Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.08.2018

Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 277-284 art. 1170 din 27.07.2018

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
nr.159 din 11 iulie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare
și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1345 din 19 iulie 2018

În temeiul art.5 alin. (1) lit. f), 11 alin. (1), 27 alin. (1) lit. c) și al art. 492 al Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (2) lit. c) și 24  din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.711), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, conform anexei (în continuare – Regulament).

2. Depozitarul central unic al valorilor mobiliare va asigura aplicarea Regulamentului aprobat conform prezentei hotărâri de la data intrării în vigoare a hotărârii Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității Depozitarul central unic al valorilor mobiliare conform art. 19  din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.


PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

 

Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 159 din 11 iulie 2018

REGULAMENT
privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

 

CAPITOLUL I
Prevederi generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.5 alin. (1) lit. f), 11 alin. (1), 27 alin. (1) lit. c) și art. 492  din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995, art. 17 alin.(2) lit. c) și 24 din Legea nr. 234 din 3.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare - Legea nr. 234/2016) și stabilește condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de Participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

2. Participanții sunt obligați să respecte prevederile Legii nr. 234/2016, ale prezentului Regulament, ale Regulilor Depozitarului central, precum și alte reglementări emise de BNM și Depozitarul central.

3. Termenii și expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 234/2016, Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital. În sensul prezentului Regulament se mai stabilește următoarea noțiune:
sistemul Depozitarului central – sistem de decontare a valorilor mobiliare, gestionat de Depozitarul central, care asigură prestarea de către Depozitarul central a serviciilor de înregistrare a valorilor mobiliare, de administrare centralizată și de decontare.

 

CAPITOLUL II
Acordarea calității de Participant la Depozitarul central

4. Sunt în drept să obțină calitatea de Participant la Depozitarul central oricare dintre următoarele entități:
1) o bancă, astfel cum este definită de Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor;
2) o societate de investiții, astfel cum este definită de Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, care este în drept să desfășoare activitate de custodie a instrumentelor financiare;
3) o societate de investiții, astfel cum este definită de Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, alta decât cea stabilită de subpct.2);
4) orice întreprindere cu sediul în străinătate care desfășoară activități permise băncilor și societăților de investiții;
5) autoritățile publice și entitățile garantate public, după cum urmează:
a) Banca Națională a Moldovei;
b) Ministerul Finanțelor;
c) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
6) contraparte centrală, agent de decontare, casă de compensare (clearing) sau operator de sistem.

5. Pentru a obține calitatea de Participant, solicitantul prezintă Depozitarului central o cerere, conform modelului stabilit de Depozitarul central, însoțită de următoarele documente:
1) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, cu ultimele date actualizate privind solicitantul;
2) copia licenței deținute, după caz, de entitățile stabilite de pct.4 subpct. 1)-4) și 6);
3) cererea privind deschiderea contului/conturilor în Depozitarul central;
4) contractul între Depozitarul central și Participant, conform  modelului stabilit de către Depozitarul central, contra semnat de către solicitant;
5) copia ordinului de plată, ce confirmă transferul mijloacelor bănești pentru obținerea calității de Participant la Depozitarul central;
6) alte documente prevăzute de Regulile Depozitarului central.

6. Participantul este obligat să respecte următoarele cerințe:
1) să îndeplinească condițiile privind dotarea tehnică (configurației hardware și software minimă conform specificațiilor Depozitarului central), respectiv cerințe tehnice minime pentru rularea aplicației client a sistemului Depozitarului central;
2) să solicite în scris înregistrarea a cel puțin doi utilizatori în vederea efectuării de operațiuni în sistemul Depozitarului central, conform  modelului stabilit de către Depozitarul central;
3) să asigure segregarea funcțiilor în ceea ce privește desfășurarea de operațiuni în sistemul Depozitarului central, conform cerințelor stabilite de Regulile Depozitarului central;
4) să asigure, în sistemul Depozitarului central, segregarea individuală a clienților în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data obținerii calității de Participant al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare;
5) alte cerințe prevăzute de Regulile și procedurile Depozitarului central.

7. Participanții trebuie să participe la testele organizate cel puțin o dată pe an, de către Depozitarul central, de testare a capacității de reacționare în situații de incident conform scenariilor stabilite de către Depozitarul central.

8. Depozitarul central analizează cererea de admitere a unui Participant și transmite un răspuns în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii cererii.

9. Depozitarul central poate cere Participantului solicitant completări sau rectificări ale documentelor depuse, în situația în care lista acestora nu este completă sau documentele nu sunt clare din punctul de vedere al conținutului sau nu sunt întocmite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament sau Regulilor Depozitarului central. Termenul de examinare a cererii curge de la data primirii complete a documentelor conform prezentului punct.

10. Depozitarul central poate respinge cererea de acordare a calității de Participant în cazul în care:
1) solicitantul nu este o entitate stabilită de pct.4 și/sau nu întrunește alte cerințe stabilite de Regulile Depozitarului central;
2) solicitantul nu a prezentat în termenul solicitat de Depozitarul central documentele și informațiile necesare sau documentele și informațiile prezentate conțin date incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente pentru a constata respectarea condițiilor prevăzute în pct. 5-6.

11. În cazul de respingere a cererii de acordare a calității de Participant, solicitantul poate depune o nouă cerere după lichidarea circumstanțelor ce au servit drept temei pentru respingerea celei precedente.

12. Despre neacordarea calității de Participant la Depozitarul central, solicitantul va fi informat în scris, inclusiv despre motivele care stau la baza refuzului, care vor fi obiective, nediscriminatorii precum și în baza unei evaluări a riscurilor.

13. Ulterior luării deciziei de către Depozitarul central privind acordarea calității de Participant:
1) Depozitarul central va comunica în scris solicitantului despre acordarea calității de Participant și va notifica în scris BNM în termen de o zi lucrătoare de la data deciziei de acordare a calității de Participant;
2) Depozitarul central va aloca pentru utilizatorii desemnați de către Participant coduri și parole de acces în sistemul Depozitarului central conform Regulilor Depozitarului central precum și va furniza softul necesar pentru accesarea sistemului (aplicația client);
3) Comitetul executiv al Depozitarului central va stabili, prin decizie data începerii operațiunilor în cadrul sistemului Depozitarului central pentru respectivul Participant, dată care va fi comunicată acestuia.

 

CAPITOLUL III
Suspendarea calității de Participant la Depozitarul Central

14. Suspendarea calității de Participant la Depozitarul central poate avea loc în următoarele cazuri:
1) la cererea Participantului (cu indicarea motivului), cu specificarea datei de la care se dorește suspendarea calității de Participant la Depozitarul central;
2) urmare a încălcării de către Participant a prevederilor prezentului Regulament, Regulilor Depozitarului central, inclusiv a prevederilor contractului încheiat cu Depozitarul central;
3) neonorării de către Participant a obligațiunilor de achitare a serviciilor Depozitarului central sau a obligațiunilor sale de decontare, stabilite în conformitate cu Regulile Depozitarului central;
4) în cazul constatării de către Depozitarul central, precum că Participantul a prezentat Depozitarului central documente și informații care conțin date incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente;
5) urmare a suspendării licenței pentru entitățile stabilite de pct.4 subpct. 1)-4) și 6);
6) atunci când nu sunt îndeplinite cerințele de calificare față de Participanți descrise în Regulile Depozitarului central.

15. În cazul în care suspendarea calității de Participant la Depozitarul central are loc la cererea Participantului, perioada de suspendare nu poate depăși 60 de zile calendaristice de la data aplicării respectivei măsuri.

16. Depozitarul central va stabili în Regulile sale acțiunile/activitățile pe care le va întreprinde pentru a suspenda calitatea de Participant la Depozitarul central.

17. Depozitarul central va informa în scris BNM, în termen de o zi lucrătoare de la data aplicării respectivei măsuri, cu privire la suspendarea calității unui Participant, cu menționarea motivelor care au stat la baza măsurii adoptate.

 

CAPITOLUL IV
Retragerea calității de Participant la Depozitarul Central

18. Retragerea calității de Participant la Depozitarul central poate avea loc în următoarele cazuri:
1) la solicitarea Participantului respectiv, acesta depunând următoarele documente:
a) cererea de retragere a calității de Participant la Depozitarul central (cu indicarea motivului), cu specificarea datei de la care se dorește încetarea calității de Participant;
b) documentele justificative;
c) notificarea privind încetarea relațiilor contractuale cu Depozitarul central;
2) urmare a încălcării prevederilor prezentului Regulament, Regulilor Depozitarului central, inclusiv a prevederilor contractului încheiat cu Depozitarul central.

19. Depozitarul central va stabili în reglementările sale acțiunile/activitățile pe care le va întreprinde pentru a retrage calitatea de Participant la Depozitarul central.

20. Calitatea de Participant încetează la data emiterii deciziei de retragere a calității de Participant sau la data specificată în decizie.

21. Depozitarul central va informa în scris BNM, în termen de o zi lucrătoare de la data aplicării respectivei măsuri, cu privire la retragerea calității unui Participant, cu menționarea motivelor care au stat la baza măsurii adoptate.

22. Calitatea de Participant a unei entități încetează de drept:
1) ca efect a fuziunii, dizolvării sau divizării entității;
2) urmare a expirării sau anulării licenței pentru entitățile stabilite de pct.4 subpct. 1)-4) și 6);
3) urmare a intrării Participantului în procedura falimentului, lichidării sau a altei proceduri similare.

 

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

23. Decizia privind acordarea, suspendarea și retragerea calității de Participant la Depozitarul central se ia de către Comitetul executiv al Depozitarului central.

24. Depozitarul central va stabili modelele:
1) cererilor de acordare, suspendare și retragere a calității de Participant la Depozitarul central;
2) cererii privind deschiderea contului/conturilor în Depozitarul central.