• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.01.2014

Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin HCA al BNM nr.240 din 09.12.2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-23/97 din 24.01.2014

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 955 din 15 ianuarie 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 240
din 9 decembrie 2014

cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art.5 lit.d), art.11, art.26 lit.c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25, art.28, art.31, şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la expunerile “mari”, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, conform anexei nr.2.

3. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 sub nr.856, se modifică după cum urmează:
a) la punctul 1, subpunctul 1), litera b) textul “ , cu excepţia plasărilor şi creditelor overnight care nu au depăşit termenul de rambursare de o zi” se exclude;
b) la punctul 8 sintagma “enumerate la Capitolul I, litera E din Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile “mari”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 1 decembrie 1995” se substituie cu cuvintele “enumerate în punctul 2, subpunctul 5) din Regulamentul cu privire la expunerile “mari””.

4. Pe parcursul textului Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 30 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art.368), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 iunie 2010 sub nr.754, cuvintele “activităţi în comun”, “activităţii în comun”, “acţionează în comun” şi “acţionării in comun” se substituie cu cuvintele “activităţi concertate”, “activităţii concertate”, “acţionează concertat” şi “acţionării concertate”.

5. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.3.

6. Începînd cu 30 iunie 2014 în punctul 2, subpunctul 1), litera b) din Regulamentul cu privire la expunerile “mari” textul “25%” va fi înlocuit cu textul “20%”.

7. Băncile se vor conforma limitelor maxime prevăzute la Capitolul II din Regulamentul cu privire la expunerile “mari” şi la Capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, în termen de pînă la 30 iunie 2014. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei deja existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărîri urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentelor în cauză.

8. În termen de 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, băncile, care depăşesc limitele maxime menţionate la punctul 7 din prezenta hotărîre, trebuie să prezinte la Banca Naţională un plan de acţiuni detaliat privind conformarea acestora cu limitele respective.

9. Nu se va considera încălcare, pînă la data de 30 iunie 2015, depăşirea limitelor maxime prevăzute la Capitolul II din Regulamentul cu privire la expunerile “mari” şi la Capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, dacă această depăşire este cauzată de expunerile asumate de bancă pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 6 din prezenta hotărîre. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei încheiate pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 6 din prezenta hotărîre, urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentelor menţionate.

 

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Dorin DRĂGUŢANU

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.240 din 9 decembrie 2013

 

REGULAMENT
privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe privind încheierea, aprobarea, înregistrarea, realizarea şi raportarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate, expunerile aferente acestor tranzacţii şi are ca scop protejarea intereselor băncii, ale clienţilor ei, prevenirea situaţiilor de conflict de interese, limitarea riscurilor de concentrare a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate.

2. În sensul prezentului regulament următoarele noţiuni semnifică:
1) la persoanele afiliate persoanei juridice, inclusiv băncii, se referă:
a) administratorii persoanei juridice (conform noţiunii de administrator din art.3 din Legea instituţiilor financiare), şi membrii comitetului de credit (în cazul băncii);
b) persoanele juridice şi/sau fizice care, direct sau indirect, deţin sau controlează cinci şi mai multe procente din capitalul social al băncii. Dacă acţiunile le deţine sau le controlează soţul (soţia) unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întîi, atunci se consideră că acţiunile sînt deţinute şi controlate de această persoană;
c) orice persoană care exercită control asupra persoanei juridice sau se află sub controlul persoanei juridice, sau se află, împreună cu persoana juridică sub controlul unei alte persoane;
d) persoanele afiliate persoanelor specificate la literele a) – c);
2) la persoanele afiliate persoanei fizice se referă:
a) orice persoană care, conform legislaţiei civile, este legată de persoana fizică printr-un raport de rudenie de gradul întîi şi doi, precum şi soţul acesteia, sau este asociată într-o asociere în participaţie împreună cu persoana fizică;
b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică sau persoanele afiliate acesteia, exercită control sau deţine/deţin asocieri în participaţie;
3) expunere – în sensul prezentului Regulament se aplică noţiunea de expunere definită în Regulamentul cu privire la expunerile “mari”. În sensul prezentului Regulament, expunerea băncii faţă de o persoană afiliată acesteia va include şi expunerea băncii faţă de o altă persoană care este afiliată altei bănci ce are expuneri faţă de prima persoană (persoană afiliată băncii);
4) termenele de “exercitare a controlului”, “expunere totală” şi “grupul de persoane acţionînd concertat” se vor aplica în sensul definiţiilor de “exercitare a controlului”, “expunere totală” şi “grup de persoane acţionînd concertat” definite în Regulamentul cu privire la expunerile “mari”;
5) tranzacţie cu persoanele afiliate este orice transfer de mijloace băneşti sau obligaţii contractuale între părţile afiliate şi bancă, indiferent dacă se percepe sau nu o plată.

3. Determinarea capitalului normativ total este reflectată în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc.

4. Capitalul de gradul I este o parte a capitalului normativ total, determinat în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderată la risc.

 

Capitolul II
TRANZACŢII CU PERSOANE AFILIATE BĂNCILOR

Secţiunea 1
Tranzacţii

5. Tranzacţiile cu persoanele afiliate trebuie să reflecte interesele băncii şi nu pot fi efectuate în condiţii mai avantajoase decît cu persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii). Persoanele afiliate poartă răspundere faţă de bancă în caz dacă interesul lor personal este mai presus decît interesul băncii.

6. Băncile trebuie să fie prevăzătoare la încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate. Banca va efectua tranzacţii cu persoanele afiliate numai după acumularea informaţiei (documentelor) suficiente pentru argumentarea eficienţei tranzacţiilor respective, precum şi pentru evaluarea riscurilor aferente acestora.

Secţiunea a 2-a
Acordarea creditului/efectuarea plasării

7. Banca poate acorda credite/efectua plasări la persoanele afiliate în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii). Banca nu poate incasa de la persoanele afiliate dobînzi şi comisioane mai mici decît percepe în condiţii similare de la persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii).

8. Banca este obligată să înainteze aceleaşi cerinţe către persoanele afiliate privind asigurarea rambursării creditului, condiţiilor achitării creditului/efectuării plasării, prezentării informaţiei complete a situaţiei financiare şi informaţiei referitor la utilizarea efectivă a creditului.

9. La acordarea creditelor/efectuarea plasării la persoanele afiliate riscul de rambursare asumat de bancă nu trebuie să fie mai mare, decît în cazul acordării creditelor/efectuării plasării persoanelor neafiliate.

10. Banca aplică aceleaşi măsuri către persoanele afiliate, la rambursarea creditelor/plasărilor efectuate, ca şi către persoanele neafiliate.

Secţiunea a 3-a
Acceptarea depozitelor/obţinerea împrumuturilor

11. Banca poate accepta depozite/obţine împrumuturi de la persoane afiliate pe acelaşi termen şi cu aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele neafiliate.

12. Banca nu este în drept să plătească persoanelor afiliate o rată a dobînzii/comisioane la depozite/împrumuturi mai mare, decît altor persoane pe asemenea depozite/împrumuturi.

13. Banca nu are dreptul să creeze condiţii deosebite pentru depozitele/împrumuturile persoanelor afiliate şi să permită overdrafturi (solduri debitoare de pe conturile pasive) în astfel de condiţii pe conturile respective ale persoanelor afiliate.

 

Capitolul III
LIMITE MAXIME

14. Expunerea totală a băncii faţă de o persoană afiliată şi/sau un grup de persoane acţionînd concertat cu persoana afiliată băncii nu trebuie să depăşească 10% din capitalul normativ total al băncii.

15. Suma agregată a expunerii totale a băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane acţionînd concertat cu persoanele afiliate băncii nu trebuie să depăşească 20% din mărimea capitalului de gradul întîi al acestei bănci.

16. Băncile trebuie să respecte în orice moment limitele prevăzute în prezentul Capitol.

 

Capitolul IV
APROBAREA, ÎNREGISTRAREA TRANZACŢIILOR ŞI RAPORTAREA

17. Orice tranzacţie cu o persoană afiliată trebuie să fie aprobată, înaintea încheierii acesteia, de către majoritatea membrilor Consiliului băncii, cu excepţia următoarelor tranzacţii, care se aprobă de către organul executiv al băncii:

a) în cazul în care tranzacţiile cu persoanele afiliate nu duc la formarea sau majorarea expunerii totale a băncii faţă de o persoană afiliată şi/sau un grup de persoane acţionînd concertat cu persoana afiliată a băncii şi suma tranzacţiei nu depăşeşte suma de 1 mil.lei.;

b) în cazul tranzacţiilor cu persoanele afiliate, indicate în punctul 2 subpunctul 1) litera a) şi subpunctul 2) litera a) din prezentul regulament, urmare a încheierii cărora expunerea totală a băncii faţă de fiecare persoană afiliată băncii şi/sau fiecare grup de persoane, acţionînd concertat cu o persoana afiliată băncii nu depăşeşte suma de 1 mil.lei.

La decizia sa, Consiliul băncii poate aproba şi tranzacţiile menţionate în suma de pînă la 1 mil.lei. Persoana afiliată ce are interes material într-o tranzacţie trebuie să părăsească orice şedinţă la care este pusă în discuţie această tranzacţie. În cazul realizării împuternicirilor menţionate de către organul executiv, subdiviziunea auditului intern va raporta periodic (cel puţin trimestrial) consiliului băncii referitor la volumul şi corectitudinea aprobării acestor tranzacţii.

În cazul în care apare relaţia de afiliere cu o persoană, ulterior încheierii unei tranzacţii cu aceasta, Consiliul băncii trebuie să fie informat fără întîrziere despre apariţia relaţiei de afiliere şi tranzacţiile existente şi, în termen rezonabil, trebuie să fie întreprinse măsurile necesare pentru conformarea acesteia cu prevederile prezentului regulament, inclusiv să fie reexaminate tranzacţiile respective întru evaluarea riscurilor aferente şi eliminarea condiţiilor avantajoase în cazul existenţei acestora.

18. Hotărîrile Consiliului băncii, organului executiv colegial, cît şi deciziile organului executiv unipersonal privind încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate trebuie să conţină informaţia referitor la termenele şi condiţiile tranzacţiei, precum şi confirmarea că tranzacţia se efectuează exclusiv în interesele băncii şi pe aceleaşi termene, în aceleaşi condiţii ca şi tranzacţiile cu persoanele neafiliate.

19. Banca trebuie să deţină şi să menţină un Registru al persoanelor afiliate băncii conform punctului 2 subpunctele 1) şi 2) din prezentul regulament şi un Registru al tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii. Tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii se înscriu în registrul respectiv, cu indicarea naturii tranzacţiei, datei încheierii tranzacţiei, numărul contractului, sumei şi termenelor acesteia. În cazul tranzacţiilor de credit/împrumut se indică asigurarea şi asigurătorul acestora. Termenul de păstrare a înregistrărilor în ambele registre este minimum 5 ani de la data dispariţiei afilierii şi/sau stingerea obligaţiunilor.

20. Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri, aprobate de către Consiliul băncii, privind cunoaşterea persoanelor afiliate băncii, identificarea expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate, precum şi suma totală a acestor expuneri, precum şi să efectueze monitorizarea şi raportarea lor printr-un proces independent de gestionare a expunerilor, inclusiv de politici privind tranzacţiile cu persoanele afiliate. Consiliul băncii trebuie să reexamineze cel puţin o dată în an tranzacţiile cu persoanele afiliate, în vigoare la momentul reexaminării, pentru evaluarea riscurilor aferente şi eliminarea condiţiilor avantajoase în cazul existenţei acestora.

21. Băncile prezintă Băncii Naţionale raportul cu privire la tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii şi raportul privind persoanele afiliate băncii în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale aferente raportării.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).