:
alineatul (1):
la litera a) textul „indicate în avertisment” se substituie cu textul „şi a altor cerințe indicate în avertisment /decizia (hotărîrea) privind aplicarea amenzii”;
litera b) se abrogă;
la litera c), cuvintele „sau deteriorate” se exclud;
literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
„d) nerespectarea de către casa de schimb valutar cel puţin a uneia din cerinţele stabilite la art.44 alin.(1)–(3), (4), (5), (6);
e) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei referitoare la faptul că cel puţin una din persoanele indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova şi/sau a informaţiei că cel puţin una din persoanele menţionate, care este nerezident, este trasă la răspundere penală;”;
la alineatul (2), textul „stabilirii temeiurilor pentru aceasta” se substituie cu textul „constatării încălcării”, iar cifra „2” se substituie cu cifra „6”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Pe perioada suspendării activităţii casei de schimb valutar /filialei acesteia, casa de schimb valutar nu are dreptul de a deschide filiale noi, să instaleze aparate noi de schimb valutar.”;
articolul se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
„(6) Pe perioada suspendării activităţii punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul nu are dreptul să instaleze aparate noi de schimb valutar.
(7) În cazul aplicării casei de schimb valutar a sancţiunii sub formă de suspendare a activității, aceasta îşi pierde dreptul de a înfiinţa filiale pe perioada următoarelor 6 luni de la data încetării perioadei de sancţionare dispuse de Banca Naţională a Moldovei.”.

48. Articolul 66:
alineatul (1) se completează cu literele e) – h) cu următorul cuprins:
„e) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a cerinţelor stabilite în hotărîrea privind suspendarea activităţii;
f) desfăşurarea de către filiala casei de schimb valutar a activităţii fără copia autorizată de pe licenţă care urmează a fi obţinută conform prevederilor prezentei legi;
g) hotărîrea instanţei judecătoreşti (privind intentarea procesului de insolvabilitate sau de dizolvare a casei de schimb valutar);
h) radierea casei de schimb valutar sau a hotelului din Registrul de stat al persoanelor juridice.”;
la alineatul 2, textul „stabilirii temeiurilor” se substituie cu textul „constatării încălcării sau a altor temeiuri”;
la alineatul (5), după cuvîntul „licenţa” se introduce textul „în temeiul prevederilor alin.(1) lit.a)-g)”, iar cifra „2” se substituie cu cifra „12”;
articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
„(6) În cazul retragerii licenţei casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin.(1) lit.b), d) şi f) acţionarii /asociaţii/ administratorii acestei case de schimb valutar îşi pierd dreptul pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărîrii privind retragerea licenţei:
a) de a înfiinţa o casă nouă de schimb valutar; sau
b) de a achiziţiona participaţiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar; ori
c) de a administra activitatea altei case noi de schimb valutar /filialei acesteia.”.

Art.II. - (1) Notificarea la Banca Naţională a Moldovei a împrumuturilor /creditelor externe primite în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe se efectuează de către rezidenţi conform contractelor respective încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Naţională a Moldovei cererea și  documentele necesare în vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice /copiei autorizate de pe licenţă, dar nu au obţinut licenţele /copiile autorizate de pe licenţă respective pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi.
(3) Persoanelor juridice rezidente care au depus la Banca Naţională a Moldovei cererea și documentele necesare în vederea prelungirii licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu au obţinut licenţele respective pînă la data în cauză, le vor fi eliberate, în lipsa temeiurilor de refuz, licenţele respective cu termenul de valabilitate nelimitat conform prevederilor alin.(7) lit.c) din prezentul articol.
(4) Persoanele juridice indicate la alin.(3) sînt obligate în termen de 30 de zile de la data eliberării licenţei prelungite nelimitat de a prezenta la Banca Naţională a Moldovei documentele indicate, după caz, la art.47 alin.(2) lit.c), i) și i1), alin.(4) lit.h) şi h1), alin.(6) lit.c), e) şi e1) conform cerinţelor stipulate la art.47 alin.(7) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum și informația indicată , după caz, la art.47 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), b) și alin.(5) lit.a) din legea indicată pe care Banca Națională a Moldovei o verifică prin accesarea resurselor informaţionale de stat.
(5) În cazul nerespectării prevederilor alin.(4) Banca Naţională a Moldovei poate iniţia procedura de retragere a licenţei, urmînd a fi aplicată procedura stabilită la art.66 alin.(2)-(5) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
(6) Persoanele juridice rezidente care deţin licenţe eliberate în baza Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt în drept să activeze în baza licenţelor în cauză pînă la expirarea termenului de valabilitate a acestora. În perioada de valabilitate a licenţelor menționate reperfectarea şi eliberarea duplicatelor licenţelor în cauză /copiilor autorizate de pe acestea se efectuează cu păstrarea termenului de valabilitate indicat în licenţele menționate.
(7) Persoanele juridice rezidente care deţin licenţe eliberate în baza Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt în drept de a depune la Banca Naţională a Moldovei, cel tîrziu în termen de 15 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei, o cerere de eliberare a licenţei cu termen de valabilitate nelimitat şi, după caz, a copiei autorizate de pe licenţa în cauză. Depunerea cererii cu documentele necesare, precum și examinarea acestora de către Banca Națională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.47 - 49 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, cu luarea în considerare a următoarelor particularități:
a) la cererea menționată se anexează originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art.47 din legea nominalizată, cu excepția documentului indicat la art.47 alin.(2) lit.i2) și a documentelor care deja au fost prezentate la Banca Națională a Moldovei și nu necesită actualizare (nu conțin date diferite de cele deja prezentate);
b) în perioada examinării cererii în cauză, titularul de licenţă îşi poate continua activitatea de schimb valutar în baza unui certificat eliberat de Banca Naţională a Moldovei, al cărui termen nu poate depăşi termenul de valabilitate a licenţei depuse la Banca Naţională a Moldovei;
c) licenţa cu termenul de valabilitate nelimitat se perfectează pe un formular nou. Licenţa în cauză şi, după caz, copia autorizată de pe aceasta se eliberează la prezentarea documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă indicate la art.54 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
(8) Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili particularităţile aferente aplicării prevederilor prezentului articol.

Art.III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării, cu excepţia art.I pct.1, 2, 9-11, 13-16, 39, 40, 42 din prezenta lege (în partea ce se referă la aplicarea prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică), care vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
1) Banca Naţională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
2) Guvernul:
a) va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
b) va elabora şi aproba actele normative care vor stabili, în contextul legislaţiei fiscale, cerinţele pentru dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor în numerar cu care urmează a fi dotate aparatele de schimb valutar, precum şi cerințele aferente revocării de către persoana fizică a operaţiunii de schimb valutar în numerar după finalizarea acesteia.

 

Preşedintele Parlamentului

 

Nota informativă
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea
Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară

 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (în continuare – proiectul de lege) este elaborat în scopul îmbunătăţirii cadrului legal aferent domeniului valutar, luînd în considerare angajamentele Republicii Moldova în contextul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în particular al Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE (ZLSAC), evoluţiile pe piaţa financiară, monetară și valutară, consecinţele crizei financiare globale, modificarea cadrului legal în domeniile conexe (pieţei de capital, serviciilor de plată şi monedei electronice).

Proiectul de lege este în concordanţă cu pct.267 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 808 din 07.10.2014, care include obligativitatea elaborării unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, care va prevedea liberalizarea unor operaţiuni valutare de capital.
În continuare sînt punctate cele mai importante aspecte reflectate în proiectul de lege.

Domenii de schimbare

Proiectul de lege prevede liberalizarea unor operaţiuni valutare care în prezent sînt supuse autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), lărgirea categoriilor de credite /împrumuturi externe asupra cărora va fi aplicat regimul de notificare la BNM, introducerea unor prevederi în legătură cu apariţia pe piaţa financiară a prestatorilor de servicii de plată nebancari, optimizarea utilizării numerarului la efectuarea operaţiunilor valutare, efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar, amendarea listei măsurilor de salvgardare, concretizarea condiţiilor de licenţiere şi de activitate a unităţilor de schimb valutar, stabilirea termenului de valabilitate nelimitat pentru licenţa casei de schimb valutar şi cea a hotelului, concretizări referitoare la controlul valutar asupra activităţii unităţilor de schimb valutar şi aplicarea sancţiunilor faţă de acestea.

Liberalizarea operaţiunilor valutare

În contextul politicii valutare promovate de BNM, care constă în liberalizarea treptată a operaţiunilor valutare supuse autorizării de BNM, precum şi ţinînd cont de angajamentele Republicii Moldova în contextul instituirii ZLSAC, proiectul de lege prevede unele liberalizări ale operaţiunilor valutare menţionate, printre care liberalizarea operaţiunilor valutare supuse autorizării de BNM (cu unele excepţii) în sumă de pînă la 10 000 euro (sau echivalentul lor).
Concomitent, ţinînd cont de statutul organizaţiilor internaţionale, proiectul de lege stabileşte dreptul rezidenţilor de a efectua fără autorizare din partea BNM operaţiuni cu instrumentele financiare emise de organizaţiile menţionate (indiferent de sumă).
Totodată, proiectul de lege prevede liberalizarea totală a operaţiunilor cu instrumente financiare străine efectuate de către băncile licenţiate şi entităţile a căror  activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţionala a Pieţei Financiare (CNPF), cum ar fi societăţile de asigurări, societăţile de investiţii, organizaţiile de microfinanţare ş.a. Liberalizarea este posibilă datorită faptului că activitatea acestor entităţi se află sub supravegherea şi controlul, inclusiv din punctul de vedere al normelor prudenţiale, organelor de stat abilitate cu atribuţii de reglementare, supraveghere şi control (BNM şi CNPF), precum şi datorită îmbunătăţirii permanente a cadrului legal existent, inclusiv în contextul armonizării la standardele Uniunii Europene.
De asemenea, este prevăzută liberalizarea acordării de către băncile licenţiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenţilor. Actualmente, sumele creditelor acordate de către băncile licenţiate în favoare nerezidenţilor sînt nesemnificative. Astfel, la data de 31.12.2014 stocul creditelor acordate de către băncile licenţiate în favoarea nerezidenţilor a constituit mai puțin de 1 % din totalul creditelor acordate.
Se estimează că liberalizarea operaţiunilor ce ţin de acordarea de către băncile licenţiate a creditelor financiare în favoarea nerezidenţilor nu va lua amploare, avînd în vedere următoarele:
1) În Republica Moldova rata dobînzii la credite este mai mare decît cea aplicată peste hotare, fapt care orientează băncile spre plasarea mijloacelor băneşti (inclusiv prin acordarea creditelor) pe piaţa internă;
2) Acordarea creditelor peste hotare limitează posibilităţile băncilor autohtone de a urmări bunurile gajate de către nerezident prin care se asigură rambursarea creditelor respective, fapt care nu stimulează băncile în efectuarea unor astfel de operaţiuni.
Totodată, băncile licenţiate dispun de politici şi proceduri interne de management al riscului de credit care permit de a identifica, monitoriza şi evalua riscul de credit în funcţie de profilul de risc al băncii în scopul menţinerii permanente a unui mediu al riscului de credit adecvat şi controlat.
Proiectul de lege stabileşte dreptul băncilor (rezidente şi nerezidente) de a introduce în/scoate din Republica Moldova, fără autorizarea BNM, numerar în monedă naţională în sumă ce nu depăşeşte 100000 lei moldoveneşti, precum şi dreptul băncilor nerezidente de a introduce în/scoate din Republica Moldova, fără autorizarea BNM, numerar în valută străină (în prezent operațiunile nominalizate necesită autorizarea BNM).

Notificare

Proiectul de lege prevede aplicarea regimului de notificare la BNM a împrumuturilor/creditelor primite de către rezidenţi de la nerezidenţi în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe, şi anume a împrumuturilor /creditelor pe termen lung primite (pentru o perioadă mai mare de 5 ani) în scopul stabilirii sau menţinerii legăturilor economice durabile. Informaţia este necesară în vederea compilării datoriei externe a Republicii Moldova şi prognozării plăţilor aferente deservirii datoriei externe private a ţării, precum şi întocmirii balanţei de plăţi a Republicii Moldova.
De asemenea, proiectul de lege stabileşte neaplicarea regimului de notificare asupra împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor primite de la nerezidenţi a căror sumă nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul lor), fapt care va permite de a diminua  cheltuielile materiale şi cele de personal implicate în notificarea şi luarea la evidenţă a operaţiunilor în cauză, atît ale BNM, cît şi ale rezidenţilor. Actualmente, potrivit datelor deţinute de BNM (conform situaţiei din 31.12.2014), cota parte a împrumuturilor/creditelor externe în sumă de pînă la 50000 dolari SUA (sau echivalentul lor), notificate la BNM, constituie circa 25% din numărul creditelor /împrumuturilor notificate, iar valoarea acestora - circa 0,3% din suma împrumuturilor /creditelor notificate la BNM. Luînd în considerare ponderea nesemnificativă a valorii împrumuturilor/creditelor în sumă de pînă la 50000 dolari SUA în volumul total al împrumuturilor /creditelor notificate, neaplicarea regimului de notificare asupra angajamentelor externe menţionate nu va influenţa asupra plenitudinii informaţiei necesare pentru întocmirea balanţei de plăţi a Republicii Moldova, precum şi pentru analiza pieţei valutare interne a Republicii Moldova.

Prestatorii de servicii de plată

Adoptarea Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică a impus necesitatea ajustării cardului legal în domeniul valutar, deoarece după intrarea în vigoare a acestei legi, pe lîngă băncile licenţiate, pe piaţa financiară au apărut noi prestatori de servicii de plată, de exemplu, societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, operatorii poştali. Deși Legea nr.114 din 18.05.2012 conține prevederi aferente prestării serviciilor de plată în valută străină de către prestatorii serviciilor de plată, prin proiectul de lege se introduc prevederi mai detaliate în acest sens. Astfel, asupra prestatorilor de servicii de plată nebancari rezidenţi se vor răsfrînge (în limita activităţilor permise acestor prestatori) o mare parte a prevederilor referitoare la drepturile şi obligaţiile băncilor licenţiate aferente efectuării operaţiunilor valutare, şi anume dreptul de a primi /efectua pe teritoriul Republicii Moldova plăţi /transferuri în valută străină, inclusiv în numerar în vederea desfăşurării activităţii permise de Legea nr.114 din 18.05.2012, de a deschide clienţilor conturi de plăţi în valută străină, exercitarea atribuţiilor în calitatea lor de agenţi ai controlului valutar ş.a. Regulile de efectuare de către rezidenţi şi nerezidenţi a plăţilor /transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare prin intermediul prestatorilor de servicii de plată nebancari rezidenţi şi prin intermediul băncilor licenţiate vor fi practic similare.

Utilizarea numerarului

Prin proiectul de lege au fost amendate prevederile referitoare la utilizarea numerarului în cadrul operaţiunilor valutare. Astfel, a fost stipulat dreptul prestatorilor de servicii de plată nebancari rezidenţi de a utiliza numerar în valută străină în cadrul activităţilor pe piaţa financiară conform Legii nr.114 din 18.05.2012, a fost exclusă prevederea privind dreptul persoanelor juridice rezidente de a primi de la persoane fizice nerezidente numerar în valută străină sub formă de împrumuturi /credite. Această modificare este impusă de practica încheierii de către unele persoane juridice rezidente a contractelor de împrumut /credit cu persoane fizice nerezidente anume în vederea posibilităţii utilizării numerarului în valută străină, fapt ce diminuează eforturile BNM şi cele ale Guvernului îndreptate spre restrîngerea ariei de utilizare a numerarului şi promovarea plăţilor fără numerar. În același sens, în anumite cazuri în care legea permite primirea de către persoanele juridice rezidente de la nerezidenți a numerarului în valută străină, prin proiectul de lege, suma unei operațiuni de primire a numerarului în valută străină se limitează pînă la 5000 de euro (sau echivalentul lor). Analiza operațiunilor de înregistrare la conturile bancare ale persoanelor juridice rezidente a numerarului în valută străină a demonstrat că în anii 2012-2014 suma medie a unei operațiuni de acest fel a constituit cca 4900 dolari SUA.

Potrivit proiectului de lege, în Republica Moldova operațiunile de retragere a numerarului în valută străină prin intermediul cardurilor emise persoanelor juridice de prestatori de servicii de plată rezidenţi vor fi posibile numai prin intermediul ghişeelor prestatorilor menţionaţi.

Măsuri de salvgardare

Apariţia pe piaţa serviciilor financiare a prestatorilor noi de servicii de plată, precum şi consecinţele crizei economice globale a condiţionat necesitatea amendării Legii privind reglementarea valutară cu prevederi suplimentare aferente măsurilor de salvgardare. În particular, proiectul de lege prevede, în calitate de măsură de salvgardare, interzicerea sau limitarea, în situaţia unei crizei financiare sistemice, a operațiunilor de retragere a valutei străine (în numerar sau fără numerar) din conturile în valută străină deschise la băncile licenţiate, precum şi din conturile de plăţi în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi permite doar operațiuni de retragere a monedei naţionale. Această măsură a fost recomandată de misiunea de asistenţă tehnică a Fondului Monetar Internaţional (anul 2011).
De asemenea, proiectul de lege prevede dreptul BNM de a aplica, în calitate de măsuri de salvgardare, anumite limitări aferente procurării de către persoanele juridice de valută străină contra monedă națională (cum ar fi stabilirea unui termen maxim de păstrare a valutei străine procurate contra monedă națională).

Unităţi de schimb valutar

Proiectul de lege conţine un şir de amendamente aferente desfăşurării activităţii unităţilor de schimb valutar (USV) care au drept scop simplificarea unor reguli aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.
În vederea evitării confuziei în legătură cu faptul că atît legislaţia bancară, cît şi legislaţia valutară utilizează una şi aceeaşi noţiune (punct de schimb valutar) cu sens diferit, prin proiectul de Lege noţiunea de „punct de schimb valutar” în contextul legislaţiei valutare se substituie cu noţiunea de „birou de schimb valutar”, sensul acesteia fiind păstrat.
Luînd în considerare faptul că băncile (comparativ cu casele de schimb valutar) efectuează un spectru mult mai larg de operaţiuni, fapt care le impune un sistem mai complex de gestionare a lichidităţilor deţinute şi a riscurilor la care se expun, proiectul de lege anulează obligativitatea băncilor licenţiate de a asigura la începutul şi în timpul programului de lucru suma echivalentă de 100 000 de lei pentru fiecare punct de schimb valutar.
Pentru casele de schimb valutar a fost anulată cerința de asigurare la începutul şi în timpul programului de lucru a sumei minime echivalente de 400 000 lei pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice, fiind păstrată cerința de menținere a mijloacelor băneşti circulante, formate din aporturile băneşti în capitalul social, în sumă de 500 000 lei, inclusiv pentru fiecare filială.
În vederea sporirii nivelului de concurenţă pe piaţa operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, proiectul de lege prevede dreptul USV de a modifica pe parcursul programului de lucru cursurile valutare aplicate. De asemenea, proiectul de lege instituie dreptul BNM de a stabili frecvenţa de modificare de către unităţile de schimb valutar a cursurilor de cumpărare şi vînzare în decursul programului de lucru al acestora. Concomitent, în contextul protecţiei drepturilor consumatorilor, proiectul de lege stabileşte cerinţa informării de către USV a persoanelor fizice despre aplicarea cursurilor valutare noi (prin afişarea informaţiei respective) pînă la efectuarea operaţiunii de schimb valutar. În vederea neadmiterii modificării nejustificate a cursurilor valutare, se stabileşte obligativitatea USV de a elabora, dispune şi implementa proceduri interne care vor reglementa modalitatea de modificare în decursul programului de lucru a cursurilor valutare (principiile /motivele de modificare a cursului valutar etc.). Totodată, proiectul de lege specifică dreptul BNM de a stabili cerințe menite să asigure transparența condițiilor de efectuare a operațiunilor de schimb valutar. De asemenea, în vederea excluderii eventualelor fraude la stabilirea şi aplicarea cursurilor de schimb valutar la anumite valute străine (cele mai frecvent tranzacţionate), proiectul de lege stabileşte obligaţia unităţilor de  schimb valutar de a stabili cursurile de cumpărare şi vînzare ale dolarului SUA, euro, lirei sterline, leului românesc şi hrivnei ucrainene cu două zecimale, iar a rublei ruse – cu trei semne zecimale.
În vederea fortificării protecției drepturilor consumatorilor, proiectul de Lege prevede în mod expres dreptul clientului unităţii de schimb valutar de a cere revocarea operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea operaţiunii, precum şi după finalizarea acesteia - în decurs de 30 minute de la finalizarea operaţiunii de schimb valutar. În ultimul caz urmează a fi respectate concomitent anumite condiţii (în perioada indicată cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat; solicitarea de revocare se face în decursul programului de lucru al unităţii de schimb valutar).
Luînd în considerare experienţa altor ţări, proiectul de lege prevede dreptul USV de a efectua operaţiuni de schimb valutar şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar, stabilind prevederi suplimentare referitoare la licenţierea unităţilor de schimb valutar care intenţionează să utilizeze aparate de schimb valutar, precum şi reguli privind funcţionarea acestora. Utilizarea aparatelor de schimb valutar nu va duce la obligativitatea majorării capitalului social al casei de schimb valutar.

Licenţierea caselor de schimb valutar şi a hotelurilor

Luînd în considerare experienţa BNM referitoare la licenţierea caselor de schimb valutar şi a hotelurilor care deţin puncte de schimb valutar, precum şi experienţa similară în domeniile conexe (sectorul bancar), proiectul de lege modifică termenul de valabilitate a licenţei de la 5 ani la un termen nelimitat, inclusiv în vederea concordării cu termenul nelimitat de valabilitate a licenţelor eliberate altor entităţi din sectorul financiar (bănci, companii de asigurări, asociaţii de economii şi împrumut, societăţi de plată, societăţi de investiţii etc.). Pentru casele de schimb valutar taxa pentru licenţă se majorează pînă la 12000 lei, ceea ce corespunde mărimii taxelor pentru licenţe, stabilite pentru alte entităţi din sectorul financiar (de ex., pentru societăţile de plată - 12000 lei, societăţile de investiţii – 10000 lei, companiile de asigurări – 13000 lei). În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta pentru filiala care deja activează nu se percepe. Taxa pentru licenţa care se eliberează hotelurilor se majorează pînă la 6000 lei, luînd în considerare faptul că hotelurile efectuează doar operaţiuni de cumpărare a valutei străine.
Au fost operate amendamente menite să consolideze măsurile aplicate de BNM faţă de asociaţii şi managerii caselor de schimb valutar şi cei ai hotelurilor în contextul legislaţiei internaţionale şi naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (de ex., au fost concretizate cerinţele faţă de aceste persoane).
Ţinînd cont de cerinţele şi condiţiile noi stabilite, precum şi de legislaţia Republicii Moldova au fost operate amendamente la lista documentelor care urmează a fi prezentate la BNM în vederea licenţierii caselor de schimb valutar şi a hotelurilor care deţin puncte de schimb valutar.
De asemenea, au fost introduse modificări care vor optimiza procesul de licenţiere ţinînd cont de experienţa acumulată şi au fost concretizate temeiurile de refuz pentru eliberarea licenţei.

Control valutar

Proiectul de lege prevede un şir de modificări /precizări aferente controlului valutar, de exemplu, au fost concretizate organele controlului valutar şi agenţii controlului valutar, inclusiv prestatorii de plată nebancari rezidenţi şi emitenţii de monedă electronică.
În contextul modificării Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, prin proiectul de lege au fost amendate prevederile aferente efectuării de către BNM a controalelor la unităţile de schimb valutar. În particular, au fost concretizate cazurile în care BNM are dreptul de a efectua controale inopinate pe teren, dreptul BNM de a utiliza mijloace audio, video, foto în cadrul controalelor pe teren ş.a.
De asemenea, proiectul de lege prevede un şir de amendamente referitoare la aplicarea sancţiunilor faţă de casele de schimb valutar şi de hotelurile care deţin puncte de schimb valutar. În special, au fost revizuite temeiurile de suspendare a activităţii caselor de schimb valutar şi a punctelor de schimb valutar ale hotelurilor şi de retragere a licenţei, au fost stabilite restricţii ce ţin de dreptul casei de schimb valutar de a deschide filialele noi, de a instala aparate noi de schimb valutar în cazul suspendării activităţii acesteia.
În vederea sporirii nivelului de eficienţa a sancţiunii sub formă de retragere a licenţei aplicate de BNM, proiectul de lege prevede:
- majorarea de la 2 luni pînă la 12 luni  a perioadei în decursul căreia casa de schimb valutar nu va avea dreptul de a depune o nouă cerere de eliberare a licenţei;
- pierderea pentru o perioadă de 12 luni a dreptului acţionarilor /asociaţilor/administratorilor casei de schimb valutar de a înfiinţa o casa nouă de schimb valutar, de a achiziţiona participaţiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar, de a administra activitatea altei case noi de schimb valutar /filialei acesteia.
În vederea elaborării proiectului de lege a fost examinată practica altor state, cum ar fi România, Cehia, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Kazahstan, Federaţia Rusă în domeniul valutar, în particular, în partea ce se referă la utilizarea aparatelor de schimb valutar.
Impactul social şi economic al proiectului de lege constă în eficientizarea funcţionării pieţei valutare a Republicii Moldova, în eliminarea obstacolelor administrative (autorizarea BNM) la efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor valutare în sumă de pînă la 10000 euro (sau echivalentul acestora), crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor în cadrul operaţiunilor valutare de către prestatorii de servicii de plată nebancari, oferirea posibilităţii persoanelor fizice de a efectua operaţiuni de schimb valutar şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar, îmbunătăţirea cadrului legal aferent licenţierii, funcţionării şi controlului asupra activităţii unităţilor de schimb valutar. Analiza impactului de reglementare este expusă în anexa la prezenta notă.

 

Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei  

Dorin DRĂGUȚANU

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și